29 kwietnia w związku z pracami Zespołu ds. opracowania Planu strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027 odbyło się pierwsze posiedzenie grupy roboczej, podczas którego dyskutowane były zagadnienia związane z konkurencyjnością rolnictwa oraz konsolidacją producentów rolnych. Omówiono potrzeby w obszarze celu: zwiększenie zorientowania na rynek i konkurencyjności, w tym większe ukierunkowanie na badania naukowe, technologię i cyfryzację oraz stymulowanie wspólnych działań rolników oraz kooperacji. Spotkaniu przewodniczył wiceminister rolnictwa Ryszard Kamiński. W spotkaniu, w formie wideokonferencji, uczestniczył p.o. prezesa Federacji Mariusz Olejnik.

22 kwietnia Federacja wraz z organizacjami rolniczymi, sygnatariuszami petycji do premiera przesłała ministrowi rolnictwa (do wiadomości premier) pismo z wnioskami dotyczącymi tematów przedstawionych w petycji.

20 kwietnia Federacja przesłała organizacjom rolniczym podsumowanie wniosków zaproponowanych przez niektóre z nich jako sprawy do pilnej realizacji w wysłanej petycji z 3 kwietnia br. Federacja poprosiła o uwagi i komentarze do przesłanych wniosków i propozycji działań, aby można skutecznie podjąć kolejne kroki, zarówno w kontekście obecnych wyzwań związanych ze stanem epidemii, ale także w celu budowania długofalowej podstawy merytorycznej współpracy z ministrem rolnictwa i podległymi mu służbami.

Z ŻYCIA FEDERACJI 20-29 KWIETNIA,