3 lipca 2020 r. odbyła się wideokonferencja Rady ds. przedsiębiorczości przy Prezydencie RP poświęcona omówieniu sytuacji w branży rolniczej. Minister Kamiński omówił aktualne działania MRiRW, a  prof. Kowalczyk omówił sytuację na rynkach rolnych na świecie. Sugerowano skupienie się na produkcji żywności ekologicznej. W dyskusji padły głosy, że mięso z dużych farm jest złej jakości i należy wspierać wyłącznie małe gospodarstwa. Obecny na wideokonferencji Wiceprezes Zarządu Waldemar Rolewski zaprotestował przeciwko takiej narracji i podał przykłady dużych farm produkujących dobrej jakości mięso bez antybiotyków. W debacie publicznej nie powinno się używać takiego schematu, kiedy 70% produkcji pochodzi z dużych farm. Ustosunkował się także do produkcji żywności ekologicznej i przekazał jak Polska wygląda na tle innych bogatych europejskich państw. W Polsce produkcja żywności ekologicznej stanowi niewielki odsetek ze względu na brak konsumentów, którzy będą gotowi płacić za dużo droższe produkty.

 

3 lipca 2020 r. w Kuźnicy Zbąskiej woj. wielkopolskie odbyło się posiedzenie Zarządu Federacji z udziałem gości ze związków członków Federacji. Na spotkaniu omówiono udział przedstawicieli Zarządu w spotkaniach, korespondencję przychodzącą i wychodzącą Federacji, sytuację finansową oraz przyjęto plan działania do końca bieżącego roku.

14 lipca 2020 r. w związku z trwającymi pracami nad Planem Strategicznym WPR na lata 2021-2027 miało miejsce spotkanie online na temat wsparcia wymiany wiedzy i innowacji w systemie AKIS. Na początku forum powtórzono czym jest system AKIS oraz jakie instytucje scala. Następnie omówiono zarówno jego mocne, jak i słabe strony. Kolejnym punktem spotkania była analiza szans dla systemu AKIS, jakie mogą pojawić się w nadchodzących latach oraz stwarzających niebezpieczeństwo zagrożeń. Nie zapomniano również poruszyć tematu potrzeb systemu. Po wieloetapowej analizie systemu, dyskutowano na temat jednej z trzech planowanych interwencji, jaką są „Kompleksowe programy doradcze związane z wdrożeniem lub upowszechnianiem dobrych praktyk lub nowych rozwiązań w gospodarstwach rolnych”. Rozpatrywano zakres programów, ilość form doradczych, czas ich trwania, a także sposób oceny ich efektywności.

16 lipca 2020 r. w Bobolicach odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu Federacji z Zarządem Stowarzyszenia Dzierżawców i Właścicieli Rolnych woj. zachodniopomorskiego w Budzistowie. Spotkanie dotyczyło trudnej sytuacji ekonomicznej Stowarzyszenia w Budzistowie. W wyniku dyskusji Zarząd Federacji zadeklarował pomoc w znalezieniu dwóch członków, którzy opłacą składki za rok 2020 do końca bieżącego roku. Zarząd Stowarzyszenia zapłaci natomiast zaległe składki do końca sierpnia br.

20 lipca 2020 r. Federacja otrzymała odpis postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 lipca br o odmowie nadania dalszego biegu skardze konstytucyjnej złożonej w grudniu 2018 roku. Trybunał Konstytucyjny uznał, że ustalony przez Federację zakres zaskarżenia wykracza poza granice ograniczonej rzeczowo legitymacji procesowej, który mogą złożyć jedynie podmioty legitymowane ogólnie wymienione w art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji.

24 lipca 2020 r. Federacja złożyła Zażalenie od postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 lipca 2020 r. i wniosła o wydanie postanowienia o nadanie dalszego biegu wnioskowi z dnia 20.12.2018r.

24 lipca 2020 r. w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu Federacji z przedstawicielami Kierownictwa KOWR w sprawie utworzenia Ośrodka Produkcji Rolnej na bazie firmy Goodvalley. Ustalono, że z wyprzedzeniem półtorarocznym zostaną złożone dokumenty do dwóch OT KOWR na terenie których firma dzierżawi grunty. Ponadto kierownictwo KOWR przekazało, że umowy dzierżawy będą przedłużane na 5 lat.

29 lipca 2020 r. w gmachu MRiRW odbyło się spotkanie Pełnomocnika Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ds ochrony zwierząt z przedstawicielami organizacji rolniczych. Tematem spotkania były między innymi: podniesienie dobrostanu zwierząt w gospodarstwach rolnych​, relacje rolników z pozarządowymi organizacjami pro-zwierzęcymi, zapobieganie bezdomności zwierząt towarzyszących. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

30 lipca 2020 r. w Senacie odbyło się 17 posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w którym uczestniczył Wiceprezes Zarządu Federacji Pan Waldemar Rolewski. Zgodnie z porządkiem obrad rozpatrzono ustawę o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz ustawę o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.