Z życia Federacji w skrócie grudzień

8 grudnia odbyło się posiedzenie Rady Federacji w formie wideokonferencji. Uczestnicy posiedzenia ustalili, że należy wzmocnić rolę Rady Federacji. Rada powinna wraz z Zarządem Federacji pracować nad strategią działania i wspomagać jej realizację. Podjęto decyzję o utworzeniu „grupy inicjatywnej do stworzenia strategii Federacji” złożonej z trzech obecnych członków Rady i trzech kandydatów do Rady. Ustalono, że ważny jest większy dynamizm w działaniu Rady i wymiana doświadczeń pomiędzy jej członkami. Pozytywnie oceniono współpracę Federacji z innymi organizacjami, publikacje w prasie i na portalach branżowych informacji o naszych wypracowanych stanowiskach i działaniach, a także nową stronę internetową Federacji.

8 grudnia wystosowano pismo dotyczące projektu Ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw. Federacja negatywnie oceniła projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw. Przedłużenie wstrzymania sprzedaży gruntów ograniczy jedynie podaż ziemi, co spowoduje dalszy wzrost cen.

11 grudnia z inicjatywy APRY odbył się webinar na temat „Rodzime białko roślinne jako czynnik bezpieczeństwa białkowego kraju w świetle wyników badań Programu Wieloletniego 2016-2020”. Federację reprezentował Pan Prezes Mariusz Olejnik. Problem rodzimych źródeł białka nie dotyczy tylko Polski, ale całej Europy. W tej sprawie toczyły się dyskusje Komisji Europejskiej w Parlamencie Europejskim. Prezes Mariusz Olejnik zajął stanowisko, że o wsparciu produkcji białka roślinnego należy rozmawiać na szczeblu unijnym, a dla producentów najważniejsza jest stabilność produkcji.

15 grudnia odbyło się e-spotkanie przedstawicieli związków branżowych skupiających producentów trzody chlewnej, bydła i drobiu mające na celu omówienie aktualnej sytuacji w poszczególnych związkach oraz bieżących tematów w rolnictwie m.in. Europejskiego Zielonego Ładu. W spotkaniu na zaproszenie Prezesa Mariusza Olejnika wzięli udział: Aleksander Dargiewicz- Prezes Krajowego Związku Pracodawców– Producentów Trzody Chlewnej POLPIG, Anna Hammermeister- Dyrektor Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS, Jacek Zarzecki- Prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Jerzy Wierzbicki- Prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego i Dariusz Goszczyński- Dyrektor Generalny Krajowej Rady Drobiarstwa Izba Gospodarcza.

17 grudnia odbyło się posiedzenie Zarządu Federacji w formie wideokonferencji. Prezes Mariusz Olejnik przekazał wnioski ze spotkania Rady Federacji w dniu 8 grudnia br. Jednym z tematów była także współorganizacja Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu i propozycja zagadnień, jakie warto omówić w trakcie kongresu m.in. Europejski Zielony Ład, strategia „od pola do stołu”, nawadnianie i retencja w dużych gospodarstwach rolnych. Poruszono także temat wsparcia rządowego dla terenów po byłych PGR-ach. Członkowie Zarządu określili także zadania Federacji na pierwszy kwartał kolejnego roku, w tym spotkanie przedstawicieli Zarządu z kierownictwem KOWR, spotkanie z Ministrem Rolnictwa, współudział w EKMA i prace w ramach Porozumienia Rolniczego.

22 grudnia Federacja otrzymała odpis postanowienia o nieuwzględnieniu zażalenia na postanowienie Trybunału Konstytucyjnego o odmowie nadania dalszego biegu wnioskowi. Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu stwierdził, że w postanowieniu z dnia 14.07.2020 r. zasadnie przyjął, że wnioskodawca występuje w obronie stanu posiadania członków Federacji jako dzierżawców, nie zaś w celu ochrony uprawnień członków Federacji jako pracodawców w ramach relacji łączącej ich z pracownikami. W tym stanie rzeczy nie uwzględnił zażalenia złożonego przez Federację.