Aktualności

NAJNOWSZE:

Spotkanie dotyczące zmian w płatnościach bezpośrednich

Spotkanie dotyczące zmian w płatnościach bezpośrednich

 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 4 kwietnia 2024 r.

W dniu 4 kwietnia br. MRiRW zorganizowało spotkanie dotyczące wprowadzenia w kampanii 2024 r. zmian w płatnościach bezpośrednich polegających na wdrożeniu:
 1. nowego ekoschematu Grunty wyłączone z produkcji
 2. płatności dla małych gospodarstw.
Komitet Monitorujący Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 przyjął uchwały wprowadzające, jeszcze w 2024 r., nowy ekoschemat oraz płatności dla małych gospodarstw. Nowy ekoschemat dotyczy gruntów wyłączonych z produkcji. Płatność dla małych gospodarstw zastępuje natomiast wszystkie inne rodzaje płatności bezpośrednich, w tym ekoschematy. Uchwała nr 65 Komitetu Monitorującego PS WPR wprowadza nowy ekoschemat „Grunty wyłączone z produkcji”. Ekoschemat zostanie wdrożony na lata 2024-2027. Płatności będą przyznawane za wyłączenie gruntów ornych z produkcji – do powierzchni nie większej niż 4 proc. powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie. Szacowana stawka płatności wynosi 563 zł/ha, tj. ok. 126,52 EUR/ha. Wdrożenie nowego ekoschematu umożliwi rolnikom dobrowolne wyłączenie z produkcji części gruntów ornych, za co będą otrzymywali płatności. Na gruntach wyłączonych z produkcji będzie obowiązywał zakaz prowadzenia produkcji rolnej (w tym zakaz wypasu i koszenia) oraz zakaz stosowania środków ochrony roślin. Zgodnie z projektem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia bazowe w zakresie planów strategicznych WPR wdrożenie tego ekoschematu pozwoli na zniesienie obowiązku ugorowania 4 proc. gruntów ornych w ramach normy GAEC 8 już w 2024 r. Uchwała Komitetu nr 66 wprowadza płatności dla małych gospodarstw. Płatność zostanie wdrożona na lata 2024-2027. Warunki przyznania płatności będą zbliżone do obowiązujących w odniesieniu do kampanii 2023 r. (dla gospodarstw do 5 ha UR, stawka 225 EUR/ha). Płatność dla małych gospodarstw zastępuje wszystkie inne rodzaje płatności bezpośrednich, w tym ekoschematy. Dodatkowo rolnicy ubiegający się o tę płatność będą mogli wnioskować o przyznanie przejściowego wsparcia krajowego (tj. Uzupełniającej Płatności Podstawowej oraz płatności niezwiązanej do tytoniu – jeżeli spełniają warunki przyznania tej płatności) oraz płatności obszarowych w ramach II filaru WPR (tj. płatności ONW, płatności ekologicznych, płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, płatności zalesieniowych). Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania rolnicy gospodarujący na niewielkich areałach będą mogli uzyskać wsparcie w uproszczonej formie, niewymagającej od nich spełniania wszystkich warunków określonych dla innych płatności. Możliwość zastosowania płatności dla małych gospodarstw wymaga jeszcze akceptacji ze strony Komisji Europejskiej. W seminarium uczestniczył Pan Mariusz Olejnik Prezes Zarządu. Źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/nowe-platnosci-w-planie-strategicznym-wpr

Europejskie Forum Rolnicze

Europejskie Forum Rolnicze

19-20 marca, Jasionka k/Rzeszowa

Liderzy i przedstawiciele rolników i związków branżowych, znakomici eksperci, autorytety świata nauki a także przedstawiciele biznesu oraz polskiej i międzynarodowej polityki podczas paneli dyskusyjnych, debat i wydarzeń otwartych dyskutowali podczas Forum w Jasionce o najważniejszych sprawach dla sektora rolno-spożywczego w obliczu ciągle zmieniającej się gospodarki i sytuacji geopolitycznej. Prezes Grzegorz Brodziak był jednym z uczestników Panelu: ESG a innowacje w rolnictwie i produkcji żywności. Rozmawiano o tym, jak powinny wyglądać inwestycje zgodne z zasadami ESG oraz instrumenty finansowe i dotacje wspierające innowacje prośrodowiskowe w rolnictwie. Ważnym tematem debaty była rola nowoczesnych technologii w służbie zrównoważonego rozwoju – zwłaszcza takich, które mogą przyspieszyć adaptację zasad ESG w sektorze rolniczym. Dyskutowano także o znaczeniu edukacji i działaniach podejmowanych przez sektor rolno-spożywczy w celu poodnoszenia świadomości ESG wśród rolników i konsumentów. Podczas Europejskiego Forum Rolniczego w Jasionce odbyła się debata z przedstawicielami organizacji rolniczych, biorących udział w protestach oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Po debacie odbyło się spotkanie ministra z uczestnikami debaty. Wiceminister Michał Kołodziejczak zwrócił uwagę, że znaczna część podpisanego zbioru zobowiązań dotyczy kwestii handlowych pomiędzy Polską a Ukrainą. W myśl osiągniętych uzgodnień Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpi do Rady Ministrów z wnioskiem o wstrzymanie tranzytu produktów, które obecnie objęte są już embargiem. Blokadzie mają podlegać wszystkie wrażliwe produkty. W ramach Europejskiego Forum Rolniczego 2024 w Jasionce drugiego dnia odbyła się debata pt. „Wspólnota rolnicza w Europie: współpraca i wyzwania po 20 latach członkostwa Polski w UE”. Jej uczestnicy podkreślali, że polskie rolnictwo bardzo dużo zyskało na wejściu w struktury unijne i to nie tylko pieniądze w postaci dopłat bezpośrednich, ale też przede wszystkim możliwości handlowe. Na Forum był obecny Prezes Zarządu Mariusz Olejnik.

Prezentacja raportu z ekspertyzy

IRWIR PAN przy współpracy z Europejskim Funduszem Wsi Polskiej opracował ekspertyzę nt. „Skutki polityki państwa realizowanej wobec dzierżawców wielkoobszarowych gospodarstw rolnych utworzonych w wyniku przekształceń byłych PGR-ów” autorstwa uznanych ekspertów. 26 lutego w Pałacu Staszica odbyła się konferencja prasowa prezentująca raport z tej ekspertyzy.
Obecni byli dziennikarze oraz Kierownictwo ARiMR oraz KOWR. Ponadto uczestniczyli w konferencji niektórzy ze współautorów raportu. Pełna ekspertyza ukaże się za około trzy tygodnie w formie książki. Z ramienia Polskiej Federacji Rolnej obecny był Pan Grzegorz Brodziak Wiceprezes Zarządu. Raport można pobrać w pliku pdf ze strony. https://federacjarolna.pl/aktualnosci/prezentacja-raportu-z-ekspertyzy/

9. edycja Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu (EKMA)

22 lutego 2024 r. Cukrownia Żnin

Blisko 400 osób uczestniczyło 22 lutego w 9. edycji Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu (EKMA), który zorganizowano w zabytkowej Cukrowni Żnin. Kolejne tysiące uczestniczyły w wydarzeniu on-line dzięki transmisji. EKMA to zdecydowanie najważniejsze wydarzenie związane z towarowym rolnictwem w Polsce.
Fot. Krzysztof Zacharuk
Kongres przyciągnął nie tylko rolników, ale również naukowców, dziennikarzy, biznesmenów i polityków, którzy wspólnie omawiali najbardziej palące kwestie dotyczące polskiego i europejskiego sektora rolno-spożywczego. W ramach pięciu paneli dyskusyjnych poruszono tematy związane z wpływem krajowej polityki i WPR oraz wojny w Ukrainie na sektor rolno-spożywczy i funkcjonowanie polskiej wsi. Rozmawiano o wyzwaniach związanych ze zmianami klimatycznymi i z zapewnieniem bezpieczeństwa żywnościowego. Na przykładach konkretnych gospodarstw pokazywano możliwości, jakie daje rolnictwo regeneratywne, bazujące na biologizacji i mechanizacji, oraz integracja polskiego środowiska rolniczego w ramach istniejącej struktury agrarnej. Ważne jest, żeby rolnicy mieli sygnał, w jakim okresie mają się dostosować i co powinni robić, żeby być premiowani za to, że spełniają wymogi środowiskowe albo jeszcze bardziej – że spełniają takie „ekstra-wymogi”. (…) Jako współorganizator dbaliśmy o to, żeby w każdej debacie był praktyk, był ekspert, albo ktoś ze świata nauki i byli przedstawiciele banków, czyli ci, którzy wspólnie mogą zrobić to, co jest potrzebne, żeby nowoczesne rolnictwo mogło się rozwijać – wskazał Mariusz Olejnik. Wydarzenie zorganizował Związek Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Bydgoszczy oraz Polska Federacja Rolna. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawowała redakcja miesięcznika „Przedsiębiorca Rolny” oraz multiportalu Agropolska.pl.
Źródło: https://www.agropolska.pl/aktualnosci/polska/europejski-kongres-menadzerow-agrobiznesu-w-zninie-duzo-zdjec,16501.html?fbclid=IwAR05hdhx3Sz4luVbKPLImfHZYIoWo6rfZ8zWQdIAJPxqVx1h91IdgiV5t1Y oraz wypowiedź Prezesa Mariusza Olejnika dla TVP3 Bydgoszcz https://bydgoszcz.tvp.pl/1868565/rozmowa-dnia?fbclid=IwAR0WE4yl_PSlZgVJgWx5H68X_ppDfJIK8yJ9kb8LHcwewfM14MYPWpwoHYc

Spotkanie Ministra Rolnictwa z przedstawicielami protestujących rolników, związków i organizacji rolniczych oraz samorządu rolniczego

Spotkanie odbyło się 15 lutego w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz służb i inspekcji kontrolujących transporty produktów rolno-spożywczych na granicy. Uczestnicy rozmów otrzymali informacje o bieżących działaniach podejmowanych przez resort. Minister Czesław Siekierski poinformował, że zgłoszone przez rolników podczas dzisiejszego spotkania uwagi przedstawi 26 lutego, na posiedzeniu unijnej rady ministrów ds. rolnictwa, a także na posiedzeniu rządu w przyszłym tygodniu. Dyrektor Departamentu Budżetu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowała o środkach finansowych zabezpieczonych w budżecie na:
 • dopłaty do kukurydzy – 1 mld zł;
 • pomoc klęskową, w tym suszową – 1 mld zł;
 • kredyty płynnościowe – akcja kredytowa na poziomie 12,5 mld zł;
 • dopłaty do paliwa rolniczego – w wysokości 1,46 zł/l.
Wkrótce ogłoszony będzie nabór wniosków o dopłaty do kukurydzy. Przyjmowanie wniosków (papierowych) będzie trwało do 29 lutego 2024 r. Do wniosku nie będą dołączane faktury sprzedaży kukurydzy. Dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowała, że w zakresie wymagań związanych m.in. z Zielonym Ładem prowadzone są działania uproszczeniowe na trzech poziomach:
 • na poziomie przepisów  UE – zamiast ugorowania 4 proc. gruntów ornych w 2024 r. rolnicy będą mogli siać rośliny bobowate i międzyplony, ale bez stosowania środków ochrony roślin;
 • na poziomie zmian Planu Strategicznego – Polska wnioskuje do KE o złagodzenie norm dotyczących zmianowania oraz o inny okres utrzymania okrywy gleby w przypadku zbóż i rzepaku (od zbiorów do 15 października), zwiększanie stawek ONW górskich, zmniejszenie obsady zwierząt w rolnictwie ekologicznym;
 • na poziomie przepisów krajowych – oświadczenia zamiast zdjęć geotagowanych i wiele więcej uproszczeń.
Minister Czesław Siekierski poinformował, że trwające rozmowy techniczne z Ukrainą mają na celu wprowadzenie ograniczeń w imporcie produktów rolno-spożywczych i są na końcowym etapie. Nowe zasady powinny zostać sformułowane do końca marca. Protestujący rolnicy zgłosili wiele postulatów, w tym dwa główne to: zupełnej rezygnacji z Zielonego Ładu oraz całkowitego zamknięcia naszej granicy z Ukrainą. Z przebiegu dyskusji wyłoniły się trzy podstawowe problemy:
 • maksymalnego ograniczenia Zielonego Ładu;
 • ograniczenia napływu produktów rolno-spożywczych z Ukrainy i wzmożenia kontroli na granicach;
 • określenia form pomocy z budżetu państwa.
Minister Czesław Siekierski zaapelował do rolników o to, aby  blokady i protesty miały jak najmniejszą uciążliwość dla społeczeństwa. Sugestie przekazane przez obecnego na spotkaniu Prezesa Mariusza Olejnika:
 • wzmocnienie inspekcji na granicy
 • zwiększenie inwestycji w infrastrukturę
 • zwiększenie pogłowia zwierząt co pozwoli spożytkować nadmiar zboża
 • zwiększenie udziału biopaliw w paliwach
 • drożność eksportu by wywieźć nadwyżkę zbóż
 • powrót do Rady Dialogu Społecznego
W spotkaniu uczestniczył także Wiceprezes Zarządu Federacji Grzegorz Brodziak.
     
  Źródło informacji: strona MRiRW https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wspolnie-o-problemach-rolnikow

Stanowisko Porozumienia Rolników z dnia 15 stycznia 2024 r.

Stanowisko Porozumienia Rolników z dnia 15 stycznia 2024 r.

6.02.2024Stanowiska

Jako organizacje rolnicze skupiające towarowych producentów rolnych z różnych regionów kraju:
 1. Polska Federacja Rolna
 2. Zamojskie Towarzystwo Rolnicze
 3. Spółdzielnia Grup „Polski Rzepak i Zboża” Opole
 4. Zrzeszenie Producentów Zbóż i Rzepaku „Rola” Człuchów
 5. „Krot Plon” Krotoszyn
 6. Stowarzyszenie „Agroport” Bartoszyce
zwracamy się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uwzględnienie naszych wniosków do, naszym zdaniem – koniecznego opracowania racjonalnej „Strategii dla polskiego rolnictwa”. Okres jest szczególny m.in. z powodu wojny w Ukrainie i rozchwiania rynku surowców rolnych m.in. przez Rosję,  a także z powodu problemów z zaakceptowaniem przez rolników zmian, które wprowadza Europejski Zielony Ład. Jesteśmy świadomi i w pełni przekonani, że należy wspierać Ukrainę, w tym jej rolnictwo, ale nie kosztem rolnictwa Unii Europejskiej w tym polskiego. Działania Rządu w ostatnich latach oceniamy jako: zachowawcze, chaotyczne, bardziej socjalne – wspierające mniejsze gospodarstwa, a nie wzmacniające konkurencyjność towarowych producentów rolnych – które są ważnym gwarantem bezpieczeństwa żywnościowego kraju i jednocześnie mają potencjał, aby lepiej wykorzystywać możliwości, które stworzy większa integracja rolnictwa ukraińskiego z europejskim. Dlatego uważamy, że niezbędny jest przegląd Krajowego Planu Strategicznego dla PROW i opracowanie opartej o systemowe rozwiązania „Strategii dla polskiego rolnictwa”. Wyżej wymienione organizacje wypracowały w tym celu następujące wnioski:
 1. Wykorzystanie rolniczego potencjału produkcyjnego i zagospodarowanie surowców rolnych przez:
 2. Rozwój produkcji zwierzęcej poszczególnych gatunków zwierząt, np.:
  • „Program pilotażowy walki z ASF w Lubuskim” – inicjatywa Lubuskiego Forum Rolniczego ze wsparciem Polskiej Federacji Rolnej)
  • „Program odbudowy pogłowia trzody chlewnej” – inicjatywa Związku Producentów Trzody Chlewnej Polpig i innych organizacji, ze wsparciem Polskiej federacji Rolnej).
 3. Zagospodarowanie min. w 80 % krajowych surowców głównie zbóż i rzepaku na biopaliwa – przez zwiększenie udziału biopaliw: w benzynie – E10 wprowadzono i w oleju napędowym – zwiększenie z B7 do B10), ograniczenie importu biokomponentów: etanolu, estru, a także olejów roślinnych na cele techniczne.
 4. Zwiększenie możliwości eksportowych surowców rolnych przez: weryfikację przetargu na dzierżawę Bałtyckiego Terminala Zbożowego, tak by wyeliminować udział monopolistów, rozbudowa i przystosowanie nabrzeży portowych do przeładunków surowców rolnych – finansowana z unijnego budżetu (wzorem Rumuni), modernizacja i rozbudowa magistrali kolejowej Hrubieszów – Chełm – Gdańsk, Gdynia, również finansowana z unijnego budżetu (przykładem Rumuni) co ułatwi rolnikom z innych regionów transport głównie zbóż i rzepaku i ograniczy emisję spalin i gazów cieplarnianych.
 5. Wzmocnienie (10 krotne): osobowe i techniczne granicy Unijnej w tym polsko- ukraińskiej w celu zapewnienia rzetelnej kontroli (głównie fitosanitarnej) importowanych surowców rolnych i produktów spożywczych, a także poprawę przepustowości na granicy.
 6. Zapewnienie konkurencyjności unijnego, w tym polskiego rolnictwa przez zagwarantowanie możliwości wprowadzenia na rynek unijny wyłącznie surowców rolnych i produktów spożywczych spełniających wymogi UE w tym fitosanitarnych, środowiskowych, itp., w tym:
 7. zamiana filozofii wsparcia: zamiast dopłacać rolnikom do zbóż, rzepaku wprowadzić dopłaty do eksportu i transportu na rynki trzecie (poza UE)
 8. zagwarantowanie kontroli ilości importowanych surowców przez ustalanie wielkości kontyngentów i wprowadzenie kaucji wywozowej.
 9. Konieczna zmiana definicji „aktywnego rolnika”.
 10. Zapewnienie wsparcia w ramach PROW dla prawdziwych „aktywnych rolników” (jest nas ok. 300 – 400 tys.), bez ograniczenia dla gospodarstw powyżej 300 ha.
 11. Uchwalenie „Ustawy o dzierżawie rolnej” która zapewni stabilność gospodarowania wszystkim producentom rolnym (projekt przygotowała Polska Federacja Rolna)
 12. Wprowadzenie skutecznego wsparcia rolników, mającego na celu gospodarcze organizowanie się, co poprawi ich konkurencyjność wobec dobrze zorganizowanych rolników m.in. z Francji, Danii czy Niemiec. Jest to konieczne choćby w perspektywie wejścia Ukrainy do UE.  Należy zadać sobie pytanie: dlaczego w Polsce jest tylko kilka takich organizacji jak 5 naszych?
 13. Zatrzymanie likwidacji ważnych dla polskiego rolnictwa, towarowych gospodarstw rolnych, pracujących na gruntach skarbu państwa przez:
 14. Przedłużanie umów dzierżaw tym, którzy wyłączyli 30% gruntów na dłuższy np. 12-15 letni okres bez kolejnych wyłączeń areału.
 15. Wobec dzierżawców, którzy nie wyłączyli 30 % gruntów – przeprowadzić restrukturyzację gospodarstwa, zapewniającą przeznaczenie 50 % gruntów dla rolników indywidualnych , przy zagwarantowaniu kontynuacji prowadzonej w gospodarstwach działalności gospodarczej i utrzymaniu miejsc pracy.
 16. W procesie restrukturyzacji takich gospodarstw, w przypadku przetargu na nowoutworzony Ośrodek Produkcji Rolniczej, warunkiem uczestniczenia powinno być zobowiązanie oferenta do wykupu majątku trwałego i ruchomego, aby nie doprowadzić do wygaszenia produkcji, a także zagwarantowanie zatrudnienia dotychczasowym pracownikom na kilka lat (szczegółowe propozycje opracowała Polska Federacja Rolna).
W/w propozycja powinna uzyskać pozytywną opinię Izby Rolniczej.
 1. Należy koniecznie urealnić zasady Europejskiego Zielonego Ładu, aby był rolniczo racjonalny i przynoszący pożądane efekty. Na przykład, stosowanie nawozów wiosną powinno być bardziej oparte na praktyce, elastyczne w odniesieniu do rzeczywistych warunków pogodowych i zapewniające osiąganie celów. Stosowanie nawozów powinno być możliwe w terminach wcześniejszych niż od 1 marca – jeżeli warunki pogodowe na to pozwalają i nie ma zagrożenia spłynięcia nawozów z okrywą śnieżną.,
 2. Zapewnienie w racjonalny sposób ustawowego zwiększenia udziału białka rodzimego w paszach – da to możliwość rolnikom zwiększenia udziału w strukturze zasiewów roślin białkowych, co zmniejszy w niej udział zbóż i poprawi zawartość próchnicy w glebie. Dlatego konieczne jest zapewnienie rynku zbytu na wyprodukowane przez rolników rośliny białkowe, co zapewni wytwórniom stałe dostawy dużych partii surowca.
 3. Popularyzacja i wsparcie przez Ministra Rolnictwa potrzeby konsolidacji wiarygodnych organizacji rolniczych: zbliżonych branżowo i uwzględnienie ich jako zaplecza eksperckiego do merytorycznych konsultacji ich problemów oraz wyzwań stojących przed całym sektorem rolnym.
 4. Powrót do czytelnych form konsultacji społecznych ustaw, rozporządzeń – wzorem poprzedniej „Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie”, co pozwoli w znacznej części wyeliminować populistyczne propozycje i wypracować racjonale rozwiązania, w oparciu o opinie ekspertów i naukowców.
Stanowisko podpisali:
 1. Polska Federacja Rolna – Grzegorz Brodziak
 2. Zamojskie Towarzystwo Rolnicze – Wiesław Gryn
 3. Spółdzielnia Grup „Polski Rzepak i Zboża” Opole Mariusz Olejnik
 4. Zrzeszenie Prod. Zbóż i Rzepaku „Rola” Człuchów Andrzej Bachan
 5. „Krot Plon” Krotoszyn Robert Czajka
 6. Stowarzyszenie „Agroport” Bartoszyce Rafał Banasiak

Nowy Zarząd Izby Rolniczej w Opolu zebrał się po raz pierwszy.

Na wtorkowym spotkaniu omówiono harmonogram prac zarządu do końca roku. Podjęto także uchwałę w zakresie składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków oraz zobowiązań majątkowych, dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku bankowym i składania oświadczeń woli związanych z zakresem zadań Biura Izby. Zarząd pragnie złożyć podziękowania wszystkim osobom zasiadającym w komisjach wyborczych oraz kandydatom do Rad Powiatowych IR w Opolu startującym w wyborach do izb. Zarząd Izby Rolniczej w Opolu VII kadencji tworzą:
 1. Marek Froelich – Prezes Zarządu
 2. Sebastian Sachta – Wiceprezes 
 3. Bernard Dembczak – Członek Zarządu 
 4. Kazimierz Morawiec – Członek Zarządu
 5. Łukasz Smolarczyk – Członek Zarządu
  W imieniu opolskich rolników serdecznie gratulujemy wyboru całemu Zarządowi Izby Rolniczej w Opolu i życzymy owocnej pracy na rzecz rolnictwa naszego regionu przez kolejne cztery lata! źródło:https://www.izbarolnicza.opole.pl

Nowe Władze Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych wybrane na kadencję 2023-2027

KOMUNIKAT PRASOWY Nowe Władze Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych wybrane na kadencję 2023-2027   IMG_1705 08 listopada 2023 r., w gmachu Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarski Żywnościowej – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie odbył się sprawozdawczo-wyborczy XVIII Krajowy Zjazd Delegatów Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, podczas którego zatwierdzono sprawozdania finansowe i merytoryczne z działalności Zrzeszenia za 2022 rok tym samym udzielając absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz wybrano nowe organy KZPRiRB na lata 2023-2027. Do składu Zarządu ponownie weszli jego dotychczasowi członkowie w osobach Juliusz Młodecki (Przewodniczący OZPR Kujawsko-Pomorski, Warmińsko-Mazurski), Waldemar Michalak (OZPR Kujawsko-Pomorski, Warmińsko-Mazurski), Grażyna Leśna (OZPR Kujawsko-Pomorski, Warmińsko-Mazurski), Krzysztof Gawęcki (OZPR Opolsko-Dolnośląski), Jerzy Hławiczka (Przewodniczący OZPR Śląski, Małopolski, Świętokrzyski), Jan Zachraj (OZPR Śląski, Małopolski, Świętokrzyski), Arkadiusz Drabko (Przewodniczący OZPR Lubelsko-Podkarpacki), Marek Kałużyński (OZPR Lubelsko-Podkarpacki), Stanisław Matuszewski (OZPR Wielkopolsko-Lubuski), Irena Gościniak (OZPR Wielkopolsko-Lubuski), Krzysztof Galek (Przewodniczący OZPR Pomorski, Zachodniopomorski). Z kolei nowymi członkami Zarządu zostali Mariusz Olejnik (Przewodniczący OZPR Opolsko-Dolnośląski), Marta Bednarczyk (OZPR Opolsko-Dolnośląski), Roman Błaszyk (Przewodniczący OZPR Wielkopolsko-Lubuski), Mateusz Stankiewicz (OZPR Pomorski, Zachodniopomorski). W głosowaniu tajnym Zjazd Delegatów wybrał na funkcję Prezesa Zarządu KZPRiRB pana Juliusza Młodeckiego. Podczas posiedzenia wybrano również Członków Komisji Rewizyjnej KZPRiRB, której Przewodniczącym został Szymon Kuczyński (OZPR Lubelsko-Podkarpacki), Wiceprzewodniczącym zaś Wojciech Mojzesowicz (OZPR Kujawsko-Pomorski, Warmińsko-Mazurski). Ponownie członkami Komisji Rewizyjnej zostali również Krzysztof Mleczko (OZPR Kujawsko-Pomorski, Warmińsko-Mazurski), Jarosław Stopyra (OZPR Opolsko-Dolnośląski). Nowym członkiem komisji został Waldemar Woźniakowski (OZPR Pomorski, Zachodniopomorski). Tego samego dnia dokonano formalnego ukonstytuowania się nowych władz Zrzeszenia, w wyniku czego od dnia 08 listopada 2023 r. Zarząd Zrzeszenia funkcjonuje w kadencji 2023-2027 w następującym składzie:
 • Juliusz Młodecki – Prezes Zarządu
 • Roman Błaszyk – Wiceprezes Zarządu
 • Arkadiusz Drabko – Wiceprezes Zarządu
 • Krzysztof Galek – Wiceprezes Zarządu
 • Mariusz Olejnik – Wiceprezes Zarządu
 • Marta Bednarczyk – Członek Zarządu
 • Krzysztof Gawęcki - Członek Zarządu
 • Irena Gościniak – Członek Zarządu
 • Jerzy Hławiczka – Członek Zarządu
 • Marek Kałużyński – Członek Zarządu
 • Grażyna Leśna – Członek Zarządu
 • Stanisław Matuszewski – Członek Zarządu
 • Waldemar Michalak Członek Zarządu
 • Mateusz Stankiewicz – Członek Zarządu
 • Jan Zachraj – Członek Zarządu
  ***   Warszawa, 08.11.2023 r. Źródło KZPRiRB

Posiedzenie Zarządu Polskiej Federacji Rolnej

Posiedzenie Zarządu Polskiej Federacji Rolnej

6 listopada odbyło się posiedzenie Zarządu Polskiej Federacji Rolnej on-line, w którym uczestniczyli wszyscy członkowie Zarządu oraz Przewodniczący Rady Tomasz Zdziebkowski. Głównym tematem posiedzenia było opracowanie planu zatrzymania sabotażu gospodarczego w rolnictwie i znalezienie rozwiązania na mądrą restrukturyzację gospodarstw, które nie wyłączyły 30 % gruntów. Niezbędne są szybkie działania ze względu na kończące się umowy dzierżawy, aby nie utracić potencjału produkcyjnego nowoczesnych gospodarstw rolnych i nie doprowadzić do likwidacji wielu miejsc pracy.

Konferencja z okazji 100-lecia doradztwa rolniczego

Konferencja z okazji 100-lecia doradztwa rolniczego

W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w dniach 13-14 września odbyła się Konferencja podsumowująca dokonania doradztwa rolniczego w Polsce.

fot. strona SGGW
 
Uczestników konferencji z okazji 100-lecia doradztwa rolniczego przywitał Magnificencja Rektor SGGW prof. dr. hab. Michał Zasada. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Robert Telus dokonał uroczystego otwarcia obrad. W wydarzeniu uczestniczyło 350 osób – przedstawicieli państwowego doradztwa rolniczego, środowisk rolniczych, instytutów naukowych, szkół wyższych oraz instytucji współpracujących z MODR i Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Konferencja była podsumowaniem dokonań państwowego doradztwa w Polsce. Wydarzenie jest także okazją do wymiany doświadczeń oraz dyskusji nad wyzwaniami czekającymi środowisko doradcze w kolejnych latach. Pierwszego dnia odbyła się Gala konkursu „Doradca Roku”. W konferencji uczestniczył Prezes Mariusz Olejnik.    
Źródło: strona https://www.sggw.edu.pl/konferencja-z-okazji-100-lecia-doradztwa-rolniczego-2/

XXXII Forum Ekonomiczne w Karpaczu

XXXII Forum Ekonomiczne w Karpaczu

 

„Nowe wartości Starego Kontynentu – Europa u progu zmian”

fot. strona Forum Ekonomicznego
Forum Ekonomiczne jest największą konferencją polityczno-gospodarczą w Europie Środkowej i Wschodniej. Dyskutuje się na niej nie tylko o bezpieczeństwie, perspektywach rozwoju gospodarczego, współczesnych wyzwaniach i przezwyciężaniu kryzysów, ale także przedstawia konkretne rozwiązania i innowacyjne idee.
Międzynarodowy wymiar Forum Ekonomicznego daje szansę na to, aby zastępować stereotypy faktami, a opinie kształtować na podstawie rzeczowej wymiany poglądów. Do Karpacza na trzy dni zjechały się najważniejsze osoby w kraju oraz w regionie: liderzy polityki, gospodarki, samorządu, wybitni przedstawiciele świata kultury i nauki. Federację reprezentował Mariusz Olejnik Prezes Zarządu, który uczestniczył m.in w debacie Sektor rolno- spożywczy wczoraj- dziś – jutro. Źródło informacji: https://www.forum-ekonomiczne.pl/event/xxxii-forum-ekonomiczne/

Przyszłość Polskiego Rolnictwa- tezy

24 sierpnia zostały do mediów przesłane tezy przygotowane przez Wiceprezesa PFR Grzegorza Brodziaka

Tezy przygotowane na potrzeby debaty Towarzystwa Ekonomistów Polskich w ramach cyklu #Gospodarka przez Grzegorza Brodziaka.
Warszawa 24.08.2023 Przyszłość polskiego rolnictwa Wojna w Ukrainie jak w soczewce pokazała główne problemy polskiego rolnictwa. Przy okazji była doskonałym polem obserwacji potencjalnych scenariuszy. Ich realizacja to nie tylko kwestia bezpieczeństwa żywnościowego kraju, ale naszej polityki zagranicznej i postrzegania polski na arenie międzynarodowej. Jednym z najważniejszych czynników określających przyszłość naszego rolnictwa jest nieuchronne otwarcie granic unijnych na produkty ukraińskie. Wynika to z generalnej logiki przyciągania Ukrainy do rodziny krajów europejskich i stworzenie w odległej przyszłości możliwości pełnej integracji. Podstawowym atutem Ukrainy jest posiadanie prawie 30% światowych zasobów czarnoziemów. Nieefektywne gospodarstwa komunistyczne zamienione na wspierane przez państwo, wielkie, efektywne holdingi kontrolują prawie 30% gruntów ornych. Nowoczesne techniki uprawy, sprzęt i technologie przetwórcze spowodują, że polskie rolnictwo stanie w obliczu silnej konkurencji. Możliwe są dwa scenariusze: A) Realizowany obecnie, w którym ogranicza się możliwości rozwoju dużych gospodarstw premiując wyłącznie małe i mniej efektywne gospodarstwa rolne. - Łatwy dostęp do płatności bezpośrednich podtrzymuje egzystencję wielu drobnych, niskotowarowych gospodarstw, a nieracjonalny podział środków w Krajowym Planie Strategicznym ogranicza wzrost konkurencyjności sektora. - Brak strategii i działań wspierających konkurencyjność, w szczególności gospodarstw towarowych, przedłużą kryzysy i straty występujące w niektórych sektorach polskiego rolnictwa. - Europejski Zielony Ład i jego strategie są w Polsce często przedstawiane jako ograniczające produkcję i powodujące wzrost cen żywności, zamiast jako szansa na unowocześnienie sektora i ograniczenie jego wpływu na zmiany klimatyczne. - Polityka poszczególnych rządów po roku 1989 wspierająca głównie mniejsze gospodarstwa i ograniczająca obrót ziemią zakonserwowała nasze rolnictwo w nieadekwatnej do obecnych czasów i nowych wyzwań strukturze i zahamowała wzrost jego wydajności. - Według danych ostatniego spisu rolnego mamy w Polsce ponad 1,3 mln gospodarstw o średniej powierzchni 11,32 ha, chociaż praktyka pokazuje, że gospodarstw towarowych, dostarczających produkty na rynek, jest co najwyżej kilkaset tysięcy. Zjawisko tzw. zaczepiania się o ziemię wynikające z chęci skorzystania z przywilejów podatkowych i ubezpieczeniowych związanych z posiadaniem chociażby jednego hektara ziemi rolnej skutecznie hamuje niezbędne zmiany strukturalne. - W obecnej perspektywie Wspólnej Polityki Rolnej w polskim Krajowym Planie Strategicznym ponownie obserwujemy przesunięcie znaczących środków (2 mld Euro) z drugiego filara (inwestycje i rozwój) na dopłaty bezpośrednie, co sprzyja podtrzymywaniu nieracjonalnej struktury gospodarstw rolnych i ogranicza rozwój całego sektora B) Jeszcze możliwy do zrealizowania, w którym przyjmie się bardziej efektywne podejście do rolnictwa jako ważnej części gospodarki krajowej. - zadbanie o harmonijny rozwój rolnictwa tak, by pomoc obejmowała tylko podmioty rzeczywiście zajmujące się produkcją rolną, a nie pozyskiwaniem środków z dopłat. Potrzebujemy silnych i nowoczesnych producentów zdolnych konkurować z ukraińskim rolnictwem i uzupełniających małych, specjalistycznych producentów dbających o bioróżnorodność, produkujących na rynki lokalne lub na specyficzne potrzeby klientów oczekujących np. rzadkich odmian zbóż, rodzimych gatunków zwierząt czy wyśrubowanych standardów. - Niezbędny jest zatem przegląd KPS tak, aby większa ilość środków trafiła na cele inwestycyjne – do gospodarstw posiadających potencjał rozwojowy. Konieczne jest tworzenie warunków prawnych i ekonomicznych sprzyjających powiększaniu gospodarstw rolniczych, wzmacnianiu ich efektywności i trwałości. - Konieczne jest wypracowanie mądrej strategii dla polskiego sektora rolnictwa, w powiązaniu z i przetwórstwem. W tej strategii muszą znaleźć się rozwiązania uwzględniające napływ dużych ilości tanich płodów rolnych na rynek polski, w tym: stworzenie warunków dla rozwoju towarowego i wyspecjalizowanego chowu zwierząt, rozwoju sektora biopaliw oraz dla przetwórstwa, a także kreowanie warunków pozwalających producentom rolnym przechodzić do sektorów generujących wyższe marże, co pozwoli w najlepszy możliwy sposób wchłonąć i racjonalnie wykorzystać tańsze surowce rolne z Ukrainy. - Niezbędna będzie przemyślana rozbudowa odpowiedniej infrastruktury kolejowej, drogowej i portowej, aby produkty rolne sprawnie przesyłać dalej do krajów trzecich. To powinno się dziać w ścisłej współpracy z Unią Europejską, przy wykorzystaniu środków z KPO. - Sektor rolny musi uwzględniać nowe regulacje wynikające z założeń Europejskiego Zielonego Ładu i jego strategii („Od pola do stołu” i „Zachowania bioróżnorodności”), co wpłynie na wzrost kosztów produkcji. Potrzebna jest rzetelna debata i konsultacje z ekspertami i naukowcami na temat EZŁ i Planu Strategicznego WPR, aby w pełni wykorzystać szanse związane z zieloną i cyfrową transformacją rolnictwa. Przy tym bardzo ważne jest branie pod uwagę zmieniających się trendów konsumenckich i oczekiwań konsumentów wobec żywności i jej pochodzenia. Uwagi końcowe Żywność jest towarem o charakterze strategicznym, dostarczanym przez rolnictwo. W Polsce mamy samowystarczalność żywnościową, przy czym otwarcie gospodarki na konkurencję zewnętrzną sprawia, że osiągana jest ona poprzez bilansowanie handlu rolno- spożywczego. Opieranie się o globalne łańcuchy dostaw okazuje się jednak zawodne w obliczu kryzysów, takich jak pandemie i wojny. Utrzymaniu samowystarczalności nie sprzyja jednocześnie nieefektywna struktura rolnictwa i brak strategii rozwoju dla poszczególnych jego sektorów. W Polsce widać to wyraźnie na przykładzie sektora trzody chlewnej, w którym na przestrzeni ostatnich dwóch dekad doszło do zmniejszenia produkcji o ponad połowę, co w efekcie oznacza, że ponad 50% wieprzowiny konsumowanej w Polsce pochodzi z importowanych żywych świń i mięsa. Sytuacja na rynku zbóż wyraźnie pokazała, jak słabo jesteśmy przygotowani do konkurencji z rolnictwem Ukrainy. Napływ dużych ilości taniego zboża z Ukrainy od jesieni 2022 r., z jednoczesnym spadkiem cen zbóż na rynkach światowych, spowodował znaczące obniżki cen (nawet o ponad 40%) na rynku polskim. Problem dotyczy również innych produktów rolnych. Wnioski Najczarniejszym scenariuszem jest sytuacja, w której nie zrobimy nic dla wzmocnienia konkurencyjności polskiego rolnictwa i utrzymamy sytuację, w której gros środków będzie miała raczej charakter transferu socjalnego. W obliczu otwarcia granic i napływu produktów z Ukrainy starania o zablokowanie granic z Ukrainą wydają się mało realne, zważając na obecną siłę polskiej dyplomacji w UE. Wobec napływu tanich produktów i wizji upadku nieprzygotowanych na to polskich gospodarstw, retoryka zrzucająca winę po równo na Unię i na Ukrainę zaowocuje nastrojami antyunijnymi i antyukraińskimi jednocześnie. Źródło Tezy przygotowane na potrzeby debaty Towarzystwa Ekonomistów Polskich w ramach cyklu #Gospodarka przez Grzegorza Brodziaka, prezesa zarządu Goodvalley Agro S.A., wiceprezesa Polskiej Federacji Rolnej, wiceprezesa Krajowego Związku Pracodawców- Producentów Trzody Chlewnej Polpig. Grzegorz Brodziak Całość debaty https://www.youtube.com/watch?v=b0kgB8FUaYY

Spotkanie dotyczące eksportu zbóż do krajów trzecich

 

22 sierpnia odbyło się organizowane przez MSZ spotkanie dot. możliwości eksportu zbóż celem omówienia warunków realizacji eksportu.

Omówiono kwestie fitosanitarne, analizy ryzyka PRA, inne niż fitosanitarne bariery o charakterze regulacyjnym i ew. koniecznych działań, które muszą zostać podjęte przez stronę polską w celu uzyskania dostępu do wskazanych 28 perspektywicznych rynków krajów trzecich. W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele placówek dyplomatycznych, którzy przedstawili warunki i wymagania dot. eksportu zbóż do poszczególnych krajów. Angola, Kuba czy RPA to jest jednym z krajów gdzie rynek jest otwarty i nie ma barier fitosanitarnych. Handlujemy także z Madagaskarem, natomiast w takich krajach jak Egipt, Nigeria, Iran, Maroko, Wenezuela są utrudnienia  z różnych względów, w tym z powodu określonych warunków fitosanitarnych i nie przyjmowania zbóż z agrofagami, kłopotów z obsługą portów, konfliktów zbrojnych i handlu z Rosją. Z niektórymi krajami w ogóle nie ma możliwości handlu np. Indonezja czy Sudan lub brak z ich strony zainteresowania np. Meksyk. Ustalono, że o niektóre rynki takie jak Brazylia czy Egipt jeszcze można powalczyć.

V Edycja Konferencji O-Polski Rynek Rzepaku i Zbóż 24 maja 2023 r. Prószków k.Opola

Było to już piąte tego typu spotkanie towarowych producentów rolnych z najważniejszymi krajowymi przetwórcami (Bunge Polska Sp. z o.o.; GoodMills Polska Sp. z o.o., Cargill Poland Sp. z o.o., Komagra Sp. z o.o. Bioagra S.A., Polskie Młyny S.A., Tasomix Sp. z o.o.). Patronat nad konferencją objął Andrzej Buła marszałek województwa opolskiego- Urząd Marszałkowski reprezentował wicemarszałek Antoni Konopka. Celem konferencji była ocena aktualnej sytuacji rynku zbóż i rzepaku oraz umocnienie kontaktów rolników z przetwórcami. „Perspektywy dla polskiego rzepaku i zbóż w kontekście nowej WPR, Krajowego Planu Strategicznego oraz sytuacji w Ukrainie” przedstawił Jerzy Plewa, ekspert Team Europe i wieloletni dyrektor generalny Komisji Europejskiej ds. rolnictwa, zaś aktualna analiza rynku omówiona została przez Mirosława Marciniaka, analityka rynku firmy Infograin, z którym współpracuje na co dzień Spółdzielnia Grup Polski Rzepak i Zboża. Bardzo dobrze została oceniona i przyjęta przez uczestników konferencji debata rolna, którą poprowadził dr Piotr Łuczak, red. naczelny serwisu agrokonsument.pl. W debacie brali udział:
Tomasz Wika- Bunge Polska Sp. z o.o. Piotr Szysz -BZK Group Sp. z o.o. Tomasz Sobiech- Cargill Poland Sp. z o.o. Krzysztof Gawęcki- KZPRiRB
Wiesław Gryn- Zamojskie Towarzystwo Rolnicze Mariusz Olejnik- SPRIZ
Równie ważne były biznesowe rozmowy producentów z przedstawicielami firm oraz możliwość nawiązania i podtrzymania bezpośrednich kontaktów z przetwórcami.  Spotkanie zwieńczyła uroczysta kolacja urozmaicona występem Marcina Dańca. Zapraszamy do obejrzenia relacji z konferencji: https://youtu.be/sFpJjfc2yRo

Konferencja O-Polski Rynek Rzepaku i Zbóż 24.05.2023r.

  Spółdzielnia Grup „Polski Rzepak i Zboża” z siedzibą w Opolu

 Serdecznie zaprasza na konferencję pt.:

 O-Polski Rynek Rzepaku i Zbóż

TOWAROWYCH PRODUCENTÓW ROLNYCH I PRZETWÓRCÓW

Pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Opolskiego

W dniu 24.05.2023 r. o godz. 15:00

W Prószkowie k. Opola (hotel ARKAS)

 
Jest to piąte już tego typu spotkanie towarowych producentów rolnych z najważniejszymi krajowymi przetwórcami
Ponownie Będziecie Państwo mieli możliwość:
 •  Uzyskania informacji o rynku rzepaku i zbóż
 • Nawiązania i podtrzymania kontaktów z Przedstawicielami przetwórców i firm branżowych
 •  Kuluarowych rozmów biznesowych przy uroczystej kolacji urozmaiconej występem Marcina Dańca
 W Programie m.in.:
 •  Referat: Perspektywy dla polskiego rzepaku i zbóż w kontekście nowej WPR, Krajowego Planu Strategicznego oraz sytuacji w Ukrainie –Jerzy Plewa –Ekspert Team Europe
 •  Analiza rynku rzepaku i zbóż- Mirosław Marciniak Analityk Rynku InfoGrain
 •  Debata Zapotrzebowanie przemysłu rolno-spożywczego na zboża i rzepak w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych:
Uczestnicy debaty:
Bunge Sp. z o.o. –Tomasz Wika;
BZK Group Sp. z o.o.- Arkadiusz Barylski;                                              
Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych- Krzysztof Gawęcki;     Cargill Poland Sp. z o.o. Tomasz Sobiech;
Zamojskie towarzystwo rolnicze -Wiesław Gryn;
Spółdzielnia Grup Polski rzepak i zboża -Mariusz Olejnik;
 Moderator: Piotr Łuczak -  Agrokonsument    Zainteresowanych uczestnictwem prosimy o zgłoszenia:            tel.: 734 406 401 lub  e-mail: polskirzepakiz@gmail.com   Plakat x

XV FORUM PRODUCENTÓW RZEPAKU I ROŚLIN BIAŁKOWYCH

Serdecznie zapraszamy do udziału w jubileuszowym XV Forum Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych organizowanym przez KZPRiRB pod hasłem "Rynek oleju i biodiesla a stabilizacja produkcji rzepaku w Polsce". Forum odbędzie się w dniu 13 stycznia 2023 r. podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich, w pawilonie PCC, sala A (poziom 1), Poznań, ul. Głogowska 10. Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Producentów Oleju organizuje jubileuszową, piętnastą edycję Forum Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, które poświęcone zostanie tematyce rynku oleju i biodiesla oraz stabilizacji produkcji rzepaku w Polsce i ma posłużyć jako platforma wymiany opinii, spostrzeżeń i doświadczeń, jak również stanowić merytoryczne spotkanie z autorytetami branży rolniczej obejmujące swym zakresem naukę, przemysł i biznes. XV FORUM PRODUCENTÓW RZEPAKU I ROŚLIN BIAŁKOWYCH   Rynek oleju i biodiesla a stabilizacja produkcji rzepaku w Polsce 13.01.2023 r. Polagra Premiery, Poznań Międzynarodowe Targi Poznańskie, Pawilon PCC, Sala A (poziom 1)

8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

Z przyjemnością informuję, iż 16 listopada 2022 r. w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym odbędzie 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu. To spotkanie będzie poświęcone rolnictwu – jego biologizacji i mechanizacji. Tegoroczne debaty będą oscylować wokół opłacalności produkcji rolnej, innowacji przyjaznych środowisku, wspólnej polityki rolnej, oraz współpracy międzynarodowej. Wydarzenie będzie miało charakter hybrydowy. Uczestnicy będą mogli w nim uczestniczyć zarówno stacjonarnie, jak i online. Warunkiem uczestnictwa w Kongresie jest dokonanie rejestracji pod adresem: www.kongresagrobiznesu.pl/rejestracja do 14 listopada. Liczba miejsc na Kongres w formie stacjonarnej jest ograniczona. Udział jest bezpłatny. 8EKMA_programA4_digital   8EKMA_zaproszenie_wersjadodruku_digital

Konferencja Narodowe Wyzwania w Rolnictwie

27 października w Jachrance pod Warszawą odbyła się po raz dziesiąty konferencja Narodowe Wyzwania w Rolnictwie.

Wicepremier Henryk Kowalczyk przedstawił najważniejsze przedsięwzięcia Krajowego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. Wskazał też obszary polskiego rolnictwa, przed którymi jest najwięcej pracy i najwięcej wyzwań. Podkreślił, że także w krajowym Planie Strategicznym dla WPR będą wspierane gospodarstwa utrzymujące zwierzęta poprzez ogromne wsparcie dla ich dobrostanu. W konferencji wziął również udział komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski. Po części inauguracyjnej odbywały się panele tematyczne związane z agrotechniką, techniką rolniczą, produkcją mleka, trzody chlewnej, rolnictwem węglowym i energią.
W konferencji uczestniczył osobiście Prezes Mariusz Olejnik. fot. MRiRW

IV edycja konferencji „O-Polski Rynek Rzepaku i Zbóż”

Blisko 130 osób wzięło udział w IV edycji konferencji „O-Polski Rynek Rzepaku i Zbóż”, która 21 września odbyła się w Prószkowie k. Opola.

Mariusz Olejnik, prezes Opolskiego Związku Producentów Rolnych i szef Polskiej Federacji Rolnej podkreślał, że przed towarowymi gospodarstwami rolnymi stoją wielkie wyzwania, z którymi będą musiały sobie poradzić. – Jednym z nich jest Europejski Zielony Ład, który zbliża się wielkimi krokami i budzi ogromne wątpliwości. O tym, co czeka europejskie rolnictwo w zakresie EZŁ i Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-27 mówił dr Jerzy Plewa, ekspert Team Europe, były dyrektor generalny Komisji Europejskiej ds. rolnictwa. – W kolejnych latach europejskie rolnictwo musi postawić na bioróżnorodność i zrównoważenie. W programie konferencji znalazła się obszerna prezentacja analityka Mirosław Marciniaka (firma InfoGrain), który przedstawił najbardziej aktualną analizę rynku zbóż i rzepaku. Specjalista podkreślał, że ceny rzepaku spadają i na dziś nie ma racjonalnych podstaw, aby trzymać ziarno w magazynach. Rzepaku na europejskim rynku jest wyjątkowo dużo i w najbliższym czasie nie ma co liczyć na wyraźne zwyżki cen. Może być dokładnie odwrotnie. Ważnym tematem dyskusji było również wykorzystywanie rzepaku jako biopaliwa. Podkreślano, że jest duży potencjał w tej dziedzinie. Tylko w tym roku w naszym kraju wyprodukowano ok. 3,8 mln ton rzepaku, z tego na cele spożywcze zostanie zagospodarowane ok. 1,1 mln ton, a pozostałe 2,7 mln ton będzie przeznaczonych na biopaliwa. Juliusz Młodecki, prezes Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych zwracał uwagę, że rolników bardzo niepokoją kolejne wzrosty cen środków do produkcji, w szczególności nawozów. Adam Stępień, dyrektor generalny Krajowej Izby Biopaliw oraz Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju informował o wycofaniu się rządu ze szkodliwego projektu ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Wiadomo, że decyzja zapadła pod naciskiem środowiska rolniczego, ekspertów, a także mediów.   Organizatorem wydarzenia w Prószkowie była Spółdzielnia Grup „Polski Rzepak i Zboża”, która powstała w 2012 r. Aktualnie zrzesza 9 grup, 7 producentów rolnych (osoby prawne) oraz współpracuje z kilkoma firmami skupowymi z województw opolskiego, dolnośląskiego oraz śląskiego. Informacja opracowana na bazie artykułu https://www.agropolska.pl/agrobiznes/rozmawiali-o-bezpieczenstwie-zywnosciowym-i-przyszlosci-rolnictwa,1485.html Link do filmu z wydarzenia: https://youtu.be/TUKLTp1-YE4

“Na chłopski rozum” : Nie niszczyć tego co dobrze funkcjonuje!

https://youtu.be/RXoX7j4AE0w W majestacie wątpliwego i bezsensownego prawa jak ustawa z 2011 roku trwa w Polsce likwidacja i niszczenie dużych, dobrze prosperujących gospodarstw rolnych dzierżawiących ziemie od Skarbu Państwa. Realizowana w ramach rożnych dziwnych haseł jak repolonizacja, pomoc małym gospodarstwom rodzinnym. Wydaje się, że na Opolszczyźnie popularne jest to hasło – to, co dobrze działa zniszczyć, a dzierżawioną ziemię rozparcelować rolnikom - oczywiście najlepiej swoim zwolennikom politycznym. Ale jest światełko w tunelu KOWR - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaczynają racjonalnie oceniać powstałą sytuację. Może jest nawet szansa na przedłużanie dzierżawy. Czy to realne?

Diament OPZZ dla Top Farms Głubczyce

Spośród wielu zgłoszeń Kapituła nagrody wybrała wniosek Międzyzakładowej Organizacji ZZ Pracowników Rolnictwa w RP przy Top Farms Głubczyce sp. z o.o. (TFG) wsparty przez Radę OPZZ Woj. Opolskiego.

foto: strona www.opzz.org.pl
Firma Top Farms Głubczyce jest członkiem Opolskiego Związku Pracodawców Rolnych. Diamenty OPZZ przyznawane są od 2019 r. Celem konkursu jest nagradzanie związkowców lub organizacji związkowych, które w szczególny sposób wyróżniły się w walce o godne i bezpieczne warunki pracy, skutecznie bronią miejsc pracy, wyróżniają się w działalności związkowej. Pracodawcy są nagradzani za poszanowanie zasad dialogu społecznego i współpracę z organizacjami związkowymi. Top Farms Głubczyce znajduje się w południowej części województwa opolskiego na terenie gmin Głubczyce, Branice, Kietrz, Baborów i Pawłowiczki i gospodaruje na jednych z najlepszych gruntów w Polsce – 11 234 ha gruntów rolnych. Głównymi kierunkami aktywności Spółki są produkcja zbóż, rzepaku, ziemniaków, buraków oraz produkcja mleka.  
   

Pełna informacja o wydarzeniu na stronie https://www.opzz.org.pl/aktualnosci/branze-i-regiony/diament-opzz-dla-top-farm-glubczyce

Spotkanie przedstawicieli związków zawodowych z załogą TOP FARMS Głubczyce

W środę 2 marca w Głubczycach odbyło się spotkanie Pana Grzegorza Wysockiego Przewodniczącego Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa w RP, Przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Pana Andrzeja Radzikowskiego  z załogą TOP FARMS Głubczyce.

Przy okazji doszło do spotkania przedstawicieli obu związków z Prezesem Zarządu Federacji Mariuszem Olejnikiem. Ustalono, że wskazane jest nawiązanie współpracy organizacji mających wiele wspólnych problemów. Poniżej zamieszczamy stanowisko Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa w RP, z którym się zgadzamy, z taką uwagą, że naszym zdaniem dobrze zorganizowane gospodarstwa prowadzące specjalistyczną produkcję roślinną również powinny zostać utrzymane.

Posiedzenie Rady Społecznej przy Dyrektorze Generalnym KOWR

W dniu 24 lutego br. odbyło się posiedzenie Rady Społecznej przy Dyrektorze Generalnym KOWR w Warszawie, w którym uczestniczył m.in. Prezes Zarządu Federacji Mariusz Olejnik.

Foto: Twitter KOWR
 
W dyskusji Prezes Mariusz Olejnik przedstawił trzy problemy. Pierwszy dotyczył większego umocowania Rad Społecznych przy Dyrektorach Oddziałów Terenowych KOWR, jednocześnie podając przykład OT we Wrocławiu, w którym Rada działa nieprawidłowo. Ponadto zwrócił uwagę na wysokie czynsze dzierżawne powyżej 4 ton pszenicy z hektara, które padły w Oddziale KOWR w Opolu, z sugestią unieważnienia wyżej wymienionych przetargów. Głównym argumentem do unieważnienia jest fakt braku możliwości zapłaty tych czynszów. Przedstawił także propozycję zmiany Zarządzenia Dyrektora Generalnego KOWR nr 105/2020/Z w sprawie wykonywania umów dzierżawy. Proponowane zmiany dotyczą: wyrównania maksymalnego okresu dzierżawy dla wszystkich dzierżawców do 15 lat, nie zmuszania dzierżawców którzy już wyłączyli 30% gruntów do kolejnych wyłączeń oraz przyspieszenia możliwości składania wniosków o przedłużenie umowy dzierżawy na 24 miesiące przed jej zakończeniem. Prezes Mariusz Olejnik zadeklarował, że na początku następnego tygodnia konkretne propozycje zmian zostaną przesłane do Dyrekcji KOWR.                                    
           

Posiedzenie Zarządu, Rady Federacji i Prezesów Związków

Dnia 22 lutego 2022 r. odbyło się w formie wideokonferencji posiedzenie Zarządu, Rady Federacji i Prezesów Związków, którzy nie mają swoich przedstawicieli we władzach Federacji.

Posiedzenie odbyło się zgodnie z porządkiem obrad:

 1. Dyskusja o tożsamości w kontekście Nadzwyczajnego Zjazdu.
 2. Zatwierdzenie propozycji nowej nazwy Federacji do przedstawienia na Zjeździe.
 3. Przyjęcie informacji prawnej dotyczącej formy prawnej organizacji.
 4. Sprawozdanie zespołu roboczego ds. planowanej konferencji „Biologizacja. Technologia. Współpraca.”
 5. Informacja w przedmiocie certyfikacji produkcji biologicznej- prezentacja.
 6. Sprawy różne.

Pan Tomasz Zdziebkowski zaproponował rozpatrzenie trzech pierwszych punktów łącznie.

Na początku Przewodniczący Tomasz Zdziebkowski poprosił Pana Mecenasa Piotra Włodawca o komentarz do obu przesłanych wszystkim uczestnikom notatek prawnych. Mecenas Piotr Włodawiec zestawił akty prawne, na podstawie których działają organizacje rolnicze z którymi współpracujemy. Rozpatrzył, jakie mamy możliwości wpływu na proces legislacyjny. Pan Tomasz Zdziebkowski przekazał, że naszą ofertę powinniśmy mieć szeroką i kierować ją do producentów rolnych, może przedsiębiorców rolnych. Propozycję nowej nazwy poddał do dyskusji. Po dyskusji przeprowadzono głosowanie nad wyborem propozycji nowej nazwy Federacji na Zjazd.

Przewodniczący Tomasz Zdziebkowski  jako przedstawiciel roboczego zespołu ds. organizacji konferencji przekazał, że mamy już przygotowaną przez Dyrektora Łukasza Gapę umowę sponsoringu i kalkulację kosztów planowanej konferencji. Termin konferencji planowany jest między połową maja a połową czerwca. Konferencja odbędzie się w ramach Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu. Planujemy zaprosić przedstawicieli fundacji Terra Nostra i omówić temat biologizacji z certyfikacją.

 

Prezes Mariusz Olejnik dodał, że zaproponował zespołowi poruszenie na konferencji spraw związanych ze strukturą agrarną na podstawie opracowań, które były przesyłane członkom Federacji w ostatnim czasie. Uzgodniono, że w ciągu najbliższego tygodnia odbędzie się kolejne spotkanie zespołu roboczego i podjęta zostanie decyzja co do terminu konferencji.

W kolejnym punkcie Przewodniczący Tomasz Zdziebkowski przekazał uczestnikom informację o działaniu fundacji Terra Nostra. Efektem działań jest opracowana i zatwierdzona procedura certyfikacji przez biuro Veritas. Temat spotyka się z zaciekawieniem wśród rolników. Robią to ze względu na poprawę warunków glebowych, co docelowo wpływa na wielkość plonów. Swoje doświadczenia w badaniu śladu węglowego przedstawił także Prezes Grzegorz Brodziak. W ostatnim punkcie Prezes Mariusz Olejnik podsumował posiedzenie. Omówiono także sprawy związane z działaniem zespołu ds. zasad tworzenia Ośrodków Produkcji Rolniczej, działaniem Rad Społecznych przy KOWR, spotkaniami dotyczącymi przyszłości spółki Top Farms Głubczyce, spotkaniem przedstawicieli Zarządu Federacji z Zarządem KZR RSP w sprawie współpracy naszych organizacji.

Gala Konkursu ROLNIK- FARMER ROKU

XVIII Gala Konkursu Rolnik- Farmer Roku odbyła się 18 lutego br. w Warszawie.

Rolnik- Farmer Roku jest jednym z najstarszych plebiscytów w kraju, promując nowoczesne rolnictwo i wykorzystanie funduszy unijnych na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od 28 lat nagradza liderów w zakresie produkcji rolnej, wdrażania innowacji w gospodarstwach, ochrony środowiska czy współpracy z instytucjami naukowo- badawczymi. Finaliści konkursu to rolnicy, którzy odnoszą sukcesy nie tylko w produkcji i modernizacji gospodarstw, ale także w handlu na rynkach światowych. Dla zwycięzców zostały wręczone statuetki „Złote Jabłko”.
Na Gali obecnych było wielu gości, w tym Pan Wicepremier Henryk Kowalczyk, Pan Krzysztof Ardanowski, Pan Jerzy Chróścikowski, Pan Jacek Malicki i inni. Federację reprezentował Pan Waldemar Rolewski Wiceprezes Zarządu. W bieżącej edycji konkursu w zmaganiach o tytuł ROLNIK–FARMER ROKU uczestniczyło 241 rolników z całej Polski. Do finału zakwalifikowano 28 gospodarstw. Ostateczne kapituła wyłoniła 8 laureatów w różnych kategoriach gospodarstw: produkcja zwierzęca, produkcja roślinna, działalność wielokierunkowa, sadownictwo, produkcja warzyw, alternatywne źródła dochodu, agroturystyka, produkty regionalne i tradycyjne.   Link do wydawnictwa okolicznościowego XVIII edycji Konkursu: https://farmer-roku.pl/wp-content/uploads/2022/02/farmer2022_web1.pdf

Spotkania w sprawie restrukturyzacji firmy Top Farms Głubczyce, której dzierżawa kończy się 31.12.2023 r.

W dniu 17 lutego br. odbyły się na prośbę OT KOWR w Opolu dwa spotkania w sprawie restrukturyzacji firmy Top Farms Głubczyce.

 
W pierwszym spotkaniu w godz. 9.00- 12.00 wzięli udział: Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR Jacek Malicki, Zastępca Dyrektora Zespołu Gospodarowania Zasobem Mirosław Borzym, Dyrektor Oddziału Terenowego KOWR Opole Waldemar Janeczek, Zastępca Dyrektora OT KOWR Opole Dariusz Chodorowski, Prezes Zarządu Top Farms Głubczyce Łukasz Krechowiecki, Członek Zarządu Top Farms Głubczyce Krzysztof Tkacz, Przewodniczący Związku Zawodowego w Top Farms Janusz Gużda i Prezes Opolskiego Związku Producentów Rolnych Mariusz Olejnik. Członkowie Zarządu firmy Top Farms przedstawili i omówili prezentację dotyczącą m.in. historii firmy, działalności w obecnym czasie i perspektywach na przyszłość. Aktualnie firma zatrudnia 250 osób, w tym 200 na umowę o pracę, produkuje 18,5 mln litrów mleka, posiada 3200 sztuk zwierząt (krowy mleczne i jałówki), uprawia głównie ziemniaki, buraki cukrowe, zboża i ziemniaki. Ponadto zajmuje się nasiennictwem, biologizacją, kontraktacją, prowadzi szkołę rolniczą, zajmuje się działalnością społeczna i charytatywną. Przedstawiciele Top Farms wnioskują o umożliwienie im udziału w przetargu na część gruntów z ok. 10 tys. ha na utworzenie Ośrodka Produkcji Rolniczej rok przed zakończeniem umowy dzierżawy. Dyrektor Jacek Malicki przekazał, że przeanalizuje sprawę i spotka się ponownie z przedstawicielami Top Farms Głubczyce. Drugie spotkanie, które rozpoczęło się o godz. 12.00, także zostało zorganizowane przez KOWR. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Dyrekcji Generalnej KOWR i OT KOWR Opole, rolnicy powiatu głubczyckiego, delegaci Powiatowej Izby Rolniczej w Głubczycach i Zarząd Izby Rolniczej w Opolu. Spotkanie dotyczyło zagospodarowania gruntów po wygasającej umowie Spółki Top Farms Głubczyce.                                  
                                           

Spotkanie przedstawicieli Zarządu Federacji i Rady KZR RSP

W dniu 18 lutego br. w Warszawie odbyło się wspólne posiedzenie przedstawicieli Federacji i Rady Krajowego Związku Rewizyjnego RSP. Federację reprezentowali Prezes Zarządu Mariusz Olejnik i Wiceprezes Zarządu Waldemar Rolewski.

Głównym tematem posiedzenia była dyskusja nas zasadami i głównym celami współpracy między organizacjami. Ustalono 3-osobowy zespół po każdej ze stron w celu opracowania treści porozumienia. Organizacje zadeklarowały przesyłanie sobie nawzajem informacji o podjętych inicjatywach.

Spotkanie on-line organizacji inicjatywy #HodowcyRazem

11 lutego odbyło się spotkanie organizacji rolniczych inicjatywy #HodowcyRazem.

W pierwszej części spotkania przedstawiciele organizacji poinformowali o działalności w swoich związkach w ostatnim okresie. Ustalono przygotowanie przez przedstawicieli organizacji  rolniczych działających w inicjatywie #HodowcyRazem  odpowiedzi na pismo  z dnia  12 stycznia 2022 r. w sprawie przestawionego   przez Komisję Europejską projektu wytycznych w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich. Następnie poruszono temat nadmiernego zużycia antybiotyków w hodowli zwierząt. Aktualnie nie wiemy co dzieje się z antybiotykami po opuszczeniu hurtowni. Prace w MRiRW nad powstanie elektronicznej książki leczenia zwierząt przeciągają się. W związku z tym uzgodniono wysłanie do Ministra Rolnictwa jako inicjatywa #HodowcyRazem Apelu o przyspieszenie prac nad wprowadzeniem elektronicznej książki leczenia zwierząt (eKLZ).
Uczestnicy dyskutowali także nad presją KE na zakaz promocji mięsa czerwonego i wina.   Następnie dyskutowano nad wyemitowanym w TVN24 nagraniem „Śmierć kur” połączonym z dyskusją. Dyrektor Krajowej Izby Drobiarstwa Dariusz Goszczyński odniósł się do tego tematu i oświadczył, że całe nagranie zawiera szereg nierzetelności i uderza w polskich hodowców. Więcej na ten temat na stronie: https://hodowcyrazem.pl/2022/02/09/oswiadczenie-krajowej-rady-drobiarstwa-izby-gospodarczej-w-sprawie-manipulacji-w-materiale-tvn24/

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W Sali Kolumnowej Sejmu w dniu 10 lutego odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące Krajowego Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 z udziałem Premiera Mateusza Morawieckiego.

Prezes Rady Ministrów – Mateusz Morawiecki odniósł się do bieżącej sytuacji w rolnictwie (wysokie ceny nawozów sztucznych, sytuacja na rynku trzody chlewnej w związku z występowaniem Afrykańskiego Pomoru Świń) oraz przedstawił działania jakie są lub będą za zgodą Unii Europejskiej podejmowane w celu pomocy rolnikom (dopłaty do nawozów, zwiększenie dopłat bezpośrednich z użyciem środków krajowych, wdrożenie nowego systemu ubezpieczeń upraw i hodowli, odtworzenie przetwórstwa krajowego). Komisarz – Janusz Wojciechowski w swoim wystąpieniu skupił się głownie na kwestiach związanych z wprowadzeniem Europejskiego Zielonego Ładu; zapewniał, że jest to szansa dla polskiego rolnictwa.
Cały program jest propozycją rozwiązań; Unia Europejska nie narzuca sposobu jego realizacji – to państwa członkowskie w swoich planach strategicznych zdecydowały jak będzie wyglądać osiąganie poszczególnych wskaźników.   Informację na temat Krajowego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 przedstawił wiceprezes Rady Ministrów, minister rolnictwa i rozwoju wsi – Henryk Kowalczyk. W grudniu 2021 r. zakończono prace nad projektem Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027. Projekt polskiego Planu Strategicznego przekazany został Komisji Europejskiej w dniu 22 grudnia 2021 r. Zaproponowane w projekcie interwencje mają wspierać zrównoważony rozwój polskich gospodarstw, sektor przetwórstwa oraz poprawić warunki życia i pracy w małych miejscowościach wiejskich. Wspierane będą zrównoważone metody gospodarowania przyjazne klimatowi i środowisku, zapewniające ochronę wody, gleby i powietrza oraz bioróżnorodności. Wzmacniana będzie różnorodność gospodarcza, w tym rozwój biogospodarki, produkcja i wykorzystanie energii odnawialnej. Poseł do Parlamentu Europejskiego – Krzysztof Jurgiel przedstawił uwarunkowania prawne dla Krajowego Planu Strategicznego z perspektywy regulacji europejskich. W posiedzeniu uczestniczył Mariusz Olejnik Prezes Zarządu Federacji. Poruszył on w swoim wystąpieniu brak w Planie Strategicznym instrumentów, które przyśpieszą poprawę struktury agrarnej. Do poprawy rentowności gospodarstw ważne są zmiany struktury agrarnej. Nie należy likwidować dużych gospodarstw, a małe powinno się zachęcać do przekazywania areałów średnim gospodarstwom. Odnośnie wsparcia dla grup producenckich proponuje zmianę, ponieważ wsparcie kosztów kwalifikowanych wyższe zaledwie o 10% dla grup producentów od rolników indywidualnych nie zachęci do tworzenia grup. Wsparcie powinno być dla rolników indywidualnych w wysokości 20%, a dla grup na poziomie 60%. Ważne jest także współużytkowanie maszyn, gdyż nowe wyzwania wymagają nakładu dużych kosztów. Część informacji ze strony sejm.gov.pl o pracach komisji zdjęcie ze strony MRiRW

XIV Forum Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych

XIV Forum PRZiRB odbyło się 26 stycznia br. w formie hybrydowej. Oficjalnego otwarcia Forum dokonali Ryszard Kamiński, Dyrektor K-PODR w Minikowie, Juliusz Młodecki, Prezes KZPRiRB oraz Adam Stępień, Dyrektor Generalny PSPO.

Minister Jan Krzysztof Ardanowski, łącząc się online z uczestnikami Forum przekazał, że Zielony Ład to strategia bardziej ideologiczna, nie do końca przemyślana i trudna w realizacji i do zaakceptowania przez wielu rolników, dlatego wymaga znalezienia łagodnych i realnych rozwiązań dostosowanych do możliwości i zasobów rolnych każdego kraju. Komentując Europejski Zielony Ład (EZŁ), prof. Marek Mrówczyński z IOR w Poznaniu odniósł się natomiast do zagadnień związanych z ochroną upraw. Swój wykład poświęcił w dużej części zagrożeniom agrofagów w uprawach rzepaku, soi i słonecznika.  
Paweł Kaczmarek z fundacji Terra Nostra podkreślił istotną rolę mikoryzy glebowej, która jest dużo bardziej efektywna, dzięki aktywności pożytecznych bakterii glebowych. Jednym z gości XIV Forum PRZiRB była firma Corteva Agriscience Poland, której Prezes zarządu Przemysław Szubstarski przedstawił sytuację na rynku słonecznika. Przydatność tej rośliny w naszym płodozmianie wynika m.in. z mniejszych wymagań glebowych, wodnych i nawozowych, zwłaszcza w porównaniu z rzepakiem. Jednym z wątków dyskusji było natomiast zwiększenia dopłat do materiału siewnego, zwłaszcza dla odmian, które spełniają kryteria wyższej odporności na patogeny, czy czynniki stresowe środowiska, zwłaszcza suszę. Zdaniem rolników, panuje też zbyt duża presja UE na wycofywanie z użycia s.cz. pestycydów, bez dostarczania na rynek odpowiednich zamienników. Reprezentujący Federację Prezes Mariusz Olejnik poruszył temat kończącego się moratorium dot. zakazu stosowania w paszach surowców GMO. Drastycznie wzrosły ceny nawozów. Proponował przyjąć wniosek dot. ustawy o paszach tj. ograniczenia zakazu stosowania surowców GMO ze 100% do 50% z 3-letnim okresem przejściowym. Uniezależnimy się od importu i przygotowujemy się do zwiększenia produkcji bobowatych. W związku z poszerzeniem się palety uprawianych roślin oleistych proponował przemyślenie zmiany nazwy zrzeszenia na krótszą.    

Rozmowy o przyszłości firmy TOP FARMS Głubczyce Sp. z o.o.

Spotkanie członków Porozumienia Rolników Opolszczyzny odbyło się tym razem 18.01.2022r. w Głubczycach, w siedzibie Starostwa Powiatowego. Tematem była koncepcja zagospodarowania gruntów i infrastruktury obecnie dzierżawionej przez Top Farms sp. z o.o.

fot. Henryk Wawer
 
Notatka ze spotkania w dniu  18 stycznia 2022 r.Starostwo Powiatowe w Głubczycach W spotkaniu wzięli udział: Piotr Soczyński- Starosta Powiatu Głubczyckiego, Anna Krupa- Burmistrz Miasta i Gminy Głubczyce, Dorota Przysiężna- Bator- Burmistrz Miasta i Gminy Kietrz, Sebastian Baca- Wójt Gminy Branice, Tomasz Krupa- Burmistrz Miasta i Gminy Baborów, Jerzy Treffon- Wójt Gminy Pawłowiczki, Anna Barysz- Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Głogówek, Tomasz Ognisty- Przewodniczący NSZZ „Solidarność” RI Województwa Opolskiego, Przewodniczący Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Opolu z powiatu głubczyckiego, Łukasz Krechowiecki- Prezes Zarządu Top Farms Głubczyce, Krzysztof Tkacz- Członek Zarządu Top Farms Głubczyce, Henryk Tchórzewski- Prezes Zarządu Opolskiego Związku Rewizyjnego RSP, Bernard Dembczak- Przewodniczący Zarządu Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych Rolników Śląskich, Martin Ziaja- Prezes Okręgowego Związku Hodowców Bydła w Opolu; Marek Froelich- Prezes Izby Rolniczej w Opolu, Mariusz Olejnik- Prezes Opolskiego Związku Producentów Rolnych, Katarzyna Beleć- dyrektor biura Izby Rolniczej w Opolu, Marta Kiwus- pracownik biura Izby Rolniczej w Opolu, media Spotkanie otworzył Starosta Głubczycki Pan Piotr Soczyński- który na wniosek Porozumienia Rolników Opolszczyzny za pośrednictwem biura Izby Rolniczej w Opolu udostępnił salę. Przywitał on zebranych gości i powiadomił uczestników, że  zaplanowane spotkanie dotyczy przyszłości ziemi powiatu głubczyckiego. Zaznaczył, że władze starostwa nie chcą rozstrzygać kwestii jakich  podmiotów mają dotyczyć i na jakich zasadach powinny zostać rozdysponowane grunty. . Istotną rzeczą z poziomu starostwa jest to aby wiedza i potencjał powiatu głubczyckiego były odpowiednio wykorzystane, jak również to, aby wspólnie wypracować kompromis i porozumienie nie myśląc o jednostkach, ale o ogóle społeczeństwa.  Przypomniał, że sala zawsze była otwarta dla rolników, którzy mogli z niej korzystać każdorazowo gdy wyrazili na to chęć. Z żalem zauważył brak obecności na spotkaniu przedstawiciela Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Opolu- który będzie decydował o sposobie zagospodarowania majątku po wygaśnięciu umowy dzierżawy dla Top Farms „Głubczyce”. Życzył zebranym owocnych obrad i oddał głos prowadzącemu spotkanie- Przewodniczącemu Porozumienia Rolników Opolszczyzny- Panu Mariuszowi Olejnik.                  
  Pan Olejnik podziękował staroście głubczyckiemu za gościnę oraz za udostępnienie sali. Przewodniczący przedstawił się i zaproponował porządek spotkania:
 1. Krótka informacja na temat Porozumienia Rolników Opolszczyzny (PRO)
 2. Geneza powstania Listu Intencyjnego
 3. Główne cele Listu.
 4. Stanowiska uczestników spotkania
 5. Dyskusja
Uczestnicy nie wnieśli uwag do zaproponowanego porządku.  Przewodniczący PRO poprosił wszystkich zebranych o przedstawienie się, a następnie omówił genezę powstania Listu Intencyjnego. Wskazał główne cele w nim zawarte oraz przekazał zebranym, że inicjatorem jego powstania była Firma Top Farms „ Głubczyce”. Kolejno przedstawiciele Porozumienia Rolników Opolszczyzny zaprezentowali stanowiska  reprezentowanych przez siebie organizacji dot. zakończenia umowy dzierżawy dla firmy Top Farms „ Głubczyce”. Wszyscy jednogłośnie wskazali, że istotne jest aby grunty te zostały udostępnione do dzierżawy dla rolników indywidualnych, ale również to aby podczas podziału gruntów zabezpieczyć interesy pracowników firmy, społeczności lokalnej. Wskazali również jako znaczący aspekt- prowadzoną przez firmę hodowlę bydła, która wymaga zapewnienia bazy pokarmowej. Wszyscy ponownie zadeklarowali, że będą prowadzić wspólne działania ukierunkowane na przygotowanie racjonalnego i uzasadnionego planu podziału gruntów objętych umową dzierżawy Top Farms „Głubczyce”. Następnie głos zabrali przedstawiciele Top Farms „ Głubczyce”, którzy przybliżyli genezę rozwoju firmy oraz okoliczności nie wyłączenia przez nią 30 % gruntów zgodnie z obowiązującymi przepisami.   W spotkaniu również uczestniczył przedstawiciel NSZZ „ Solidarność” Rolników Indywidualnych Województwa Opolskiego, pełniący jednocześnie funkcję przewodniczącego Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Opolu z powiatu głubczyckiego- Pan Tomasz Ognisty, który wyraził niezadowolenie z braku uczestnictwa w posiedzeniu szerszej grupy rolników oraz zanegował kompetencje do rozmów nt. gruntów firmy Top Farms zebranych w Porozumieniu Rolników Opolszczyzny organizacji. Kolejno głos zabrali przybyli na spotkanie samorządowcy, którzy jednogłośnie przychylili się do koncepcji wypracowania wspólnego stanowiska, które nie tylko zabezpieczy interesy rolników indywidualnych, ale również pracowników i lokalnej społeczności. Wskazali na konieczność stworzenia racjonalnego i rzetelnego planu podziału gruntów po zakończeniu umowy dzierżawy dla firmy Top Farms. Poparli ideę Listu oraz wskazali na konieczność prowadzenia działań zmierzających do wypracowania realnego planu. Nieskutecznie próbowali dowiedzieć się od przedstawiciela NSZZ Solidarność RI- Pana Tomasza Ognistego, jakie są różnice pomiędzy koncepcją przedstawianą przez Porozumienie od tej reprezentowanej przez „Solidarność”. Na tym spotkanie zakończono . Podczas spotkania na zewnątrz budynku trwał protest rolników związanych z Rolniczą „Solidarnością”, a także pracowników spółki Top Farms „Głubczyce”.                      

Posiedzenie Komitetu Rolnictwa i Obrotu Rolnego Krajowej Izby Gospodarczej

W dniu 25 stycznia 2022 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Rolnictwa i Obrotu Rolnego Krajowej Izby Gospodarczej.

Spotkanie miało charakter organizacyjno- techniczny. Do prac w Komitecie zaproszono przedstawicieli największych organizacji rolniczych, w tym Pana Mariusza Olejnika Prezesa Zarządu Federacji.
Przewodniczący Komitetu – Marek Zagórski otworzył posiedzenie i przywitał Członków. Na posiedzeniu zabrało głos kilka osób, w tym Prezes Mariusz Olejnik, który zwrócił uwagę na konieczność wykorzystania synergii innych inicjatyw w celu uzyskania lepszych efektów. Wskazane byłoby, aby Komitet Rolnictwa i Obrotu Rolnego KIG był koordynatorem różnych inicjatyw m.in. Porozumienia Rolniczego działającego przy MRiRW czy HodowcyRazem. Istotną sprawą jest dokonanie rozpoznania jaki będzie stosunek Ministra Rolnictwa do przedstawianych przez Komitet wniosków. Zaproponował, aby spotkać się z Ministrem Rolnictwa w celu zaprezentowania mu Komitetu i zawiązania współpracy na szczeblu roboczym.

Konferencja w Senacie „Zielony ład – szanse i zagrożenia dla polskiego rolnictwa”

Dnia 21 stycznia 2022 r. w Senacie odbyła się konferencja „Zielony ład – szanse i zagrożenia dla polskiego rolnictwa”. Konferencję otworzył Pan Marszałek Senatu  RP prof. Tomasz Grodzki.

Pan Jerzy Plewa ekspert Team Europe zwrócił uwagę w swoim wystąpieniu, że niektóre zagadnienia Zielonego Ładu stanowią zagrożenie dla dużych gospodarstw. Jego zdaniem to towarowe gospodarstwa zapewniają naszą konkurencyjność i bezpieczeństwo żywnościowe, a eliminowane są dla nich dopłaty. Podobnie wypowiedział się dr Czesław Siekierski. Uważa, że nie należy różnicować dużych i małych gospodarstw. Małe gospodarstwa mają charakter socjalny i brak tam dobrego sprzętu. Wsparcie z UE dla dużych gospodarstw jest coraz mniejsze. Komisarz Janusz Wojciechowski powiedział „rolnictwo, żeby być wydajne nie musi być wielkotowarowe”. Pan Wojciech Mojzesowicz w dyskusji powiedział stanowczo, że wypowiedź komisarza o tym, że duże gospodarstwa tylko czekają żeby wykupić małe, jest skandaliczna. Także Prezes Związku Młodzieży Wiejskiej podkreślił ważną rolę dużych gospodarstw. Pan Jarosław Kalinowski podkreślał konieczność wypracowania definicji „aktywnego rolnika”.
Pozytywnie w swoim wystąpieniu o firmie Goodvalley wyrażał się Pan Jerzy Wierzbicki. Opowiadał o uzyskaniu zerowego śladu węglowego, dobrej współpracy z siecią Lidl, opowiadał o zachęcaniu przedstawicieli firmy do spożywania mniejszej ilości mięsa, lecz lepszej jakości. Uważa, że trzeba promować takie inicjatywy, a przede wszystkim nie wykluczać z promocji mięsa czerwonego i wina. Pod koniec Przewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa Jerzy Chróścikowski podkreślał, ze konieczne jest uregulowanie spraw dzierżawy i ważne jest aby powstała nowa ustawa o dzierżawie rolniczej.   Informacja ze strony Senatu RP znajduje się pod linkiem https://www.senat.gov.pl/aktualnoscilista/art,14487,debata-zielony-lad-szanse-i-zagrozenia-dla-polskiego-rolnictwa.html    

Konferencja Pozarolnicza działalność gospodarcza szansą wsi

Pozarolnicza działalność gospodarcza szansą wsi – była tematem konferencji, która odbyła się we wtorek w Izbie Rolniczej w Opolu.

Konferencja została zorganizowana w ramach planów działania Krajowej Siec Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Plan operacyjny na lata 2020 – 2021. Prezes Izby Rolniczej Marek Froelich powiedział, że konferencja była kolejną ofertą doradczą izby pod adresem rolników. „Wielu rolników nie zdaje sobie jeszcze sprawy, że w ciągu 2 lat będą musiały znaleźć nową receptę na funkcjonowanie własnego gospodarstwa. Staramy się podpowiedzieć inny rodzaj działalności, który będzie polegał, albo na przetwarzaniu tego, co już jest produkowane, albo na produkcji zupełnie nowych rzeczy, albo wręcz na przejściu do innego sektora gospodarki” – wyjaśnia Prezes IR w Opolu. – Musimy jednocześnie budować naszą markę regionalną. Chcemy też ludziom podpowiedzieć i dać im siłę marketingową, aby rolnicy mogli tego dokonać. Trudno sobie wyobrazić, że wszyscy rolnicy podejmą to wyzwanie. To oferta przede wszystkim dla ludzi dynamicznych i z potencjałem, którzy zauważyli, że nawet gospodarstwa 30-hektarowe nie mogą wciąż produkować zbóż, bo jest wiele innych produktów, po które warto sięgnąć, ale to tego trzeba wielkiej odwagi – dodaje Marek Froelich. W programie znalazły się prezentacje przybliżające rolnikom możliwości prowadzenia firm poza rolnictwem. Informację o instrumentach wsparcia działalności gospodarczej, w tym funduszach unijnych, przedstawiła Emilia Michalska z Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa. Następnie podstawy przedsiębiorczości i planowania działalności pozarolniczej omówił dr inż. Piotr Bębenek z Politechniki Opolskiej w wykładzie pod tytułem „Współczesny model zarządzania firmą – wszechstronne przywództwo”. Naukowiec zwrócił uwagę na wciąż zmieniające się środowisko gospodarcze i na konieczność ciągłej adaptacji do nowych warunków. Podawał przykłady firm, które przeniosły swoją działalność w zupełnie nowe obszary. Piotr Bębenek doradzał również rolnikom, aby budowali wokół nowych przedsięwzięć ciekawe narracje, które przyciągną klientów. O podstawach przedsiębiorczości i planowania działalności pozarolniczej powiedział Krzysztof Koszela, wykładowca akademicki i konsultant biznesu w prelekcji pod tytułem: „Proces komercjalizacji produktu i potęga świadomości marki”. Podkreślił on rolę kreowania emocjonalnego przekazu w tworzeniu wizerunku marki, nawet takiej, jak produkty rolne. Koszela zwrócił również uwagę na konieczność tworzenia atmosfery wyjątkowości wokół produktów, co może wpłynąć na odważniejsze decyzje zakupowe przyszłych klientów. Źródło: Izba Rolnicza w Opolu

Walne Zebranie Członków Opolskiego Związku Producentów Rolnych

W dniu 10 września br. odbyło się Walne Zebranie Członków Opolskiego Związku Producentów Rolnych.

Przewodniczący zebrania Mariusz Olejnik podsumował działania z roku 2020, oraz przedstawił obecne działania zarządu. W porządku zgromadzenia między innymi odbyły się uzupełniające wybory do komisji rewizyjnej. Wynikiem głosowania Członkiem komisji rewizyjnej został Pan Marian Olejnik. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele: KOWR OT Opole– Pan Michał Nowak, oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa- Oddział w Opolu- Pani Jolanta Bińczycka, którzy przedstawili informację o obecnych i planowanych zadaniach na 2021 r. Na zebraniu wybrano również delegatów na Zjazd Federacji Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Wysłuchano również wystąpień zaproszonych gości m.in. : przedstawicieli firm ADAMA, BASF oraz ADOB.

Spotkanie on-line przedstawicieli organizacji rolniczych sektora hodowli zwierząt

8 września 2021 r. odbyło się kolejne e-spotkanie przedstawicieli związków branżowych skupiających producentów trzody chlewnej, bydła, drobiu i producentów mleka.

W pierwszej części spotkania przedstawiciele organizacji omówili sprawy bieżące w swoich branżach. Prezes Mariusz Olejnik podsumował żniwa- uważa że plony są dobre, a ceny w skupach wysokie; niestety ceny nawozów bardzo wzrosły. W OT KOWR prace po okresie pandemii rozpoczęły Rady Społeczne. Nie udało się spotkać Federacji z Panem Ministrem Rolnictwa. Wydany został poradnik dla dzierżawców o przygotowaniu profesjonalnego wniosku o przedłużenie umowy dzierżawy. Pan Prezes Aleksander Dargiewicz z KZPPTCH Polpig przekazał, że największym problemem jest aktualnie brak odbioru trzody z czerwonych stref ASF. Ceny w skupach są niskie w stosunku do kosztów, głównie ze względu na koszt paszy. Nie widać szansy na zatrzymanie ASF.
Pani Dyrektor PZHiPTCH Polsus Anna Hammermeister potwierdziła, że ASF jest największym problemem w tej chwili. Hodowcy rezygnują z hodowli lub ją ograniczają. Pani Marta Kędel Zastępca Dyrektora Generalnego z Krajowej Rady Drobiarstwa przekazała, że czekają na ogłoszenie końca grypy ptaków i otwarcie rynków krajów trzecich. Prezes PZHiPBM Jacek Zarzecki zdał relację ze spotkania organizacji zaproszonych na spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Premierem Mateuszem Morawieckim. Aktualnie jest zadowolony z cen na rynku wołowiny, które wzrosły o ok. 20% do roku poprzedniego. W drugiej części spotkania każdy z uczestników ogólnie omówił uwagi swojej organizacji do drugiego projektu Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023- 2027. Organizacje zgodnie uznają, że wsparcie planowane jest tylko dla małych lub socjalnych gospodarstw, nie ma przełożenia wsparcia do ilości sztuk bydła czy trzody w stosunku do wielkości gospodarstwa, wspierane będą niszowe sektory a nie te które potrzebują wsparcia, stawki wsparcia w ekoschematach powinny być ustalone w odniesieniu do rzeczywistości i powinno się wspierać dobrostan. Uzgodniono, że w dniu 13 września odbędzie się kolejne spotkanie on-line w celu zebrania uwag wszystkich organizacji do drugiego projektu PS dla WPR i próby wypracowania wspólnego stanowiska.

Powołanie opolskich zespołów tematycznych ds. innowacji w rolnictwie

Zaproszenie na spotkanie   Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie organizuje  spotkanie tematyczne
 1. Powołanie opolskich zespołów tematycznych ds. innowacji w rolnictwie
w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie Działania Współpraca i Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Zapraszamy partnerów zarejestrowanych w bazie Partnerów SIR, potencjalnych partnerów, przedstawicieli jednostek naukowych, przedsiębiorców, pracowników jednostek doradztwa rolniczego, rolników oraz wszystkich zainteresowanych przedmiotowym tematem.   Termin: 7.06.2021 r. godzina rozpoczęcia: 12:30 8 06.2021 r., godzina rozpoczęcia: 09:30 Miejsce docelowe: OODR w Łosiowie, budynek Pałacu, sala nr: 9 Organizator zapewnia: materiały szkoleniowe, serwis kawowy oraz poczęstunek. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, a o zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń,

I Posiedzenie Rady Społecznej działającej przy Dyrektorze KOWR OT w Opolu

W dniu 25.05  br. w siedzibie Izby Rolniczej odbyło się pierwsze posiedzenie po okresie zawieszenia na czas pandemii Rady Społecznej przy Dyrektorze KOWR w Opolu. Spotkanie odbyło się według następującego porządku: 1. Powitanie zaproszonych członków Rady Społecznej przy KOWR OT w Opolu i zatwierdzenie porządku obrad. 2. Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Społecznej przy Dyrektorze KOWR OT Opole. 3. Zasady przedłużania dzierżaw. 4. Zasady tworzenia Ośrodków Produkcji Rolnej. 5. Aktualny stan gruntów; - wydzierżawionych w 2020r. oraz do marca 2021r. - przeznaczonych obecnie do dzierżawy ze wskazaniem dla poszczególnych powiatów. 6. Jak kształtuje się zapotrzebowanie na grunty w poszczególnych gminach na podstawie pisma z dnia 28.12.2020r. kierowanego do gmin w zakresie popytu na grunty rolne przez miejscowych rolników. 7. Promocja Straganów Opolskich. 8. Zakończenie posiedzenia. Na Przewodniczącego Rady wybrano Pana Marka Froelicha-Prezesa Izby Rolniczej , na wiceprzewodniczącego wybrany został Pan Mariusz Olejnik- Prezes Opolskiego Związku Producentów Rolnych , zaś sekretarzem została Pani Danuta Bajak-z Opolskiego Związku Rolników i Organizacji Społecznych.  

Konferencja „Uprawa rzepaku a Europejski Zielony Ład”

Ważnym elementem realizowanego 20 maja 2021 r. w Minikowie Międzynarodowego Dnia Rzepaku „Eurorzepak 2021” była konferencja pt. „Uprawa rzepaku a Europejski Zielony Ład”.

Międzynarodowy Dzień Rzepaku EURORZEPAK 2021 jest międzynarodową debatą z udziałem przedstawicieli europejskich związków producentów roślin oleistych (EOA) oraz rolników i ekspertów zajmujących się uprawą rzepaku. W trakcie wydarzenia odbywają się prezentacje polowe odmian rzepaku czołowych polskich i zagranicznych hodowli oraz systemów ochrony i kompleksowego nawożenia tego gatunku roślin.  
Ważnym elementem realizowanego 20 maja 2021 r. w Minikowie Międzynarodowego Dnia Rzepaku „Eurorzepak 2021” była konferencja pt. „Uprawa rzepaku a Europejski Zielony Ład”. W ramach konferencji odbył się wykład wprowadzający do tematyki uprawy rzepaku w kontekście wyzwań stojących przed producentami rzepaku w związku z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu, w tym strategii „Od pola do stołu” oraz unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030. Po wykładzie wprowadzającym zagadnienia Zielonego Ładu i uprawy rzepaku były omawiane podczas debaty z udziałem europejskich przedstawicieli producentów roślin oleistych. Międzynarodowi Eksperci podzielili się swoimi doświadczeniami o działaniach, jakie w ich krajach są podejmowane, aby sprostać celom środowiskowym i klimatycznym związanym z unijnym planem działań. Jednym z gości konferencji był poseł i przewodniczący prezydenckiej rady ds. rolnictwa oraz były minister rolnictwa – Jan Krzysztof Ardanowski: – Rzepak to roślina szczególna, która w historii rolnictwa europejskiego odgrywa jedną z najważniejszych ról, nie wiem, czy założenia Zielonego Ładu nie sprawią, że zaniknie – podzielił się wątpliwością. – Trudno sobie wyobrazić zmiany w rolnictwie bez rzepaku. Na niektórych typach gleb rzepak musi pozostać – jest przekonany były minister. – Jeżeli Europa chce odejść od wykorzystana białka paszowego koncernów amerykańskich, nie można odejść od uprawy rzepaku. Podkreśla, że soja amerykańska nie jest rozwiązaniem globalnym, to źródło białka może być niepewne, np. ze względu na anomalie. W konferencji uczestniczył Mariusz Olejnik p.o. Prezesa Zarządu Federacji.

Spotkanie 7 krajowych organizacji rolniczych inicjatywy #HodowcyRazem z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorzem Pudą

12 maja 2021 r. odbyło się spotkanie siedmiu organizacji rolniczych działających w ramach inicjatywy #HodowcyRazem z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorzem Pudą.

 
W spotkaniu uczestniczyli także Dyrektorzy Departamentów MRiRW (których niestety nie mogliśmy widzieć), w tym: Joanna Gierulska Dyrektor Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej, Nina Dobrzyńska Dyrektor Departamentu Klimatu i Środowiska, Waldemar Guba- Dyrektor Departamentu Rynku Rolnych, Magdalena Zasępa- Dyrektor Departamentu Hodowli Zwierząt. Prowadzącym z ramienia organizacji był Mariusz Olejnik p.o. Prezesa Zarządu Federacji Związków Pracodawców- Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.
Na początku spotkania Minister Grzegorz Puda przywitał wszystkich uczestników i przekazał głos przedstawicielom branży hodowlanej. Prezes Mariusz Olejnik przedstawił inicjatywę #HodowcyRazem, jej członków, cele i główne wspólne działania. Następnie przedstawiciele wszystkich organizacji przekazali bieżące tematy w swojej branży oraz priorytetowe postulaty dotyczące Planu Strategicznego WPR. Przedstawiciel sektora trzody chlewnej Dyrektor Anna Hammermeister (PZHiPTCH Polsus) zwróciła uwagę na brak  stabilnych warunków gospodarowania, co  zniechęca – szczególnie młodych ludzi – do pracy na wsi i sprzyja podejmowaniu decyzji o rezygnacji z hodowli i  produkcji świń, a to przekłada się na spadek pogłowia loch zarodowych – szczególnie ras białych.  Wskazała na potrzebę opracowania i wdrożenia strategii odbudowy pogłowia loch oraz uwzględnienie w ramach Krajowego Planu  Strategicznego  wsparcia na stałą opiekę weterynaryjną i programy profilaktyczne,  wsparcia dochodów związanego z wielkością produkcji  świń oraz  podnoszenie jakości poprzez wsparcie na wymianę stada podstawowego. Aleksander Dargiewicz (KZPPTCH Polpig) za bieżący problem uważa zaniedbania w walce z ASF. Priorytetowe sprawy związane z Planem Strategicznym to konieczność poprawy dobrostanu zwierząt, sprawa żywienia wielofazowego, aby zwierzęta lepiej przyswajały azot, ograniczenie śladu węglowego i poprawa pozycji rolnika. Zaprosił także Pana Ministra do woj. pomorskiego na obejrzenie gospodarstwa, gdzie duzi rolnicy współpracują z małymi. Dyrektor Generalny Krajowej Rady Drobiarstwa Dariusz Goszczyński jako bieżący temat omówił problem grypy ptaków i bioasekurację ponadnormatywną. Główne tematy dotyczące PS WPR to uwzględnienie sektora drobiarskiego w działaniach inwestycyjnych pod kątem oddziaływania na klimat, zmniejszania śladu węglowego, wsparcie roślin wysokobiałkowych i inwestycji związanych z podniesieniem dobrostanu dla hodowców, którzy zdecydują się wejść w ekoschematy. Prezes Mariusz Olejnik reprezentujący Federację Związków Pracodawców- Dzierżawców i Właścicieli Rolnych jako bieżący problem swojej organizacji podał brak stabilizacji gospodarowania ze względu na krótkie umowy dzierżawy gruntów i kolejne wyłączenia, a przy tworzeniu Ośrodków Produkcji Rolnej zwrócił uwagę na niepotrzebne wygaszanie produkcji zwierzęcej i zobowiązanie zwycięzcy przetargu do jej odtworzenia. Umowy dzierżawy powinny być zawierane na okres 8- 10 lat. W przypadku Planu Strategicznego proponuje zmiany dotyczące struktury użytkowania ziemi. Konieczne jest powiększanie gospodarstw, ale nie kosztem nowoczesnych już dobrze funkcjonujących. Poprawi to konkurencyjność i dochodowość. Istotne jest, aby w ramach PROW uwzględnić wsparcie dla gospodarstw towarowych (którego w projekcie nie ma) np. przy małej retencji. Podkreślił, by dopłaty bezpośrednie dotyczyły tych, którzy rzeczywiście prowadzą gospodarstwa- wyeliminuje to bezumowne dzierżawy, które utrudniają m.in. uzyskanie dopłat do paliwa rolniczego, odszkodowań w przypadku strat czy udokumentowanie w przypadku stosowania środków ochrony roślin i nawozów. Następnie Dorota Śmigielska z Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka podkreśliła problem z rosnącymi kosztami produkcji, zwłaszcza pasz. Koszty żywienia stanowią 60% kosztów bezpośrednich, co obniża opłacalność produkcji nawet przy wyższej cenie mleka. Drugim problemem są jednostki chorobowe, gdzie dobrowolny program ich zwalczania nie cieszy się powodzeniem. Priorytetowe tematy w Planie Strategicznym to promocja genotypowania, finansowanie informatyzacji, która doprowadziłaby do wprowadzenia elektronicznej książki leczenia zwierząt i centralnej bazy zużycia antybiotyków i środków drobnoustrojowych oraz poprawa dobrostanu, w tym inwestycji, które doprowadzą do bezuwięziowego systemu hodowli. Prezes Jacek Zarzecki z Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego zwrócił uwagę na kwestię szybkiej ścieżki projektów dla rolników i szybszego wydawania środków na modernizację gospodarstw, dofinansowanie zakupu zwierząt o wysokim potencjale i wysokiej jakości. Ponadto warto dofinansować dobrostan zwierząt. Czas rozpatrywania wniosków jest bardzo długi i od złożenia wniosku do końcowego rozliczenia mija zwykle pięć lat. Program paszportyzacji zwierząt daje szansę na unowocześnianie rolnictwa. Wiele aspektów ważnych dla sektora bydła mięsnego zostało zapisane w strategii Polska Wołowina 2020- 2022. Prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego Jerzy Wierzbicki podkreślił, że w sektorze wołowiny ponad 95% udziału w rynku mają małe i średnie gospodarstwa. Zwrócił jednocześnie uwagę na znaczenie dużych gospodarstw, które mogą pełnić ważną rolę w poprawie jakości stada podstawowego w Polsce, biologizacji, wprowadzając postęp hodowlany na wyższym poziomie, dostarczając wysokiej jakości materiał hodowlany do produkcji w małych i średnich gospodarstwach. Aby tę strukturę rynku wspierać potrzebne jest pomoc dla wdrażania w gospodarstwach zasad zrównoważonej produkcji we wszystkich trzech obszarach: ekonomicznym, środowiskowym i społecznym. W szczególności chodzi o poprawę dobrostanu zwierząt, poprawę jakości m.in. poprzez wymianę stada oraz wspieranie redukcji emisji gazów. Organizacje zrzeszone w Radzie Sektora Wołowiny pracują z Instytutem Zootechniki nad projektem „Przyjazna dla klimatu wołowina i wieprzowina wysokiej jakości” i opracowują polski kalkulator emisji gazów. Ważny jest transparentny łańcuch dostaw i proszą o rozpatrzenie złożonego w tym temacie rok wcześniej projektu w zakresie obiektywnej klasyfikacji EUROP oraz informowania rolników o wynikach oceny EUROP. Jerzy Wierzbicki Przewodniczący Grupy Roboczej COPA COGECA zaapelował do Ministra o szczególne zwrócenie uwagi na toczącą się na forum UE walkę o utrzymanie promocji mięsa i wina w polityce promocji. Prosił Ministra o wsparcie, aby w Radzie Europejskiej bronił interesów hodowców, by nie doszło do wyeliminowania mięsa i wina z promocji, ponieważ produkcja zwierzęca stanowi istotny element zrównoważonej produkcji rolnej w Polsce i ma kluczowe znaczenie dla opłacalności produkcji roślinnej. Minister Grzegorz Puda podziękował za przedstawione postulaty. Dodatkowe pytania dotyczyły problemu korzystania przez hodowców krów mlecznych z dobrowolnego programu zwalczania chorób, żywienia wielofazowego u trzody chlewnej- zamiast trzema paszami wprowadzić siedem pasz dopasowanych do potrzeb żywieniowych i grypy ptaków. Minister przekazał, że zostanie przemyślane wprowadzenie żywienia wielofazowego do ekoschematów. Podziękował także za zaproszenie do woj. pomorskiego, które będzie możliwe w najbliższym czasie. Dyrektor Joanna Gierulska poinformowała, że rozważana jest promocja prosiąt w ramach programu modernizacji. Stado podstawowe jest kosztem niekwalifikowanym, w ramach dotacji nie można tego dofinansować. Przy ASF jest ostatnio zwiększony zakres wsparcia. Ograniczanie metanu jest już wprowadzone w ramach interwencji w Planie Strategicznym, można to jeszcze wzmocnić. Inwestycje w dobrostan zwierząt są uzależnione od środków finansowych. W drugiej wersji Planu Strategicznego zostaną wzięte pod uwagę niektóre postulaty. Sprawy dzierżaw zostaną wewnętrznie omówione w MRiRW kolejnego dnia. System bezuwięziowy będzie promowany punktami. Systemy jakości są także wspierane w ramach Planu Strategicznego. Dyrektor Nina Dobrzyńska dodała, że część wsparcia będzie rozparzona w ramach „zielonej architektury” przy ekoschematach. Kalkulator klimatyczny jest bardzo dobrym pomysłem, umowa jest już podpisana. Mała retencja będzie finansowana być może także z Krajowego Planu Odbudowy. Projekty cyfryzacyjne obecnie wprowadzane związane są m.in. z produkcją zwierzęcą, paszportyzacją i elektroniczną książką leczenia. Minister Grzegorz Puda dodał, że trzeba środki racjonalnie rozdzielać pomiędzy WPR, PROW i KPO. Budżet zawsze musi się spinać. Zapowiedział także w najbliższym czasie spotkanie z branżą drobiarską w temacie grypy ptaków. Na tym spotkanie zakończono.

Wstrzymanie sprzedaży ziemi ułatwi odtworzenie PGR?

Na stronie Rzeczpospolitej znajdziecie interesujący artykuł na temat dzierżawy państwowych gruntów rolnych.

Źródło: https://www.rp.pl/Opinie/304269903-Wstrzymanie-sprzedazy-ziemi-ulatwi-odtworzenie-PGR.html
 
„Dla władzy dzierżawa państwowych gruntów rolnych to narzędzie, które pozwala kontrolować, wywierać presję i prowadzić stopniową parcelację dzierżawionych gospodarstw, realizowaną według uznaniowych kryteriów.” Przeczytaj całość na stronie Rzeczpospolitej. https://www.rp.pl/Opinie/304269903-Wstrzymanie-sprzedazy-ziemi-ulatwi-odtworzenie-PGR.html

Spotkanie on-line Zarządu Federacji z przedstawicielami czterech departamentów MRiRW

13 kwietnia 2021 r. w związku z postulatami zgłoszonymi do MRiRW przez Federację do pierwszego projektu Planu Strategicznego WPR odbyło się spotkanie on-line.

 
Zostały poruszone następujące zagadnienia:
 1. niekorzystnej struktury agrarnej ograniczającej rozwój i konkurencyjność;
 1. wsparcia dużych gospodarstw, które dzierżawią grunty państwowe;
 2. większego wsparcia na inwestycje dla grup producentów rolnych  – mniejsze dla producentów indywidualnych cel 3.
W spotkaniu ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi uczestniczyli dyrektorzy bądź zastępcy: Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej, Departamentu Przetwórstwa i Rynków Rolnych, Departamentu Spraw Ziemskich oraz Departamentu Płatności Bezpośrednich. Spotkaniu przewodniczył Pan Bogdan Pomianek Zastępca Dyrektora Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej. Ze strony Federacji w spotkaniu udział wzięli: Mariusz Olejnik, Waldemar Rolewski, Romuald Jankowski, Grzegorz Brodziak i Hubert Kulesza. Przedstawiciele Zarządu Federacji zwrócili uwagę, że w projekcie Planu Strategicznego WPR trudno doszukać się zapisów dotyczących zmiany struktury obszarowej, a ma ona ogromny wpływ na dochody i konkurencyjność gospodarstw. Podkreślono, że w diagnozie do Planu Strategicznego podkreśla się kilkakrotnie niższą intensywność produkcji rolniczej w Polsce niż w innych krajach UE. Odczuwa się brak ustawy o dzierżawie rolniczej. Na podstawie zapisów w PS PROW dot. wsparcia można zauważyć, że rolnicy są dzieleni na dużych i małych, podczas gdy lokalnie współpraca układa się bardzo dobrze. Powinniśmy pozwolić dużym gospodarstwom pełnić rolę integratorów środowiska rolniczego. W Polsce tempo zmiany struktury agrarnej jest niewielkie, nie mamy definicji „aktywnego rolnika”, a ze wsparcia z PROW więksi producenci rolni praktycznie są wyeliminowani. W punkcie 2 przedstawiciele Federacji przekazali swoje argumenty o konieczności odpowiednio dopasowanego wsparcia dla dużych gospodarstw. Poruszono temat likwidacji obszarów zalesionych w obecnym systemie. Omówiono także potrzebę zmiany zasad tworzenia Ośrodków Produkcji Rolnej, które powinny zostać przeanalizowane po pierwszych pilotażowych przetargach. Ponadto należy zdefiniować powód nie zawierania umów dzierżawy  przez rolników, którzy nie prowadzą działalności rolniczej i wypracować system zachęty dla przekazywania gruntów z małych gospodarstw nierozwojowych na rzecz średnich, zamiast likwidacji czy parcelacji większych nowoczesnych gospodarstw z powodzeniem  radzących sobie na rynku. W punkcie 3 członkowie Zarządu pokazali, że oferta wsparcia dla grup producentów jest mało atrakcyjna w porównaniu do wsparcia producentów przy indywidualnych projektach. Wsparcie powinno obejmować także dłuższe okresy niż trzy lata. Przy tworzeniu grup producentów korzystne jest posiadanie wspólnego sprzętu rolniczego. Z większością argumentów zgodzili się przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa. Konkretne propozycje rozwiązań zostaną jeszcze przygotowane przez Federację i przekazane do MRiRW. W sprawie grup producenckich zostanie zorganizowane odrębne spotkanie.

Spotkanie Porozumienia Rolników Opolszczyzny

Aktualnie trwają prace nad opracowaniem Krajowego Planu Strategicznego w ramach nowej perspektywy Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027. I tym przede wszytkom zajęło w czasie kolejnego spotkania Porozumienie Rolników Opolszczyzny skupujące kilka organizacji rolniczych w Izbie Rolniczej.
Na początku tego roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi został powołany Zespół składający się z przedstawicieli różnych środowisk, w tym organizacji pozarządowych. Organizacje rolnicze otrzymały zaproszenie do udziału w pracach tego Zespołu. Mają one być wsparciem merytorycznym dla ministerstwa w pracach nad planowaniem Krajowego Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej. Jego powołanie wynika z konieczności przeprowadzania szeroko zakrojonych konsultacji społecznych przy tworzeniu KPS WPR. Takie plany powstają w każdym z państw członkowskich Unii Europejskiej , ponieważ Komisja Europejska przyznała dużą swobodę w realizacji unijnej polityki rolnej w latach 2021 – 2027.
W relacjach filmowych niebawem przedstawimy opinie rolników i organizacji skupionych w Porozumieniu Rolników. Ważnym wydarzeniem było także uczestnictwo w spotkaniu Wojciecha Komarzyńskiego nowego dyrektora Regionalnego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa .
autor H. Wawer

7 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu Online

7 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu Online

W dniach 3-4 marca 2021 r. odbędzie się 7 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu Online.

Jest to jedyny w Polsce Kongres gospodarstw wielkoobszarowych! I jest to już siódma edycja tego wydarzenia. Nie może Was zabraknąć! Podczas Kongresu odbędzie się 5 paneli dyskusyjnych, w których wezmą udział najlepsi w swojej dziedzinie praktycy. W planie znajdziecie również interesujące prelekcje najważniejszych postaci nauki, polityki, biznesu. Federacja jest współorganizatorem wydarzenia. Aby wziąć udział w Kongresie, należy zarejestrować się na stronie: https://kongresagrobiznesu.pl/rejestracja/ Serdecznie zapraszamy! Poniżej zamieszono plan wydarzeń.

3 MARCA 2021 – DZIEŃ 1

10.00-10.15
Uroczyste otwarcie 7 Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu
10.15–11.15
Panel I Wyzwania i priorytety Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2021 – 2027
11.15–12.15
Debata I W jaki sposób nowa WPR i Europejski Zielony Ład posłuży wsparciu działań w zakresie ochrony środowiska i klimatu?
12.15–12.30
Przerwa na kawę
12.30–13.30
Panel II Biologizacja, cyfryzacja i współpraca – opłacalność produkcji rolnej w Polsce dziś i jutro
13.30–14.30
Debata II Jak innowacyjne rozwiązania mogą podwyższyć jakość i zwiększyć wydajność pracy w rolnictwie?
14.30–15.30
Przerwa obiadowa
15.30–16.30
Panel III Wyzwania na rynku mięsa – wymagania konsumenckie, prawne i ekonomiczne
16.30–18.00
Debata III Jak generować zyski w chowie i hodowli bydła, trzody chlewnej oraz drobiu?

4 MARCA 2021 – DZIEŃ 2

10.00–11.00
Panel IV Woda i gleba w kontekście zmian klimatycznych
11.00–12.00
Debata IV Rozwój innowacji przyjaznych środowisku. Jaka jest rola środków ochrony roślin i nawozów w redukcji negatywnego oddziaływania na przyrodę?
12.00–12.15
Przerwa na kawę
12.15–13.15
Panel V Uprawa gleby sprzyjająca utrzymaniu żyzności i pojemności wodnej jako fundament plonu
13.15–14.45
Debata IV Jaki jest wpływ skutków zmiany klimatu na produkcje buraka, kukurydzy, rzepaku i zbóż?
14.45
Podsumowanie 7 Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu

Spotkanie on-line poświęcone proponowanym rozwiązaniom w zakresie warunkowości i ekoschematów

Spotkanie on-line poświęcone proponowanym rozwiązaniom w zakresie warunkowości i ekoschematów

4 lutego w związku z zaproszeniem Pani Joanny Czapli Dyrektor Departamentu Płatności Obszarowych MRiRW odbyło się spotkanie on-line poświęcone proponowanym rozwiązaniom w zakresie warunkowości i ekoschematów w ramach płatności bezpośrednich.

Spotkanie związane było z trwającymi konsultacjami społecznymi projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023- 2027. W spotkaniu Federację reprezentowali Prezes Mariusz Olejnik i Prezes Waldemar Rolewski. Prezes Mariusz Olejnik zabierając głos przekazał jak kilku innych uczestników, że aby zachować szczelność programu nie powinno się wyłączać z ekoschematów gospodarstw do 10 ha, których jest w Polsce około 50%. W przypadku ekoschematu nr 4 Zielone ścierniska zaproponował skrócenie okresu pozostawienia po zbiorze ścierniska z 15 marca na 1 marca. W przypadku ekoschematu nr 14 Pasy uprawne wolne od pestycydów i nawozów uważa, że pasy powinny mieć powierzchnię 20% gospodarstwa, a nie działki rolnej. Szerokość pasów uprawnych powinna być mniejsza niż 9 m, a ponadto powinno się wykorzystywać pasy ścieżek technologicznych. Prezes Mariusz Olejnik uważa, że terminy wejścia rolników w pole z nawozami, środkami ochrony roślin lub uprawami powinny być bardziej elastyczne, lecz przy osiągnięciu celu. Jest to tym bardziej istotne przy uwzględnieniu ostatnich anomaliów pogodowych. Prezes Waldemar Rolewski przekazał: „W 2004 roku gdy przystępowaliśmy do UE mieliśmy o połowę niższe plony referencyjne niż średnia w UE. W oparciu o te plony zostały policzone dopłaty obszarowe. Po 16 latach nadal opłaty obszarowe uzyskiwane przez Polskę są niższe niż np. francuskie, a wielokrotnie niższe od duńskich czy holenderskich. Dochód większości polskich gospodarstw nie wystarcza na pokrycie parytetowych kosztów pracy, stąd błędem jest wspieranie nisko wydajnych gospodarstw kosztem tych nowoczesnych i wysokoprodukcyjnych. Błędem jest płacenie pseudorolnikom za niewykorzystanie potencjału swoich gospodarstw”.

Spotkanie Członków Porozumienia Rolników Opolszczyzny 19.01.2021

Spotkanie Członków Porozumienia Rolników Opolszczyzny

19 stycznia 2021 roku w Izbie Rolniczej w Opolu odbyło się spotkanie członków Porozumienia Rolników Opolszczyzny.

Na spotkaniu omówiono m.in.
 • Wypracowanie stanowiska nt. polityki agrarnej w kontekście rozdysponowania gruntów z Zasobu Skarbu Państwa. a) Przedłużenie umowy dzierżawy dla spółki ROLPOL
 • Uwagi do planu strategicznego WPR 2021- 2027 a) Zielony Ład
 • Wypracowanie stanowiska dot. Porozumienia – ustalenie finansowania działalności PRO.
 • Sprawy różne
Dyrektor KOWR omówił dzierżawę gruntów rolnych w roku poprzednim. Dotyczyła ona 2274 ha gruntów większych dzierżaw. Połowa dzierżaw została przedłużona dzierżawcom na okres- 2-3 lat, a druga część nie została przedłużona ze względu na rażące łamanie warunków umowy z KOWR lub ze względu na rozwiązanie jej przez dzierżawcę. W dyskusji większość zwróciła uwagę na konieczność przedłużania okresu dzierżawy na okres min. 8 lat. Omawiając temat Planu Strategiczny WPR na lata 2021-2027 większość uwag była krytyczna. Podkreślono, że plan jest bardziej pro socjalny, a nie pro produkcyjny. Henryk Tchórzewski podkreślił konieczność poprawy efektywności polityki agrarnej.

Porozumienie Rolników Opolszczyzny

Porozumienie to gremium skupiające związki rolnicze z województwa opolskiego. Istnieje już od kilku lat i jego najważniejszym zadaniem jest wypracowywanie wspólnych stanowisk wszystkich środowisk rolniczych w ważnych dla tego sektora sprawach. To również partner do dyskusji z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Mijający rok był organizacyjnie trudny dla Porozumienia ze względu na pandemię, ale kilka problemów udało się rozwiązać.

W Porozumieniu Rolników Opolszczyzny jest również Izba Rolnicza w Opolu. W tym roku zmieniła się formuła działania tej grupy. Każda z organizacji zrzeszonych ma swój okres przewodniczenia w Porozumieniu. Początek roku prowadziła Danuta Bajak z Opolskiego Związku Rolników i Organizacji Społecznych, a następnie przewodnictwo przejął Mariusz Olejnik z Opolskiego Związku Producentów Rolnych. W skład porozumienia wchodzi też Związek Śląskich Rolników, Opolski Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych i Rybacka Lokalna Grupa Działania Opolszczyzna. Prezes Izby Rolniczej w Opolu Marek Froelich przypomina, że pierwsze miesiące tego roku były jeszcze zdominowane tematami suszy z 2019 i zapowiadającymi się problemami z brakiem wody w bieżącym roku. – Pierwsze spotkania dotyczyły relacji z Wojewodą Opolskim i podległymi mu instytucjami. Powołano też komisję do spraw zwalczania skutków suszy, która do dzisiaj się nie zebrała, między innymi z powodu epidemii. Porozumienie wnioskowało o przemianowanie komisji i rozszerzenie jej kompetencji. Rolnictwo dotyka bowiem coraz więcej klęsk i samo szacowanie szkód suszowych już nie wystarczy – podkreśla Marek Froelich. Porozumienie Rolników Opolszczyzny podjęło też współpracę z zarządem województwa opolskiego. Odbyło się spotkanie z Wicemarszałkiem Województwa Opolskiego Antonim Konopką i przedstawicielami departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego na temat problemów związanych z odpadami rolniczymi. Porozumienie interweniowało także w sprawie plagi gryzoni na południu regionu. – Próbowaliśmy zawalczyć o dofinansowanie do ubezpieczeń, pokrywających straty spowodowane przez myszy. Nie skończyło się to jednak dobrze, bo miesiąc temu otrzymaliśmy informację z Warszawy, że komisja, która pracuje nad zmianą ustawy o ubezpieczeniach rolnych odmówiła wprowadzenia gryzoni polnych do całego arsenału szkód. Mimo, że staraliśmy się dowieść, że jest to poważny problem i kiedy wystąpi to rolnicy są bezradni. Samo zatrute ziarno umieszczone na polach w celu wyniszczenia gryzoni nie rozwiązuje problemu. Nie znalazło to w ogóle zrozumienia – dodaje Prezes Izby Rolniczej w Opolu. W drugim półroczu spotkaniom Porozumienia przewodniczył Mariusz Olejnik z Opolskiego Związku Producentów Rolnych. Ocenia on, że jednym z największych sukcesów Porozumienia Rolników Opolszczyzny była interwencja w sprawie mostu Bema w Nysie. – Rolnicy transportują tamtędy płody rolne, m.in. do Goświnowic. Do końca roku jest pozwolenie, aby transporty mogły przejeżdżać przez ten obiekt. Gdyby był zamknięty, byłby to spory problem dla rolników. Temat nie jest jednak zakończony, a jedynie odłożony i rozmowy o możliwych działaniach będą kontynuowane w przyszłym roku. Mariusz Olejnik uważa, że największą wartością porozumienia jest to, że udaje się wypracować jedno stanowisko, różnych środowisk. – Ja reprezentuję producentów towarowych, tych większych i udaje nam się np. wystosować wspólne stanowiska na temat przedłużenia dzierżawy. To jest dość istotne. Wymieniamy opinie i to jest dobre. Sukcesem również był nasz apel do parlamentarzystów po głosowaniu nad ustawą tzw. “piątką dla zwierząt”. Pokazaliśmy listę posłów, którzy głosowali za przyjęciem tej ustawy bez konsultacji z nami. Teraz parlamentarzyści już wiedzą, że będziemy śl edzić ich głosowania i wytykać to, co robią – dodaje Olejnik. Porozumienie Rolników Opolszczyzny nie ma wielu naśladowców. W Polsce istnieje jeszcze tylko jedna taka organizacja. Opolscy rolnicy chcą namówić do powstawania podobnych grup również w sąsiednich województwach i być może doprowadzić do współpracy ponad województwami, aby można było np. wypracować wspólne stanowiska dla całych regionów Polski. Poszczególne związki wchodzące w skład Porozumienia mają już swoje pomysły na przyszły rok. Opolski Związek Producentów Rolnych będzie między innymi zmierzał do przywrócenia działalności rad społecznych przy KOWR. Związek jest przekonany, że musi istnieć szeroka konsultacja z reprezentacją środowisk rolniczych. Ponadto, będzie to korzystne dla Izby Rolniczej w Opolu, pod której adresem kierowano często pretensje, że nie reprezentuje wszystkich środowisk rolniczych. Prezes Izby Rolniczej w Opolu Marek Froelich podsumowuje, że takie porozumienie związków rolniczych jest ogromnie ważne w relacjach z władzami. Porozumienie doskonale sobie radzi ze względu na wyrozumiałość wszystkich członków Porozumienia, które kierują się chęcią osiągnięcia kompromisu, a dzięki temu możliwe jest wspólne funkcjonowanie.

Z wielkim smutkiem i żalem, informujemy o śmierci ŚP. Jana Białasa,   Członka Naszego Związku. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 28.10.2020r. o godz. 11:00 w Świerczowie.

W dniu 19.10 br. odbyło się spotkanie Porozumienia Rolników Opolszczyzny .

Rolnicy, których pola i gospodarstwa zostały podtopione powinni już zgłaszać szkody w urzędach gmin – podpowiada Izba Rolnicza w Opolu. Powołane przez Wojewodę Opolskiego komisje ds. klęsk będą wówczas mogły przystąpić do szacowania szkód. W poniedziałek odbyło się też spotkanie Porozumienia Rolników Opolszczyzny, na którym omawiano sytuację rolników poszkodowanych przez podtopienia.

– Wiemy, że jest zgoda na uruchomienie komisji sprawdzających straty w budynkach, gospodarstwach. Natomiast jeszcze nie mam informacji o komisjach, które będą szacowały straty na polach. Taka komisja musiałaby się posługiwać dronami, aby ocenić prawdziwą skalę podtopień. Niezależnie od prac komisji, rolnicy mogą dla dokładnego oszacowania rozmiarów strat, zbierać dokumentację fotograficzną zalanych zabudowań i upraw, choć z poziomu ziemi jest to bardzo trudno zrobić, bo straty są bardzo rozległe – mówi Prezes Izby Rolniczej w Opolu Marek Froelich. Poniedziałkowe spotkanie Porozumienia Rolników Opolszczyzny odbyło się tylko z udziałem liderów organizacji zrzeszonych. Dotyczyło podtopień i zalania gruntów celem określenia wielkości tego zjawiska i oceny skali poniesionych przez rolników strat. Jego celem było przygotowanie i wysłanie informacji do wójtów i burmistrzów, którzy nie powołali jeszcze komisji szacujących straty, żeby już mogli przygotować te zespoły i ruszyć w teren. – Z jednej strony szacujemy straty w uprawach tegorocznych, czyli zalanych burakach i zalanej kukurydzy, czyli są to uprawy, które nie zostały jeszcze zebrane, a dzisiaj te rośliny stoją w wodzie, albo w ogóle są zalane. Po zejściu tej wody, to będzie gniło. Z drugiej strony mówimy o rzepaku, jęczmieniu ozimym i pszenicy ozimej, te pola w części lub całości też są pod wodą i to, co tam jest zasiane ulegnie zniszczeniu – alarmuje szef opolskiego samorządu rolniczego. Źródło: Izba Rolnicza w Opolu   Pismo Porozumienia Rolników Opolszczyzny

Walne Zgromadzenie Zdawczo-Wyborcze Członków Opolskiego

W dniu 8.10 br. odbyło się Związku Producentów Rolnych. Przewodniczący zebrania Mariusz Olejnik podsumował działania z roku 2019, oraz przedstawił obecne działania zarządu. W porządku zgromadzenia między innymi odbyły się wybory do zarządu. Wyniki głosowania przedstawiają się następująco: Mariusz Olejnik -Prezes Zarządu Paweł Wojtowicz- Wiceprezes Zarządu Czesław Wojtowicz- Członek Zarządu Anna Kainka -Członek Zarządu Aleksander Materla -Członek Zarządu W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele: KOWR OT Opole– Pan Krzysztof Polak - Dyrektor KOWR OT w Opolu, oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa- Oddział w Opolu- Pani Jolanta Bińczycka, którzy przedstawili informację o obecnych i planowanych zadaniach na 2021 r.: Na zebraniu wybrano również delegatów na Zjazd Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Wysłuchano również wystąpień zaproszonych gości m.in. :przedstawiciela firmy „ADAMA - Waldemara Mendel oraz przedstawicielki firmy „MADA – Elżbiety Czerwonogóry.

28.09.br Spotkanie Porozumienia Rolników Opolszczyzny z Wicemarszałkiem Antonim Konopką

28 września w siedzibie Izby Rolniczej w Opolu miało miejsce kolejne spotkanie Porozumienia Rolników Opolszczyzny z Wicemarszałkiem województwa Opolskiego Antonim Konopką,  któremu towarzyszyli: Wiesław Kryniewski Dyrektor Departamentu Rozwoju Wsi i Rolnictwa oraz Manfred Grabelus Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska . Porozumienie Rolników Opolszczyzny reprezentowali:  Mariusz Olejnik Prezes Opolskiego Związku Producentów Rolnych , Marek Froelich-Prezes Izby Rolniczej w Opolu, Leszek Fornal Wiceprezes Izby Rolniczej w Opolu, Jakub Roszuk –Prezes Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Opolszczyzna”, Danuta Bajak-Prezes Opolskiego Związku Rolników i Organizacji Społecznych  , Henryk Tchórzewski  Prezes Opolskiego Związku Rewizyjnego RSP , Franciszek Miśków Wiceprezes Opolskiego Związku Rewizyjnego RSP  i dyrektor Izby Rolniczej Katarzyna Beleć. Spotkanie otworzył Mariusz Olejnik – Przewodniczący Porozumienia . Natomiast Marek Froelich przedstawił najważniejsze problemy z którymi borykają się rolnicy Opolszczyzny, m.in.:
 • problemy związane z procedurami potwierdzający stwierdzanie klęski suszy,
 •  plagą gryzoni, która dotknęła południową część województwa,
 • problemy z przejazdem transportu rolnego w Nysie przez most Bema (przed żniwami udało się ten problem rozwiązać),
 • konsekwencjami przyjęcia ustawy tzw.” Piątki dla zwierząt „, w sprawie przegłosowania ww. ustawy przez posłów Porozumienie przyjęło stanowisko:Stanowisko Porozumienia
 • problemy kadrowe Gospodarstwa Rybackiego Niemodlin,
 • problemy z zagospodarowaniem odpadów m.in.:  po nawozach, folii po sianokiszonce , opon od sprzętu rolniczego .
Po wysłuchaniu przedstawionych problemów Wicemarszałek Konopka zadeklarował, że zrobi wszystko aby przedłużyć możliwość przejazdu transportu rolnego przez most w Nysie, póki remont nie stanie się inwestycją centralną.   Dyrektor Grabelus przyznał, że system BDO nie sprawdza się , gdyż nie wszyscy zarejestrowani wprowadzeni są do systemu . Potwierdził, że koszt  odpadów , folii plastików, opon, makulatury będzie coraz wyższy. Potwierdził, że Cementowania Górażdże nie chce przejąć spalania opon o większych gabarytach. Wicemarszałek przyjął do wiadomości problemy wynikające z utylizacji odpadów i zadeklarował współpracę z Porozumieniem co do rozwiązania tego problemu . Po dyskusji i wymianie zdań strony potwierdziły dalszą współpracę  i zadeklarowały wspólne działania w poszczególnych sprawach.

Jak głosowali posłowie z województwa opolskiego w sprawie ustawy tzw. "Piątka dla zwierząt"

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości:
 • Bortniczuk Kamil- wstrzymał się
 • Czochara Katarzyna-przeciw
 • Kowalski Janusz-przeciw
 • Ociepa Marcin-wstrzymał się
 • Porowska Violetta-za
Posłowie Koalicji Obywatelskiej
 • Kostuś Tomasz-za
 • Miller Rajmund-za
 • Wilczyński Ryszard –za
 • Zembaczyński Witold-za
Posłowie PSL-Kukiz15
 • Paweł Kukiz –za
Posłowie Lewicy
 • Zawisza Marcelina-za
 • Posłowie niezrzeszeni
 • Galla Ryszard-za
https://www.facebook.com/1147746394/videos/pcb.10220635692819408/10220635684139191/
Zdjęcia autorstwa Henryk Wawer

4.09.2020r. spotkanie przedstawicieli Porozumienia z Panią Wojewodą

W dniu 04.09. 2020 r. miało miejsce spotkanie przedstawicieli Porozumienia Rolników Opolszczyzny w osobach: Mariusz Olejnik –Przewodniczący Porozumienia (Prezes Zarządu Opolskiego Związku Producentów Rolnych) oraz  Marek Froelich Prezes Izby Rolniczej w Opolu z Panią Wojewodą Teresą Barańską. Na spotkaniu wręczono Pani Wojewodzie wnioski ze spotkania Członków Porozumienia Rolników Opolszczyzny, które odbyło się dnia 25 sierpnia 2020 r. Pani Wojewoda poinformowała, że po przeanalizowaniu ww. wniosków ustosunkuje się do nich.  Ponadto była prowadzona rozmowa nt. zasad stałej współpracy Porozumienia z Wojewodą Opolskim. W ww. spotkaniu nie udało się wytyczyć zasad współpracy, a jedynie w wyniku wymiany stanowisk udało się ustalić, że spotkania odbywać będą się raz na kwartał. Na kolejnych spotkaniach będą omawiane warunki współpracy i tematy spotkań.Zdjęcie ze spotkania Porozumienia Rolników z dnia 25.08.2020r.

25.08.2020r. Spotkanie Porozumienia Rolników

W dniu 25 sierpnia 2020r.. w Izbie Rolniczej w Opolu odbyło się spotkanie Porozumienia Rolników Opolszczyzny. W spotkaniu Porozumienia uczestniczyli także zaproszeni Wicewojewoda Opolski Teresa Barańska oraz dyrektorzy Opolskiego Ośrodka Doradztwa, Opolskiego Oddziału KOWR, Opolskiej Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa oraz przedstawiciele Głównego Urzędu Statystycznego, którzy przypomnieli i omówili zasady powszechnego spisu rolnego rozpoczynającego się 1 września. Poniżej link do filmu :https://www.youtube.com/watch?v=dAryC3tTkhQ Program Fundacji Ludzie Środowisko Ekologia

W dniu 11 lipca br odbyło się spotkanie Prezesów Opolskiego Związku Producentów Rolnych  Mariusza Olejnika, Związku Dzierżawców Nieruchomości Rolnych w Gliwicach  Władysława Butora oraz Dyrektora Dolnośląskiego Związku Dzierżawców i Właścicieli Nieruchomości Rolnych Pana Józefa Inorowicza, który z dniem 31.07 br. kończy pracę w Biurze Dolnośląskiego Związku i przechodzi na emeryturę.

Porozumienie Rolników Opolszczyzny: System szacowania szkód zaniża liczbę poszkodowanych gospodarstw

Porozumienie Rolników Opolszczyzny w piśmie do ministra rolnictwa solidaryzuje się z opinią Krajowej Rady Izb Rolniczych na temat wprowadzenia nowej aplikacji do składania wniosków suszowych. Wprowadzenie aplikacji nie przewiduje okresu przygotowawczego i nie daje możliwości alternatywnego zgłaszania szkód. Zdaniem rolników, brak procedur odwoławczych działa na ich niekorzyść i podważa wiarygodność tej metody stwierdzania suszy.

Instytucje otoczenia rolnictwa wielokrotnie zgłaszały błędy w sposobie szacowania szkód, brak dostatecznej liczby punktów pomiarowych oraz nieprawidłową metodologię szacowania szkód, brak dostatecznej liczby punktów pomiarowych. W ocenie tych organizacji, postulaty nie zostały zrealizowane, a proponowane rozwiązania jeszcze bardziej zaniżają liczbę poszkodowanych gospodarstw. W tym roku szacowanie szkód miało się odbywać w formie hybrydowej, wyników satelitarnych oraz pomiarów radarowych. Ten sposób szacowania wystąpienia suszy miał zastąpić tradycyjne komisje suszowe, które odbywały wizje lokalne na polach poszkodowanych rolników. “Nas to ucieszyło, bo epidemia koronawirusa uniemożliwiła zbieranie się komisji suszowych. Połączenie danych z radarów naziemnych i satelity rozwiązałoby temat. Ostatecznie postawiono na stary system i zmodyfikowano go w stronę jeszcze bardziej niedostępnego systemu, bo elektronicznego zgłaszania szkody. Jest on praktycznie całkowicie oparty o wskazania INUG-owskie” – mówi Prezes Izby Rolniczej w Opolu Marek Froelich. „Wnioski do pobrania ze strony tego instytutu są dostępne tylko z tych terenów, które IUNG uznaje za dotknięte suszą. Jest to naszym zdaniem bardzo niebezpieczne, bo wskazania z Puław były zawsze zawodne i wielce niedokładne”, dodaje Prezes Izby Rolniczej w Opolu Marek Froelich. Liczba stacji INUG na Opolszczyźnie niewiele się zmieniła, bo kiedy samorządy chciały postawić stacje monitorowania, sugerowano, że te inwestycje nie są przyszłościowe, bo będą funkcjonowały georadary. Ostatecznie, dzisiaj o suszy na danym terenie decyduje uśredniony wynik ze wszystkich stacji INUG w województwie opolskim. źródło:http://www.izbarolnicza.opole.pl/porozumienie-rolnikow-opolszczyzny-system-szacowania-szkod-zaniza-liczbe-poszkodowanych-gospodarstw/

Porozumienie Rolników Opolszczyzny o suszy i epidemiach

Rola organizacji rolniczych w czasie i po pandemii oraz przeciwdziałanie skutkom suszy to tematy, które zdominowały spotkanie Porozumienia Rolników Opolszczyzny, które odbyło się 22 maja.

W spotkaniu uczestniczyli: Marek Froelich – Prezes Zarządu Izby Rolniczej w Opolu, Leszek Fornal – Wiceprezes Zarządu Izby Rolniczej w Opolu, Henryk Tchórzewski – Prezes Zarządu Opolskiego Związku Rewizyjnego RSP, Franciszek Miśków – Wiceprezes Opolskiego Związku Rewizyjnego RSP, Bernard Dembczak – Przewodniczący Związku Śląskich Rolników, Dawid Bajak – Opolski Związek Rolników i Organizacji Społecznych w Opolu, Mariusz Olejnik – Prezes Zarządu Opolskiego Związku Producentów Rolnych,      Henryk Wawer – Fundacja Ludzie, Środowisko, Ekologia.

Plaga myszy na południu regionu

Stara Zelandia - blog nieaktywny : Mysz myszy nierówna! W tym roku, szczególnie w południowej części województwa opolskiego, wystąpiła bardzo dotkliwa plaga myszy. Bernard Dembczak poinformował, że tamtejsze gospodarstwa rolne zmagają się z nadmierną populacją gryzoni. Podkreślił, że rolnicy wykorzystali wszystkie, dozwolone prawem formy walki z plagą, ale nie przyniosło to zadowalających efektów. Zaznaczył, że w tym rejonie szkody spowodowane przez gryzonie mogą być nawet dotkliwsze niż szkody spowodowane przez suszę. Porozumienie wystosuje pismo do Wojewody o ogłoszenie na terenach dotkniętych plagą myszy, stanu klęski, a także o wystosowanie pisma do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ujęciu takiego ryzyka w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Epidemia pogrąża hodowców zwierząt

Pandemia koronawirusa i zamrożenie gospodarki spowodowało znaczne pogorszenie sytuacji hodowców. Przejawia się to głównie kłopotami w odbiorze bydła, świń, mleka oraz spadkiem cen. Członkowie Porozumienia podkreślali, że sytuacja na rynkach rolnych ustabilizowała się, ale spadek cen w skupie żywca wołowego i wieprzowego na poziomie 30% nadal się utrzymuje. W niektórych rejonach nadal zgłaszane są problemy z odbiorem bydła. Z kolei sektor mleczarski odnotował spadki cen, a punkty skupu wprowadziły lub planują zmniejszenie odbioru mleka. Ceny produktów rolno-spożywczych w sklepach wzrosły, choć ceny skupu nie uległy zmianie.

Zagrożenie ASF nie słabnie

Powrócił również temat walki z Afrykańskim pomorem świń. Według ostatnich danych, liczba ognisk ASF wzrosła na terenie kraju. Dodatkowym problemem w walce z rozprzestrzenianiem się afrykańskiego pomoru świń stanowi załamanie się rynku zbytu dziczyzny. Koła Łowieckie wykonały zaledwie 10% planów łowieckich i obecnie nie są zainteresowane odstrzałem.

Jak organizacje rolnicze mogą pomóc rolnikom po pandemii?

Dyskutowano również o roli organizacji rolniczych w czasie i po pandemii koronawirusa. Przedstawiciele poszczególnych organizacji rolniczych omówili zakres swojej działalności w okresie ogłoszenia pandemii oraz rozmawiali o planach na najbliższe miesiące.

Susza – szacowanie strat w uprawach

Członkowie porozumienia ustalili, że w dniu 28 maja 2020 r, w siedzibie Izby Rolniczej w Opolu zbierze się zespół ekspercki w składzie: Mariusz Olejnik, Marek Froelich, Henryk Tchórzewski, Katarzyna Beleć, aby opracować stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które wprowadza zmiany w sposobie szacowania i zgłaszania szkód w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę.

Rolnicy mówią – „nie” łączeniu stadnin i ośrodków hodowli

Podczas dyskusji omówiono próby połączenia Stadniny Koni w Prudniku, Ośrodka Hodowli Zarodowej „ Głogówek” oraz spółki Widawa. Powstanie pismo do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Opolu z prośbą o przesłanie do Ministra rolnictwa stanowiska Porozumienia Rolników Opolszczyzny o braku akceptacji organizacji rolniczych dla konsolidacji Ośrodków Hodowli Zarodowej z innymi podmiotami. Ośrodki Hodowli Zarodowej powinny pozostać samodzielnymi spółkami skarbu państwa. Pozwoli to nie tylko na zachowanie ich rangi, ale uchroni przed ewentualnymi problemami finansowymi wynikającymi z połączenia podmiotów z niestabilną sytuacją finansową. Grunty będące w posiadaniu pozostałych przedsiębiorstw powinny zostać rozdysponowane wśród producentów rolnych. źródło:http://www.izbarolnicza.opole.pl/porozumienie-rolnikow-opolszczyzny-o-suszy-i-epidemiach/

Tarcza Antykryzysowa – subwencje PFR

Tarcza Antykryzysowa - subwencje PFR ING Bank Śląski przystąpił do obsługi programu „Tarcza Finansowa PFR" dla mikro, małych i średnich firm. Klienci banku będą mogli złożyć wniosek o subwencję Polskiego Funduszu Rozwoju dla swoich przedsiębiorstw za pomocą bankowości internetowej. Z subwencji mogą korzystać firmy, które dotknął spadek przychodów o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego br. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z COVID-19. Przyznaną subwencję firma może przeznaczyć na:  pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej,  poprawienie płynności finansowej swojej firmy,  zrekompensowanie szkód poniesionych w wyniku pandemii,  ochronę miejsc pracy,  spłaty zaciągniętych kredytów, z zastrzeżeniem, że na ten cel może zostać przeznaczone maksymalnie 25% wysokości otrzymanej subwencji. W przypadku gdy wsparcie w ramach Programu jest łączone z innymi formami wsparcia związanego z COVID-19, łączny limit pomocy uzyskanej z różnych źródeł dla beneficjentów działających w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych nie może przekroczyć 100 tys. euro. Więcej informacji na stronie: https://www.ing.pl/kontakt/tarcza-finansowa-pfr oraz https://media.ing.pl/informacje-prasowe/926/pr/503566/subwencje-pfr-dla-firm-w-ing Gwarancje BGK ING Bank Śląski jako pierwszy bank udostępnił Portfelową Linię Gwarancyjną z Funduszu Gwarancji Płynnościowych (PLG FGP) we współpracy z BGK. Z nowego instrumentu mogą skorzystać firmy będące klientami banku. Gwarancja umożliwi przedsiębiorcy uzyskanie kredytu z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej. Środki z kredytu mogą być przeznaczone na : • finansowanie produkcji w toku i zapasów produktów rolnych, oraz • zakup środków do produkcji rolnej. Główne Warunki Programu Funduszu Gwarancji Płynnościowych:  pokrywa do 80% kwoty kredytu, odpowiednio nowego, jak i istniejącego,  obejmuje gwarancją kredyty odnawialne, w tym w rachunku bankowym i nieodnawialne udzielane lub odnawiane po 1 marca 2020 roku na okres do dwóch lat,  obejmuje gwarancją kwotę od minimum 3,5 mln zł do 200 mln zł,  okres gwarancji wynosi maksymalnie 27 miesięcy i nie może być dłuższy niż okres, na jaki udzielono kredytu + 3 miesiące,  wysokość kredytu, którego zabezpieczeniem będzie gwarancja to min. 4,375 mln zł. Więcej informacji na: https://media.ing.pl/informacje-prasowe/926/pr/497960/13-mld-zl-na-gwarancje-kredytowe-dla-firm-w-ing oraz https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancja-z-funduszu-gwarancji-plynnosciowych/najczesciej-zadawane-pytania-i-odpowiedzi-o-fgp/

 „Rolnictwo 4.0. Start nowej ery“-konferencja 27-29.01 Kamień Śląski

W dniach 27.01 - 29.01.2020r. w Centrum Kultury i Nauki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego (Sanktuarium Św. Jacka) w Kamieniu Śląskim koło Opola odbyła się konferencja  organizowaną przez AGROCOM Polska, we współpracy z firmą 365FarmNet oraz Claas Polska. Była to  doroczna konferencja związana z innowacyjnymi zagadnieniami rolnictwa precyzyjnego. W programie m.in.:   -365FarmNet – ćwiczenia praktyczne oraz zapoznanie się z programem dla zainteresowanych -
System CEMOS - Mały krok człowieka, duży skok dla rolnictwa – Dr inż. Barbara Raba (CLAAS Polska)
BigData w Rolnictwie 4.0 – klęska urodzaju? Dr hab. inż. Jacek Reiner, prof. nadzw. (Politechnika Wrocławska)
Matka Ziemia się odwdzięczy czyli – znaczenie prawidłowego ciśnieniach w oponach rolniczych. Moduł AgroPressur by Michelin w programie 365FarmNet – Roman Bathelt (365FarmNet)
Wpływ wysokich temperatur i suszy oraz zmian klimatu na uprawę pszenicy – Prof. Malcolm J.Hawkesford (Instytut badawczy Rothamsted Research, UK)
Porównanie wyników badania zagęszczenia gleby uprawnej metodą penetrometryczną i georadarową – Dr inż. Mirosław Zagórda, Dr hab. inż. Paweł Kiełbasa (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie), Jerzy Koronczok (AGROCOM Polska)
Platforma DataConnect oraz CLAAS API – Frank Drexler (CLAAS E-Systems, Niemcy)
Przerwa kawowa oraz degustacja słynnych rogalików św. Jacka i kołocza śląskiego – w czasie przerwy istnieje także możliwość uzyskania odpowiedzi na wszelkie pytania (referenci będą do dyspozycji)
Moje precyzyjne gospodarstwo Grzegorz Bardowski (Uniejowice)
Zróżnicowane wiosenne nawożenie azotem na podstawie danych satelitarnych i danych niskopułapowych (dronowych) – Dipl Ing. agr. Andreas Schmidt (EXAgT Zschochau)
Możliwości wykorzystania mikroorganizmów w kształtowaniu żyzności gleb – Prof. dr hab. Stanisław J. Pietr (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Internet - źródło danych przestrzennych dla rolnictwa – Dr inż. Adam Michalski (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Strip-Till ratunkiem dla Ziemi? - Technologia MZURI to ochrona gleby oraz klimatu, w tym wody i powietrza, a także korzyści ekonomiczne – Angelika Wagner (AGRO-LAND Marek Różniak)
Dlaczego DataConnect – przykłady współpracy partnerów platformy 365FarmNet – Robert Hilden (365FarmNet, Niemcy)
Znaczenie Synodu Biskupów o Amazonii dla Kościoła w Europie – ks. Abp prof. Alfons Nossol
Wspólna fotografia
Tradycyjny śląski obiad
Nowa metoda pomiaru i rejestracji plonu w kombajnach CLAAS Lexion – Krzysztof Gomolla (Agrocom Polska)
Maszyny przyszłości juz dziś na naszych polach – Andrzej Borowiec (Amazone)

XIII Forum Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych

XIII Forum Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, którego tematem była: „Jakość rzepaku – wspólna korzyść rolnika, przetwórcy i konsumenta” odbyło się w dniu 17 stycznia 2020 r. podczas Międzynarodowych Targów Rolniczych Polagra-Premiery.

Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Producentów Oleju zorganizowało trzynastą edycję Forum Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, które poświęcone zostało tematyce jakości rzepaku i posłużyło jako platforma wymiany opinii, spostrzeżeń i doświadczeń, jak również stanowiło merytoryczne spotkanie z autorytetami branży rolniczej obejmujące swym zakresem naukę, przemysł i biznes.

Od lewej: dr hab. Witold Szczepaniak – UP w Poznaniu, Marcin Mucha – Dyrektor Generalny PSOR, Dariusz Sip – Szef Działu Nasion w Europie Centralnej Syngenta Sp. z o.o., Adam Stępień – Dyrektor Generalny PSPO i KIB, Mariusz Olejnik – Prezes Spółdzielni Grup Polski Rzepak i Zboża, Juliusz Młodecki – Prezes KZPRiRB, Anna Bykowska – Członek Zarządu PSPO, Łukasz Krechowiecki – Członek Zarządu KZPRiRB,Waldemar Michalak – Członek Zarządu KZPRiRB, Grażyna Leśna – Członek Zarządu KZPRiRB, Krzysztof Mleczko – KR KZPRiRB, Benedykt Ślęzak – Członek Zarządu KZPRiRB, Ewelina Spłocharska – Dyrektor KZPRiRB. Fot. Aleksandra Humięcka.

Forum, które otworzyli Prezes KZPRiRB Juliusz Młodecki oraz Dyrektor Generalny PSPO i KIB Adam Stępień, zgromadziło ponad 150 osób, co potwierdza istotę poruszanej tematyki. Na wydarzeniu obecni byli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi min. Ryszard Kamiński – Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który podkreślił ważność podjętego w czasie Forum tematu, przedstawiciele instytucji rolniczych, przedstawiciele przemysłu oraz nauki, organizacje związkowe, liczna grupa przedstawicieli firm związanych z szeroko pojętą obsługą rolnictwa, rolnicy uprawiający rzepak, a także reprezentanci Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych. Część wykładowa forum została poprowadzona przez znakomitych ekspertów. Dr hab. Witold Szczepaniak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zaprezentował wpływ czynników produkcji na zawartość oleju w nasionach rzepaku, a Anna Bykowska reprezentująca Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju przedstawiła: „Czego oczekuje przemysł olejarski? Wymagania jakościowe dla rzepaku z perspektywy przetwórcy nasion”. Następnie odbyła się dyskusja panelowa z udziałem Dyrektora Generalnego PSOR Marcina Muchy, Dyrektora Generalnego PSPO i KIB Adama Stępnia, Szefa Działu Nasion na Europę Centralną Syngenta Sp. z o.o. Dariusza Sipa, przedstawiciela MRiRW Mariana Borka oraz Prezesa KZPRiRB Juliusza Młodeckiego. Moderatorem dyskusji panelowej był Karol Bujoczek – Redaktor Naczelny czasopisma Top Agrar Polska. XIII Forum okazało się  bardzo udanym wydarzeniem ze względu na wysoce merytorycznie prelekcje oraz dyskusję, która poruszyła kluczowe z punktu widzenia producenta rolnego jak i przetwórcy zagadnienia dla branży rzepakowej. Źródło: http://www.kzprirb.pl/xiii-forum-producentow-rzepaku-i-roslin-bialkowych-17-01-2020-2/

VI Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

W dniach 5-6 listopada 2019 w Hotelu Rubbens & Monet, w Łysomicach odbył się VI Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu Kongres odbył się zgodnie z programem: 5 LISTOPADA 2019 ROKU | POWITANIE UCZESTNIKÓW I PARTNERÓW KONGRESU Roman Wiatrowski, Prezes Zarządu Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych UROCZYSTE OTWARCIE Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Leszek Dereziński, Prezes Zarządu Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych Emmanuelle Mikosz, Koordynator ds. współpracy z państwami członkowskimi European Landowners' Organization PERSPEKTYWY ROZWOJU ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH Aktualne wyzwania i szanse stojące przed polskim i europejskim rolnictwem – Jan Krzysztof Ardanowski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Perspektywy zrównoważonego rolnictwa w Polsce – analiza ekonomiczno-społeczna – Krzysztof Podhajski, Prezes Zarządu Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej Kierunki innowacyjnej przedsiębiorczości w branży rolno-spożywczej – Piotr Józefiak, Ośrodek Enterprise Europe Network Agronomist – portal dla rolników i przetwórców, którzy chcą poszerzać swoje horyzonty – Wojciech Tram, Ekspert ds. agro BNP Paribas Banku Polska S.A. GODZINA 12.00 PRODUKCJA ROLNICZA W ZMIANACH KLIMATYCZNYCH Wpływ zmian klimatycznych na rolnictwo w Polsce – dr hab. Jerzy Kozyra, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Badawczy w Puławach Rolnictwo precyzyjne – zwiększanie efektywności gospodarowania – dr hab. Stanisław Samborski, Wydział Rolnictwa i Biologii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Uprawy częścią środowiska. Dlaczego warto wspierać bioróżnorodność na obszarach rolnych? – dr Weronika Banaszak-Cibicka, Instytut Zoologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Jak wspomóc ochronę roślin w zmieniającym się klimacie? – prof. dr hab. Zenon Woźnica, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Innowacyjne nawozy na bazie alternatywnego źródła fosforu – Natalia Matłok, Maciej Balawejder, Dr Green Sp. z o.o. GODZINA 15.00 GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODY W ROLNICTWIE Wybrane problemy gospodarki wodnej w rolnictwie – dr hab. inż. Tomasz Szymczak, prof. nadzw., Kierownik Zakładu Inżynierii i Gospodarki Wodnej Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego Niedobór wody na polach uprawnych – wybór środków zaradczych na poziomie producenta rolnego – Adam Różycki, Prezes Zarządu Grupy producentów „AGROS” Sp. z o.o. Optymalizacja zużycia wody za pomocą polskich hydrożeli – Paweł Piętka, Prezes Zarządu Artagro Polska Sp. z o.o. GODZINA 16.00 PANEL DYSKUSYJNY – ZAGROŻENIA I WYZWANIA, PRZED KTÓRYMI STOJĄ PRODUCENCI ZBÓŻ I RZEPAKU Stanisław Kacperczyk, Prezes Zarządu Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych Rafał Mładanowicz, Prezes Zarządu Krajowej Federacji Producentów Zbóż Juliusz Młodecki, Prezes Zarządu Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych Krzysztof Mrówka, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Rolnych Concordia Polska TUW Grupa Generali BANKIET MENADŻERA AGROBIZNESU 6 LISTOPADA 2019 ROKU REJESTRACJA AGROBIZNES 4.0 – CZYLI SZANSE I KLUCZOWE WYZWANIA W BRANŻY ROLNO-SPOŻYWCZEJ Podnoszenie innowacyjności gospodarki w sektorze rolno-spożywczym – realizacja programów regionalnych i krajowych – Wojciech Kędzia, Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Obraz zmian polskiego rolnictwa – analiza na podstawie wieloletnich badań firmy Kleffmann – Krzysztof Karpiński, Dyrektor Zarządzający Kleffmann Group, dr Michał Gazdecki, Kierownik Zespołu Badawczego Kleffmann Group, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Inteligentna produkcja jutra zaczyna się już dziś – Tomasz Jaworski, Dyrektor Transformacji Cyfrowej Sektora Publicznego Microsoft Polska Cyfrowa transformacja w sektorze rolno-spożywczym – Łukasz Grala, Prezes Zarządu TIDK Sp. z o.o., Microsoft MVP AI Neutralna dla klimatu i wolna od antybiotyków produkcja wieprzowiny w modelu od pola do stołu na przykładzie Goodvalley – Grzegorz Brodziak, Dyrektor Zarządzający Goodvalley Agro S.A. PRZERWA NA KAWĘ NOWE REALIA EUROPEJSKIEGO ROLNICTWA Gospodarstwa rolne w Polsce na tle gospodarstw Unii Europejskiej – wpływy Wspólnej Polityki Rolnej – prof. dr hab. Walenty Poczta, prof. zw., Wydział Ekonomiczno-Społeczny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej w nowej perspektywie budżetowej – Mariusz Lęgowski, Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej Nowe wyzwania dla europejskiego rolnictwa – Emmanuelle Mikosz, Koordynator ds. współpracy z państwami członkowskimi European Landowners' Organization Jak można przeciwdziałać suszy? – Andrzej Kotowicz, Prezes Zarządu Agro-Kombi Sp. z o.o. PANEL DYSKUSYJNY – AGROBIZNES W DOBIE ROBOTYZACJI I SZTUCZNEJ INTELIGENCJI Magdalena Borowiec-Wieczorek, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa dr hab. inż. Katarzyna Pentoś, Instytut Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Michał Korolko, Prezes Zarządu Toruńskiego Parku Technologicznego Adam Dzwonkowski, Dyrektor ds. sprzedaży technologii Microsoft Polska dr Michał Gazdecki, Kierownik Zespołu Badawczego Kleffmann Group Polska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Łukasz Grala, Prezes Zarządu TIDK Sp. z o.o., Microsoft MVP AI W kongresie uczestniczył Pan Mariusz Olejnik  

Posiedzenie Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. KSOW

6 listopada 2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (ul. Hallera 9 w Opolu, sala 1 – segment C, parter) odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. KSOW. Tematem przewodnim spotkania były:
 • aktualizacja Planu operacyjnego na lata 2018-2019,
 • założenia konkursu 4/2020 dla partnerów KSOW, który zostanie ogłoszony w roku 2019

Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2030 – wprowadzenie do procesu strategicznego

W dniu 5 listopada w Filharmonii Opolskiej odbyło się spotkanie-Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2030- wprowadzenie do procesu strategicznego Konferencja obejmowała tematykę: Uwarunkowania przestrzenne podstawą kreowania polityki rozwoju Pan prof. Krystian Heffner 15.30 – 15.50 Partycypacja społeczna w procesie przygotowania strategii rozwoju Pani dr Dagmara Mliczyńska-Hajda 15.50 – 16.10 Proces strategiczny – podejście regionalne i pierwsze efekty prac nad SRWO 2030 Pan prof. Wojciech Dziemianowicz 16.10 – 16.25 Harmonogram prac nad Strategią Rozwoju Województwa Opolskiego do 2030 roku Pan Szymon Ogłaza, Członek Zarządu Województwa Opolskiego W spotkaniu uczestniczył Pan Paweł Wojtowicz

23.10  II Ogólnopolskiej Giełdy Strączkowych

W dniu 23.10 odbyła się II Ogólnopolska giełda strączkowych
Na konferencji poruszono następujące tematy:
Najnowsze wyniki plonowania roślin bobowatych w różnych technologiach i regionach – dr Tomasz Piechota, UPP
Najnowsze wyniki badań w żywieniu białkiem – dr Marcin Hejdysz, UP Poznań
Rodzime strączkowe czy soja – na co postawić i na czym można zarobić w przyszłości? – debata, wymiana doświadczeń w gronie ekspertów i praktyków. Uczestnicy debaty: – prof. dr hab. Andrzej Rutkowski, UP Poznań – prof. dr hab. Jerzy Szukała, UP Poznań – prof. dr hab. Edward Gacek, dyrektor COBORU – Rafał Banasiak, Prezes Klastra Roślin Strączkowych Agroport – dr Krzysztof Gawęcki, dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Głubczycach Prowadzenie – Karol Bujoczek, redaktor naczelny top agrar Polska
Prezentacja firm hodowlanych, skupowych, przetwórczych oraz producentów maszyn
Rynek białkowy w Polsce – jak rozkręcić obrót krajowym surowcem? – dyskusja w gronie wszystkich uczestników – prowadzenie Karol Bujoczek, redaktor naczelny top agrar Polska

Konferencja poświęcona ASF

W poniedziałek (07.10) w Izbie Rolniczej w Opolu odbyła się konferencja poświęcona Afrykańskiemu pomorowi świń (ASF). Będzie to spotkanie przedstawicieli służb i inspekcji zaangażowanych w walkę z rozprzestrzenianiem się tego groźnego wirusa. Początek o godzinie 12:00 w siedzibie IR w Opolu, przy ul. Północnej 2.

Prezes Izby Rolniczej w Opolu Marek Froelich zapowiada, że będzie to początek bliższej współpracy wszystkich zainteresowanych stron, która na celu zwiększenie świadomości społecznej o ASF. Okazuje się bowiem, że ludzka niewiedza prowadzi do powstawania nowych ognisk choroby i powoduje ogromne straty w gospodarstwach. Program konferencji: 12.10-12.30 Otwarcie konferencji- Marek Froelich Prezes Izby Rolniczej w Opolu 12.30-13.00 System JanoBio– kompleksowe rozwiązanie dla rolników w kontekście projektu Instytutu dezynfekcji i bioasekuracji- lek. wet. Wacław Bortnik 13.00-13.20 ASF w województwie opolskim- profilaktyka i diagnostyka- Agnieszka Wójcik 13.40-14.10 Przedstawienie produktu JanoBio – skuteczność i zastosowanie- Jarosław Konarzewski 14.10-14.45 Prezentacja i omówienie sprzętu do skutecznej bioasekuracji z produktem JanoBio- Jarosław Romanowski 14.45-15.30 Pokaz sprzętu dezynfekującego (bramy, maty, pompy) Jeszcze przed konferencją zadaliśmy inspekcji weterynaryjnej w Opolu kilka najważniejszych pytań o ASF i jego zagrożenie dla produkcji zwierzęcej i otoczenia człowieka. źródło : Izba Rolnicza w Opolu

”Wdrażanie innowacji w polskim rolnictwie na przykładzie grup operacyjnych EPI – mechanizm wsparcia w ramach działania „Współpraca”,

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie zorganizował konferencję Sieci na rzecz Innowacji w Rolnictwie i na obszarach wiejskich pn. ”Wdrażanie innowacji w polskim rolnictwie na przykładzie grup operacyjnych EPI – mechanizm wsparcia w ramach działania „Współpraca”, która odbyła się dnia 04.10.2019 r. w sali konferencyjnej OODR w Łosiowie. Konferencja miała na celu budowę sieci powiązań między sferą nauki i biznesu a rolnictwem oraz przyspieszenie transferu wiedzy i innowacji do praktyki gospodarczej. Proces tworzenia nowych rozwiązań dla gospodarski wymaga trwałego powiązania między różnymi podmiotami. Dostarczenie w ramach konferencji wiedzy i umiejętności zawiązywania grup operacyjnych na rzecz innowacji pozwoli na ściślejszą współpracę między różnymi instytucjami i skuteczny transfer wiedzy i innowacji na obszarach wiejskich. Konferencja była okazją do nawiązania współpracy między przedstawicielami tworzących się Grup Operacyjnych oraz zainteresowanych działaniem „Współpraca”: przedsiębiorców rolno-spożywczych, przedstawicieli związków branżowych, grup producentów rolnych i samorządów terytorialnych, przedstawicieli świata nauki i biznesu oraz doradców rolniczych i rolników. Żródło: OODR Łosiów W konferencji wziął udział wiceprezes zarządu OZPR-Paweł Wojtowicz

Powołanie komisji -Fundusz Promocji Roślin Oleistych

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski powołał w dniu 4 października bieżącego roku członków komisji zarządzającej fundusze promocji roślin oleistych.
Komisja Zarządzająca FPRO składa się z pięciu członków reprezentujących producentów, w tym:
czterech reprezentujących producentów roślin oleistych:
Agata Kuczyńska (KZPRiRB),
Marek Kałużyński (KZPRiRB),
Mariusz Olejnik (KZPRiRB) – Przewodniczący Komisji Zarządzającej FPRO,
Tomasz Obszański (Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”)
jednego producenta produktów pszczelich: Marek Barzyk – sekretarz Komisji Zarządzającej FPRO,
trzech członków reprezentujących zakłady przetwórcze roślin oleistych:
Agnieszka Jastrzębska (PSPO),
Ewa Myśliwiec (PSPO) – Zastępca Przewodniczącego Komisji Zarządzającej FPRO,
Radosław Stasiuk (PSPO),
-członka reprezentującego izby rolnicze – Wiktor Szmulewicz.
Po wręczeniu nominacji odbyło się pierwsze posiedzenie komisji podczas którego członkowie przyjęli zasady gospodarowania oraz strategię działania na najbliższy rok.
Zachęcamy do obejrzenia nagrania z wydarzenia, które znajduje się w linku poniżej.
https://www.youtube.com/watch?v=xQLpKoJrVHY Dokumenty związane w FPRO będą zamieszczane na stronie:
http://bip.kowr.gov.pl/fundusze-promocji/wyplaty-z-funduszy-promocji/fundusz-promocji-roslin-oleistych
Tekst i zdjęcia: Ewelina Spłocharska

UE: Podano stawki dopłat bezpośrednich za 2019 rok

UE: Podano stawki dopłat bezpośrednich za 2019 rok

Europejski Bank Centralny podał kurs euro, który będzie stosowany do wyliczenia dopłat bezpośrednich. Kurs euro przyjmowany do wyliczenia dopłat w tym roku to 4.3782 zł (w 2018 r. – 4.2774 zł).

Projekty rozporządzeń ministra rolnictwa podają następujące stawki tegorocznych dopłat bezpośrednich (w nawiasie dla porównania stawki ubiegłoroczne i te z 2017 r.): – jednolita płatność obszarowa – 471,64 zł/ha; (459,19 zł/ha; 461,55 zł/ha), – płatność za zazielenienie – 316,54 zł/ha; (308,18 zł/ha; 309,77 zł/ha), – płatność dla młodych rolników – 165,10 zł/ha; (175,62 zł/ha; 214,82 zł/ha), – płatność dodatkowa (redystrybucyjna) – 184,98 zł/ha; (178,01 zł/ha; 177,02 zł/ha), -płatność do bydła – 302,77 zł/szt.; (293,04 zł/szt.; 291,03 zł/szt.), – płatność do krów – 387,29 zł/szt.; (373,70 zł/szt.; 371,46 zł/szt.), – płatność do owiec – 104,08 zł/szt.; (101,39 zł/szt.; 101,85 zł/szt.), – płatność do kóz – 51,95 zł/szt.; (54,78 zł/ szt.; 60,08 zł/szt.),
płatności do powierzchni upraw roślin wysokobiałkowych: – płatność do strączkowych na ziarno (<=75 ha) – 765,80 zł/ha; (721,04 zł/ha; 606,52 zł/ha), – płatność do strączkowych na ziarno (>75 ha) – 382,90 zł/ha; (360,52 zł/ha; 303,26 zł/ha), – płatność do pastewnych – 463,71 zł/ha; (438,71 zł/ha; 386,46 zł/ha), * płatność do powierzchni uprawy chmielu – 2 054,33 zł/ha; (2129,87 zł/ha; 2 198,06 zł/ha), * płatność do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych – 1 110,09 zł/ha; (1065,89zł/ha; 1 163,02 zł/ha), * płatności do powierzchni uprawy buraków cukrowych – 1 524,18 zł/ha; (1495,63 zł/ha; 1 563,46 zł/ha), * płatności do powierzchni uprawy pomidorów – 2 250,81 zł/ha; (3320,78zł/ha; 1654,3 zł/ha), * płatność do truskawek – 1 136,95 zł/ha; (1054,35 zł/ha; 1 118,75 zł/ha), * płatności do powierzchni uprawy lnu – 569,14 zł/ha; (486,12 zł/ha; 374,86 zł/ha), * płatności do powierzchni uprawy konopi włóknistych – 135,44 zł/ha; (235,26 zł/ha; 303,06 zł/ha), * płatność do tytoniu: – tytoń – grupa Virginia – 3,28 zł/ha; (3,50 zł/kg; 3,82 zł/kg), – tytoń – grupa pozostałe – 2,31 zł/ha; (2,46 zł/kg; 2,68 zł/kg). Od 16 października mają być płacone zaliczki dopłat bezpośrednich.
Czego można się spodziewać, jeśli chodzi o kurs euro?Kurs euro przyjmowany do dopłat wynosił w: 2013 r. – 4,2288 zł; 2014 r. – 4,1776 zł; 2015 r. – 4,2448 zł; 2016 r. – 4,3192 zł; 2017 r. – 4,3042 zł; 2018 r. – 4.2774 zł.
Czy dzisiejszy kurs euro pokaże trzeci z kolei spadek? Raczej nie, choć ostatnio (od 25 września) euro nieco tanieje (w EBC). Najnowsze dane z 27 września 2019 r. to: 1 EUR = 4,3865 PLN. W okresie ostatniego roku, od 27 września 2018 r. do 28 września 2019 r., minimalny kurs odnotowano 1 lipca 2019 r. i wynosił 4,2427 zł, maksymalny – 25 września 2019 r.: 4,3915 zł. Średnia z roku: 4,3002 zł. Natomiast od 1 września 2019 r do 27 września 2019 r. minimum z 16 września 2019 r. to 4,3241 – maksimum z 25 września 2019 r.: 4,3915. Średnia dla września 2019 r.: 4,3519. Można się więc spodziewać podania wyższego kursu euro, niż był w ubiegłym roku. Czy będzie jednak wyższy czy chociaż taki, jak był w 2016 roku, czy raczej taki, jak w 2017? Z pewnością powinien być wyższy niż rok temu. Od połowy października mają być płacone 70-proc. zaliczki dopłat bezpośrednich i 85-proc. zaliczki płatności obszarowych z II filara. W tym roku po raz pierwszy będą zaliczki płatności obszarowych z PROW. Źródło: Biznes Interia.pl Grafika: pixabay.com

Agromotylki

3 października odbyła się konferencja naukowo-rolnicza dotycząca roślin motylkowych, maszyn do ich uprawy i zbioru oraz rolnictwa ekologicznego wraz z pokazem polowym. Wydarzenie pod hasłem AgroMotylki 2019 odbyło się w gospodarstwie rodzinnym Państwa Ożga w Tarnawie

Konferencja “Problemy strukturalne polskiego rolnictwa”

24 września 2019 r. (wtorek) w Warszawie w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sali WZORCOWNIA (IV piętro) odbędzie się konferencja pod honorowym patronatem Jana Krzysztofa Ardanowskiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pt. "Problemy strukturalne polskiego rolnictwa". Organizatorami konferencji są: Europejski Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, Federacja Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych i Towarzystwo Ekonomistów Polskich. Pierwsza część konferencji będzie prezentacją raportu "Problemy polskiego rolnictwa i gospodarki żywnościowej", druga część to panel dyskusyjny, złożony z ekonomistów rolnych, socjologów wsi, przedstawicieli: Federacji, izb rolniczych oraz samorządów.

Jubileusz 25-lecia ARiMR

11 września br. odbyły się regionalne obchody 25-lecia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zorganizowane przez Opolski Oddział Regionalny ARiMR Uroczystości rozpoczęły się posadzeniem jubileuszowego dębu obok siedziby Opolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR. W dalszej części obchodów, która miała miejsce w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu, Pan Jan Stępkowski - Dyrektor Opolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR przywitał przybyłych gości, wśród których znaleźli się: Pani Violetta Porowska – Wicewojewoda Opolski, samorządowcy, dyrektorzy Oddziałów Regionalnych ARiMR, a także szefowie i pracownicy instytucji współpracujących z Agencją. Obchodom towarzyszyło wystąpienie Pani Małgorzaty Sztoldman - Dyrektor Departamentu Analiz i Sprawozdawczości ARiMR, która nakreśliła historię powstania oraz działalność ARiMR. Prezentacja Pana Jana Stępkowskiego pokazała, jaką rolę w modernizacyjnych zmianach na Opolszczyźnie odegrały unijne i krajowe środki finansowe przekazane przez Agencję. Podczas obchodów jubileuszowych zasłużeni pracownicy ARiMR wyróżnieni zostali odznaką honorową „Zasłużony dla rolnictwa” przyznawaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz medalem za długoletnią służbę przyznawanym przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, które wręczyła Pani Violetta Porowska - Wicewojewoda Opolski. W trakcie uroczystości wręczono beneficjentom z Opolszczyzny wyróżnienia Dyrektora Opolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR. Strefa kulinarna kusiła zaproszonych gości regionalnymi produktami wyrabianymi metodą tradycyjną przez Koła Gospodyń Wiejskich w Chrzelicach, Charbielinie, przez koło działające przy „Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Wsi Goświnowice”. Stoisko informacyjno-promocyjne „Polska Smakuje” wystawił również Oddział Terenowy w Opolu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Jubileuszowe obchody zakończyły podziękowania oraz słowa uznania dla działalności Agencji składane przez zaproszonych gości. źródło:https://www.arimr.gov.pl/

Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze przedstawicieli Okręgowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku

W dniu  09.09.2019r. w Opolu ul. Północna 2 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze przedstawicieli Okręgowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku (region  Opolsko – Dolnośląski). W zebraniu wziął udział Prezes Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych Pan Juliusz Młodecki Spotkanie odbyło się zgodnie z poniższym porządkiem Proponowany harmonogram posiedzenia:   1. Otwarcie posiedzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania oraz Protokolanta. 3. Przedstawienie zasad wyborów i przyjęcie regulaminu. 4. Sprawozdanie z działalności KZPRiRB. 5. Dyskusja. 6. Wybory Delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów KZPRiRB. 7. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Okręgowego Zrzeszenia. 8. Wolne wnioski i uwagi. 9. Zakończenie.

Konferencja „Rola spółdzielni we wzmacnianiu pozycji gospodarczej i społecznej rolników”

W poniedziałek 17 czerwca 2019 r.w        Centralnej Bibliotece Rolniczej w          Warszawie odbyła się konferencja pt.: „Rola spółdzielni we wzmacnianiu pozycji gospodarczej i społecznej rolników”
09:30 Sesja powitalna  
5 min Karol Bujoczek/Agnieszka Falba-Gałkowska Wprowadzenie (program wystąpienia, logistyka, tłumaczenie)
5 min Pan Zbigniew Filipkowski Dyrektor Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego
10 min Pan Marian Sikora Przewodniczący Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych
15 min Pan Jan Krzysztof Ardanowski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
10 min Pan Thomas Magnusson Przewodniczący Głównego Komitetu Spółdzielczości w UE Cogeca
10 min Pan Czesław Adam Siekierski Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego
10:25 Główne wystąpienie
20 min Kevin Keary (do potwierdzenia) Członek Gabinetu Europejskiego Komisarza ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi
20 min Sesja pytań i odpowiedzi
11:05 Przerwa kawowa
11:20 Okrągły stół/panel „Współpraca rolników jako narzędzie w walce z wyzwaniami w ramach łańcucha dostaw żywności”
Pan Witold Boguta Prezes Zarządu Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw – Polska
Leonardo Pofferi Przewodniczący Komitetu Koordynacji Politycznej Cogeca
Jannes Maes Przewodniczący  Europejskiej Rady Młodych Rolników CEJA
Alexander Stein Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (kwestie spółdzielczości)
Pan Marian Borek Zastępca Dyrektora Departamentu Rynków Rolnych Ministerstwo Rolnictw i Rozwoju Wsi
Krajowa organizacja europejskiej spółdzielni rolniczej
Prowadzenie : Karol Bujoczek, Redaktor naczelny TOPAGRAR
12:50 Przerwa lunchowa
14:00 Dyskusja/wymiana poglądów Wyzwania rynku a sposoby wykorzystania mocnych stron spółdzielni rolniczych
30 min Pan Christian Pèes oraz Pan Mariusz Olejnik Prezes grupy spółdzielczej Euralis, wiceprezes Coop de France oraz wiceprzewodniczący Cogeca Prezes Spółdzielni Grup Producentów Rzepaku „Polski Rzepak”
Moderator: Umberto Di Pasquo, Starszy doradca polityczny, kwestie spółdzielcze, Copa-Cogeca
14:30 Okrągły stół/panel  „W jaki sposób można zaspokajać potrzeby gospodarcze i społeczne rolników oraz wspierać rozwój działalności?”
Pan Ramon Armengol Członek zarządu hiszpańskich spółdzielni Cooperativas Alimentarias, wiceprzewodniczący Cogeca
Pan Darragh Walshe Dyrektor wykonawczy ds. rozwoju prawnego i współpracy oraz sekretarz Komitetu ds. przedsiębiorczości wiejskiej ICOS - spółdzielnia irlandzka.
Pan Tomaso Mario Abrate Włoskie spółdzielnie Confcooperative, wiceprzewodniczący grupy roboczej „Mleko i produkty mleczne” Copa-Cogeca
Pani Agnieszka Maliszewska Sekretarz Zarządu, Dyrektor Biura Polskiej Izby Mleka – Polska
Pan Jerzy Dąbrowski Dyrektor Departamentu Rynków Rolnych Ministerstwo Rolnictw i Rozwoju Wsi
Pan Heinz-Juergen Zens Przedstawiciel niemieckich spóldzielni Deutscher Raiffeusenverband e V. (DRV), biuro w Brukseli
Moderator : Isabel Basto, Stały przedstawiciel Confagri w Brukseli
16:00 Podsumowanie
10 min Pan Marian Sikora Przewodniczący Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych
   W kolejnym dniu przewidziano wizyty w spółdzielniach rolniczych warzyw i owców, mleczarskiej  

Walne Zgromadzenie Członków

W dniu 30 maja 2019r. w Izbie Rolniczej w Opolu  odbyło się sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Związku. Na zebraniu podsumowano 2018r. oraz wybrano delegatów na  Zjazd Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych z siedzibą w Warszawie.Wysłuchano również wystąpień zaproszonych gości m.in. dyrektora KOWR-OT Opole Radosława Jarosz. W porządku spotkania ujęto również: Wystąpienie przedstawiciela firmy „ADAMA - Waldemar Mendel Wystąpienie przedstawiciela firmy „MADA – Elżbieta Czerwonogóra

Ogólnopolska Giełda Rzepaczano-Zbożowa w Trzebawiu k. Stęszewa

Producenci zbóż i rzepaku, przetwórcy, handlowcy i eksperci rynkowi spotkali się 28 maja br. w Trzebawiu k. Steszewa na zorganizowanej przez Top Agrar Polska Ogólnopolskiej Giełdzie Rzepaczano-Zbożowej. Spotkanie otworzył i prowadzi redaktor naczelny top agrar Polska – Karol Bujoczek. Założeniem wydarzenia było spotkanie się, przedstawienie wiedzy, prognoz na najbliższe miesiące a także dyskusji na temat rynku najważniejszych jego uczestników. Jakość ziarna to zdrowie konsumentów Do udziału w Debacie zaproszono m.in. Panią Jadwiga Rothkaehl ze Stowarzyszenia Młynarzy RP. W swoim wystąpieniu uzasadniała jak ważna w żywieniu człowieka jest jakość polskich zbóż. Dla młynarzy najważniejsza jest pszenica i żyto. To jaki będzie produkt końcowy zależy już od pracy rolnika na polu. Co rozumiemy pod pojęciem jakości? Coraz większą rolę odgrywa jakość zdrowotna – ma być m.in. zaostrzony próg zawartości sporyszu w ziarnie. Jakie substancje skażające wg przepisów są kontrolowane w ziarnie zbóż, przetworach zbożowych czy paszach. Nadal wprowadzane są dalsze wymagania, jak np. dotyczące zawartości mikroplastiku czy pochodnych DON – podkreślała Jadwiga Rothkaehl ze Stowarzyszenia Młynarzy RP. Nie można zapominać o prawidłowym przechowywaniu, które trwa kilka miesięcy od momentu złożenia zbiorów. Stały monitoring pozwoli na uniknięcie strat, zapewni wymagana jakość ziarna oraz przyczyni się do założonego efektu ekonomicznego rolnika. Ochrona przed szkodnikami, wilgotnością czy innymi zanieczyszczeniami to podstawowa praca w czasie składowania ziarna. – Wartość technologiczna ziarna to przydatność dla końcowego użytkownika danego produktu. Wymagania jakościowe można podzielić na zdrowotne i technologiczne. Jeśli celem jest dobra przydatność ziarna dla przemysłu piekarniczego, liczba opadania nie powinna być niższa niż 250, bo wtedy mamy gwarancję jakości. Liczba opadania poniżej 150 oznacza, że ziarno oddycha i wydziela ciepło oraz wodę. Gęstość w stanie zsypowym to kolejny parametr, który jest wyróżnikiem jakości ziarna – powinna ona wynosić powyżej 70 – podkreślała Jadwiga Rothkaehl Pszenica i rzepak – strategia sprzedaży W kolejnym wystąpieniu uczestnicy otrzymali dużą dawkę wiedzy na temat prognoz i perspektyw dla rynku europejskiego i światowego. Przedstawił je Jan Peters, niezależny ekspert rynkowy AgrarFax. W tym sezonie mamy ciekawą sytuację – prognozy plonów zbóż w Europie i Basenie Morza Czarnego są bardzo optymistyczne, a mimo to ceny idą w górę. Wynika to miedzy innymi z sytuacji w USA, gdzie jest bardzo mokro i farmerzy nie mogą zasiać kukurydzy. Dlatego ceny na giełdzie w Chicago (CBoT) idą w górę i ciągną za sobą ceny na giełdzie MATIF. Aktualnie na giełdzie w Paryżu pszenica kosztuje ok. 180 euro w kontraktach na sierpień, a na marzec przyszłego roku nawet 190 euro. Jednak podjęcie decyzji o sprzedaży nie jest proste. Kiedy jest najlepszy moment na sprzedaż? Najważniejsze to obserwować giełdę Matif oraz CBoT jakie sa tendencje cenowe w okresie roku od zbiorów. Jeżeli ceny idą w góre powinniśmy sprzedawać. Trzeba patrzeć na różnicę w cenie pomiędzy notowaniem na MATIF a ceną oferowaną w gospodarstwie, jeżeli można dostać więcej w gospodarstwie niż wskazują notowania MATIF jest to dobry moment by sprzedać, jeżeli jest to niższa cena niż MATIF jest to zły moment by sprzedać. Obecnie mamy dobry moment na sprzedaż pszenicy, aktualne ceny są powyżej ceny na MATIF. Jan Peters zaznaczył jak ważna jest obserwacja giełdy oraz bieżące informacje o cenie. Podkreślił, że w Polsce przepływ informacji nie jest wystarczająco dobry. Prognozy na nadchodzący sezon oczami najważniejszych uczestników rynku – debata przedżniwna Zakończenie spotkania odbyło się w formie debaty, do której zaproszeni zostali przedstawiciele rynku. – Anna Bykowska, ADM Szamotuły Sp. z o.o. – Jan Peters, Agrarfax (Niemcy) – Tomasz Wika, Bunge – ZT Kruszwica S.A. – Rafał Mładanowicz – Krajowa Federacja Producentów Zbóż – Mariusz Olejnik Spółdzielnia Grup- Polskie Zboża i Rzepak. Anna Bykowska przedstawiła obecny stan zapasów oraz prognozę ceny rzepaku. Plony powinny być stabilne, a ceny rzepaku związane są z sytuacją na świecie relacja USA a Chiny będzie miałą ogromne znaczenie na kształtowanie się cen. Zapasy w silosach w maju są dość wysokie, które obecnie szacuje się na 200-250 tyś ton w całej Polsce. Na starych zbiorach cena dzisiaj oscyluje między 1550- 1560, natomiast nowe cen 1570 z dostawą na sierpień- podkreśla p.Anna Bykowska W.g Pana Mariusza Olejnika trzeba sprzedawać w całym roku, bilansować budżet w kilka lat, rozłożyć ryzyko dzieląc na transze. Czasy sprzedaży 100% w najwyższej cenie to jest bardzo duże ryzyko. Na pytanie dlaczego zmniejszył się areał rzepaku ? Dla tych którzy maja stały prawidłowy płodozmian niewiele się zmieniło, natomiast w kraju jesień była sucha i to było główna przyczyną część rzepaku wypadło, poza tym nie wszyscy zdążyli skorzystać z nasion z zaprawami neonikotynoidowymi trzy, cztery zabiegi powinno być, a niejednokrotnie było mniej. Szacujemy, że zasiano 700-800 tyś ha. Przedstawił p Mariusz Olejnik. Co z pszenicą ? Polska ma duży potencjał jeśli chodzi o produkcje pszenicy, ale nie tylko pszenicy , należy pamiętać o zbożach niszowych, które maja coraz większe znaczenie na rynku. T.j owies, jęczmień browarny, kukurydza, żyta, pszenżyta. Prezes KFPZ Rafał Mładanowicz podkreślił również znaczenie nasiennictwa w Polsce i jego przyszłości. Poruszył również temat ubezpieczenia upraw, przedstawił stan zapasów ,zwrócił uwagę na zmiany klimatyczne. Po każdym wystąpieniu uczestnicy Debaty mieli okazję zadać ekspertom pytania. Głównie skupiały się one wokół cen, kontraktów a także możliwości zabezpieczenia jak najlepszej ceny. Dla wielu uczestników udział w Giełdzie świetną okazja do nawiązania kontaktów i wymiany poglądów, które w przyszłości mogą zaowocować zawarciem korzystnych transakcji handlowych. źródło:www.kfpz.pl/aktualnosci/556-ogolnopolska-gielda-rzepaczano-zbozowa-w-trzebawiu-k-steszewa  

,, O-Polski Rynek Rzepaku i Zbóż’’ – III Edycja Konferencji Towarowych Producentów Rolnych

15 05 2019 Prószków k/Opola W konferencji uczestniczyli  najwięksi – towarowi producenci rolni z województw: dolnośląskiego, opolskiego oraz śląskiego i najważniejsi liczący się na rynku przetwórcy produktów rolnych. Patronat nad konferencją objął Andrzej Buła marszałek województwa opolskiego . W konferencji uczestniczyli także przedstawiciele sponsorów i Urzędu Marszałkowskiego z wicemarszałkiem Stanisławem Rakoczym. Celem konferencji była ocena aktualnej sytuacji rynku zbóż i rzepaku oraz umocnienie kontaktów rolników z przetwórcami. Ważne były biznesowe rozmowy producentów z przedstawicielami firm. Bardzo dobrze została oceniona i przyjęta przez uczestników konferencji debata rolna, którą poprowadził Karol Bujoczek, red. naczelny TOP AGRAR POLSKA. Organizatorem konferencji była Spółdzielnia Grup,, Polski Rzepak i Zboża’’, która powstała w ramach konsolidacji producentów, jako zrzeszenie 9 grup producentów rolnych. Obecnie spółdzielnia skupia 13 grup współpracujących z kilkoma firmami skupowymi je oferta to 30 tys. ton rzepaku i 70 tysięcy zboża. Patronat medialny III Konferencji objęli TOP AGRAR POLSKA i Fundacja Ludzie Środowisko Ekologia.

25.04.2019r. -Konferencja Federacji

W dniu 25.04.2019r.w  sali WZORCOWNIA w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja zorganizowana przez Federację Pracodawców Dzierżawców i Właścicieli Rolnych pn: „Obrót ziemią rolniczą w Polsce i jej znaczenie dla chowu i hodowli zwierząt”         PROGRAM 10.30 Rejestracja gości 11.00 Przywitanie gości – Leszek Dereziński Prezes Zarządu Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych 11.10 Gospodarstwa rolne w Polsce na tle gospodarstw Unii Europejskiej – wpływ WPR” – prof. dr hab. Walenty Poczta 11.40 Obrót ziemią rolniczą w Polsce – dr Józef Pyrgies 12.10 Kierunki zmian w produkcji zwierzęcej w Polsce – dr Benedykt Pepliński. 12.40 Film 12.50 Przerwa 13.00 Debata z ekspertami – pytania i odpowiedzi – prof. dr hab. Walenty Poczta – Adam Tański – dr Janusz Rowiński – dr Józef Pyrgies – dr Benedykt Pepliński – dr Mirosław Drygas – dr Bożena Karwat – Tomasz Ciodyk 14.30 Wnioski i zakończenie konferencji.

Gala „15 lat opolskiej wsi w Unii Europejskiej”

15.04.2019r. - Gala „15 lat opolskiej wsi w Unii Europejskiej” – m.in. wręczenie wyróżnienia „OPOLSKIE GWIAZDY EUROPY”   Nagrody otrzymali: -PRH„KŁOS” Sp. z o.o. - Antoni Pieprzyk -PPHiU „ARENDA” Sp. z o.o. Charbielin - Zarząd Stanisław Grocholski i Jarosław Grocholski -„PAGRO” Sp. z o.o. Gospodarstwo Rolno-Nasienne Pągów. Krzysztof Bochniak, prezes Zarządu -GP Ziarno Księży Las Sp. z o.o., Nasiona Księży las sp. z o.o. oraz Grupa Producentów Owoców i Warzyw Księży Las Sp. z o.o., Aleksander Materla -prezes Zarządu -Przedsiębiorstwo Rolne Agro-Ferm Sp. z o.o. z Wierzbicy Górnej- Mateusz Kaźmierski, prezes Zarządu Spółki.

28.02-1.03

W dniach 28.02-1.03 br. w Borkach Małych koło Olesna w hotelu Na Kamieniu odbyło się spotkanie- szkolenie dla Członków Opolskiego Związku Producentów Rolnych. W programie spotkania było m.in:
Sprawy bieżące. Podsumowanie działalności Związku w 2018r. - Mariusz Olejnik, Prezes Zarządu
Oferta - ING Bank Śląski S.A
Oferta Bayer Sp. z o.o.
Oferta BASF Sp. z o.o.
 Oferta ADOB Sp. z o.o. Sp. K.
Oferta MADA Ubezpieczenia
  Spotkanie zakończyła uroczysta kolacja połączona z Balem przy zespole muzycznym , urozmaicona atrakcjami: - występem pary tanecznej -pokazem freestyle piłki - pokazem barmański -Teatrem Ognia

Spotkanie w Ministerstwie

15 lutego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie zarządu Federacji z Justyną Matys, dyrektor Departamentu Gospodarki Ziemią MRiRW oraz Mariuszem Drozdowskim, naczelnikiem Zespołu ds. Kształtowania Ustroju Rolnego w Departamencie Gospodarki Ziemi. Omawiano sprawy nurtujące towarowe gospodarstwa rolne, m.in. projekt UKUR, przedłużania umów dzierżawnych, zamianę gruntów rolnych, a także ubezpieczeń rolniczych w odniesieniu do klęsk żywiołowych. W spotkaniu brał udział Mariusz Olejnik

KONFERENCJA NAUKOWO – TECHNICZNA JAK RATOWAĆ POLSKIE ROLNICTWO PRZED SKUTKAMI SUSZY?


W dniach 20 – 21 lutego 2019 r. w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zakrzowie (gm. Polska Cerekiew), ul. Parkowa 20 odbędzie się konferencja której celem w oparciu o przedstawione na niej referaty i szeroką dyskusję, jest wypracowanie wniosków dotyczących trwającej nie tylko w naszym kraju suszy, istotnego problemu nurtującego polskie rolnictwo i jego konsekwencji dla konsumentów żywności i całej gospodarki.

Czy i jak można im przeciwdziałać? Jakie podjąć kroki? Gdzie szukać rozwiązań? – podczas tej Konferencji podejmiemy próbę odpowiedzi na te oraz wiele innych pytań.

Udział w tym wydarzeniu wezmą eksperci, zarówno praktycy jak i naukowcy, a przede wszystkim liczna reprezentacja rolników i producentów rolnych.

źródło: http://agromax-konferencje.pl

Z ramienia Związku w konferencji uczestniczył Mariusz Olejnik

Spotkanie Mikołajowe

W dniu 10.12.2018r. odbyło się spotkanie dla Członków  podsumowujące działalność Opolskiego Związku  roku 2018r. Prezes Mariusz  Olejnik przekazał również informację o działalności Federacji  i Porozumienia 5 Związków (G5). W spotkaniu wzięli również udział zaproszeni goście: -Herbert Czaja Prezes Izby Rolniczej w Opolu -Danuta Bajak- Prezes Opolskiego Związku Rolników i Organizacji Społecznych - przedstawicielki  ARiMR OR Opole - Radosław Jarosz dyrektor KOWR OT Opole Członkowie mogli również wysłuchać ofert  firm wspierających oraz współpracujących ze Związkiem: Petrol Sp. z o.o., Mada-Elżbieta Czerwonogóra, Agrocentrum Sp. z o.o., Adob Sp. z o.o.,Sp.K., Global Malt  

Sympozjum ,, Czas na zmiany – dyrektywa azotanowa w praktyce w warunkach zmian klimatycznych – II edycja

Katedra Inżynierii Biosystemów, Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki, Politechniki Opolskiej zaprasza do udziału w Międzynarodowym Sympozjum ,, Czas na zmiany – dyrektywa azotanowa w praktyce w warunkach zmian klimatycznych – II edycja”, które odbędzie się     w dniu 12.12.2018 o godz. 10.00 w Łączniku w Auli Błękitnej na Politechnice Opolskiej,            ul. Mikołajczyka 16, 45-271 Opole.   PROGRAM MIĘDZYNARODOWEGO SYMPOZJUM   09.00-10.00 Rejestracja uczestników   10.00-10.15  Powitanie gości oraz uroczyste otwarcie Międzynarodowego Sympozjum prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf – Rektor Politechniki Opolskiej dr hab. inż. Katarzyna Szwedziak, prof. PO Politechnika Opolska dr Ryszard Bandurowski  SPIC in Agriculture.eu   10.15-10.45  Koncert tercetu skrzypcowego Appasionato         10.45-12.15 Sesja referatowa I   10.45-11.00 Julian Młodecki ,Adam Stępień  KZPRZ i RB, PSPO  Warszawa ,, Rzepak ozimy ,perspektyw uprawy  w  Polsce11.00-11.15 mgr inż. Mariola Piotrowska, WODR Poznań ,, Dyrektywa azotanowa dokumentacja,   wdrożenie ,kontrola realizacji11.15-11.30  mgr inż. Tomasz Piotrowski, Biostyma Sp.z o.o. ,, Przegląd doglebowych nawozów azotowych - obecne praktyki i nowe możliwości aplikacji azotu. Połączone  nawożenie doglebowe oraz dolistnie azotem w praktyce 2017/2018 wyniki doświadczeń oraz aplikacji polowych. Hybrydowa technologia nawożenia azotem11.30-11.45 dr inż. Ryszard Bandurowski, SPIC in Agriculture.eu ,,Poprawa efektywności gospodarowania azotem w rolnictwie polskim - obieg azotu w glebie ,obieg azotu w roślinach uprawnych (mechanizmy pobierania  azotu w glebie oraz przez liście, optymalizacja wykorzystania azotu )11.45-12.00 Tomasz Piotrowski MICROMOX Polska, prof. dr hab. Mariola Głazek, mgr inż. Aleksandra Ruczaj, Instytut Ochrony Roślin PIB w Poznaniu o/Sośnicowice ,,Wpływ redukcji dawki azotu na plon i jego parametry12.00-12.15  Wilson Bordman, Micromix Wielka Brytania ,,Innowacyjne - światowe  rozwiązanie pozwalające na utrzymanie wysokiego poziomu plonów w warunkach  ograniczonego podawania azotu  (doświadczenia brytyjskie, francuskie , niemieckie , ukraińskie ,polskie)  12.15-12.30 Przerwa kawowa   12.30-14.30 Sesja referatowa II   12.30-12.45 dr Ryszard Bandurowski, OBR Twardawa ,,Ośrodek Badawczo Rozwojowy w praktyce - zredukowane ilości azotu w kluczowych uprawach   - SPIC na polach OBR Twardawa (wyniki 2016/2017/2018 dla buraków cukrowych rzepaku ozimego pszenicy ozimej i kukurydzy soi 3 lata doświadczeń)12.45-13.00 Melvin Huber, GrainSense USA , Niemcy ,,Szybka  diagnostyka parametrów zbóż i rzepaku na polu (białko, wlg. zaw. oleju oraz węglowodanów)13.00-13.15 mgr inż. Jerzy Malec, AgroSeed Węgry ,,Odmiany kukurydzy na miarę obecnych czasów (susza oraz niskie temperatury )13.15-13.30 dr inż. Krzysztof Gawęcki, SDOO Głubczyce ,,Doświadczenia  PDO 2018   lista  odmian rekomendowanych 13.30-13.45 mgr inż. Mariola Piotrowska, WODR Poznań ,,Algorytmy w praktyce ,rzepak ozimy, pszenica ozima ,kukurydza ,buraki cukrowe 13.45-14.15 Dyskusja – określenie dalszych działań na podstawie potrzeb producentów rolnych w obecnych warunkach  gospodarowania. 14.15-14.30 Podsumowanie i zakończenie Międzynarodowego Sympozjum                      dr Ryszard Bandurowski Ośrodek  SPIC in Agriculture .eu    14.30-15.00 Lunch   Z uwagi na sprawy organizacyjne uprzejmie prosimy o  potwierdzenie swojego uczestnictwa do dnia  07.12.2018  
 1. Mail : suszka@micromix.com.pl (z adnotacją: cześć druga Sympozjum Azotanowe  II Opole -potwierdzenie )
 2. 61 611 39 72 (z hasłem: cześć druga Sympozjum Azotanowe Opole  - potwierdzenie)
  Z nadzieją na Państwa uczestnictwo, w imieniu organizatorów     SPIC in Agriculture.eu dr inż. Ryszard Bandurowski  

Rada programowa My Dzierżawcy

5 grudnia 2018 r. w siedzibie Wydawnictwa APRA w Myślęcinku odbyła się Rada Programowa   Program: Ocena wywiązywania się Federacji i Wydawnictwa ze zobowiązań wynikających z podpisanej umowy o współpracy – co poprawić, co zmienić. Dyskusja - linia programowa „Przedsiębiorcy Rolnego” i „My Dzierżawcy” – jak i dla kogo piszemy,    

III FORUM ROLNIKÓW I AGROBIZNESU

W dniu 22.11 2018  na Międzynarodowych Targach Poznańskich odbyło się III Forum Rolników i Agrobiznesu. W ramach wykładów uczestnicy mogli wziąć udział w sesjach tematycznych: -Polskie i europejskie rolnictwo pod regułami przyszłej WPR -Nowe szanse i wyzwania dla rolników i polskiej wsi. -Precyzyjna uprawa roślin jak w pełni wykorzystać nowoczesnych technologii- plon, jakość,kontrola kosztów -Racjonalne gospodarowanie wodą w obliczu zmian klimatycznych -Z ołówkiem w ręku czyli jak zatrzymać pieniądze w kieszeni-ekonomia, digitalizacja dokumentacja w chlewniach -Gdzie w mleku zysk przecieka nam przez palce   Zwieńczeniem spotkania był bankiet z okazji 25-lecia top agrar Polska.  

Konferencja ogólnopolska OGRANICZENIE ZANIECZYSZCZENIA AZOTEM POCHODZENIA ROLNICZEGO METODĄ POPRAWY JAKOŚCI WÓD

W dniu  7.11 w Warszawie w Centrum Konferencyjnym Zielna odbyła się konferencja OGRANICZENIE ZANIECZYSZCZENIA AZOTEM POCHODZENIA ROLNICZEGO METODĄ POPRAWY JAKOŚCI WÓD W programie m.in. Prezentacja projektu i publikacji „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód” – Monika Szymańska, Prezes FDPA Przyczyny i skutki zanieczyszczenia wód azotem ze źródeł rolniczych na tle całości wymagań ochrony środowiska w rolnictwie – dr Tamara Jadczyszyn, IUNG „Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”. Nowe regulacje prawne i ich konsekwencje dla rolników – dr inż. Małgorzata Bogucka-Szymalska, Z-ca Dyrektora Departamentu, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Powiązanie najlepszych dostępnych technik (BAT) i „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” – dr hab. Renata Gaj, UP Poznań PANEL DYSKUSYJNY: Środowiskowy i klimatyczny aspekt wdrażania „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” dr hab. inż. Jacek Walczak, prof. Instytut Zootechniki PIB w Balicach dr inż. Małgorzata Bogucka-Szymalska, Z-ca Dyrektora Departamentu, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Krzysztof Smaczyński Z-ca Dyrektora/Monika Zabrzeńska-Chaterera Naczelnik Wydziału Departament Hodowli i Ochrony Roślin, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wiktor Szmulewicz, Prezes Zarządu, Krajowa Rada Izb Rolniczych Jolanta Duchnik, Dyrektor Departamentu Działań Inwestycyjnych, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Katarzyna Boczek, Z-ca Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Zbilansowane nawożenie roślin uprawnych jako narzędzie ograniczania strat azotanów z ekosystemów rolniczych, dr inż. Monika Skowrońska, UP Lublin Dobre metody i praktyki wdrażania „Programu azotanowego” jak również inne praktyki redukcyjne, Marek Krysztoforski, CDR w Brwinowie o. Radom PANEL DYSKUSYJNY: Praktyczne aspekty wdrażania „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, prezentacja dobrych praktyk Związek reprezentował Pan Mariusz Olejnik

Wyjazd 10-12.10.2018r. Trójmiasto

  W dniach 10-12października br. odbył się wyjazd Członków Związku do Trójmiasta. Podczas wyjazdu odbyło się szkolenie, na którym swoje oferty zaprezentowały firmy: Petrol Sp. z o.o. Bayer Sp. z o.o., BASF Polska Sp. z o.o., ADOB Sp. z o.o. Sp. k., MADA Ubezpieczenia. Uczestnicy mieli okazję zwiedzić m.in. Ratusz Głównego Miasta Gdańsk, Długi Targ (Neptun, Dwór Artusa),Kościół Mariacki, Plac Solidarności i Pomnik Poległych Stoczniowców, Sopockie Molo, Dar Pomorza. W drodze powrotnej zwiedzanie z przewodnikiem Zamku Krzyżackiego w Malborku

Spotkanie Porozumienia związków ( G-5)

8 października 2018 r. we Wrześni  odbyło się spotkanie  Porozumienia związków ( G-5). Przewodniczył Prezes Lubuskiego Związku Rolników, Pan Zygmunt Jodko. Obecni byli: Prezes Zarządu Federacji ZP-DiWR w Warszawie, Pan Leszek Dereziński, Prezes Opolskiego Związku Producentów Rolnych, Pan Mariusz Olejnik, Prezes DZDiWNR we Wrocławiu, Pan Romuald Jankowski, Prezes Związku Pracodawców Rolnych w Łodzi, Pan Waldemar Dobrowolski oraz zaproszeni Goście ,  Henryk Ordanik i Hubert Kulesza. Poruszono aktualne problemy  będące  przedmiotem prac Federacji, m.in. związane z propozycjami zmian w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa i o kształtowaniu ustroju rolnego.

27.09.2018r. Posiedzenie Członków Rady Społecznej

W dniu 27.09.2018 r. w siedzibie KOWR OT w Opolu, odbyło się III posiedzenie Członków Rady Społecznej . Porządek posiedzenia:
 1. Powitanie zaproszonych członków Rady Społecznej przy Dyrektorze KOWR OT w Opolu.
 2. Zatwierdzenie protokołu nr 2/2018 z posiedzenia Rady Społecznej przy KOWR OT w Opolu z dn. 27.06.2018r.
 3. Przedstawienie informacji z bieżącej działalności KOWR OT w Opolu.
 4. Opinia Rady Społecznej przy Dyrektorze KOWR OT w Opolu dot. dzierżawy nieruchomości rolnych przekraczających 150% średniej wojewódzkiej.
 5. Opinia Rady Społecznej przy Dyrektorze KOWR OT w Opolu dot. sprzedaży nieruchomości rolnej pow. 2 ha.
 6. Sprawy różne wolne wnioski.
 

Spotkanie z kierownictwem KOWR

26 września w Warszawie w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa odbyło się spotkanie kierownictwa KOWR: Piotra Serafina, dyrektora generalnego KOWR, Adama Struziaka, dyrektora Departamentu Gospodarowania Zasobem, Katarzyny Banasik, kierownika Sekcji Sprzedaży, Bogdana Podgórskiego, kierownika Wydziału Ewidencji i Sprawozdawczości Zasobu, Piotra Jadźwińskiego p.o. dyrektora ds. dzierżaw z członkami Federacji ZPDiWR. Na spotkanie zostało zaproszonych siedmiu dyrektorów OT KOWR. Tematami omówionymi w trakcie spotkania były: 1) zasady umów dzierżawnych przy ich przedłużaniu, 2) problem wysokości czynszów dzierżawnych, a zwłaszcza w obliczu klęsk żywiołowych, 3) partnerskiej współpracy między KOWR i Federacją, 4) potrzeby wspólnego wypracowania aktu prawnego regulującego dzierżawę rolniczą w Polsce Dyrektorowi Generalnemu KOWR m.in. zostały przekazane nasze wniosków z w/w spotkania   Wniosek 1. Nie wyłączać kolejnych gruntów rolnych SP tym dzierżawcom którzy w myśl ustawy z 2011r. wyłączyli 30% gruntów i przestrzegają warunków umowy dzierżawy.   Uzasadnienie: zapewnienie Pana Ministra Ardanowskiego które przedstawił członkom Federacji na spotkaniu w dniu…., że dzierżawcy którzy wyłączyli ustawowe 30% gruntów  powinni być spokojni bo będą mieli zapewnioną stabilność funkcjonowania na dłuższy okres bez kolejnych wyłączeń.   Wniosek 2. Zrezygnować z praktyki stosowanej przez Dyrektorów OT KOWR stosowania zapytania o Izb Rolniczych – czy jest zapotrzebowanie rolników n grunty rolne SP w danym terenie z uwagi na to że większym dzierżawcom kończy się okres umowy dzierżawy.   Uzasadnienie: dzierżawcy którzy wyłączyli ustawowe 30% gruntów SP spełnili ten wymóg ,Minister Ardanowski to zapewnił,   wyłączenia powinny dotyczyć wyłącznie tych dzierżawców którzy tego wymogu nie spełnili (wyjątkiem może by wyłączenie do 10% gruntów tam gdzie jest to niezbędne – w tym przypadku taką rolę powinno się przypisać Radom Społecznym  przy Dyrektorze OT KOWR).   Wniosek 3. Rozpatrywanie przedłużenia, dzierżawienia gruntów rolnych SP o powierzchni powyżej 50 ha powinno pozostać w gestii Dyrektora Generalnego KOWR.   Uzasadnienie: wyeliminuje nadużycia i nieprawidłowości

24.09.2018r. Zebranie Zarządu OZPR

W dniu 24.09 odbyło się posiedzenie Zarządu Związku. Program posiedzenia:
 1. Sprawy bieżące (spotkania, korespondencja)
 2. Informacja o przygotowaniach do wyjazdu Członków do Trójmiasta
 3. Informacja o działalności Zarządu Federacji
W posiedzeniu uczestniczyli : -Anna Kainka -Paweł Wojtowicz -Mariusz Olejnik -Czesław Wojtowicz  

ARiMR przyjmuje wnioski o wsparcie finansowe dt. suszy.

W dniach 14-28 września ARiMR przyjmuje wnioski o wsparcie finansowe dt. suszy. W okresie tym wnioski złożyć mogą rolnicy, w których gospodarstwach straty spowodowane suszą wyniosły co najmniej 70% uprawy.   Termin naboru wniosków o pomoc finansową dla gospodarstw, w których susza spowodowała straty w przedziale 30-70% będzie ogłoszony później. http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/pomoc-po-suszy-dla-rolnikow-i-rybakow.html   W celu uzyskania większej ilości informacji zapraszamy do kontaktu z biurem powiatowym.     Aktualizacja: W dniach 26.09.2018 – 17.10.2018 będzie trwał nabór wniosków o pomoc finansową  dla gospodarstw, w których susza spowodowała straty w przedziale 30-70% danej uprawy.

Zazielenienia a susza – odstępstwa

Zazielenienia a susza – odstępstwa

Na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego Komisja Europejska przygotowała decyzję umożliwiającą Polsce skorzystanie z kolejnej derogacji dotyczącej zazielenienia upoważniającej do zastosowania odstępstw w ramach międzyplonów uznawanych jako obszary proekologiczne EFA. Decyzja wychodzi naprzeciw oczekiwaniom w zakresie zwiększenia możliwości wykorzystania dostępnych gruntów na cele paszowe w związku z długotrwałą suszą, jaka wystąpiła w Polsce w tym roku oraz jej skutkami, z którymi w dalszym ciągu muszą się zmierzyć rolnicy. W ramach odstępstwa rolnicy będą mieli możliwość wysiania międzyplonu składającego się z pojedynczej uprawy należącej do traw lub innych zielnych roślin pastewnych, zamiast dotychczas obowiązkowej mieszanki składającej się co najmniej z dwóch gatunków roślin. Ponadto za międzyplony w ramach EFA uznawane będą również uprawy roślin ozimych uprawiane w plonie głównym z przeznaczeniem na pasze dla zwierząt lub wypasanie. Dodatkowo zgodnie z decyzją rolnicy, którzy w celu wypełnienia praktyki EFA wysiali międzyplon ścierniskowy, ale ze względu na suszę nie mogli wykonać jego wysiewu w optymalnym agrotechnicznym terminie, będą mogli skrócić okres utrzymywania międzyplonu ścierniskowego do 6 tygodni pod warunkiem, że na gruntach tych będą wysiane rośliny ozime.   Informacje o publikacji dokumentu Opublikowano: 13.09.2018 09:57 Osoba publikująca: Sławomir Mucha

VIII Dni Soi

  W dniu 7 września 2018 r. odbyły się VIII Dni Soi -Inicjatywa Białkowa COBORU. Konferencja objęła część referatową m.in: Inicjatywa Białkowa COBORU- szczegóły działań podjętych w kierunku upowszechniania uprawy roślin bobowatych w Polsce-prof. dr hab. Edward Gacek Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na plonowanie odmian soi w woj. opolskim-dr inż. Krzysztof Gawęcki oraz zwiedzanie upraw soi w SDOO Głubczyce i Top Farms Głubczyce

Spotkanie przedstawicieli trzech organizacji: Polskiego Towarzystwa Rolniczego, Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych i Federacji Związków Pracodawców- Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

http://www.federacjarolna.pl/images/img_1632,koSClqujlWONq7eGZqs.jpg
Od lewej: Mariusz Olejnik, Jacek Staciwa, Franciszek Nowak. Fot. Agropolska Chcą wspólnie bronić interesów producentów rolnych Dziś przed godz. 17.00 w Warszawie zakończyło się spotkanie przedstawicieli trzech organizacji: Polskiego Towarzystwa Rolniczego, Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych i Federacji Związków Pracodawców- Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Reprezentowali je według kolejności: prezes Franciszek Nowak, prezes Jacek Staciwa i wiceprezes Mariusz Olejnik. Zebrani wyrazili intencję podpisania porozumienia zakładającego nawiązanie stałej współpracy między tymi organizacjami. Chcą wspólnie reprezentować dzierżawców i towarowych producentów rolnych, których interesów nie bronią Izby Rolnicze. Zamierzają konsultować stanowiska w kluczowych sprawach dla producentów rolnych i działać na rzecz postępu i rozwoju polskiego rolnictwa. Za istotne sprawy, którymi należy się zająć, inicjatorzy spotkania uznali regulacje dotyczące funkcjonowania dzierżaw, obrotu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, zasad prowadzenia działalności rolniczej, ustroju rolnego, podatków w rolnictwie i bezpieczeństwa żywnościowego kraju. Współpraca polegać ma na regularnych spotkaniach zarządów organizacji i konsultowaniu opinii. Wpisuje się ona w programy PTR i Federacji. Spółdzielcy mają przedyskutować ją jeszcze we własnym gronie. Źródło:Federacja Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych

Walne Zgromadzenie Członków

W dniu 28.06 br. odbyło się walne zgromadzenie Członków Opolskiego Związku. W porządku zgromadzenia między innymi były wybory do zarządu. Wyniki przedstawiają się następująco: Mariusz Olejnik -Prezes Zarządu Paweł Wojtowicz- Wiceprezes Zarządu Czesław Wojtowicz- Członek Zarządu Anna Kainka -Członek Zarządu Aleksander Materla -Członek Zarządu Została także przedstawiona informacja o planowanych zadaniach na 2018 r.: - przez KOWR OT Opole– Radosław Jarosz - Dyrektor KOWR OT w Opolu, oraz -przedstawiciela Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa- Oddziału w Opolu  

26.04.2018 Zebranie Członków Opolskiego Związku Producentów Rolnych

W dniu 26 kwietnia 2018r. o godz. 11:00 w siedzibie Izby Rolniczej w Opolu przy ul. Północnej 2 odbyło sie zebranie Członków Opolskiego Związku Producentów Rolnych

  Program Zebrania : Godz. 11:00 – 13:00 Część wewnętrzna ( dla Członków OZPR)
 1. Sprawy bieżące –Informacja o działalności OZPR i Federacji
 2. Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych - czym jest i jakie skutki oraz obowiązki wprowadza. -Paweł Wojtowicz
 3. Przygotowania do walnego zjazdu OZPR
Przerwa 12:45-13:00  Godz. 13:00 – 14:30 Część otwarta
 1. Informacja o celach i zadaniach:
- KOWR OT Opole– Radosław Jarosz - Dyrektor KOWR OT w Opolu, -Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa-Jan Stępkowski Dyrektor Oddziału w Opolu

Europejskie Forum Rolnicze w Jasionce 23-24 marca 2018 r.

Europejskie Forum Rolnicze organizowane jest przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Agro Promotion oraz Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu w ramach Forum Inicjatyw Rozwojowych. W programie m.in.: Debata: „Nowa perspektywa budżetowa WPR – priorytety, założenia, propozycje zmian”
 • Phil Hogan - Komisarz ds. rolnictwa UE,
Ministrowie Rolnictwa: Austrii, Czech, Francji, Hiszpanii, Niemiec oraz Polski. Debata II: „Nowe technologie i innowacyjne rozwiązania w rolnictwie – rola w podnoszeniu jakości i obniżaniu kosztów produkcji” Część I
 • Jarosław Gowin - Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • Ryszard Zarudzki - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Czesław Siekierski - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego
 • Jerzy Plewa - Dyrektor Generalny w Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Komisji Europejskiej
 • Wolfgang Burtscher - Przedstawiciel Komisarza ds. Badań, Nauki i Innowacji Unii Europejskiej
 • Część II Przedstawiciele Partnerów Forum:
  • o. Prezesa Zarządu PSGaz: Marian Żołyniak
  • Prezes Zarządu Grupy Azoty: Wojciech Wardacki
  • Prezes Zarządu PZU: Paweł Surówka
  • o. Prezesa Zarządu Alior Banku: Michał Chyczewski
  • Dyrektor Działu Środków Ochrony Roślin BASF Polska: Cezary Urban
  • przedstawiciel WHITEHILL
  • przedstawiciel KWS
  Część III Wręczenie nagrody „Innowacyjny Rolnik”.
 

IV Posiedzenie Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. KSOW

13 marca br odbyło się IV Posiedzenie Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. KSOW. Spotkanie poświęcone było podsumowaniu realizacji operacji zrealizowanych w 2007 r. w ramach Planu Operacyjnego i Planu komunikacyjnego oraz zaopiniowaniu planowanych do realizacji w 2018 r operacji własnych oraz zadań w ramach Planu operacyjnego KSOW 2014-2020 dla województwa opolskiego na lata 2018-2020. Na spotkaniu Związek był reprezentowany przez Pana Andrzeja Widawskiego-wiceprezesa zarządu.

Komunikat prasowy PSPO: wyprodukowaliśmy niemal 1,5 mln ton pasz rzepakowych w 2017 roku!

Warszawa, 09 marca 2018 r. Komunikat prasowy PSPO: wyprodukowaliśmy niemal 1,5 mln ton pasz rzepakowych w 2017 roku!   Przerób nasion rzepaku w 2017 roku w tłoczniach zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Producentów Oleju wynoszący 2,56 mln ton miał bezpośrednie przełożenie na podaż pasz rzepakowych, których łącznie zakłady zrzeszone w PSPO wyprodukowały w tym okresie 1,46 mln ton. Zdecydowaną większość z tego stanowiła poekstrakcyjna śruta rzepakowa tj. 1 431 tys. ton, zaś pozostałe 29 tys. ton stanowił makuch. Dane te w sposób jednoznaczny pokazują, że rzepak to nie tylko olej, ale również cenne źródło białka paszowego, a z perspektywy wolumenu i idących za nim faktycznych możliwości częściowego zastąpienia importu stanowi wręcz kluczowy element budowania bezpieczeństwa paszowego kraju. W porównaniu do 2016 roku produkcja śruty rzepakowej w firmach członkowskich PSPO wzrosła o ponad 60 tys. ton, co wprost związane jest z większymi plonami, a co za tym idzie także przerobem nasion w 2017 roku. Jednocześnie systematycznie, choć wciąż bardzo powoli rośnie w strukturze jej zagospodarowania zużycie krajowe. Według bowiem wstępnych danych Sparks Polska, eksport śruty rzepakowej w całym 2017 roku wyniósł ponad 574 tys. ton i był o 3% mniejszy od wielkości jej eksportu w poprzednim roku. „Jako Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju staramy się na każdym niemal kroku podkreślać białkowo-oleisty charakter rzepaku. Cała Europa stara się walczyć z deficytem białka, a przerób rzepaku jest jego rodzimym źródłem. W ostatnim czasie Komisja Europejska rozpoczęła nawet prace nad specjalnym programem tj. „Plan białkowy dla Europy”, tym niemniej musimy pamiętać, że w przypadku rzepaku jego podaż wygenerował przede wszystkim popyt na olej na potrzeby sektora biodiesela. Jeśli więc KE na poważnie chce podejść do kwestii ograniczenia zależności Europy od importu białka paszowego musi zrewidować swoje podejście do biopaliw, jakie zaprezentowała w projekcie nowej dyrektywy w tej sprawie tzw. REDII. Biopaliwa wytwarzane z surowców rolnych to bowiem nie tylko efektywna opcja na ograniczenie importu ropy, ale również importowanych produktów białkowych” – powiedział Mariusz Szeliga, Prezes Zarządu PSPO. „Skala produkcji śruty rzepakowej przez członków PSPO w 2017 roku pokazuje, jak dużym potencjałem dysponuje już polskie rolnictwo w zakresie zaopatrzenia produkcji zwierzęcej w białko paszowe. Kwestia ta wydaje się dostrzeżona także przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które jest na końcowym już etapie prac nad krajowym programem zwiększenia udziału lokalnie wytwarzanego białka. Liczymy, że stanie się on podstawą do uruchomienia ogólnopolskiej kampanii edukcyjno-informacyjnej pod auspicjami MRiRW, dzięki której stosowanie śruty rzepakowej znaczne przybliży się do faktycznych możliwości w tym zakresie, jakimi dysponujemy w Polsce. Wspólnie  z Krajowym Zrzeszeniem Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych zabiegamy również, aby ministerstwo rolnictwa utworzyło odrębny Fundusz Promocji Roślin Oleistych i Białkowych, który mógłby stać się w tym kontekście niezwykle istotnym mechanizmem wspierającym takie inicjatywy nastawione na szkolenie i doradztwo w zakresie dywersyfikacji paszowej krajowej hodowli” – podsumował Adam Stępień, Dyrektor Generalny PSPO.   Więcej informacji: Adam Stępień Dyrektor Generalny Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju Grzybowska 2 lok. 49 00-131 Warszawa tel. +48 22 3130788 www.pspo.com.pl www.paszerzepakowe.pl

2.03.2018 r. Spotkanie Zarządu OZPR,

 W dniu 2.03 br. odbyły się dwa spotkania: Pierwsze odbyło się posiedzenie Zarządu Opolskiego Związku Producentów Rolnych w biurze przy ul. Wrocławskiej 107 w Opolu Tematami spotkania było:
 1. Sprawy bieżące OZPR.
 2. Dyskusja nad stanowiskiem OZPR przed posiedzeniem Komisji ds. Gospodarstw Towarowych Izby Rolniczej w Opolu.
 3. Rozliczenie kosztów związanych z organizacją wyjazdu w Beskidy w dniach 7-9.02.2018r.
 4. Informacja z działalności Federacji.
 5. Wolne wnioski
Kolejne spotkanie to Spotkanie Członków Porozumienia Rolników Opolszczyzny, które odbyło się zgodnie z poniższym programem: 1.Przedstawienie zasad uzupełniania e-wniosków 2. Zapoznanie się z nowymi zasadami dzierżaw gruntów 3. Zapoznanie się z treścią i omówienie wystąpienia Federacji Związków Pracodawców dzierżawców i Właścicieli Rolnych do Ministra w sprawie regulacji przedłużania dzierżaw i sprzedaży na zasadzie pierwszeństwa nabycia 4. Wypracowanie stanowiska co do przedłużenia umów dzierżaw i obrotu ziemią.    

„Gleba – od niej się zaczyna” -Konferencja 28.02.2018 r.

Nowoczesne rolnictwo przywiązuje dużą wagę do utrzymania naturalnych właściwości gleby. Gospodarka nastawiona tylko na intensywną eksploatację gleby jest już przeszłością. Rolnictwo szuka nowoczesnych rozwiązań z pogranicza chemii i techniki, by zapobiec degradacji gleby, która musi dostarczać ludzkości żywność o najwyższej jakości. Takiej bowiem poszukują dzisiaj świadomi konsumenci. Rolnicy i naukowcy spotkali się w Opolu na konferencji „Gleba – od niej się zaczyna” zorganizowanej przez Izbę Rolniczą w Opolu i Politechnikę Opolską. 
„Współpraca z Politechniką Opolską polega właśnie na organizowaniu wspólnych konferencji, seminariów i szkoleń. Ta konferencja należała do najbardziej udanych, bo z jednej strony bardzo fachowe informacje i to z zagranicy. Mamy z pierwszej ręki informacje od fachowców z Niemiec i Austrii. Poza tym wykorzystując dużą frekwencję skierowaliśmy się w stronę nowości, a do nich należy wypełnianie wniosków drogą elektroniczną. Dla rolników to pewien problem, ale wykorzystaliśmy tę konferencję na przybliżenie zasad wypełniania wniosków, ale będziemy też mobilizować rolników, żeby to zrobili poprawnie” – podsumował prezes Izby Rolniczej w Opolu Herbert Czaja. „Coraz więcej mamy przykładów wykorzystujących głównie naturę do tego, żeby oczyścić glebę z metali ciężkich, żeby efektywność przyswajania nawozów była większa. Minęły czasy kiedy dawkowało się większą ilość nawozu, aby uzyskać większe plony. Nikt nie zwracał wcześniej uwagi, że to szkodzi również glebie. Ekonomia powoduje, że rolnicy już nie mogą już nawozić bez potrzeby. Nowoczesne technologie umożliwiają nawożenie w odpowiednich, ściśle dostosowanych dawkach” – dodaje Herbert Czaja. „Temat nie jest przypadkowy, bo konferencja jest najważniejszym elementem, który daje nam surowce najlepszej jakości. Te z kolei są wykorzystywane do produkcji zdrowej żywności. Dzisiaj bardzo ważne jest dobre przygotowanie gleby, żeby rośliny mogły swobodnie rosnąć i czerpać z gleby tyle, ile jest potrzebne do uzyskania najlepszego plonu” – zaznacza inż. dr hab. Katarzyna Szwedziak prof. Politechniki Opolskiej. „Niezwykle cieszy frekwencja podczas konferencji ‚Gleba – od niej się zaczyna’, bo gościło na niej blisko 200 osób. Oprócz prelegentów z Niemiec i Austrii, również przedstawiciele polskich firm rolniczych i agencji. Mieliśmy też szczególnego gościa – uczestnika programu telewizyjnego ‚Rolnik szuka żony’ Grzegorza Bardowskiego. Nawiązaliśmy wiele kontaktów z dużym rolnikami. To na ich areałach będziemy mogli realizować praktyki studenckie, szczególnie studentów Wydziału Inżynierii Systemów Technicznych w Kędzierzynie – Koźlu. Będą oni pracowali nad innowacyjnymi technikami ograniczania chemizacji w rolnictwie, ale również nad wykorzystaniem chemii w innych dziedzinach naszego życia” – dodaje Szwedziak. Konferencję otworzyli: Rektor Politechniki Opolskiej prof. dr hab. Marek Tukiendorf oraz Prezes zarządu Izby Rolniczej w Opolu Herbert Czaja i Dziekan Wydziału Systemów Technicznych dr hab. inż. Katarzyna Szwedziak, prof. PO W programie znalazł się wykład dotyczący analizy frakcyjnej gleby (innowacja), wygłosił go mgr inż. Hans Unterfrauner z firmy TB Unterfrauner GmbH (Austria). O Glebach jako kopalni nawozów mówił dr Urlich Volker – Karner Dungerproduktion GmbH. Naukowiec wyjaśnił jak uaktywnić fosfor i potas nieprzyswajalny dla roślin, Zeolit (zatrzymanie wody i składników pokarmowych w kompleksie sorpcyjnym) oraz Krzem (Si) (redukcja fungicydów) O uprawie bezorkowej – technologia Kockerling, uprawie mulczowej i technologii pasowej Strip Till mówili: dr inż. Grzegorz Wilczok z firmy Agro-Silesia i Marcin Piecha reprezentujący firmę Kockerling. Na zakończenie konferencji Aleksandra Magiera z OR ARiMR w Opolu przedstawiła działanie aplikacji e-wniosek Plus. źródło: http://www.izbarolnicza.opole.pl/gleby-polsce-moga-pozostac-zyzne-pomoga-innowacyjne-technologie-uprawy/

Wizyta Dyrektora Radosława Jarosza w siedzibie Pro Agra sp. z o.o. w dniu 21.02.2018r.

Radosław Jarosz Dyrektor KOWR OT Opole wraz z Mariuszem Olejnikiem Prezesem Zarządu Opolskiego Związku Producentów Rolnych w dniu 21 lutego br. odwiedzili dzierżawcę nieruchomości rolnych skarbu państwa „PRO AGRA” sp. z o.o. w Kępnicy w powiecie Nysa. W osobach Ryszard Kik prezes spółki i Tadeusz Jamroz, przewodniczący Rady Nadzorczej spółki. Była to kolejna, po „JANPOL” w Jankowicach Wielkich - wizyta Dyrektora Jarosza u dzierżawców mająca na celu osobiste poznanie ich problemów związanych z przedłużaniem dzierżawy gruntów. Przedstawiciele Przedsiębiorstwa „PRP AGRA” przybliżyli dyrektorowi historię firmy. Podkreślili, że to typowa spółka pracownicza, która od 2000 r. dzierżawiła od ANR 1622 ha gruntów. W trakcie dzierżawy na wniosek Agencji wyłączyła ponad 100 ha i wykupiono 363 ha gruntów z ośrodkiem gospodarczym, a następnie w związku ze zmianą ustawy o gospodarowaniu NRSP z 2011r. wyłączono 30% kolejne gruntów. W efekcie przedsiębiorstwu do 30 września 2016 r. - pozostało w dzierżawie 675 ha. Przed tym okresem „PPRO AGRA” wystąpiła do ANR z wnioskiem o przedłużenie umowy dzierżawy na 10 lat. argumentując że zatrudnia ponad 30 osób i poza produkcja roślinną prowadzą hodowlę 450 szt. bydła. Niestety poprzedni dyrektor ANR OT Opole zdecydował o wyłączeniu kolejnych 200 ha i przedłużeniu umowy dzierżawy (która kończy się 30 września br.) tylko o dwa lata. W efekcie pozostało w dzierżawie ok. 470 ha gruntów ANR. Dyrektor Jarosz w rozmowie z przedstawicielami „PRO AGRA” zwrócił uwagę na zapotrzebowanie rolników na ziemię w tym rejonie, co może być powodem wyłączeń. Przyznał jednak, że argumenty, które przedstawiono do przedłużenia dzierżawy pozostałych gruntów na dłuższy okres są istotne i przekonujące. Prezes Kik stanowczo podkreślił, że kolejne wyłączenia uniemożliwią funkcjonowanie firmy. Dyrektor zaproponował, aby złożyć stosowny wniosek do KOWR OT Opole. Podkreślił że analizę w/w wniosku zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Generalnego KOWR (gdyż chodzi o przedłużenie dzierżawy powyżej 50 ha) będzie rozpatrzony przez dyrekcję w Warszawie. Następnie uczestnicy spotkania zwiedzili gospodarstwo wraz z wykupionym ośrodkiem gospodarczym i oborami, gdzie nadal prowadzi się hodowlę 450 szt. bydła i zatrudnia 26 pracowników. Pracownicy PRO AGRA byli zadowoleni z wizyty Dyrektora Jarosza i jego osobistego zainteresowania, ponadto podkreślali zmianę w podejściu KOWR do problemów dzierżawców, co daje nadzieje na uwzględnienie ich racji.

Posiedzenie Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej Federacji

W dniu 23 lutego 2018 r. w Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach odbyło się posiedzenie Zarządu Federacji  Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych z udziałem  Prezesów Związków Regionalnych, Członków Rady Federacji i Członków Komisji Rewizyjnej Federacji.

Tematem spotkania były sprawy nurtujące środowisko dzierżawców i właścicieli rolnych.

Wyjazd szkoleniowo-integracyjny Członków Związku

W dniach 7-9 lutego br. odbył się wyjazd Członków Związku w Beskidy. Podczas wyjazdu odbyło się szkolenie, na którym swoje oferty zaprezentowały firmy: Bayer Sp. z o.o., BASF Polska Sp. z o.o., ADOB Sp. z o.o. Sp. k., MADA Ubezpieczenia. Uczestnicy mieli okazję zwiedzić m.in. zabytkową kopalnię soli w Bochni, Starą Lubownię na Słowacji, Krynicę Zdrój, wjechali kolejką gondolową na Jaworzynę Krynicką. W drugim dniu wyjazdu odbyła się uroczysta kolacja połączona z balem.

Posiedzenie Zespołu ds. analiz szans i zagrożeń..

W dniu 6 lutego br. w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się czwarte posiedzenie Zespołu ds. analiz szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich w województwie opolskim. W trakcie posiedzenia został omówiony aktualny stan prac nad realizowanym przez Zespół „projektem diagnozy…” . W spotkaniu uczestniczył Prezes Zarządu Mariusz Olejnik.

Spotkanie Członków Porozumienia Rolników Opolszczyzny

W dniu 2 lutego br. w biurze Izby Rolniczej w Opolu odbyło się spotkanie Członków Porozumienia Rolników Opolszczyzny. Celem spotkania było wypracowanie programu działań, jak i wspólnych inicjatyw, wystąpień do władz rządowych i samorządowych. Istotną kwestią z tego spotkania był fakt, że wszystkie organizacje potwierdziły konieczność uczestniczenia w Porozumieniu Rolników Opolszczyzny. Izba Rolnicza podtrzymała obowiązek zajmowania się techniczna stroną organizacji porozumienia (rozsyłania zaproszeń, sporządzanie protokołów, itp.). Zaproszone organizacje, tj. Wojewódzki Związek Hodowców Drobiu i Rybacka Lokalna Grupa Działania "Opolszczyzna" zadeklarowały chęć członkostwa w Porozumieniu Rolników Opolszczyzny. Z ramienia OZPR w spotkaniu uczestniczył Prezes Zarządu Mariusz Olejnik oraz Wice Prezes Zarządu Andrzej Widawski. Zachęcamy do obejrzenia programu   https://www.youtube.com/watch?v=EUm9ZdCI_X4 Poniżej znajduje się protokół ze spotkania.    

Spotkanie Zarządu Federacji

W dniu 30 stycznia br. w Poznaniu odbyło się spotkanie Członków Zarządu Federacji. Dyskutowano m.in. nad wypracowaniem stanowiska Federacji dot. nowelizacji ustaw, w tym ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi SP w kwestii warunków dzierżawy NRSP. W spotkaniu uczestniczył Prezes Zarządu OZPR Mariusz Olejnik.

Posiedzenie Zarządu OZPR

W dniu 29 stycznia br. odbyło się posiedzenie Zarządu OZPR. Omówione zostały sprawy bieżące Związku, planowany wyjazd studyjny do woj. lubuskiego i zachodniopomorskiego, wyjazd członków Związku w Beskidy. Dyskutowano nad stanowiskiem OZPR przed spotkaniem Zarządu Federacji oraz Porozumienia Rolników Opolszczyzny. Prezes Mariusz Olejnik poinformował zebranych o działaniach Federacji.

Spotkanie robocze dot. współpracy organizacji rolniczych z Urzędem Marszałkowskim w 2018 r

W dniu 21.12. 2017 r odbyło się spotkanie robocze dot. współpracy organizacji rolniczych z Urzędem Marszałkowskim w 2018 r. W spotkaniu uczestniczyli: Pan Antoni Konopka Członek Zarządu Województwa Opolskiego, Franciszek Miśków Wiceprezes Opolskiego Związku Rewizyjnego RSP w Opolu, Mariusz Olejnik Prezes Opolskiego Związku Producentów Rolnych, Czesław Wojtowicz Członek Zarządu OZPR, Wiesław Kryniewski Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Woj. Opolskiego, Katarzyna Kuraś Kierownik Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Woj. Opolskiego   Tematami spotkania było omówienie współpracy  organizacji rolniczych z Urzędem Marszałkowskim w 2018 r. m.in.: - Realizacja zapisów Programu Konsolidacji; - Informacja o wsparciu produkcji soi na Opolszczyźnie; - Rozpatrywanie możliwości zorganizowania spotkania branży rolno-spożywczej w tym rolników i przetwórców.

Spotkanie Porozumienia Związków (G5)

W dniu 12 grudnia br. o godz. 11:00 odbyło się spotkanie Porozumienia Związków (G5) w  m. Łany Wielkie k/Sośnicowic [caption id="attachment_7799" align="alignnone" width="300"] cof[/caption] Porządek spotkania : 11:00-11:45 – zwiedzanie firmy „Grupa Butor” 11:45-14:00 – 1.Przyjęcie notatki ze spotkania G5 z 14.09.2017 r
 1. Wybór przewodniczącego Porozumienia Związków G5 na 2018 r.
 2. Krótka informacja o działalności poszczególnych Związków od ostatniego spotkania G5
 3. Analiza działalności Zarządu federacji i dyskusja nad planem działania Federacji na 2018 r.
 4. Sprawy różne w tym. m.in. dyskusja nad poszerzeniem Porozumienia o kolejny Związek
[caption id="attachment_7800" align="alignnone" width="300"] cof[/caption] [caption id="attachment_7798" align="alignnone" width="300"] cof[/caption] [caption id="attachment_7797" align="alignnone" width="300"] cof[/caption]

6.12 Spotkanie Mikołajowe Członków Związku

Program Zebrania : Godz. 11:00 – 12:45 Część wewnętrzna.
 1. Informacja o działalności Opolskiego Związku Producentów Rolnych – Mariusz Olejnik.
 2. Sprawozdanie z działań Federacji – Mariusz Olejnik,
 3. Podsumowanie zebranych ankiet Członków Związku
 4. Dyskusja nad planem działań Związku na 2018 r .
Przerwa 12:45-13:00  Godz. 13:00 – 14:30 Część otwarta
 1. Informacja o celach i zadaniach KOWR OT Opole w tym m.in. o zasadach przedłużania umów dzierżaw gruntów– Radosław Jarosz - Dyrektor KOWR OT w Opolu,
Mirosław Borzym – Zastępca Dyrektora KOWR OT w Opolu,
 1. Planowane działania ARiMR na 2018 r.
 2. Prezentacja ofert skierowanych do członków OZPR przez firmy:
 3. ADOB – Zbigniew Całus
 4. Bayer – Jacek Bartoszewski
 5. Zakłady Chemiczne „Siarkopol” Tarnobrzeg Sp. z o. o.- Jerzy Markiewicz
 6. Zakończenie, poczęstunek

22.11 – Forum Rolników i Agrobiznesu, Poznań

  Sesja główna Forum dotyczyła:
 • Czy rolnictwo potrzebuje unijnego wsparcia? Na jakie pieniądze mogą liczyć rolnicy przy pomysłach na Unię dwóch prędkości?
 • Wyzwania i zagrożenia dla wspólnotowej i silnej WPR dla wszystkich krajów członkowskich w przyszłej perspektywie finansowej – referat wprowadzający Pekka Pesonen, sekretarz generalny COPA/COGECA
 • Czy grozi nam Unia dwóch prędkości i zróżnicowanie poglądów na przyszłą WPR w kontekście interesów polskich rolników – dr Czesław Siekierski, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Parlament Europejski
 • W jakich warunkach polskie rolnictwo może być innowacyjne? – dr Dariusz Przeradzki – zarządzający produktami w regionie Europy Centralnej i Wschodniej Bayer Crop Science
 • Potencjał inwestycyjny polskiego sektora rolnego – Maciej Piskorski, BGŻ BNP Paribas
 • Debata z udziałem przedstawicieli europejskich i krajowych reprezentacji rolniczych – prowadzenie Karol Bujoczek, redaktor naczelny TAP

07.11 – Spotkanie Zarządu Opolskiego Związku z Dyrektorem KOWR OT Opole Radosławem Jaroszem

  Tematy spotkania:
 1. Przybliżenie struktury organizacyjnej KOWR OT Opole (do kogo w jakich sprawach możemy się zwracać).
 2. Czy będzie powołana Rada Społeczna przy Dyrektorze KOWR OT w Opolu,  jeżeli tak to kiedy, jakie będą jaj zadania i jaki będzie jej skład.
 3. Jakie obowiązują zasady: dzierżawy, przedłużenia umów dzierżawy, zakupu gruntów zasobu KOWR (prośba o przybliżenie nowych rozporządzeń Dyrektora Generalnego KOWR)
 4. Omówienie możliwości ustalenia zasad współpracy Dyrekcji KOWR OT Opole z Zarządem OZPR.

Informacja

Z wielkim smutkiem i żalem, informujemy o śmierci Matki Pana Prezesa Mariusza Olejnika. Uroczystości pogrzebowe odbędą się dnia 20.10.2017r. ( piątek) o godzinie 12:00 w Kluczborku przy ul. Marii Curie Skłodowskiej 8 w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych.

14.09 -Spotkanie Przedstawicieli Porozumienia 5 Związków (G5) Księży Las

w programie m.in. :
 • Zwiedzanie gospodarstwa Agrocentrum.
 • Wypracowanie przez Związki (G5) priorytetowych działań do realizacji przez Federację w kontekście wniosków z ostatniego Zjazdu Federacji.
 • Dyskusja i wypracowanie przez związki z G5 formuły Konferencji planowanej przez Federację tj.: tematu, celu, współorganizatorów, miejsca, terminu itp.
 • Informacja Związków z G5 o gospodarstwach, którym kończy się umowa dzierżawy, wypracowanie wspólnych form niesienia im pomocy.
 • Informacja o sytuacji Związków z G5 i ich relacjach z organizacjami i instytucjami z administracji rządowej i samorządowej, próba wypracowania wspólnych działań.
›

Witold Strobel szefem KOWR

W piątek, 1 września 2017 r. Witold Strobel został powołany na stanowisko Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Prezes Rady Ministrów Beata Szydło, na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 623 z późn. zm.), powołała Witolda Strobla na stanowisko Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Nominację wręczył Krzysztof Jurgiel, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W tym samym dniu Krzysztof Jurgiel powołał Zastępców Dyrektora Generalnego oraz wręczył nominacje dyrektorom Oddziałów Terenowych i ich zastępcom powołanym przez Dyrektora Generalnego. Ideą powstania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa jest przede wszystkim poprawa jakości obsługi rolników, beneficjentów i kontrahentów przy jednoczesnej redukcji kosztów. Aby być bliżej rolnika nowa instytucja ma wyodrębnione jednostki organizacyjne: Centralę oraz Oddziały Terenowe w każdym województwie, z wyjątkiem województwa zachodnio-pomorskiego, w którym są dwa oddziały: w Szczecinie i w Koszalinie. KOWR połączył dotychczasowe zadania Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR) i część zadań Agencji Rynku Rolnego (ARR). Natomiast zadania płatnicze Agencji Rynku Rolnego przejęła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Obecnie jest ona jedyną agencją płatniczą dla Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce. źródło: www.kowr.gov.pl

17.07

 –Spotkanie przedstawicieli organizacji rolniczych województwa opolskiego w Izbie Rolniczej w Opolu, nt. Porejestrowego  Doświadczalnictwa Odmianowego.

Konferencja „O-Polski Rynek Rzepaku i Zbóż”

30.05.2017 w Prószkowie k. Opola odbyła się I edycja Konferencji  „O-Polski Rynek Rzepaku i Zbóż” TOWAROWYCH PRODUCENTÓW ROLNYCH I PRZETWÓRCÓW.

Konferencja została zorganizowana przez Spółdzielnię Grup „Polski Rzepak i Zboża”.

To pierwsze tego typu spotkanie towarowych producentów rolnych z trzech województw (opolskiego, dolnośląskiego i śląskiego) z najważniejszymi krajowymi przetwórcami, tj.:

ZT Kruszwica, ADM, Komagra, Bioagra, Polskie Młyny, GoodMills

Program konferencji:

 „O-polski Rynek Rzepaku i Zbóż”

 •  15:30-16:00 Rejestracja uczestników spotkania
 • 16:00-16:05 Przywitanie gości: Mariusz Olejnik, Paweł Wojtowicz Spółdzielnia Grup „POLSKI RZEPAK I ZBOŻA” (organizator konferencji)
 • 16:05-16:10 Uroczyste otwarcie - Andrzej Buła - Marszałek Województwa,Członek Zarządu Antoni Konopka
 • 16:10-16:20 Prezentacja Spółdzielni Grup „POLSKI RZEPAK I ZBOŻA”
 • 16:20-16:30 Prezentacja sponsorów strategicznych:
  • 16:20 – 16:25 - ZT „Kruszwica” S.A., BUNGE Polska Sp. z o.o.
  • 16:25 – 16:30 - ING Bank Śląski S.A
  • 16:30-17:00 Informacja o rynku rzepaku i zbóż - Wojciech Sabarański -   SPARKS Polska Sp. z o. o.
  • Przyszłość branży przetwórczej rzepaku i zbóż w Polsce i Świecie: Tomasz Wika ZT „Kruszwica” S.A. / Bunge Polska Sp. z o.o.
 • 17:00-18:30 Indywidualne rozmowy biznesowe
 • 18:30-19:00 Przerwa
 • 19:00-20:00 Atrakcja spotkania: Kabaret Ciach
 • 20:00-24:00 Uroczysta kolacja i ciąg dalszy rozmów biznesowych

Konferencja ING dla sektora AGRO

25 maja br na Zamku Topacz odbyła się konferencja ING dla sektora AGRO. W programie konferencji m.in wystąpienie dr. Michała Thlona z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nt.:

"Szanse i zagrożenia dla polskiego rolnictwa związane z zawarciem kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (CETA) pomiędzy UE i Kanadą."

Związek reprezentowali m.in.: Mariusz Olejnik, Andrzej Widawski, Zygmunt Skoczek.

Informacja

Z wielkim smutkiem i żalem, informujemy o śmierci członka Opolskiego Związku Producentów Rolnych Pana Wiesława Myczewskiego.  Żegnamy Go z wielkim smutkiem. Uroczystości pogrzebowe odbędą się dnia 6.05.2017r. ( sobota) o godzinie 10:30 w Wysokiej koło Góry Św. Anny.    

Porozumienie o współpracy związków zrzeszonych w Federacji

Dostrzegając potrzebę konsolidacji nw. Związków z terenu województw: śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego i łódzkiego przez:

- Związek Dzierżawców Nieruchomości Rolnych w Gliwicach,

- Opolski Związek Producentów Rolnych w Opolu,

- Dolnośląski Związek Dzierżawców i Właścicieli Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu,

- Lubuski Związek Rolników w Baczynie,

- Związek Pracodawców Rolnych w Łodzi

a także mając na uwadze obronę ekonomicznych, zawodowych i społecznych interesów Członków wymienionych organizacji, postanowiono podpisać Porozumienie o współpracy.

Porozumienie o współpracy Związków wojewódzkich zrzeszonych w Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Warszawie, podpisane zostało w dniu 27.04.2017 r w Warszawie podczas spotkania przedstawicieli Zarządów ww.wymienionych organizacji.

 

Spotkanie zarządów Związków

W dniu 25.04.2017 r. o godz. 11:00, w siedzibie OZPR w Opolu przy ul. Wrocławskiej 107 odbyło się spotkanie przedstawicieli zarządów Związków: -Opolskiego Związku Producentów Rolnych -Opolskiego Związku Rewizyjnego RSP Omawiane tematy spotkania:
 1. Wypracowanie nowych form współpracy związków
 2. Analiza i próba wypracowania wspólnego stanowiska w zakresie reprezentacji organizacji wobec KOWR
 3. Analiza projektu ustawy:
  • o spółdzielniach rolników
  • o obrocie płodami rolnymi i obowiązku zawierania umów
 4. Analiza funkcjonowania Porozumienia Rolników Opolszczyzny
Z ramienia OZPR uczestniczyli: Mariusz Olejnik, Andrzej Widawski, Czesław Wojtowicz, Aleksander Materla oraz Zygmunt Skoczek. Przedstawicielami Opolskiego Związku Rewizyjnego RSP byli: Henryk Tchórzewski, Franciszek Miśków, Bernard Radlok oraz Piotr Grabuś.

Posiedzenie zarządu Federacji Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych

W dniu 16 marca 2017 r. w Warszawie w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się posiedzenie zarządu Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, w trakcie którego miało miejsce spotkanie z przedstawicielami  Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi  oraz agencji rolniczych. OZPR reprezentował Prezes zarządu Mariusz Olejnik. Tematami spotkania były:
 1. Stan zaawansowania wniosków zgłoszonych przez Federację po spotkaniu 15 września 2016 r. z Krzysztofem Jurgielem Ministrem RiRW, Zbigniewem Babalskim Sekretarzem Stanu w MRiRW i Waldemarem  Humięckim Prezesem ANR.
 2. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa -cele i zadania.
 3. Ubezpieczenie rolnicze - stan obecny i propozycje, dopłaty.
 4. Omówienie aktualnej sytuacji na rynkach rolnych m.in.: buraki cukrowe, zboża, wieprzowina, wołowina, mleko.
 5. Sprawy bieżące Federacji.

Spotkanie 5-Związków Dzierżawców

W dniu 03.03.2017 w biurze Opolskiego Związku Producentów Rolnych odbyło się spotkanie przedstawicieli pięciu związków: 
 • Związek Dzierżawców Nieruchomości Rolnych w Gliwicach
 • Lubuski Związek Rolników
 • Związek Pracodawców i Producentów Rolnych w Łodzi
 • Dolnośląski Związek Dzierżawców i Właścicieli Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu
 • Opolski Związek Producentów Rolnych
Program spotkania obejmował: 1)   Informacja o stosowanych warunkach przedłużania dzierżaw gruntów przez   ANR   poszczególnych województwach. 2)   Dyskusja i próba wypracowania wspólnej strategii obrony dzierżawców. 3)   Inicjatywa stałej współpracy i podpisanie porozumienia związków- dyskusja. 4)   Posumowanie spotkania.

Bal Producenta Rolnego

W dniach 23-24.02.2017 r. w Pałacu Pawłowice odbyło się spotkanie członków Związku wraz z osobami towarzyszącymi połączone z corocznym Balem Producenta Rolnego.           Program spotkania obejmował:
 1. Sprawy bieżące. Podsumowanie działalności Związku w 2016r. - Mariusz Olejnik, Prezes Zarządu
 2. Sytuacja na rynku zbóż i roślin oleistych. - Artur Markowski, ING Bank Śląski
 3. Skąd potrzeba zrównoważenia rolnictwa? Jak zrobić na tym biznes? - dr Jerzy Próchnicki, Bayer.
 4. Nowości w ofercie Du Pont - Grzegorz Chmielniak, DuPont.
 5. Medax Max, Priaxa – nowości BASF w ochronie roślin - Marek Maćkowiak, BASF.
 6. Nawożenie dolistnie typu BASFFOLIAR i ADOB – Zbigniew Całus, ADOB.
 7. Zarządzanie ryzykiem w ubezpieczeniach – Elżbieta Czerwonogóra, MADA Ubezpieczenia.
W trakcie szkolenia zostały zapewnione atrakcje z poczęstunkiem dla osób towarzyszących. Wieczorem po Spektaklu Muzycznym „ Marlena”  odbyła się uroczysta kolacja połączona z Balem, na którym o odpowiednią oprawę muzyczną zadbał zespół „ Mar`sel”.

Spotkanie przedstawicieli Okręgowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku

W dniu  15.02.2017r o godzinie 11:00 w Opolu ul. Wrocławska 107 odbyło się spotkanie przedstawicieli Okręgowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku (region  Opolsko – Dolnośląski) Porządek spotkania:
 1. Informacja o działalności KZPR w 2016r – Krzysztof Gawęcki, wice Prezes Zarządu KZPRiRB.
 2. Inicjatywy OZPR w 2016r. i planowane na 2017r. -  Mariusz Olejnik, Krzysztof Gawęcki.
 3. Dyskusja nad działalnością KZPRiRB, przyjęcie stanowisk.

Wydanie specjalne Pierwszego Portalu Rolnego, poświęcone sytuacji polskich dzierżawców i właścicieli

Emisja wydania specjalnego Pierwszego Portalu Rolnego, poświęconego sytuacji polskich dzierżawców i właścicieli nieruchomości rolnych po wejściu w życie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości rolnych. Nagranie magazynu PPR.tv zatytułowane „Nieruchomości rolne” z udziałem Anny Zając-Plezi – Dyrektora Zespołu Gospodarowania Zasobem ANR, Mariusza Olejnika – Prezesa Zarządu Spółdzielni Polski Rzepak i Zboża, a także Ewy Błońskiej – Dyrektora ds. rozwoju Kancelarii Prawnej „CERTUS” D. Bielski sp.k.,

Oglądaj: „Nieruchomości rolne” 

Mariusz Olejnik “Poglądy i osądy” (28.04.16)

Wywiad z prezesem Opolskiego ZPR - Mariuszem Olejnikiem, zarejestrowany w Opolskim Radio 28.04.2016. Prezes Olejnik reprezentuje stanowisko Opolskiego Związku Producentów Rolnych w kwestii Ustawy o obrocie ziemią, która weszła w życie z dniem 01.05.2016. Zapraszamy do obejrzenia wywiadu.

Informacja.

  Z wielkim smutkiem i żalem, informujemy o śmierci Danuty Skoczek, żony Zygmunta Skoczka - członka naszego Zarządu. Danusi odejście dotknęło nas wszystkich. Żegnamy Ją z wielkim smutkiem. Żałobna Msza Święta odbędzie się w kościele parafialnych w Goworowicach dnia 19.01.2017r. ( czwartek) o godzinie 13:00.    

Spotkanie Zarządów, Opole 24.10.2016r.

Dnia 24.10.2016 w Izbie Rolniczej w Opolu odbyło się spotkanie Członków Zarządów: Opolskiego Związku Producentów Rolnych oraz Izby Rolniczej w Opolu, na temat przesyłania informacji i opiniowania wyłączeń gruntów dzierżawcom.  

Spotkanie Zarządu OZPR, Opole 19.10.2016r

Zarząd Opolskiego Związku Producentów Rolnych w Opolu dnia 19.10.2016r, spotkał się w biurze Związku w celu omówienia spraw bieżących. Porządek spotkania:
 1. Sprawy bieżące.
 2. Podsumowanie wyjazdu szkoleniowego do Berlina.
 3. Przygotowanie programu Zebrania 7.12.2016r Członków OZPR.
 4. Sprawy organizacyjne dotyczące Balu.
 5. Aktualna oferta środków ochrony roślin firmy BASF Polska. z o.o. – Marek Maćkowiak.
 6. Wolne wnioski.
 

Posiedzenie Rady Społecznej ANR, Opole 18.10.2016r.

  Dnia 18.10.2016r przy Dyrektorze OT Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu odbyło się posiedzenie Rady Społecznej.    

Program posiedzenia Rady Społecznej

przy Oddziale Terenowym Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu

w dniu 18 października 2016r.

 1. Powitanie zaproszonych członków Rady Społecznej przy ANR OT w Opolu.
 2. Zatwierdzenie protokołu nr 5/2016 z posiedzenia Rady Społecznej przy OT ANR w Opolu z dn. 15.09.2016r.
 3. Rozpatrzenie wniosku o powołanie przedstawiciela Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych-Rolników Śląskich oraz przedstawiciela Związku Zawodowego Rolników Rzeczpospolitej „SOLIDARNI” do Rady Społecznej przy Oddziale Terenowym Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu.
 4. Wnioski ANR o wyrażenie zgody na:
1) wydzierżawienie na okres 10 lat dz.nr 417/2 o pow. 29,8979 ha obr. Hajduki Nyskie, 2) sprzedaż dz.nr 1192/1 o pow.31,5215 ha i dz.nr 1238/3 o pow.0,7347 ha obr.Pogórze gm.Skoczów, stanowiące część gospodarstwa rybackiego Pogórze, 3) wydzierżawienie na okres 1 roku dz.nr 106/57, 108/57, 109/57, 110/57, 54, 55, 56 o łącznej pow.38,3748 ha, poł. w  obr.Toszek, 4) wydzierżawienie na okres 10 lat dz.nr 1/1, obr.Rychnów o pow.28,5300 ha, 5) wydzierżawienie do dnia 30.09.2017r. dz.nr 5 i dz.nr 6 o łącznej pow.46,8800 ha, poł. w obr.Lubomia gm.Lubomia, 6) wydzierżawienie dz.nr 41 o pow.21,7600 ha, poł.w obr.Lubsza, gm.Woźniki na okres 10 lat, 7) wydzierżawienie dz.nr 1259/60 o pow.17,1373 ha, obr. Złoty Potok, gm.Janów na okres 10 lat, 8) wydzierżawienie dz.nr 29/2 o pow.38,1300 ha, obr. Kamienna, gm.Namysłów na okres 10 lat. 9) wydzierżawienie dz.nr 645/21 o pow.47,3174 ha, m. Chróścina, gm. Skoroszyce na okres 1 roku, 10) wydzierżawienie na okres 1 roku dz.nr 1108/88, 1940/78, 1894/78 o łącznej pow. 63,3974 ha, poł. w obr.Dziećkowice, m.Mysłowice, 11) wydzierżawienie na okres 10 lat dz.nr 1122/78, 627/78, 1577/78, 1566/78, 1585/78, 1580/78 o łącznej pow.16,8912 ha, poł.w obr.Dziećkowice, m.Mysłowice, 12) wydzierżawienie na okres 10 lat dz.nr 405/4 o pow.36,4131 ha poł.w m.Kłodobok, gm.Kamiennik, 13) wydzierżawienie na okres 10 lat dz.nr 425, 426 o łącznej pow. 28,55 ha, poł. w m. Kłodobok,  gm.Kamiennik

               5. Sprawy różne, wolne wnioski.

               6. Zakończenie spotkania.

   

Wyjazd szkoleniowy – Berlin – Poczdam – Szprewald

W dniach 5-7.10.2016r odbył się wyjazd szkoleniowy Członków Opolskiego Związku Producentów Rolnych -  Berlin - Poczdam - Szprewald. Program spotkania:
 1. Informacje o ostatnich działaniach Federacji oraz Opolskiego Związku Producentów Rolnych – Mariusz Olejnik :
 2. Problemy z przedłużeniem umów sprzedaży
 3. Ograniczenia finansowe w PROW 2014-2020
 4. Zagrożenia dotyczące produkcji biopaliw w Polsce
 5. Perspektywa problemów dla dzierżawców, którzy nie wyłączyli 30 % gruntów.
 6. Przedstawienie oferty firmy ubezpieczeniowej Concordia - Urszula Wasiluk.
 7. Omówienie uwarunkowań ubezpieczenia upraw -  MADA Ubezpieczenia -  Elżbieta Czerwonogóra.
 8. Przedstawienie oferty handlowej środków ochrony roślin na sezon 2016/17 firmy BASF - Marek Maćkowiak.
 9. Oferta nawozów dolistnych firmy ADOB - Zbigniew Całus.
 10. Oferta środków ochrony roślin firmy Bayer - Jacek Bartoszewski

-- GALERIA --

Posiedzenie Rady Społecznej ANR, Opole 19.09.2016r

Dnia 15.09.2016r przy Dyrektorze OT Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu odbyło się posiedzenie Rady Społecznej, w której uczestniczyli:
 1. Herbert Czaja - IR Opole
 2. Danuta Bajak - OZRiOS w  Opolu
 3. Tomasz Ognisty - NSZZRI " Solidarność" woj. Opolskiego
 4. Paweł Sokół - NSZZRI " Solidarność" woj. Śląskiego
 5. Franciszek Miśków - OZRRSP
 6. Mirosław Borzym - Z-ca Dyrektora ANR
 7. Lidia Sienkiewicz - p.o. Kierownika Sekcji Gospodarowania Zasobem
 8. Marcin Burek - z-ca Kierownika
 9. Joanna Popłońska - Sekcja Organizacyjno - Prawna
  Program posiedzenia:
  1.  Zatwierdzenie protokołu nr 4/2016 z posiedzenia Rady Społecznej przy OT ANR w Opolu z dnia 13.07.2016r.
  2. Sprawozdanie z realizacji zadań ANR po wejściu w życie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.
  3.  Wniosek ANR o wyrażenie zgody na :
 • wydzierżawienie nieruchomości położonych w obr. Kuźnica Dąbrowska dz. nr 123/1, 142, w obr. Zbica dz.nr 27/3, 98/5 położonych na terenie Świerczów o łącznej powierzchni 33,7056 ha oraz nieruchomości poł. w obr. Fałkowice gm. Pokój dz. nr 383 o pow. 39,3000 ha,
 • sprzedaż nieruchomości położonej w obr. Kobylice, gm Cisek dz. nr 797/17 o pow. 3,7690 ha.
 • 4. Sprawy różne, wolne wnioski.
  5. Zakończenie spotkania.
  Obecni  Członkowie wstępnie przyjęli przedstawione propozycje Agencji. Przewodniczący Rady Społecznej Pan Herbert Czaja z uwagi na brak forum zaproponował przerwę posiedzenia do dnia 19.09.2016r.
  Dnia 19.09.2016r z Rady Społecznej w spotkaniu uczestniczyli: Herbert Czaja, Franciszek Misków i nieobecni dnia 15.09 -  Mariusz Olejnik i Władysław Butor. Nieobecni członkowie Rady Społecznej przyjęli podobnie jak obecni członkowie Rady Społecznej ,  propozycje Agencji z dnia 15.09 , co spełniło wymóg forum.  

  Spotkanie z Kierownictwem Resortu Roln., Warszawa 15.09.2016

  W dniu 15 września 2016r. w Warszawie w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie Kierownictwa Resortu Rolnictwa z członkami Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Z ramienia OZPR reprezentował Prezes zarządu Mariusz Olejnik. Spotkanie było podzielone na dwie części. Pierwsza to spotkanie Krzysztofa Jurgiela Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i  Zbigniewa Babalskiego Sekretarza Stanu w MRiRW z przedstawicielami Federacji. Przybyłych gości przywitał i otworzył spotkanie Leszek Dereziński Prezes Zarządu Federacji. Minister Krzysztof Jurgiel i Sekretarz Stanu Zbigniew Babalski przedstawił działania resortu rolnictwa już dokonane, poparte odpowiednimi ustawami i plany na przyszłość do 2020 roku a nawet długofalowe do 2030r. Po przedstawieniu programu rozwoju rolnictwa w Polsce przez Ministra K. Jurgiela i Sekretarza Stanu Z. Babalskiego , zostały przedstawione problemy przez  poszczególnych Członków Federacji:
  •  Wojciecha Hołownia - Przewodniczącego Rady Federacji
  • Stanisława Zawadzkiego
  • Władysława Butor
  • Huberta Kulesza
  • Andrzeja Okoniewskiego
  • Waldemara Rolowskiego
  • Stanisława Zawadzkiego
  problemy Członków Federacji warte szczególnej uwagi przedstawili: 1.Mariusz Olejnik:
  • Nieprawidłowości w przedłużeniu dzierżaw rolnych (PRO AGRA w Kępnicy). Spółka oddała 30 % ziemi wg ustawy z 16.09.2011r, uregulowała wszystkie należności wobec ANR i nie otrzymała przedłużenia okresu dzierżawy.
  • Propozycje zmian w ustawie o izbach rolniczych mających na celu zapewnienie reprezentowania przez Izby  interesów wszystkich grup rolników w województwie jak i integracje środowiska rolniczego.
  • Projekt ustawy o funduszach promocji - postulat, by został utworzony fundusz promocji roślin oleistych i białkowych.
  2.Wojciech Rymaszewski:
  • wydłużenie do 3 m-cy przez OT ANR okresu rozliczenia się przez spółki prowadzące produkcje zwierząt  w  wypadku nie przedłużenia okresu dzierżawy. Ze względów na dobro zwierząt taki okres jest nieodzowny.
  3.Waldemar Dobrowolski i Andrzej Okoniewski:
  • nie przedłużenie przez Dyrektora Fili w Łodzi umów dzierżawnych dzierżawcom, w myśl  ustawy z 16.09.2011r - wyłączyli 30% gruntu
  • ziemie, która stanowi zwrot spadkobiercom trafia b. szybko do biznesu, a nie na powiększenie produkcji rolniczej. Biznes w możliwie najszybszym czasie pozbywa się dzierżawców.
  Zarówno Krzysztof Jurgiel jak i Zbigniew Babalski przekazali zebranych, że w świetle obowiązującego prawa ( ust. z 16.09.2011) - dzierżawcy, którzy nie oddali 30% ziemi stracili prawo do przedłużenia dzierżawy rolniczej. Zebrane wnioski, które wpłyną do Federacji zostaną zebrane i przedstawione w piśmie skierowanym do Ministra K. Jurgiela i Sekretarza Stanu Z. Babalskiego. Po przybyciu na spotkanie Waldemara Humęckiego Prezesa ANR, Członkowie przekazali Prezesowi  ANR te same problemy, które poruszone były w obecności Ministra i Sekretarza Stanu.  Po wyczerpaniu tematów zebranie się zakończyło. Protokół spotkania został rozesłany pocztą elektroniczna do członków OZPR.

  -- DZIAŁPOL BEZ ODDANIA 30 % ZIEMI --

   -- GALERIA --

  Wizyta Czeskich rolników na Opolszczyźnie,Opole 20.09.2016

  W dniu 20 września 2016r w Izbie Rolniczej w Opolu odbyło się spotkanie z przedstawicielami Czeskiej Izby Rolniczej, którzy po spotkaniu w siedzibie IR odwiedzili Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną w Wydrowicach. Wizyta rolników z Wojewódzkiej Izby rolniczej w Wołomuńcu miała na celu wymianę informacji i doświadczeń min: funkcjonowaniu agencji płatniczych, prawa podatkowego, priorytetów w PROW jak i działalności Związków Rolniczych Opolszczyzny. "Grupa czeskich rolników z Szumperka odwiedziła w ubiegłym tygodniu Izbę Rolniczą w Opolu. W spotkaniu brało udział kilkudziesięciu producentów rolnych z województwa ołomunieckiego. Pomysłodawcą spotkania był Zbigniew Kozik, prezes Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Wierzbno. Polskich rolników reprezentował zarząd IR w Opolu oraz Franciszek Miśków z Opolskiego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych i Mariusz Olejnik z Opolskiego Związku Producentów Rolnych. Czesi porównywali strukturę organizacyjną samorządów rolniczych w obu krajach. Prezes Izby Rolniczej w Szumperku Martin Novak powiedział, że niektóre polskie rozwiązania będzie można zastosować w Czechach. „Podoba mi się działanie Izby w Opolu. Wprawdzie mamy trochę inne przepisy i możliwości działania, ale myślę, że razem dobrze służymy rolnikom. Będzie dalsza współpraca i wymiana doświadczeń. Na tym nam bardzo zależy. Niektóre rozwiązania są do wykorzystania u nas”, dodał Novak. Wiceprezes Izby Rolniczej w Opolu Marek Froelich podkreśla, że to pierwsza wizyta na tym poziomie, kiedy rolnicy spotkali się z rolnikami. „Czechów interesowała struktura samorządu rolniczego w Polsce, bo w u nich wygląda to zupełnie inaczej. Byli to przede wszystkim producenci, którzy gospodarują na dużych areałach, około 2000 hektarów. Nam natomiast zaimponowało to, że produkcja rolna w Czechach jest bardziej klarowna jeśli chodzi o warunki finansowe. Wszyscy są zarejestrowani jako przedsiębiorcy, płacą podatek dochodowy. Jeśli nie mają dochodu, są zwolnieni z podatku. Nie ma u nich systemu rolniczych ubezpieczeń społecznych. Płacą swój odpowiednik naszego ZUS”, mówi Froelich. Rolnik Radek Musil z powiatu Szumperk był pod wrażeniem organizacji opolskiej izby rolniczej. „Dobre jest to, że macie finansowe wsparcie z podatku rolnego. U nas niestety tylko ci rolnicy, którzy chcą być członkami, płacą składki na Izbę. I ci lobbują jak mogą, aby w rolnictwie i na wsi było jak najlepiej”, mówi czeski producent rolny. Czeskich rolników zainteresowała również górna granica dopłat obszarowych czyli 150 tysięcy euro. Podobnych ograniczeń nie udało się wprowadzić w Czechach. Goście z Szumperka byli też zaniepokojeni tendencjami cenowymi na rynku mleka. Ich zdaniem, gdyby w Czechach, cena kształtowała się na poziomie podobnym, jak w Polsce, czyli około 70 groszy za litr, nie byliby w stanie utrzymać hodowli. Czesi odwiedzili Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjna w Wydrowicach i gospodarstwa w powiecie nyskim. Według zapowiedzi zarządu IR w Opolu, będzie rewizyta w Czechach. Obie strony są na etapie określania możliwości i kierunków współpracy." źródło: IR w Opolu / Henryk Wawer

   -- PROGRAM SPOTKANIA --

  -- GALERIA --

   

  Posiedzenie DZDiWNR, Wrocław 18.08.2016r.

  W dniu 18 sierpnia 2016 r. w Hotelu- Restauracji  BIELANY w Bielanach Wrocławskich odbyło się  posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej DZDiWNR we Wrocławiu z udziałem zaproszonych Gości, Prezesa Zarządu Opolskiego Związku Producentów Rolnych w Opolu, Pana Mariusza Olejnika i Prezesa Zarządu Lubuskiego Związku Rolników w Baczynie, Pana Zygmunta Jodko. Zarząd DZDiWNR we Wrocławiu reprezentowali:
  1. Prezes Zarządu, Pan Mirosław Kaszkur – prowadzący obrady posiedzenia,
  2. Wiceprezes Zarządu, Pan Romuald Jankowski,
  3. Członek Zarządu, Pan Tadeusz Mochalski,
  4. Członek Zarządu, Pan Andrzej Chmielewski,
  5. Członek Zarządu, Pan Marek Baryłko,
  6. Członek Związku, Pan Jan Wajs w zastępstw Członka Zarządu, Pana Stefana Kukuczko.
  7. Komisję rewizyjną Związku na posiedzeniu reprezentowali:
   1. Przewodniczący Komisji, Pan Marek Czerniak,
   2. Członek Komisji, Pan Marian Gwiazda

  Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Głubczyce 22.08.2016r.

  Dnia 22 sierpnia  odbyło się w SDOO Głubczyce, Posiedzenie Komisji Rolnictwa , Środowiska i Rozwoju Wsi Sejmiku Wojewódzkiego poświęcony programowi Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w województwie Opolskim ze szczególnym uwzględnieniem soi.

  Uczestnikami byli m in.  : Marszałek Województwa Opolskiego Pan Andrzej Buła, Wicemarszałek Pan Antoni Konpka, Przedstawiciele wojewódzkich Organizacji rolniczych oraz  przedstawiciele COBORU.

  Spotkanie rozpoczęło się wizytacja pól demonstracyjnych  upraw soi. Demonstrację poletek omówił Kazimierz Pyziak  - Dyrektor SDOO . Podczas wizytacji pól Pan Władysław Kościelniak przedstawił wniosek skierowany do Marszałka Andrzeja Buły o konkretne wsparcie produkcji i przetwórstwa soi w województwie. Po wizytacji pól demonstracyjnych zebrani przyjechali do miejscowości Widok, gdzie zwiedzali nowoczesny zakład produkcji materiału siewnego zbóż firmy Top farm Głubczyce. Następnie uczestnicy przyjechali do miejscowości Gołuszowice, gdzie przed posiedzeniem Komisji Rolnictwa, odbyło się pożegnalne spotkanie, na którym pożegnano Kazimierza Pyziaka jako Dyrektora SDOO Głubczyce. Podczas spotkania zabrał głos min.  Dyrektor COBORU prof. dr hab. Edward Gacek, Marszałek Pan Andrzej Buła, Wicemarszałek Antoni Konopka, gdzie pogratulowali dotychczasowych  osiągnięć i złożyli serdeczne życzenia. Z ramienia OZPR,  Pan Mariusz Olejnik wręczył Panu Kazimierzowi Pyziakowi statuetkę i podkreślił jego zasługi min. inicjatywę współtworzenia i realizowania systemu PDOiR. Dzięki w/w systemowi nasi członkowie zawdzięczają osiągnięcia lepszych wyników produkcji.

  Wojewódzkie Dożynki – 04.09.2016 Ujazd

  04 września 2016 w Ujazdzie odbędą się tegoroczne dożynki wojewódzkie.
  Wydarzenie otworzy przemarsz korowodu 04 września od godziny 13:00. Na miejscu będzie również Radio Opole z audycją "Opolski Śląsk", będą również na bieżąco relacjonować przebieg wydarzeń na stronie internetowej i w wiadomościach. Gala dożynkowa odbędzie się w parku miejskim. Główne uroczystości rozpoczną się od godziny 14:00. Szczegóły na plakacie: plakat_v4_297x420_akceptowany_krzywe

  Posiedzenie Rady Społecznej ANR, Opole 13.07.2016

  Dnia 13.07.2016r. odbyło się spotkanie Rady Społecznej przy Dyrektorze ANR OT  Opole. Na spotkaniu wybrano Prezydium Rady Społecznej w osobach:
  • Herbert Czaja -  IR Opole – Przewodniczący
  • Paweł Sokół - NSZZRI "Solidarność" woj. śląskiego – Wiceprzewodniczący
  • Danuta Bajak  - OZRiOS w Opolu – Sekretarz
  Z-ca dyrektora Pan Mirosław Borzym, poinformował o częstych zmianach procedur dotyczących realizacji ustawy o wstrzymaniu sprzedaży gruntów rolnych. Ustalono, że członkowie Rady Społecznej o w/w sprawach  będą informowani na bieżąco. Ponadto Dyrektor przedstawił Radzie Społecznej  do podjęcia decyzji,  propozycje dzierżawy nieruchomości ok. 33 ha znajdującej się w gminie Kamiennik w obrębie Lipniki. Rada wyraziła zgodę  na przedstawienie oferty  na  dzierżawę  w/w nieruchomości na 10 lat. w formie przetargu ograniczonego.

  Posiedzenie Zarządu OZPR, Opole, 28.06.2016r.

  28 czerwca 2016r. w biurze Związku odbyło się posiedzenie Zarządu Opolskiego Związku Producentów Rolnych. Program spotkania 11:00 – początek spotkania oraz omówienie tematów:
  1. Sprawy bieżące
  2. Sprawozdanie z Zjazdu Federacji
  3. Podjęcie uchwał w sprawie wypowiedzeń członkostwa firm z OZPR
  4. Dyskusja nad członkostwem w Radzie Federacji
   

  Obchody XX – lecia Izby Rolniczej, Opole, 09.06.2016r.

  Dnia 9 czerwca 2016r. w Izbie Rolniczej w Opolu odbyły się Obchody XX- Lecia Izby Rolniczej w Opolu na terenie nowej siedziby Biura przy ul. Północnej 2 w Opolu.  

  PROGRAM OBCHODÓW:


  •  Msza św w Katedrze Opolsiej. Rejestracja uczestników.
  •  Otwarcie obchodow XX- lecia - Herbert CZaja - Prezes Izby Rolniczej w opolu,
  • Projekcja filmu " 20 lat Izby rolniczej w Opolu",
  • Wystąpienie Krzysztofa Jurgiela - Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz wręczenie odznaczeń,
  • Wystąpienie Adriana Czubaka - Wojewody Opolskiego,
  • Wystąpienie Wiktora Szmulewicza - Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych,
  • Wystąpienie Andrzeja Buły - Marszałka Województwa Opolskiego,
  • Wystąpienie Antoniego Konopki - Pierwszego Prezesa Izby Rolniczej w Opolu,
  • Wręczenie odznaczeń - Herbet Czaja - Prezes Izby Rolniczej w Opolu,
  • Przerwa kawowa, występ Zespołu Ludowego,
  • Rozstrzygnięcie konkursu "Wiedzy o Izbie Rolniczej w Opolu",
  • Efekty współpracy Izby Rolniczej w Opolu z Politechniką Opolską - prof. dr hab.inż. Marek Tukiendorf - Rektor Politechniki Opolskiej,
  • Wykład I - " Realia ekonomiczne gospodarstw Rolnych w Polsce - stan i perspektywy zmian" - dr. inż. Tomasz Berbeka - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
  • Wykład II - " Rozwiązania prawne dotyczące szacowania szkod łowieckich w dobie nowych przepisów" - Wojciech Plewka - Przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu,
  • Wykład III - " Funkcjonowanie prawa łowieckiego, prawidłowe udokumentowanie szkody - praktyczne porady" - Rafał Będkowski - Ekspert w dziedzinie szacowania szkód łowieckich,
  • Wykład IV - " Obrót nieruchomościami w kontekście aktualnych uregulowań prawnych" - Przedstawiciel Agencji Nieruchomości Rolnych OT w Opolu

  Seminarium Rolnicze w Olszowej, Olszowa, 30.05.2016r.

  W dniu 30.05.2016r w siedzibie "Agrocentrum" w Olszowej odbyło się Seminarium pt."Wypracowanie metod wsparcia dla produkcji polowej, przetwórstwa oraz pozyskania rynków zbytu roślin bobowatych, jako źródła rodzimego białka i jego udziału w paszach dla zwierząt" z inicjatywy OZPR, Agrocentrum Olszowa oraz KZPRiRB - jedynej w kraju organizacji reprezentującej interesy rolników- prtoducentów roślin białkowych. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele dostaw bialka paszowego czyli producenci rolni, przetwórnie, wytwórnie pasz, hodowcy zwierząt, Polska Nauka oraz przedstawiciele MRiRW w osobach: Podsekretarza Stanu Rafała Romanowskiego, Naczelnika Wydziału Płatności Bezpośrednich Tomasza Figurskiego oraz z-ca Dyrektora ds. hodowli roślin i nawożenia Krzysztofa Smaczyńskiego.

  PROGRAM SEMINARIUM:


  1. Opolskie Inicjatywy wdrażania postępu agrotechnicznego w uprawie, produkcji i zagospodarowaniu soi jako komponentu do produkcji pasz – Krzysztof Gawęcki (KZPRiRB), dr Kazimierz Pyziak (SDOO Głubczyce), dr Władysław Kościelniak (ekspert ds. soi),
  2. Bioróżnorodność w Polskim Rolnictwie - potrzeby i wyzwania - Prof. A. Kotecki,
  3. Doświadczenia i wyniki Programu "Ulepszenie krajowych źródeł białka roślinnego i ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach” - Michał Jerzak (UP Poznań). Efekty wprowadzenia dotychczasowych dopłat do uprawy roślin bobowatych z punktu widzenia rolników – Mariusz Olejnik , Aleksander Materla,
  4. Debata uczestników przedstawicieli łańcucha dostaw tj.: producentów rolnych, producentów pasz, hodowców zwierząt, producentów żywności nad propozycją KZPRiRB wprowadzenia zmian w systemie wsparcia bobowatych w okresie 2017-2020r., Prowadzący debatę - Karol Bujoczek (TopAgrar),
  5. Podsumowanie Seminarium - prezentacja wniosków z debaty, jako wstępnej propozycji KZPRiRB dla Ministerstwa Rolnictwa

  Spotkanie Członków PRO, Opole, 16.05.2016r.

  Dnia 16 maja 2016r. w Izbie Rolniczej w Opolu odbędzie się spotkanie Czlonków Porozumienia Rolników Opolszczyzny.

  PRZEDMIOTEM SPOTKANIA BĘDĄ:


  •  Wypracowanie stanowiska na temat proponowanej przez Klub Kukiz` 15 nowelizacji ustawy o izbach rolniczych,
  • Podsumowanie spotkania z Wojewoda Opolskim,
  • Dyskusja na temat planowanego Forum Rolników oraz podział obowiązków związanych z jego organizacją
  • Sprawy różne.

  Walne Zgromadzenie Członków Związku Opole, 16 marca 2016r.

  W dniu 16 marca 2016r. w hotelu MERCURE w Opolu odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Związku. Na zebraniu podsumowano 2015r. oraz wybrano władze Związku na kolejną kadencję.

  ZARZĄD:


  Prezes - Mariusz Olejnik Wiceprezes - Andrzej Widawski Członkowie - Czesław Wojtowicz, Zygmunt Skoczek, Aleksander Materla


  KOMISJA REWIZYJNA:


  Przewodniczący - Henryk Bialik Członkowie: Jan Białas, Zdzisław Brzozowski

  Wybrano również 7 delegatów Zjazdów Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych z siedzibą w Warszawie. http://www.opolskizpr.pl/walne%202%2016.03.JPG W otwartej części Walnego Zgromadzenia przybyli zaproszeni goście:
  • - Pani Joanna Paterak, reprezentując ARiMR w Opolu przedstawiła temat "Informację z działalności Opolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa",
  • Pan Mirosław Borzym - zastępca Dyrektora ANR w Opolu wypowiedział się na temat " Informacje z działalności i spraw bieżących Agencji Nieruchomości Rolnych",
  • Pan Radosław Jarosz - Dyrektor OT Agencji Rynku Rolnego przybliżył nam temat " Informację o działaniu, zmianach, sprawach bieżących Agencji Rynku Rolnego".

  Posiedzenie Zarządu OZPR Opole, 2 marca 2016

  2 marca 2016r. w biurze Związku odbyło się posiedzenie Zarządu Opolskiego Związku Producentów Rolnych.

  PROGRAM SPOTKANIA:


  • Ustalenie programu zjazdu OZPR,
  • Przyjęcie przygotowań Zgromadzenia Wlanego sprawozdawczo – wyborczego,
  • Dyskusja i zatwierdzenie bilansu zysków i strat,
  • Dyskusja na temat NTO – Strefa Agro,
   

  Zebranie Zarządu OZPR Opole, 12 Lutego 2016

  12 lutego 2016r. w biurze Związku odbyło się zebranie Zarządu Opolskiego Związku Producentów Rolnych. Spotkanie prowadził Mariusz Olejnik, Prezes Zarządu.

  PROGRAM SPOTKANIA:


  • Podsumowanie konferencji - Balu z dnia 21.01.2016r.,
  • Informacje z Krajowego Rejestru Sądowego,
  • Decyzja o organizacji kolejnej konferencji,
  • Ustalenie terminu, miejsca i porządku Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo - Wyborczego.

  Spotkanie Porozumienia Rolników Opolszczyzny Opole, 9 Lutego 2016

  Pięć organizacji rolników tworzy zawiązane kilkanaście lat temu Porozumienie Rolników Opolszczyzny. Ma ono wzmocnić reprezentację tej grupy zawodowej wobec rządu i samorządów oraz bronić zawodowych i społecznych interesów producentów rolnych z regionu. 9 lutego w siedzibie Opolskiego Związku Producentów Rolnych odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele Izby Rolniczej w Opolu, Opolskiego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w Opolu, Związku Śląskich Rolników w Opolu, Opolskiego Związku Rolników i Organizacji Społecznych w Opolu oraz Opolskiego Związku Producentów Rolnych . Przewodniczył Mariusz Olejnik prezes Opolskiego Związku Producentów Rolnych. W czasie spotkania przyjęto stanowisko w kwestiach istotnych dla producentów rolnych woj. opolskiego oraz ustalono ,że będą uczestniczyć wspólnie w rozmowach z władzami w regionie, z agencjami i inspekcjami administracji państwowej, przedstawicielami samorządów czy firm działającymi w otoczeniu rolnictwa. Wszyscy przedstawiciele członków porozumienia zapowiedzieli, że w najbliższym czasie organizacja chce zapobiegawczo zaapelować do rządu, by odpowiednie krajowe agendy zajmujące się rolnictwem zainteresowały się bardzo trudna sytuacją w rolnictwie. Porozumienie będzie spotykać się systematycznie. Zaplanowano jako szczególnie ważne spotkanie z wojewodą opolskim. Odbędzie się niebawem. Porozumienie zamierza przedstawić wojewodzie problemy nurtujące rolników z gospodarstw małych , średnich i dużych towarowych. Oprac. H.W.

  Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego, Opole, 03.02.2016r.

  Na spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego dnia 3 lutego 2016r. zostały omówione zadania zaplanowane do realizacji w 2016r. przez Samorząd Województwa Opolskiego z zakresu rolnictwa i obszarów wiejskich w tym m.in.:
  • organizacja przedsięwzięć o charakterze rolniczym.
  • retencja wodna.
  • drogi transportu rolnego.
  • PROW 2014- 2015
  • realizacja programu „ Bioróżnorodność Opolszczyzny – Skarbem dziedzictwa przyrodniczego”.
  • przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.
  W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele Izby Rolniczej, Związku Śląskich Rolników, Opolskiego Związku Rolników i Organizacji Społecznych, NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, Opolskiego Związku Producentow Rolnych.

  Posiedzenie Członków Rady Społecznej w Oddziale Terenowym Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu, Opole, 27.01.2016r.

  W dniu 27.01.2016r w Agencji Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Opolu, odbyło się posiedzenie Członków Rady Społecznej. Posiedzenie prowadził Pan Piotr Semak - Dyrektor OT ANR w Opolu oraz w zastępstwie Pan Mirosław Borzym - Z-ca Dyrektora OT ANR w Opolu. Program posiedzenia:
  1. Powitanie członków Rady Społecznej przy ANR OT w Opolu.
  2. Przedstawienie zaproszonych przedstawicieli organizacji, związków, stowarzyszeń rolniczych wchodzących w skład Rady Społecznej.
  3. Udzielenie informacji dot. zmian wprowadzonych przez ANR w zakresie gospodarowania mieniem wchodzącym w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
  4. Omówienie zarządzenia 2/16 Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych z dn. 18.01.2016r.
  5. Przedstawienie kryteriów i ich wag przy organizowaniu przetargu ograniczonego ofert pisemnych na dzierżawę nieruchomości.
  6. Uzgodnienie wniosków AANR OT w Opolu dotyczących przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, których powierzchnia przekracza 150% średniej wojewódzkiej (opolskie, śląskie) pow. gospodarstwa rolnego.
  7. Sprawy różne.
  8. Zakończenie spotkania.<br< font="">

  Spotkanie członków Związku, Prószków, 21-22.01.2016r.

  W dniach 21-22.01.2016 r. w hotelu ARKAS w Prószkowie odbyło się spotkanie członków Związku wraz z osobami towarzyszącymi połączone z corocznym Balem Producenta Rolnego. Program: 21 styczeń 2016r. Zebranie obejmowało szkolenie, na którym zostały poroszune następujące tematy:
  • Nawożenie z suszą w tle” – przedstawiony przez Pana Prof. Witolda Grzebisza z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
  • „Technologia 2.0 w nawożeniu do listnym pszenicy na przykładzie nawozu ADOB 2.0 Zn IDHA” – przedstawiony przez Pana Błażeja Chudzińskiego, zastępcę Dyrektora ADOB Sp. z o.o.,
  • „Skuteczna ochrona roślin w nowych regulacjach prawnych” – przedstawiony przez Pana Marka Korbasa z Instytutu Ochrony roślin w Poznaniu.
  W trakcie szkolenia zostały zapewnione rozmaite atrakcje z poczęstunkiem dla osób towarzyszący. Wieczorem po koncercie polsko- włoskiego Duetu Haliny Benedyk wraz z Marco Antonelli`m odbyła się uroczysta kolacja połączona z Balem, na którym odpowiedni anturaż muzyczny zapełnił zespół Manek Band oraz odbył się pokaz pary tanecznej.

  Dopłaty do materiału siewnego.

  Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że w okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2016 r. można składać wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie. W 2016 r. uległy zmianie zasady udzielania dopłat i należy zwrócić uwagę na to, że:
  •  po zakończeniu terminu składania wniosków, do dnia 30 września Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określi wysokość stawek,
  • decyzje będą wydawane w terminie 60 dni od wejścia w życie przepisów ww. rozporządzenia RM,
  • dopłatą mogą być objęte jedynie mieszanki zbożowe i pastewne, w skład których wchodzą nasiona posiadające kategorię elitarny lub kwalifikowany,
  • obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU o przyznanie dopłaty.
  Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się w „Warunkach uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie”. Łączna kwota pomocy de minimis w rolnictwie przyznana przez np. ARR, ARiMR, ANR oraz inne organy i instytucje, producentowi rolnemu w okresie 3 lat podatkowych (tj. w roku, w którym został złożony wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych) nie może przekroczyć 15 000 euro. Szczegółowe informacje o mechanizmie można uzyskać: - w Oddziałach Terenowych ARR - w telefonicznym punkcie informacyjnym: (22) 661-72-72 - na stronie internetowej ARR: www.arr.gov.pl