2 lutego odbyło się spotkanie on-line Zespołu ds. odbudowy niezależności paszowej i ograniczania GMO w ramach Porozumienia Rolniczego przy MRiRW. Tematem przewodnim spotkania była dyskusja nt. możliwości skupu nasion roślin białkowych na cele paszowe w sezonie 2021 oraz omówienie zasad współpracy między producentami nasion a firmami paszowymi. Ze względu na przesunięcie na kolejne dwa lata moratorium na wejście w życie zakazu stosowania materiałów genetycznie zmodyfikowanych w paszach, najbliższy czas należy wykorzystać na wypracowanie konkretnych zasad współpracy i określenia oczekiwań stron – temu też poświęcone było spotkanie członków Zespołu. Federację na spotkaniu reprezentował Prezes Mariusz Olejnik – członek wyżej wymienionego Zespołu. Kilkukrotnie zabierał głos nt. konieczności modyfikacji wsparcia produkcji roślin bobowatych i realizacji wniosków prof. Michała Jerzaka (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) dotyczących budowania rynku białka rodzimego.

4 lutego w związku z zaproszeniem Pani Joanny Czapli Dyrektor Departamentu Płatności Obszarowych MRiRW odbyło się spotkanie on-line poświęcone proponowanym rozwiązaniom w zakresie warunkowości i ekoschematów w ramach płatności bezpośrednich.  Spotkanie związane było z trwającymi konsultacjami społecznymi projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023- 2027. W spotkaniu Federację reprezentowali Prezes Mariusz Olejnik i Prezes Waldemar Rolewski. Prezes Mariusz Olejnik zabierając głos przekazał jak kilku innych uczestników, że aby zachować szczelność programu nie powinno się wyłączać z ekoschematów gospodarstw do 10 ha, których jest w Polsce około 50%. W przypadku ekoschematu nr 4 Zielone ścierniska zaproponował skrócenie okresu pozostawienia po zbiorze ścierniska z 15 marca na 1 marca. W przypadku ekoschematu nr 14 Pasy uprawne wolne od pestycydów i nawozów uważa, że pasy powinny mieć powierzchnię 20% gospodarstwa, a nie działki rolnej. Szerokość pasów uprawnych powinna być mniejsza niż 9 m, a ponadto powinno się wykorzystywać pasy ścieżek technologicznych. Prezes Mariusz Olejnik uważa, że terminy wejścia rolników w pole z nawozami, środkami ochrony roślin lub uprawami powinny być bardziej elastyczne, lecz przy osiągnięciu celu. Jest to tym bardziej istotne przy uwzględnieniu ostatnich anomaliów pogodowych. Prezes Waldemar Rolewski przekazał, że po 16 latach nadal opłaty obszarowe uzyskiwane przez Polskę są niższe niż np. francuskie, a wielokrotnie niższe od duńskich czy holenderskich. Dochód większości polskich gospodarstw nie wystarcza na pokrycie parytetowych kosztów pracy, stąd błędem jest wspieranie nisko wydajnych gospodarstw kosztem tych nowoczesnych i wysokoprodukcyjnych.

12 lutego odbyło się kolejne e-spotkanie przedstawicieli związków branżowych skupiających producentów trzody chlewnej, bydła, drobiu i producentów mleka. Głównym celem spotkania było omówienie uwag do projektu Planu Strategicznego dla WPR na lata 2021-2027. W spotkaniu na zaproszenie Prezesa Mariusza Olejnika wzięli udział: Anna Hammermeister- Dyrektor Biura Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „Polsus”, Aleksander Dargiewicz – Prezes Krajowego Związku Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej POLPIG, Dorota Śmigielska – analityk rynku mleka z Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Jacek Zarzecki – Prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Jerzy Wierzbicki – Prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego, Waldemar Dobrowolski- członek Zarządu Federacji oraz zaproszeni goście spoza organizacji. Wszyscy przedstawiciele organizacji przedstawili pozostałym uczestnikom przygotowane uwagi swoich organizacji do PS dla WPR.

12 lutego 2021 r. odbyło się organizowane przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB seminarium online pt. „Przemysł spożywczy i handel rolno-spożywczy w warunkach pandemii COVID-19″. Referat wygłosiła dr hab. Iwona Szczepaniak oraz prof. IERiGŻ-PIB i dr Łukasz Ambroziak. Federację na seminarium reprezentował dr Waldemar Rolewski Wiceprezes Zarządu. Po prezentacji przekazał swoje spostrzeżenia dotyczące trudności w roku 2020 dla producentów trzody chlewnej. Przy ASF spadły o 20-30% ceny tuczników i w efekcie dopłacano do tucznika 50 – 100 zł. Wielu rolników, szczególnie mniejszych producentów zaniechało działalności. Dziwi zatem informacja o dobrych wynikach w przetwórstwie mięsa wieprzowego. Wynika z niej, że to rolnicy ponieśli koszty przetwórców spowodowane COVID – 19 i problemami w handlu międzynarodowym.

16 lutego odbyło się posiedzenie Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tematem posiedzenia była informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat kontroli jakości żywności oraz zwalczania nieuczciwych praktyk w handlu po połączeniu zadań Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i Inspekcji Handlowej w zakresie kontroli artykułów żywnościowych. Połączenie inspekcji i jej działanie zostało pozytywnie ocenione przez Senatorów. Obecnie inspekcja kontroluje cały łańcuch, począwszy od producenta do sieci handlowej. Inspekcja wydaje certyfikaty przy eksporcie do krajów trzecich. Pytano o połączenie wszystkich agencji. W odpowiedzi przekazano, że łączenie przerwano na etapie Sejmu i w najbliższym czasie nie planuje się łączenia pozostałych agencji. Zwrócono także uwagę, aby mniej restrykcyjnie podchodzić do uchybień w małych ubojniach. Jednocześnie żywność musi być produkowana bezpiecznie. Pytano także o to, czy eksport zboża nie jest zbyt duży i czy nie zabraknie zboża na pasze i wyroby piekarnicze oraz, czy rząd planuje przyspieszenie pomocy dla producentów świń i drobiarzy. Na te pytania rząd ma odpowiedzieć na piśmie. Drugim tematem były propozycje do planu pracy na 2021 rok. Plan pracy będzie przyjęty na kolejnym posiedzeniu. Zaproponowano także jedno posiedzenie wyjazdowe. W spotkaniu uczestniczył Waldemar Rolewski Wiceprezes Zarządu Federacji.

24 lutego odbyło się webinarium „Przyszłość rolnictwa a ochrona klimatu”. Jak wykorzystać szanse, które daje Europejski Zielony Ład? Federację reprezentowali Prezes Mariusz Olejnik i Wiceprezes Waldemar Rolewski. W części 1 temat wystąpienia to: Wspólna Polityka Rolna a ochrona klimatu. Co dalej? Referowany przez Pana Macieja Golubiewskiego, Szefa Gabinetu Janusza Wojciechowskiego, Europejskiego Komisarza ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W części 2 omówiono temat: Rolnictwo, klimat, środowisko. O przyszłości rolnictwa i bezpieczeństwie żywnościowym.

25 lutego odbyło się posiedzenie Zarządu Federacji w formie wideokonferencji. W spotkaniu uczestniczyli prawie wszyscy członkowie Zarządu. Podczas posiedzenia zatwierdzono protokół z poprzedniego posiedzenia, omówiono korespondencję wychodzącą i przychodzącą Federacji oraz sytuację finansową organizacji. Zarząd rozpatrzył także propozycje spotkań i współpracy, które zostały zaproponowane przez inne organizacje. Pan Prezes Mariusz Olejnik omówił współpracę Federacji z organizacjami rolniczymi branży mięsnej. Organizacje spotykają się on-line raz w miesiącu. W planie na najbliższy okres znajduje się udział w Europejskim Kongresie Menadżerów Agrobiznesu on-line w dniach 3-4 marca br. (Federacja jest współorganizatorem), spotkanie Prezesów Związków należących do Federacji z Zarządem w trybie on-line, próba zorganizowania Zjazdu Federacji po ustaleniach z członkami Federacji i prawnikiem.