Federacja


Zadania programowe Federacji:


Głównym zadaniem Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych jest ochrona członków Związków i reprezentowanych przez nich podmiotów gospodarczych.

Służą temu główne kierunki działania:

 • Inicjowanie kształtowania prawa i ekonomicznych warunków zapewniających właściwe usytuowanie przedsiębiorstw rolnych, w tym dzierżaw, w polskim rolnictwie;
 • Reprezentowanie interesów menedżerskiej grupy zawodowej w rolnictwie; właścicieli, dzierżawców, administratorów, zarządców;
 • Dbanie o równoprawny dostęp przedsiębiorców członków Związków do preferencyjnych kredytów i innych ułatwień wynikających z polityki rolnej;
 • Prowadzenie doradztwa menedżerskiego i szkolenia dla kadry, szczególnie z zakresu marketingu, finansów, organizacji produkcji, nowych technik i technologii;
 • Zapewnienie udziału Federacji i Związków w uregulowaniach prawnych, formalnych i praktycznych decyzjach w procesie prywatyzacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej;
 • Uczestniczenie w zawieraniu umów zbiorowych pracy, rozstrzyganiu sporów zbiorowych oraz innych negocjacjach dotyczących stosunków pracodawców i pracobiorców;
 • Organizowanie współpracy członków Związków w celu skutecznej ochrony ich działalności i podnoszenia efektywności ekonomiczno-produkcyjnej;
 • Podejmowanie zorganizowanych negocjacji w sprawach cen i warunków zbytu i zaopatrzenia w środki produkcji;
 • Współdziałanie z innymi organizacjami działającymi w rolnictwie w celu tworzenia korzystnych warunków do produkcji rolnej;
 • Nawiązywanie coraz ściślejszych więzów z krajami UE celem bliższego zapoznania się z warunkami rolnictwa w krajach UE – uczestniczenie w integracji rolnictwa polskiego z rolnictwem Unii Europejskiej.


Władze Federacji Związków:


Władzami Federacji są:

 • Zjazd Federacji,
 • Rada Federacji,
 • Zarząd Federacji,
 • Komisja Rewizyjna Federacji

Zjazd jest najwyższą władzą Federacji.
Rada Federacji jest organem doradczym Federacji między Zjazdami.
Zarząd Federacji kieruje działalnością Federacji w zakresie określonym
przez Statut oraz uchwały Zjazdu i Rady Federacji.
Komisja Rewizyjna jest najwyższym organem kontroli działalności Federacji.


zarząd federacji:


PREZES:
P.O. Prezesa Mariusz Olejnik
WICEPREZESI:

 

1. Waldemar Rolewski - Wiceprezes Zarządu
2. Romuald Jankowski - Wiceprezes Zarządu
3. Mariusz Olejnik - Wiceprezes Zarządu

Członkowie Zarządu:

4. Zygmunt Jodko - Członek Zarządu
5. Waldemar Dobrowolski - Członek Zarządu
6. Grzegorz Brodziak - Członek Zarządu
7. Waldemar Sekściński - Członek Zarządu
8. Hubert Kulesza - Członek Zarządu


RADA FEDERACJI:


PRZEWODNICZĄCY:
Wojciech Hołownia

CZŁONKOWIE RADY FEDERACJI

1. Roman Wiatrowski

7. Maciej Skibniewski

2. Tadeusz Mochalski

8. Piotr Włodawiec

3. Wojciech Rymaszewski

9. Władysław Butor

4. Feliks Skotnicki

10. Tomasz Zdziebkowski

5. Paweł Wachowiak

11. Zbigniew Studniarski

6. Andrzej Okoniewski


komisja rewizyjna


Przewodniczący
Benedykt Ślęzak

Wiceprzewodniczący:
Mikołaj Chełkowski

 Sekretarz:
Kazimierz Stoltman