6 listopada odbyło się e-spotkanie przedstawicieli związków branżowych skupiających producentów trzody chlewnej, bydła i drobiu mające na celu omówienie sytuacji w poszczególnych sektorach i wypracowanie wspólnych wniosków. W spotkaniu na zaproszenie Prezesa Mariusza Olejnika wzięli udział: Aleksander Dargiewicz- Prezes Krajowego Związku Pracodawców– Producentów Trzody Chlewnej POLPIG, Anna Hammermeister- Dyrektor Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS, Jacek Zarzecki- Prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Jerzy Wierzbicki- Prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego i Dariusz Goszczyński- Dyrektor Generalny Krajowej Rady Drobiarstwa Izba Gospodarcza.

10 listopada organizacje rolnicze złożyły wspólnie pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy z apelem o pilną nowelizację ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 269 z późn. zm.) w zakresie usunięcia wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego. Zawnioskowały o wprowadzenie moratorium na zakaz stosowania pasz opartych o komponenty GMO na minimum 6 lat, a także wprowadzenie skutecznego programu wspierającego produkcję i przerób rodzimego białka. Pod pismem podpisali się Prezesi organizacji: Federacji Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Krajowego Związku Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej POLPIG, Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS, Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego i Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Wyżej wymienione organizacje w pełni poparły stanowisko i argumenty zgłoszone Panu Ministrowi w piśmie Izby Zbożowo – Paszowej z dnia 3 listopada 2020 r.

10 listopada trzy organizacje rolnicze wystosowały pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Grzegorza Pudy. W piśmie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiono wnioski dotyczące bieżących problemów związanych ze zwalczaniem ASF. Tematy jakie poruszono w piśmie to: przemieszczanie świń ze strefy niebieskiej do czerwonej oraz z czerwonej do białej, łączenie transportu świń skupowanych w tej samej strefie, zdejmowanie zakazu w obszarach zapowietrzonych i zagrożonych, pobieranie próbek do badań w kierunku ASF, okres oczekiwania na wyniki badań próbek krwi, znoszenie stref niebieskich, stygmatyzowanie wieprzowiny ze stref niebieskich i czerwonych przez sieci handlowe, bioasekuracja, polowania zbiorowe, wyznaczenie zakładu skupującego i przetwarzającego świnie ze stref. Powyższe wnioski zostały podpisane przez Federację oraz Krajowy Związek Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej POLPIG, Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS.

16-17 listopada przedstawiciele Federacji dr inż. Waldemar Rolewski oraz Agnieszka Rolewska-Nowak – ekspert Federacji, uczestniczyli w dwóch spotkaniach międzynarodowych. 16 listopada odbyło się posiedzenie Sektorowego Dialogu Społecznego w Rolnictwie Organizacje GEOPA-COPA i EFFAT przedstawiły prezentacje na temat swobodnego przepływu pracowników mobilnych w rolnictwie. Komisja Europejska położyła szczególny nacisk na sytuację pracy sezonowej. Temat był przedmiotem debaty partnerów społecznych, którzy opisywali ubiegły sezon i pojawiające się deficyty pracowników z uwagi na pandemię, zamknięcie granic i kwarantanny. Podkreślona była realna obawa o nadchodzący sezon od lutego/marca 2021. 17 listopada miał miejsce kolejny Komitet sterujący projekt “Kultywując przyszłość zwiększanie atrakcyjności pracy w rolnictwie”. Eksperci przedstawili zaktualizowane wyniki badań nad sytuacją występujących niedoborów siły roboczej i umiejętności w rolnictwie UE opracowanych na podstawie kwestionariuszy organizacji narodowych.

 

17 listopada odbyło się posiedzenie Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Z ramienia Ministerstwa w obradach uczestniczyli Ryszard Bartosik – Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz dr Waldemar Guba – Dyrektor Departamentu Strategii i Analiz. Komisja rozpatrzyła Ustawę o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. Federację na posiedzeniu reprezentował dr Waldemar Rolewski Wiceprezes Zarządu. Z uwagi na nieobecność Ministra Rolnictwa – Grzegorza Pudy zaplanowany drugi punkt obrad „Informacja Ministra Rozwoju Wsi na temat aktualnej sytuacji w rolnictwie z uwzględnieniem afrykańskiego pomoru świń” został na wniosek Senatora Macieja Łuczaka przeniesiony na kolejne posiedzenie Komisji.

20 listopada został przesłany do Ministra Rolnictwa i Dyrektora Generalnego GIJHARS Apel do konsumentów i przetwórców żywności podpisany przez 7 organizacji rolniczych. Zaapelowano do producentów, aby nie zaniedbywali obowiązku znakowania produktów krajem pochodzenia. Apel skierowano również do konsumentów, aby w większym stopniu zwracali uwagę na kraj pochodzenia produktu podczas zakupów. Apel do przetwórców i konsumentów podpisały m.in. Krajowy Związek Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej POLPIG, Federacja Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Krajowa Rada Drobiarstwa-Izba Gospodarcza.

20 listopada odbyło się posiedzenie Zarządu Federacji w formie wideokonferencji. W posiedzeniu wzięli udział wszyscy członkowie Zarządu poza Panem Prezesem Zygmuntem Jodko oraz redaktor Krzysztof Zacharuk. Głównym tematem spotkania była analiza trzech „pilotażowych” przetargów na tworzenie Ośrodków Produkcji Rolnej na Wielkopolsce. Wszystkie trzy przetargi nie zostały wygrane przez dotychczasowych dzierżawców. Ustalono, że zostanie napisane pismo z prośbą o spotkanie przedstawicieli Zarządu Federacji z Panią Dyrektor Generalną KOWR. Tematem spotkania mają być trzy punkty tj. podsumowanie przetargów na OPR-y na Wielkopolsce, omówienie możliwości wznowienia funkcjonowania powołanych „Rad Społecznych” i omówienie dostępności do pomocy finansowej z Funduszy Gminnych przeznaczonych dla środowisk, gdzie wcześniej funkcjonowały PGR-y. Zarząd Federacji ustalił także, że wystąpi z prośbą o spotkanie do Pana Ministra Rolnictwa Grzegorza Pudy. Planowane tematy na spotkanie z Panem Ministrem to: gospodarowanie gruntami rolnymi Skarbu Państwa, spadek rentowności produkcji w kluczowych sektorach produkcji rolnej, szanse i zagrożenia związane z Europejskim Zielonym Ładem, nowa perspektywa WPR i PROW na lata 2021-2027. Omówiono także sytuację na rynku mleka, na polach i ceny w skupie w poszczególnych rejonach Polski. Prezes Mariusz Olejnik poprosił także wszystkich członków Zarządu o ich zdanie na temat organizacji Zjazdu. W obecnej sytuacji Panowie uznali, że najwcześniej Zjazd możemy zorganizować w lutym/marcu przyszłego roku.

26 listopada odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w formie wideokonferencji. Tematem posiedzenia była informacja Komisarza UE ds. Rolnictwa Janusza Wojciechowskiego o planach i wyzwaniach stojących przed europejską polityką rolną, w związku z nową perspektywą finansową na lata 2021 – 2027. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Federacji.