2 czerwca 2020r. Federacja w nawiązaniu do spotkania przedstawicieli Zarządu z Zastępcą Dyrektora Generalnego KOWR Panem Sebastianem Pieńkowskim wystąpiła ponownie do KOWR z pismem dotyczącym rozpatrzenia złożonych propozycji zasad powoływania Ośrodków Produkcji Rolnej. Federacja proponowała, aby przetargi na utworzenie OPR odbywały się przynajmniej rok przed zakończeniem umowy dzierżawy, co umożliwi nie wygaszanie produkcji zwierzęcej w przypadku kontynuacji działalności. Federacja zaproponowała także zasady i kryteria przy przedłużaniu umów dzierżawy, dla dzierżawców którzy wyłączyli 30% gruntów

10 czerwca 2020r. w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa odbyło się spotkanie Zarządu Federacji z kierownictwem KOWR. W czasie zebrania omówiono zasady tworzenia Ośrodków Produkcji Rolnej, zasady przedłużenia dzierżaw dla podmiotów, które wyłączyły 30% gruntów oraz działalność Rad Społecznych w okresie pandemii. KOWR przychylił się do koncepcji Federacji dot. zabezpieczenia czasu na wydanie nieruchomości przy tworzeniu Ośrodków Produkcji Rolnej. Dyrektor Generalny KOWR poinformował, że przekaże informację do Dyrektorów Oddziałów Terenowych, aby rozpatrywali wnioski o utworzenie OPR złożone rok lub półtora roku wcześnie. Okres na wydanie nieruchomości przez dzierżawcę będzie także roczny lub związany z końcem zbiorów. Umowy dzierżawy będą zawierane na co najmniej 10 lat. Wnioski o przedłużenie umowy dzierżawy, dla dzierżawców, którzy oddali 30% gruntów także należy składać dużo wcześniej, ale muszą mieć profesjonalne merytoryczne uzasadnienie. Umowy będą zawierane na minimum 10 lat, a kończyć się będą na koniec okresu agrotechnicznego. Działalność Rad Społecznych jest ograniczona ze względu na pandemię koronawirusa.

 

10 czerwca 2020r. Federacja złożyła do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o nadanie biegu sprawie o kontrolę konstytucyjności prawa w zakresie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, który to wniosek został złożony 20.12.2018r.

 

23 czerwca 2020r. Federacja przedstawiła swoje uwagi do przyjętej przez KE Strategii „Od pola do stołu”. Zdaniem Federacji istnieje ryzyko, że nowe przepisy doprowadzą do znacznego pogorszenia konkurencyjności europejskich farmerów, a także zagrożą bezpieczeństwu żywnościowemu UE. Polskim rolnikom powinno się zapewnić stopniowe dochodzenie do wyznaczonych w strategii celów oraz finansowe wsparcie sektora rolnego w związku z ograniczeniem produkcji w przyszłości. Federacja uważa za stosowne szeroką debatę środowiska rolniczego z przedstawicielami konsumentów, aby rzetelnie przedstawić skutki wprowadzenia tej regulacji i wypracować kompromis.