5 stycznia odbyło się posiedzenie Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi w pełnym składzie pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na 2021 r. Federację na posiedzeniu reprezentował w formie zdalnej dr Waldemar Rolewski Wiceprezes Zarządu.

10 stycznia Prezes Mariusz Olejnik brał udział w audycji Pani Joanny Warechy „Halo za miastem”. W audycji Prezes krótko podsumował rok 2020 w rolnictwie oraz przedstawił jakie wyzwania stoją przed rolnikami w roku 2021. Przekazał, że w roku obecnym Federacja będzie brała udział w konsultacjach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027. Dyskutowano o ograniczeniach dla dużych rolników, spadku konkurencyjności, złej strukturze agrarnej, braku stabilności gospodarowania, problemach z przedłużaniem dzierżaw i przetargami na Ośrodki Produkcji Rolnej.

14-15 stycznia odbył się Polski Kongres Rolniczy, który był objęty patronatem Federacji. Zarówno w pierwszym, jak i w drugim dniu Kongres cieszył się wysoką frekwencją. 14 stycznia zalogowało się, ponad 500 osób, zaś 15 stycznia – ponad 400. Federacja również uczestniczyła w zaplanowanych wydarzeniach. Ze względu na pandemię, Kongres miał formę wydarzenia online. Plan całego Kongresu był bogato wypełniony interesującymi debatami i prelekcjami, dzięki którym uczestnicy mogli poszerzyć swoją wiedzę o najnowsze informacje branżowe.

14 stycznia odbyło się e-spotkanie przedstawicieli Zarządu Federacji z prof. Walentym Pocztą i jego współpracownikami. Tematem spotkania było omówienie ankiety i uwag przygotowanych przez Federację do projektu Planu Strategicznego dla WPR na lata 2021-2027.

18 stycznia odbyło się kolejne e-spotkanie przedstawicieli związków branżowych skupiających producentów trzody chlewnej, bydła i drobiu mające na celu omówienie podejmowanych inicjatyw w poszczególnych związkach oraz wymianę uwag nt. Planu Strategicznego dla WPR na lata 2021-2027. W spotkaniu na zaproszenie Prezesa Mariusza Olejnika wzięli udział: Aleksander Dargiewicz- Prezes Krajowego Związku Pracodawców– Producentów Trzody Chlewnej POLPIG, Dorota Śmigielska- analityk rynku mleka z Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Jacek Zarzecki- Prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Jerzy Wierzbicki- Prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego i Dariusz Goszczyński- Dyrektor Generalny Krajowej Rady Drobiarstwa Izba Gospodarcza.

20 stycznia odbyło się spotkanie Kierownictwa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z przedstawicielami Zarządu Federacji Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w formie wideokonferencji. Zgodnie z zaproponowanym przez Federację, a zatwierdzonym przez KOWR porządkiem spotkania omówiono następujące tematy: analiza rozstrzygnięć pilotażowych przetargów na dzierżawę „Ośrodków Produkcji Rolnej” w woj. Wielkopolskim, gospodarowanie gruntami rolnymi w Zasobie Skarbu Państwa, z uwzględnieniem potrzeb dzierżawców i rolników indywidualnych, omówienie możliwości wznowienia funkcjonowania powołanych „Rad Społecznych” KOWR, rozpatrzenie zasad przydzielania pomocy finansowej z Funduszy Gminnych – przeznaczonych dla środowisk gdzie w przeszłości funkcjonowały PGR. Przedstawiciel kierownictwa KOWR poinformował, że po przetargach na Wielkopolsce dwa Ośrodki Produkcji Rolnej już zostały wydane dla nowych dzierżawców, a trzeci zostanie wydany w najbliższym czasie. Po pół roku Oddział Terenowy Poznań będzie weryfikował dotrzymanie warunków umowy dzierżawy przez nowych dzierżawców. W kolejnym punkcie Prezes Mariusz Olejnik podkreślił, że w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej trzeba będzie poradzić sobie z utrzymaniem dobrostanu i bioróżnorodności, a rolnikom będzie potrzebna stabilizacja gospodarowania. Umowy dzierżawy powinny być zatem przedłużane na dłuższy okres. Dzierżawcy natomiast powinni składać wnioski o przedłużenie umowy dzierżawy przynajmniej rok przed końcem umowy. Przy omawianiu następnego tematu Prezes Mariusz Olejnik przekazał, że Rady Społeczne są potrzebne, brakuje ich działalności w ostatnim czasie i ważne jest wznowienie ich prac. Pan Dyrektor Wojciech Kędzia poinformował, że decyzją Pani Dyrektor Generalnej funkcjonowanie Rad Społecznych zostanie wznowione w oddziałach terenowych, a także w centrali KOWR. W ostatnim punkcie dotyczącym przydzielania pomocy finansowej z Funduszy Gminnych przedstawiciele Federacji podkreślali, aby środki ukierunkować na społeczność byłych pracowników PGR, a nie na bieżące potrzeby gmin. Gminy muszą wiedzieć, że są to pieniądze skierowane do tego określonego środowiska.

22 stycznia Federacja w ramach konsultacji Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej przesłała do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uwagi do wybranych aspektów projektu Planu Strategicznego WPR na lata 2021- 2027.

28 stycznia odbyło się spotkanie on-line organizowane przez Departament Przetwórstwa i Rynków Rolnych MRiRW dotyczące kilku sektorów produkcji zwierzęcej. W związku z trwającymi konsultacjami Planu Strategicznego dla WPR omówiono planowane do realizacji mechanizmy dedykowane grupom producentów rolnych oraz organizacjom producentów.