15 maja dotarła odpowiedź z KOWR na temat przesłanych propozycji dotyczących zasad tworzenia ośrodków produkcji rolniczej. KOWR - w lakonicznym piśmie - zapewnił, że weźmie propozycje Federacji pod uwagę.

13 maja odbyło się posiedzenie zarządu Federacji w formie wideokonferencji. Na posiedzeniu omówiono zaawansowanie budowy nowej strony internetowej organizacji, a także sytuację poszczególnych związków regionalnych. Prezesi poruszali głównie temat suszy, funkcjonowania KOWR, organizacji przetargów oraz pracy rad społecznych. Omówiono możliwości pomocy służbie zdrowia podczas epidemii poprzez zbiórkę środków finansowych. Poza tym omówiono odpowiedź ministra rolnictwa na petycję 13 organizacji branżowych. Członkowie zarządu uznali, że odpowiedź nie była zadowalająca i powinno się przygotować kolejne pismo.

11 maja Federacja wystąpiła z pismem do dyrektora generalnego KOWR o odstąpienie od realizacji zadania podwyższania czynszów po upływie 10 lat (pkt 3.1), zgodnie z treścią zarządzenia nr 73/2019/Z w sprawie wykonywania umowy dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Zaapelowano o zmianę zarządzenia i możliwość kontynuacji umów dzierżaw przez producentów rolnych gospodarujących na ziemiach będących we własności skarbu państwa zgodnie z pierwotnie zawartymi umowami do końca ich trwania. Prośbę motywowano zaistniałą suszą oraz epidemią koronawirusa.

5 maja Federacja Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych otrzymała odpowiedź ministra rolnictwa na wysłaną 3 kwietnia petycję do premiera Mateusza Morawieckiego, wystosowaną przez 13 organizacji branżowych. Jan K. Ardanowski przedstawił wszystkie podjęte działania mające na celu ochronę polskiego sektora rolno-spożywczego oraz konsumentów przed negatywnymi skutkami epidemii. Warto podkreślić, że Federacja nie otrzymała pozytywnej odpowiedzi na wniosek o wstrzymanie wykonywania przepisów ustawy z 16.09.2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Z ŻYCIA FEDERACJI 5-15 MAJA,