17 kwietnia w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim, z inicjatywy Feliksa Skotnickiego, prezesa Związku Producentów Rolnych w Szczecinie odbyło się spotkanie trzech podmiotów prawnych: AGROWAR, Spółdzielczego Gospodarstwa Rolnego Baszewice i AGROSTAR, którym w 2018 r. kończą się umowy dzierżawy, a nie wyłączyli 30 proc. dzierżawionych gruntów w myśl ustawy z 2011 r. Wojewoda ze zrozumieniem przyjął argumentację szczecińskiego związku, wysłuchał także dzierżawców, którzy nie zastosowali się do obowiązującego prawa. Ze swojej strony zobowiązał się przesłać do ministra Krzysztofa Jurgiela informację o konieczności umożliwienia zagospodarowania ogromnych areałów użytków rolnych. Zwrócił uwagę na fakt, że kilkaset osób zostanie pozbawionych pracy. W spotkaniu uczestniczyli: Jan Białkowski, dyrektor OT KOWR w Szczecinie, Barbara Wójcik, dyrektor Wydziału Rolnictwa Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Grzegorz Brochocki, wójt gminy Dolice.

12 kwietnia sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysłuchała informacji ministrów: gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej oraz rolnictwa i rozwoju wsi na temat pomocy dla rolników zobowiązanych nową ustawą Prawo wodne do dodatkowych inwestycji w zakresie ochrony środowiska. W wyniku orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE podjęto decyzję o zmianie sposobu realizacji dyrektywy azotanowej w Polsce, polegającej na rezygnacji  z wyznaczania obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia związku azotu ze źródeł rolniczych (OSN) i przyjęciu na obszarze całego kraju jednego programu działań. W związku z tym w ustawie z 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne wprowadzono stosowne przepisy nakładające obowiązek opracowania i wdrożenia na terenie całego kraju programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych. Program działań przewiduje realizację inwestycji w zakresie budowy urządzeń do przechowywania nawozów naturalnych, wykonania bilansu azotu i planu nawożenia w przypadku dużych gospodarstw rolnych. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Ryszard Zarudzki poinformował, że ww. program jest na końcowym etapie prac legislacyjnych. 4 kwietnia br. został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

11 kwietnia sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła informację resortu rolnictwa na temat potrzeb i kierunków zmian ustawy o izbach rolniczych. Informację przedstawił podsekretarz stanu w MRiRW - Rafał Romanowski. Przekazał, że  wprowadzenie zmian w ustawie o izbach rolniczych ma na celu wzrost zainteresowania działalnością samorządu rolniczego oraz wzmocnienie jego roli jako reprezentanta rolników, a także poprawę jego wizerunku. Propozycja zmian w ustawie dotyczy: 1) odstąpienia od przeprowadzanych wyborów w okręgach, gdzie liczba kandydatów równa jest liczbie mandatów; 2) umożliwienia izbom rolniczym świadczenia odpłatnych usług dla rolników w zakresie doradztwa. Uczestniczący w posiedzeniu rolnicy i przedstawiciele organizacji rolniczych podkreślali, że obecne działania KRIR nie spełniają swojej roli, a agencje rolnicze wykazują opieszałą działalność na niekorzyść rolników. Powołana została podkomisja nadzwyczajna ds. zmiany ustawy o izbach rolniczych. Przewodniczącym podkomisji został Krzysztof Ardanowski (PiS). W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

10 kwietnia w Sejmie odbyła się debata nt. zagrożenia, jakie niosą fermy wielkoprzemysłowe dla środowiska naturalnego, zdrowia ludzi oraz dalszej egzystencji gospodarstw rodzinnych. Zarówno rząd w Polsce, jak i UE z jednej strony popierają wieś i gospodarstwa rodzinne, a z drugiej strony oddają wieś wielkim  korporacjom. Polski rolnik czeka od 5 do 7 lat, żeby zbudować lub rozbudować budynek inwentarski. Tymczasem fermy przemysłowe takich problemów nie mają. Przedstawiciel z koalicji społecznej "Stop Fermom" przekonywał, że ekspansja ferm pociąga za sobą skażenia środowiska i drastycznie obniża standard życia ludzi zamieszkujących tereny wiejskie. Wiele miejsca w wystąpieniach poświęcono niedoskonałościom przepisów prawa w zakresie lokowania ferm przemysłowych. Większy wpływ strony społecznej w procesie inwestycyjnym, opracowanie tzw. ustawy odorowej, limitów odległości ferm od zabudowań gospodarskich to podstawowe cele zmiany ustawy. W debacie zabrali głos przedstawiciele wielkoprzemysłowych ferm, twierdząc, że debata jest prowadzona w sposób jednostronny. Oddano głos rolnikom i organizacjom ekologicznym  - przeciwnikom wielkoprzemysłowych ferm. Zarówno Rajmund Paczkowski z zarządu Krajowej Rady Drobiarstwa jak i Włodzimierz Bartkowski - prezes Poldrobu przekonywali, że stawiane przez nich fermy drobiu jak i te, które zostaną postawione - to inwestycje oparte o najwyższe standardy światowe. Z ramienia Federacji w debacie uczestniczyła Barbara Jaworska.

Z ŻYCIA FEDERACJI, 10-17 KWIETNIA,