Aktualności

NEWSLETTER 3/2024

 

5 marca odbyło się posiedzenie Zarządu Federacji. Prezes Mariusz Olejnik zrelacjonował uczestnikom spotkanie organizacji rolniczych z Panem Ministrem Czesławem Siekierskim, które odbyło się 15 lutego. Spotkanie przedstawicieli Federacji z Departamentem Gospodarowania Zasobem KOWR, które odbyło się 27 lutego omówił obecny na nim Prezes Grzegorz Brodziak. Prezesi Związków Regionalnych otrzymali notatkę z tego spotkania. Podsumowania Kongresu EKMA dokonał Dyrektor biura Związku w Bydgoszczy Łukasz Gapa. Prezes Grzegorz Brodziak omówił konferencję prasową, na której został zaprezentowany raport z ekspertyzy IRWIR PAN.

5 marca przedstawiciele 6 organizacji Porozumienia Rolników spotkali się w trybie zdalnym. Głównym tematem spotkania było zatwierdzenie projektu strony internetowej Porozumienia Rolników „Zboża, oleiste i białkowe razem” oraz wizytówek dla członków i Przewodniczącego. W drugiej części spotkania Pan Wiesław Gryn omówił spotkanie przedstawicieli protestujących rolników z Panem Premierem Donaldem Tuskiem. W dyskusji uczestnicy przedstawili swoje oczekiwania zmian w sektorze rolnym i ustosunkowali się do trwających protestów.

19-20 marca odbyło się Europejskie Forum Rolnicze w Jasionce. Prezes Grzegorz Brodziak był jednym z uczestników Panelu: ESG a innowacje w rolnictwie i produkcji żywności. Rozmawiano o tym, jak powinny wyglądać inwestycje zgodne z zasadami ESG oraz instrumenty finansowe i dotacje wspierające innowacje prośrodowiskowe w rolnictwie. Dyskutowano także o znaczeniu edukacji i działaniach podejmowanych przez sektor rolno-spożywczy w celu poodnoszenia świadomości ESG wśród rolników i konsumentów. Podczas Europejskiego Forum Rolniczego w Jasionce odbyła się debata z przedstawicielami organizacji rolniczych, biorących udział w protestach oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Po debacie odbyło się spotkanie ministra z uczestnikami debaty. W myśl osiągniętych uzgodnień Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpi do Rady Ministrów z wnioskiem o wstrzymanie tranzytu produktów, które obecnie objęte są już embargiem. Na Forum był obecny Prezes Zarządu Federacji Mariusz Olejnik.

22 marca przedstawiciele 6 organizacji Porozumienia spotkali się na kolejnym posiedzeniu w trybie zdalnym. Głównym tematem spotkania była relacja Przewodniczącego Wiesława Gryna ze spotkania uzgodnieniowego przedstawicieli protestujących rolników z Ministrem Rolnictwa Czesławem Siekierskim w Jasionce 19 marca br. podczas Europejskiego Forum Rolniczego. Federację reprezentował Pan Waldemar Dobrowolski Członek Zarządu.

22 marca w IERiGŻ-PIB odbyło się seminarium pt. Czy zmiany klimatyczne i zużycie energii wpływają na bezpieczeństwo żywnościowe krajów Unii Europejskiej na przykładzie sektora zbożowego? Empiryczne dowody z badania panelowego. Referat wygłosili: dr hab. Irena Łącka, prof. ZUT oraz dr Błażej Suproń z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Seminarium było efektem odbytego miesięcznego stażu naukowego w Zakładzie Ekonomiki Agrobiznesu i Biogospodarki IERiGŻ-PIB. W seminarium uczestniczył Pan Waldemar Rolewski Wiceprezes Federacji.

26 marca odbyło się posiedzenie Zarządu Federacji w Warszawie. Głównym tematem posiedzenia było ustalenie porządku obrad na planowanym na 25 kwietnia Zjeździe Federacji. Uzgodniono też listę gości na część otwartą Zjazdu. W dalszej części spotkania rozmawiano o planowanych na najbliższy okres spotkaniach np. z KOWR i Ministrem Rolnictwa. Ważnym tematem była też sprawa naliczania czynszów dzierżawnych według nowych zasad.

27 marca w Warszawie odbyło się Forum Finansowania Agrobiznesu. Stefan Krajewski, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Grzegorz Brodziak, wiceprezes zarządu Polskiej Federacji Rolnej w swoich wystąpieniach otwierających Forum Finansowania Agrobiznesu wskazywali na znaczenie dialogu pomiędzy przedsiębiorcami, bankami a administracją państwową.

NEWSLETTER 2/2024

 

2 lutego przedstawiciele Zarządu Federacji spotkali się z Ministrem Czesławem Siekierskim i jego współpracownikami. Prezes Mariusz Olejnik przedstawił krótką informację o Polskiej Federacji Rolnej i poinformował, że priorytetową sprawą jest dla naszego środowiska  zatrzymanie likwidacji towarowych gospodarstw: dotyczy tych którzy nie wyłączyli 30 % gruntów i tych którzy wyłączyli. Chodzi o zapewnienie możliwości  przedłużania umowy dzierżawy na dłuższy okres bez kolejnych wyłączeń. Pan Minister Czesław Siekierski podkreślił, że utrzymanie produkcji zwierzęcej jest dla niego bardzo istotne. Rozmawiano także o możliwościach tworzenia Ośrodków Produkcji Rolniczej. W spotkaniu uczestniczyli Mariusz Olejnik, Grzegorz Brodziak i Waldemar Rolewski. Zaplanowano kolejne spotkanie poszerzone o Kierownictwo KOWR.

2 lutego w Warszawie odbyło się X Forum Sektora Wołowiny. Tegoroczna edycja wydarzenia odbywa się pod hasłem „Produkcja zrównoważona – szanse i zagrożenia”. W Forum biorą udział hodowcy i producenci bydła, eksperci branżowi oraz politycy. Uczestniczący w debacie komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski zadeklarował, że będzie na forum Unii wnioskował o zmniejszenie biurokratycznych wymogów wobec rolników, którzy realizują unijne wymogi w zakresie klimatu i środowiska. Komisarz wyraził ponadto opinię, że w UE potrzebne jest dodatkowe wsparcie dla gospodarstw mieszanych – łączących produkcję zwierzęcą i roślinną. W Forum uczestniczyli z ramienia Federacji Prezes Mariusz Olejnik i Wiceprezes Grzegorz Brodziak, a zdalnie Członek Zarządu Zygmunt Jodko.

2 lutego odbyła się XXX edycja Ogólnopolskiego Konkursu ROLNIK-FARMER ROKU. Tegoroczna, jubileuszowa edycja była okazją do wspomnień i podsumowań. W Gali uczestniczył Prezes Zarządu Mariusz Olejnik.

8 lutego odbyło się spotkanie online przedstawicieli Porozumienia Rolników „Zboża, oleiste, białkowe razem”, którego członkiem jest Federacja. Omówiono projekt tworzonej dla Porozumienia strony internetowej. W dalszej części spotkania Pan Wiesław Gryn zrelacjonował spotkanie organizacji rolniczych z Ministrem Rolnictwa Czesławem Siekierskim, które odbyło się 6 lutego br. Rozmawiano na temat trwających protestów rolników w różnych częściach kraju.

8 lutego odbyło się posiedzenie online Zarządu Polskiej Federacji Rolnej. Prezes Mariusz Olejnik zrelacjonował uczestnikom spotkanie Porozumienia Rolników „Zboża, oleiste i białkowe razem” z Panem Ministrem Czesławem Siekierskim. Prezes Grzegorz Brodziak dodał, że staraliśmy się pokazać Panu Ministrowi konsekwencje braku szybkich decyzji, czyli likwidację produkcji zwierzęcej i miejsc pracy. Rozmawiano także o Europejskim Kongresie Menadżerów Agrobiznesu.

9 lutego odbyło się posiedzenie Koalicji Zdrowe Gleby on-line. Polska Federacja Rolna jest jednym z członków Koalicji Zdrowe Gleby. W spotkaniu wziął udział Wiceprezes Zarządu Grzegorz Brodziak. Konkluzje z dyskusji są dostępne na stronie Federacji https://federacjarolna.pl/aktualnosci/spotkanie-czlonkow-koalicji-zdrowe-gleby/.

14 lutego odbyło się kolejne spotkanie ośmiu organizacji inicjatywy #HodowcyRazem. Uzgodniono przesłanie pisma do Ministra Rolnictwa z prośbą o spotkanie z członkami inicjatywy. Ustalono także konsolidację działań przy organizacji konferencji branżowych oraz rozpatrzenie możliwości jak najszybciej utworzenia portalu dla producentów rolno- spożywczych. Członkowie spróbują także wypracować stanowisko dot. Funduszu Ochrony Rolnictwa. Prezes Mariusz Olejnik w związku z zaangażowaniem w koordynację Porozumienia Rolników „Zboża, oleiste, białkowe razem” za zgodą uczestników spotkania przekazał koordynację prac inicjatywy #HodowcyRazem inicjatywy Panu Grzegorzowi Brodziakowi.

15 lutego odbyło się spotkanie Ministra Rolnictwa z przedstawicielami protestujących rolników, związków i organizacji rolniczych oraz samorządu rolniczego. Protestujący rolnicy zgłosili wiele postulatów, w tym dwa główne to: zupełnej rezygnacji z Zielonego Ładu oraz całkowitego zamknięcia naszej granicy z Ukrainą. Minister Czesław Siekierski zaapelował do rolników o to, aby  blokady i protesty miały jak najmniejszą uciążliwość dla społeczeństwa. W trakcie spotkania Prezes Mariusz Olejnik przedstawił uwagi i sugestie Federacji do aktualnej sytuacji. Został też jednym z członków utworzonego podczas spotkania Zespołu. W spotkaniu uczestniczył także Wiceprezes Grzegorz Brodziak.

 

22 lutego odbyła się 9. edycja Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu (EKMA), którą zorganizowano w zabytkowej Cukrowni Żnin. Uczestniczyło w niej blisko 400 osób, a kolejne tysiące uczestniczyły w wydarzeniu on-line dzięki transmisji. EKMA to zdecydowanie najważniejsze wydarzenie związane z towarowym rolnictwem w Polsce. W ramach pięciu paneli dyskusyjnych poruszono tematy związane z wpływem krajowej polityki i WPR oraz wojny w Ukrainie na sektor rolno-spożywczy i funkcjonowanie polskiej wsi. Rozmawiano o wyzwaniach związanych ze zmianami klimatycznymi i z zapewnieniem bezpieczeństwa żywnościowego. Na przykładach konkretnych gospodarstw pokazywano możliwości, jakie daje rolnictwo regeneratywne, bazujące na biologizacji i mechanizacji, oraz integracja polskiego środowiska rolniczego w ramach istniejącej struktury agrarnej. W debatach uczestniczyli Panowie Mariusz Olejnik i Grzegorz Brodziak.

26 lutego w Pałacu Staszica odbyła się konferencja prasowa prezentująca raport z  ekspertyzy nt. „Skutki polityki państwa realizowanej wobec dzierżawców wielkoobszarowych gospodarstw rolnych utworzonych w wyniku przekształceń byłych PGR-ów” autorstwa uznanych ekspertów. Obecni byli dziennikarze oraz Kierownictwo ARiMR oraz KOWR. Ponadto uczestniczyli w konferencji niektórzy ze współautorów raportu. W konferencji prasowej jako przedstawiciel Federacji uczestniczył Pan Grzegorz Brodziak.

27 lutego odbyło się spotkanie przedstawicieli Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Polskiej Federacji Rolnej. Spotkanie otworzył Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR Pan Lucjan Zwolak, a prowadził Pan Dyrektor Departamentu Gospodarowania Zasobem Robert Gnat. Tematem spotkania miało być rozporządzenie dotyczące kryteriów oceny ofert w przetargu na OPR,  a na prośbę Federacji agendę poszerzono o dyskusję nad propozycją zmian w Zarządzeniu 104/2023/Z przesuwającą okres wydania dzierżawy z 12 do 24 miesięcy. Prezes Waldemar Rolewski argumentował, że aby prawidłowo przygotować przetarg potrzebny jest czas, a kiedy rozstrzygnie się przetarg, także potrzebny jest odpowiedni okres, szczególnie jeśli gospodarstwo będzie przejmował nowy dzierżawca. Z tego względu okres 24 miesięcy to czas niezbędny na racjonalne przeprowadzenie całej procedury. Kryteria przetargu muszą być bardzo precyzyjne. Kierownik z DGZ KOWR Michał Siewierski przekazał, ze Ministerstwo Rolnictwa cały czas pracuje nad rozporządzeniem dot. kryteriów oceny ofert w przetargu. KOWR będzie przesyłał swoje uwagi do MRiRW i propozycje modyfikacji zapisów odnośnie kryterium czynszu oraz doświadczenia. Dyrektor Lucjan Zwolak zapewnił, że wkrótce Rady Społeczne wznowią swoje prace. W spotkaniu z Zarządu PFR uczestniczyli Wiceprezesi Zarządu Grzegorz Brodziak i Waldemar Rolewski.

NEWSLETTER 1/2024

 

9 stycznia odbyło się noworoczne posiedzenie Zarządu, Rady Federacji i Prezesów Związków Regionalnych w Baranowie k/Poznania z udziałem gości online. Prezes Mariusz Olejnik omówił działania Zarządu w 2023 roku. Zatwierdzono przystąpienie Polskiej Federacji Rolnej do Porozumienia Rolników „Zboża, oleiste i białkowe razem”. Głosowano też nad wysłaniem pisma do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska. Jednogłośnie wyrażono zgodę na przekazanie pisma. Dyrektor Związku w Bydgoszczy Łukasz Gapa przekazał podstawowe informacje dotyczące spraw organizacyjnych i finansowych Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu, który odbędzie się 22 lutego w Cukrowni Żnin. Prezes Grzegorz Brodziak przekazał uczestnikom aktualny stan przygotowania ekspertyzy IRWiR PAN i plan działań komunikacyjnych. Zaproponował zorganizowanie konferencji prasowej w Warszawie po zaprezentowaniu ekspertyzy na Kongresie w Żninie.

10 stycznia Rada i Zarząd Polskiej Federacji Rolnej wystosowały pismo do Premiera RP o konieczności podjęcia jak najszybszych działań w celu zatrzymania sabotażu gospodarczego dotyczącego likwidacji bardzo ważnych dla polskiego rolnictwa towarowych gospodarstw rolnych.

12 stycznia w Rawiczu odbyło się spotkanie dzierżawców mających problem z przedłużeniem dzierżawy w KOWR z prawnikami. W związku z licznymi sygnałami dotyczącymi problemów z nieprzedłużaniem przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa umów dzierżawy dotychczasowym dzierżawcom Polska Federacja Rolna podjęła się koordynacji spotkania dla dzierżawców z udziałem prawników. Sześciu przedstawicieli dzierżawców przedstawiło swoją sytuację m.in. Grupa Pieprzyk i Top Farms. Dyskutowano o możliwych rozwiązaniach sytuacji.

15 stycznia przedstawiciele sześciu organizacji Porozumienia Rolników „Zboża, oleiste, białkowe razem” spotkali się z Ministrem Czesławem Siekierskim i jego współpracownikami. Porozumienie Rolników przedstawiło Ministrowi w trakcie spotkania 12 wniosków i propozycji działań dotyczących kluczowych kwestii w sektorze rolnictwa, które powinny jednocześnie stanowić punkt wyjścia do przeglądu Krajowego Planu Strategicznego dla PROW i opracowania opartej o systemowe rozwiązania „Strategii dla polskiego rolnictwa”. Minister zgodził się, że bardzo ważne jest wypracowanie i uchwalenie ustawy o dzierżawie i że takie prace należy szybko podjąć. Równolegle należy podjąć prace nad zmianą ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym – w celu uporządkowania kwestii związanych z gruntami przeznaczonymi pod produkcję rolniczą i zabudowy mieszkalnej na terenach wiejskich. W drugiej części spotkania Dyrektor Waldemar Guba odniósł się do najbardziej palącego obecnie problemu – nadmiernego napływu zbóż i innych produktów rolnych z Ukrainy.

19-21 stycznia odbyły się targi Polagra Premiery 2024. Polska Federacja Rolna była Partnerem branżowym wydarzenia. Prezes Zarządu Mariusz Olejnik uczestniczył w otwarciu targów i uroczystym przecięciu wstęgi.

Wiceprezes Grzegorz Brodziak był uczestnikiem debaty Gospodarstwo rolne niezależne energetycznie. W co inwestować? Prawne i podatkowe pułapki OZE.

Od tego nie ma odwrotu: Zmiany klimatyczne, Ukraina w przedsionku do UE, globalne powiązania handlowe, Wspólna Polityka Rolna UE. Jakie to rodzi skutki dla rolnictwa Polski? To temat debaty, w której uczestniczył m.in. Prezes Mariusz Olejnik. Rozmawiano też o transformacji produkcji rolnej i wykorzystaniu OZE na polskiej wsi.

24 stycznia odbyło się posiedzenie Zarządu Federacji online. Tematem posiedzenia było przygotowanie się do spotkania z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesławem Siekierskim.

NEWSLETTER 12/2023

7-8 grudnia Pani Agnieszka Rolewska-Nowak uczestniczyła w sesji plenarnej sektorowego dialogu społecznego i Zgromadzeniu Ogólnym Geopa- Copa. 7 grudnia EFFAT i Geopa spotkały się na sesji plenarnej europejskiego sektorowego dialogu społecznego na rzecz rolnictwa. Po roku wymian partnerzy społeczni podpisali wspólne oświadczenie uznające wpływ zmian klimatycznych na zatrudnienie w rolnictwie, zwłaszcza w zakresie straconych dni pracy i niekorzystnego wpływu na zdrowie pracowników rolnych. Za pomocą tego dokumentu partnerzy społeczni wezwali decydentów i władze publiczne do wdrożenia środków wsparcia dla pracodawców i pracowników. Zgromadzenie Ogólne Geopy zebrało się 8 grudnia  w Brukseli oraz w Internecie, aby omówić priorytety organizacji i bieżące sprawy. Pierwsza część spotkania obejmowała tematy informacyjne, w tym manifest Copa-Cogeca na wybory do Parlamentu Europejskiego oraz prace Copa-Cogeca nad proponowaną ustawą o renaturyzacji przyrody. Ponadto DG AGRI wzięła udział w spotkaniu, aby przedstawić niedawno uruchomioną sieć UE WPR i Europejski Pakt Wiejski. Pan Waldemar Rolewski uczestniczył w zgromadzeniu ogólnym online, Pani Agnieszka Rolewska-Nowak była stacjonarnie na spotkaniu w Brukseli.

12 grudnia odbyło się posiedzenie Zarządu PFR w formule online. Uzgodniono przesłanie do nowo wybranego Premiera i Ministra Rolnictwa listu z gratulacjami poszerzonego o krótką informację o Federacji i wyrażenie deklaracji współpracy. Dyskutowano o projekcie ustawy o KOWR i zmianach dotyczących funkcjonowania Rad Społecznych. Uczestnicy zaniepokojeni byli faktem publicznego ujawniania danych dzierżawców, w tym danych osobowych przez udostępnianie nagrań posiedzeń Rad Społecznych. Ustalono pilne przygotowanie stanowiska w tej sprawie adresowane do Ministra Rolnictwa. W ostatnim punkcie ustalono, że spotkanie noworoczne dla członków Rady, Zarządu i Prezesów Związków Regionalnych odbędzie się dnia 9 stycznia 2024 r. w Baranowie k.Poznania.

13 grudnia w siedzibie Pomorskiej Izby Rolniczej w Pruszczu Gdańskim odbyło się posiedzenie Pomorskiej Rady Rolnictwa. Omówiono bieżącą sytuację w rolnictwie oraz propozycje zmian legislacyjnych w poszczególnych branżach. W posiedzeniu uczestniczył Grzegorz Brodziak Wiceprezes Zarządu Federacji.

15 grudnia odbyło się posiedzenie online kapituły konkursu Producent Bydła Mięsnego roku 2023. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się podczas Gali Finałowej Konkursu w trakcie X Forum Sektora Wołowiny, wówczas informacja zostanie przekazana uczestnikom biorącym udział oraz do informacji publicznej. W spotkaniu uczestniczył Waldemar Dobrowolski Członek Zarządu Federacji.

20 grudnia tematem posiedzenia Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi było rozpatrzenie informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli działań organów państwa w zakresie importu i obrotu zboża i rzepaku z Ukrainy. Raport z kontroli NIK dotyczący działania organów państwa w zakresie importu i obrotu zboża oraz rzepaku z Ukrainy nie pozostawił złudzeń. Jak przekazał przedstawiciel NIK-u winę za całą sytuacje ponosi rząd, który nie opracował rozwiązań systemowych pozwalających na zapewnienie stabilności rynku rolnego, a swoje działania opierał jedynie na doraźnej pomocy finansowej i czasowym zablokowaniu granic na towary zza wschodniej granicy. Z ustaleniami raportu zgadza się nowy resort rolnictwa. Wiceminister Rolnictwa Stefan Krajewski zauważył też, że dalsze utrzymywanie embarga na produkty z Ukrainy może skutkować rozpoczęciem ze strony Unii procedury naruszeniowej. W posiedzeniu uczestniczył Prezes Zarządu Federacji Mariusz Olejnik.

 

NEWSLETTER 11/2023

6 listopada odbyło się posiedzenie Zarządu Polskiej Federacji Rolnej on-line, w którym uczestniczyli wszyscy członkowie Zarządu oraz Przewodniczący Rady Tomasz Zdziebkowski. Głównym tematem posiedzenia było opracowanie planu zatrzymania sabotażu gospodarczego w rolnictwie i znalezienie rozwiązania na mądrą restrukturyzację gospodarstw, które nie wyłączyły 30 % gruntów.

6 listopada w Toruniu, w ramach Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu (FINBiS) - Grzegorz Brodziak wygłosił prezentację: "Produkcja żywności w modelu zrównoważonym i cyrkularnym w dobie zagrożenia bezpieczeństwa żywnościowego i zmieniających się oczekiwań konsumentów - na przykładzie Goodvalley".

8 listopada w gmachu Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarski Żywnościowej – PIB w Warszawie odbył się sprawozdawczo-wyborczy XVIII Krajowy Zjazd Delegatów Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, podczas którego zatwierdzono sprawozdania finansowe i merytoryczne z działalności Zrzeszenia za 2022 rok tym samym udzielając absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz wybrano nowe organy KZPRiRB na lata 2023-2027. Prezes Zarządu Federacji Mariusz Olejnik został wybrany do Prezydium KZPRiRB na funkcję Wiceprezesa Zarządu.

8 listopada przedstawiciele Polskiej Federacji Rolnej- Wiceprezes dr inż. Waldemar Rolewski i ekspert Agnieszka Rolewska-Nowak uczestniczyli w posiedzeniu organizacji europejskich pracodawców GEOPA-COPA. Przedstawiciele Federacji i reprezentanci czeskiej organizacji pracodawców zgłaszali, że istotniejsza niż migracja zarobkowa z perspektywy ich rolnictwa jest ochrona rolnictwa europejskiego przed rolnictwem spoza UE, którego nie dotyczą rygorystyczne unijne regulacje. Pozostałe wybrane zagadnienia były zgodnie z naszymi deklaracjami.

14 listopada odbyła się 11 edycja Narodowych Wyzwań w Rolnictwie. Podczas wydarzenia, w trakcie 10 sesji, ponad pięćdziesięciu ekspertów rozmawiało o kluczowych, najaktualniejszych i najgorętszych tematach związanych z funkcjonowaniem polskiego sektora rolniczego. Uczestnicy mieli również szansę poznać laureatów trzech konkursów. W konferencji uczestniczył stacjonarnie Prezes Zarządu Mariusz Olejnik i członkowie Prezydium Rady Łukasz Gapa i Antoni Pieprzyk.

15 listopada w Hotelu Via Baltica k.Łomży miała miejsce VII Ogólnokrajowa konferencja Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju na temat śruty rzepakowej pt. „Stawiam na pasze rzepakowe w żywieniu bydła mlecznego”. Po oficjalnym otwarciu konferencji przez m.in. Prezesa Zarządu PSPO Mariusza Szeligę, dyrektor generalny PSPO Adam Stępień omówił aktualną sytuację na rynku produktów przerobu rzepaku w Polsce i Europie. Po merytorycznych wstąpieniach przedstawicieli akademickich rozpoczęła się debata ekspercka, w której uczestniczył m.in. Prezes Mariusz Olejnik. Dotknięto zagadnień embarga na śrutę sojową, prognoz zbiorów i zasiewów rzepaku w przyszłych latach, czy też rynku rzepaku w obliczu wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej.

15 listopada Wiceprezes Zarządu PFR Grzegorz Brodziak wziął udział w seminarium zorganizowanym przez Animal Task Force w Brukseli. Tematem spotkania były "Zrównoważone systemy produkcji zwierzęcej - co to oznacza?". Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele Komisji Europejskiej (DG Agri, DG Sante), profesorowie uniwersyteccy i naukowcy (Szwecja, Anglia, Irlandia) oraz eksperci.

17 listopada odbyło się seminarium IERiGŻ online pt. „Modernizacja Gospodarstw Rolnych oraz Przywracanie Potencjału Produkcji Rolnej - wybrane aspekty ewaluacji”. Referat wygłosili dr Cezary Klimkowski oraz mgr inż. Adam Kagan. W seminarium uczestniczył Prezes Waldemar Rolewski.

20 listopada w LODR w Kalsku Lubuski Związek Rolników zorganizował spotkanie, w którym oprócz członków Lubuskiego Związku Rolników udział wzięli zaproszeni  goście, w tym Prezes Polskiej Federacji Rolnej Mariusz Olejnik. Tematem spotkania było „Rolnictwo w Ukrainie, stan obecny i perspektywy w kontekście Polski”. Wykład na miejscu wygłosił p. Sławomir Matuszak z Ośrodka Studiów Wschodnich, natomiast on-line temat przedstawił p. Marek Budzisz – ekspert d/s Rosji w Fundacji Instytut Wolności.

21 i 22 listopada Prezes Grzegorz Brodziak wziął udział w Open Eyes Economy Summit w Krakowie. Był jednym z panelistów w debacie na temat wyzwań, napięć i możliwych scenariuszy dla rynku żywności Unii Europejskiej, w której poruszono następujące tematy:

  1. konsekwencje wojny dla produkcji i eksportu żywności na Ukrainie
  2. Ukraina i rynek żywności w Unii Europejskiej
  3. sytuacja i wyzwania na rynku pasz dla zwierząt
  4. Europejski Zielony Ład i bezpieczeństwo żywnościowe.

27 listopada w siedzibie KOWR odbyło się posiedzenie Rady Społecznej ds. gospodarowania gruntami rolnymi Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Na posiedzeniu omówiono aktualny stan zagospodarowania nieruchomości ZWRSP, przedstawiono wprowadzane zmiany w Zarządzeniach Dyrektora Generalnego KOWR i podsumowano działania KOWR w roku 2023. Problemy z wyłączeniami gruntów mają miejsce w 10-ciu spośród 16 oddziałów terenowych KOWR. W posiedzeniu uczestniczył Wiceprezes Zarządu PFR Waldemar Rolewski.

28 listopada na terenie MTP w Poznaniu odbyło się VIII Forum Rolników i Agrobiznesu nt. „Ziemia w opałach- jak zapewnić wode, żywność i dobre środowisko- kluczowe znaczenie rolnictwa”. W konferencji uczestniczył Pan Henryk Ordanik Prezes Związku Pracodawców Rolnych w Poznaniu.

 

Wiceprezes Zarządu Federacji Grzegorz Brodziak napisał również artykuł i wystąpił w podcaście Pomorskiego Thinklettera https://www.kongresobywatelski.pl/pomorski-thinkletter/wydania/3-2023-2/ . W tym wydaniu Thinklettera omówiono aktualne wyzwania stojące przed rolnictwem: polikryzys, który w ostatnich latach szczególnie dotknął sektor rolno-spożywczy. Jak stawić mu czoła? Jak modernizować wieś, zwiększając jej wydajność, a jednocześnie dbając o klimat i środowisko?

NEWSLETTER 10/2023

 

3 października ukazał się wywiad w Dagens Industri (największym szwedzkim dzienniku ekonomicznym) – Wiceprezes, a jednocześnie Rzecznik Prasowy Federacji Grzegorz Brodziak rozmawiał ze szwedzką dziennikarką na temat sytuacji w polskim rolnictwie w kontekście napływu zbóż i innych produktów rolnych z Ukrainy.

 

4 października przy udziale Komisarza d/s Rolnych Unii Janusza Wojciechowskiego, Wiceministra Rolnictwa Krzysztofa Ciecióry, szefów związków branżowych wołowiny, kilku dziennikarzy mediów branżowych odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego oraz Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego. Głównym tematem była prezentacja przez przedstawicieli Fundacji Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS  Raportu dotyczącego społecznego  postrzegania dobrostanu zwierząt, tematyki zdrowia i komfortu zwierząt hodowlanych. Federację na konferencji reprezentował Pan Mirosław Dackiewicz Członek Prezydium Rady.

5 października odbyło się posiedzenie Zarządu Polskiej Federacji Rolnej. Głównym tematem było przygotowanie stanowiska inicjatywy #HodowcyRazem do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu ofert pisemnych, liczbie punktów przyznawanych za ich spełnienie oraz rodzajów dowodów potwierdzających ich spełnienie. Uzgodniono m.in. podniesienie wagi kryterium Doświadczenie w prowadzeniu danego rodzaju produkcji rolniczej ze względu na szczególnie ważne przy produkcji zwierzęcej utrzymanie ciągłości produkcji w danym Ośrodku Produkcji Rolnej. Dyrektor Biura Związku w Bydgoszczy Łukasz Gapa omówił wszystkie kwestie związane z organizacją kolejnej edycji Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu. Ustalono zarys tematyczny paneli podczas kongresu.

13 października odbyło się kolejne spotkanie ośmiu organizacji inicjatywy #HodowcyRazem. W pierwszej części spotkania dyskutowano nad projektem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu ofert pisemnych. W dyskusji ustalono dopisanie kryterium: Wielkość zatrudnienia, liczba domowników pracujących w rolnictwie i liczba zawartych umów o pracę w ostatnich 5 latach. Następnie przedstawiciele obecnych na spotkaniu organizacji przekazali czym aktualnie się zajmują i z jakimi problemami się mierzą np. dyrektywa emisyjna. Polską Federację Rolną na spotkaniu reprezentował Mariusz Olejnik, Grzegorz Brodziak, Romuald Jankowski, Waldemar Dobrowolski i Leszek Wojciechowski.

20 października w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB odbyło się seminarium online pt. „Ekologizacja rolnictwa: perspektywy i wyzwania”. Referat wygłosiła Prof. Alina Burliai. W seminarium uczestniczył Wiceprezes Zarządu Waldemar Rolewski.

24 października odbyła się Rada Programowa X Forum Sektora Wołowiny. Zagadnienia jakie będą poddane dyskusji na forum to propozycje do założeń nowej WPR oraz szanse i zagrożenia dla europejskiego rolnictwa w kontekście ewentualnej akcesji Ukrainy, transformacja sektora wołowiny w kierunku zrównoważonym ze szczególnym uwzględnieniem dobrostanu bydła, ograniczenia substancji aktywnych w leczeniu zwierząt, redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz lepszego zarządzania jakością̨ kulinarną, ważnej roli produkcji zwierzęcej w zrównoważonej produkcji rolnej i mięsa w zrównoważonej diecie. W spotkaniu uczestniczył Zygmunt Jodko Członek Zarządu Polskiej Federacji Rolnej.

26 października odbyło się posiedzenie Polskiej Koalicji Biopaliw i Pasz Białkowych. Na posiedzeniu omówiono ekspertyzę paszową IERiGŻ pod kątem jej praktycznego zastosowania, działania PKBiPB dotyczące ustanowienia okresu przejściowego oraz nowego raportu dla Poslki w zakresie emisyjności surowców rolnych, inicjatyw(1) dotyczącą uruchomienia w Polsce rynku biopaliwa B20 oraz definicję paliw neuralnych pod względem emisji CO2 w kontekście potencjalnego utrzymania silnika spalinowego po 2035 roku. W spotkaniu uczestniczył Mariusz Olejnik Prezes Zarządu.

26- 28 października Wiceprezes Grzegorz Brodziak uczestniczył w OECD w Paryżu w dyskusji o tym jak przyśpieszyć transformację rolnictwa w kierunku bardziej zrównoważonych standardów na całym świecie. Było to pierwsze spotkanie Global Forum on Farm Policy Innovation (GFFPI). Ważną częścią dyskusji była przyszła rola handlu w promowaniu zrównoważonego rolnictwa. Jako przedstawiciel Polskiej Federacji Rolnej i European Landowners Organisation Prezes Grzegorz Brodziak mógł zaprezentować przypadek Goodvalley jako przykład dobrej praktyki w zakresie wdrażania zrównoważonych rozwiązań.

NEWSLETTER 9/2023

 

6 września w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie odbyła się Konferencja „Systemy Jakości Żywności w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027”. Sekretarz stanu Rafał Romanowski przedstawił rolę systemów jakości w budowaniu relacji z konsumentami. Uczestnicy dyskutowali o tym, w jaki sposób promować systemy jakości, aby były one rozpoznawalne, a także o tym, jaki wpływ mają systemy jakości na budowanie relacji między konsumentami a producentami rolnymi. Omówione zostały także tematy dotyczące interwencji w ramach systemów jakości w Planie Strategicznym na 2023-2027 oraz zagadnienia związane z paszportyzacją polskiej żywności. Polską Federację Rolną reprezentował Mirosław Dackiewicz Wiceprzewodniczący Rady.

6-7 września Prezes Zarządu Mariusz Olejnik uczestniczył w XXXII Forum Ekonomicznym w Karpaczu „Nowe wartości Starego Kontynentu – Europa u progu zmian”. Do Karpacza na trzy dni zjechały się najważniejsze osoby w kraju oraz w regionie: liderzy polityki, gospodarki, samorządu, wybitni przedstawiciele świata kultury i nauki. Prezes uczestniczył m.in. w debacie: Sektor rolno- spożywczy wczoraj- dziś – jutro.

13-14 września odbyła się Konferencja podsumowująca dokonania doradztwa rolniczego w Polsce z okazji 100-lecia doradztwa rolniczego. W wydarzeniu uczestniczyło 350 osób – przedstawicieli państwowego doradztwa rolniczego, środowisk rolniczych, instytutów naukowych, szkół wyższych oraz instytucji współpracujących z MODR i Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Konferencja była podsumowaniem dokonań państwowego doradztwa w Polsce. W konferencji uczestniczył Prezes Mariusz Olejnik.

18 września po udzieleniu komentarza przez Rzecznika Prasowego Pana Grzegorza Brodziaka dot. Funduszu Ochrony Rolnictwa ukazał się w Dzienniku Gazeta Prawna artykuł „Ochrona dla rolników, ale i zachęta dla ryzykanctwa”.

21 września w Warszawie odbyła się Konferencja zorganizowana przez IERiGŻ pt. Sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie w obliczu nowych wyzwań. Celem Konferencji było podjęcie dyskusji o nowych wyzwaniach w sektorze rolno-żywnościowym i ich wpływie na rozwój obszarów wiejskich. Uwarunkowania geopolityczne, w tym np. wojna w Ukrainie, pandemia COVID-19, Europejski Zielony Ład czy transformacja energetyczna mają istotny wpływ na to, co dzieje się w rolnictwie i globalnej gospodarce żywnościowej. Jednym z prelegentów sesji II był Pan Grzegorz Brodziak Wiceprezes Polskiej Federacji Rolnej. Wygłosił referat pt. „Kluczowe wyzwania dla zrównoważonego rolnictwa i produkcji żywności w czasach zagrożenia bezpieczeństwa żywnościowego świata i zmieniających się oczekiwań konsumentów: studium przypadku Goodvalley Agro S.A.”. W konferencji uczestniczył także Prezes Mariusz Olejnik i Wiceprezes Waldemar Rolewski.

 

22 września w ramach prac organizacji europejskich pracodawców GEOPA-COPA przedstawiciele Polskiej Federacji Rolnej- Wiceprezes dr inż. Waldemar Rolewski i ekspert Agnieszka Rolewska-Nowak uczestniczyli w posiedzeniu Komitetu Sektorowego Dialogu Społecznego do spraw rolnictwa. Ważnym elementem spotkania przygotowawczego były wnioski z debaty dotyczącej Wspólnej Polityki Rolnej, w której przedstawiciele Federacji wraz z kilkoma innymi członkami GEOPA  uczestniczyli 14.09.2023.  Głos organizacji europejskich pracodawców był dobrze słyszalny w kontekście zagrożeń konkurencyjności i bezpieczeństwa żywnościowego Europy wiążących się z wprowadzanymi regulacjami, a zwłaszcza z zagadnieniem warunkowania społecznego. Wpływ zmieniających się warunków klimatycznych (upały, susze, mrozy, powodzie, pożary) na  rolnictwo jest bardzo odczuwalny we wszystkich państwach członkowskich. GEOPA i EFFAT opracowują wspólne stanowisko, które może być podstawą przyszłych unijnych rekomendacji. Oprócz oczekiwanych rozwiązań chroniących pracowników w rolnictwie niezbędne są rozwiązania wspierające pracodawców rolnych.

26 września odbyło się spotkanie Komitetu Organizacyjnego Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu. Na spotkaniu omówiono propozycje daty i miejsca kongresu, budżet, proponowane tematy debat i inne podstawowe sprawy organizacyjne dotyczące organizacji kolejnej edycji wydarzenia.

 

 

 

 

 

NEWSLETTER 8/2023

9 sierpnia Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Robert Telus spotkał się z organizacjami rolniczymi zrzeszonymi w COPA-COGECA oraz w innych ponadnarodowych organizacjach rolniczych. Minister Robert Telus oraz prezes Wiktor Szmulewicz i wiceprezes Mirosław Borowski Krajowej Rady Izb Rolniczych podpisali umowę o udzielenie Krajowej Radzie Izb Rolniczych dofinansowania, w formie dotacji celowej, kosztów związanych z uczestnictwem polskich organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej w 2023 r. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, po zawarciu tej umowy, Krajowa Rada Izb Rolniczych będzie mogła zawrzeć umowy o udzielenie dofinansowania z poszczególnymi organizacjami rolniczymi wymienionymi w załączniku do tej umowy, w tym z Polską Federacją Rolną. W spotkaniu uczestniczył Wiceprezes Zarządu Waldemar Rolewski.

18 sierpnia odbyło się posiedzenie Zarządu Federacji online. Do prac w Zespole do spraw opracowania propozycji zmian ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi SP oraz ustawy o KOWR wybrano jako przedstawiciela PFR Pana Grzegorza Brodziaka Wiceprezesa Zarządu. Rozmawiano ponadto na temat możliwości wsparcia działalności Federacji z 1,5 % z podatku rolnego oraz na temat działań medialnych w najbliższym czasie. W końcowej części posiedzenia podsumowano żniwa. Oceniono pozytywnie ilość plonów, natomiast jakość i cena nie jest zadowalająca.

19 sierpnia Prezes Mariusz Olejnik uczestniczył w uroczystościach dożynkowych firmy Top- Farms Głubczyce.

22 sierpnia odbyło się organizowane przez MSZ spotkanie dot. możliwości eksportu zbóż celem omówienia warunków realizacji eksportu. Omówiono kwestie fitosanitarne, analizy ryzyka PRA, inne niż fitosanitarne bariery o charakterze regulacyjnym i ewentualność koniecznych działań, które muszą zostać podjęte przez stronę polską w celu uzyskania dostępu do wskazanych 28 perspektywicznych rynków krajów trzecich. W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele placówek dyplomatycznych, którzy przedstawili warunki i wymagania dot. eksportu zbóż do poszczególnych krajów. W spotkaniu zdalnie uczestniczył Wiceprezes Zarządu Waldemar Rolewski.

28-31 sierpnia wiceprezes Zarządu Federacji Grzegorz Brodziak uczestniczył w Międzynarodowym Kongresie Nauk o Zwierzętach zorganizowanym przez EAAP w Lyon, Francja. W kongresie uczestniczyło ponad 2000 naukowców i specjalistów z całego świata. Grzegorz Brodziak przewodniczył dwóm międzynarodowym sesjom na temat: „Zrównoważona produkcja trzody chlewnej i drobiu, zużycie wody” oraz „Wydalanie azotu i emisje amoniaku w produkcji trzody chlewnej i drobiu”.

NEWSLETTER 7/2023

 

3 lipca Federacja wraz z kilkoma innymi organizacjami w tym: KRIR, FBZPR, PZPBM, PZHiPBM, PFHBiPM, Polsus, Polpig, NSZZ Solidarność RI i PTR wystąpiły do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Roberta Telusa ze wspólnym pismem w sprawie suszy w Polsce i propozycją analizy sposobu i zmiany metody szacowania szkód w gospodarstwach.

11 lipca odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Rolnictwa. Komisja rolnictwa skierowała projekt noweli ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa do II czytania, posłowie wnieśli poprawki głównie o charakterze doprecyzowującym. Nowelizacja ma usprawnić zarządzanie państwowym zasobem ziemi przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Komisja przyjęła poprawki, które miały na celu m.in.: ujednolicenie przepisów dotyczących dokumentów planistycznych oraz innych przepisów ustawy ze zmianami procedowanej obecnie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, umożliwienie przekazania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Agencji Mienia Wojskowego nieruchomości na cele zakwaterowania sił zbrojnych na okres 10 lat, zmianę sposobu ustalania czynszu dzierżawnego, który będzie ustalany na podstawie średniej krajowej ceny pszenicy za 11 kwartałów poprzedzających półrocze roku kalendarzowego, w którym przypada termin płatności czynszu. Komisja przyjęła sprawozdanie. W posiedzeniu uczestniczył członek Rady Federacji Mirosław Dackiewicz.

12 lipca odbyło się spotkanie organizacji inicjatywy #HodowcyRazem. W pierwszej części spotkania Prezes Jerzy Wierzbicki omówił uzgodnienia na szczeblu unijnym dotyczące emisji przemysłowych, a także planowane głosowanie nad ustawą o odtwarzaniu przyrody, która dla rolników będzie miała negatywne skutki. W drugiej części spotkania Prezes Aleksander Dargiewicz omówił propozycję podpisania Listu otwartego do decydentów politycznych i instytucjonalnych w sprawie przyszłości produkcji zwierzęcej w Europie. Obecni na spotkaniu przedstawiciele pięciu organizacji poparli tą inicjatywę. Polską Federację Rolną na spotkaniu reprezentował Mariusz Olejnik.

18 lipca w MRiRW odbyła się konferencja "Biogazownie rolnicze szansą dla transformacji energetycznej obszarów wiejskich". Przyczynkiem do dyskusji konferencyjnej była przygotowana w Ministerstwie rolnictwa i Rozwoju Wsi ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, a także ich funkcjonowaniu, która zyskała jednomyślne poparcie parlamentarzystów podczas prac parlamentarnych. Główne obszary poruszanych zagadnień dotyczyły  zmian wprowadzanych ustawą biogazową, możliwości rozwoju biogazu rolniczego w Polsce, nawozowego wykorzystania produktu pofermentacyjnego oraz nowych regulacji w zakresie biopaliw i biokomponentów. W konferencji uczestniczył przedstawiciel Federacji ze związku w Gliwicach.

20 lipca w Centrali KOWR odbyło się posiedzenie Rady Społecznej do spraw gospodarowania gruntami rolnymi Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Tematem posiedzenia było między innymi: przedstawienie stanu zagospodarowania nieruchomości, projekt założeń dotyczący członkostwa przedstawicieli organizacji rolniczych w radach społecznych działających przy oddziałach terenowych KOWR, przedstawienie zmian legislacyjnych w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Omawiano także propozycje wprowadzenia w zarządzeniu Dyrektora Generalnego przedłużania umowy dzierżawy dla tzw. młodych rolników. W posiedzeniu uczestniczył Wiceprezes Zarządu Waldemar Rolewski.

24 lipca odbył się pogrzeb Pana Andrzeja Drabko, który przez wiele lat działał aktywnie w Federacji, w tym jako prezes Związku w Lublinie. W imieniu Polskiej Federacji Rolnej w pogrzebie uczestniczyli: Mariusz Olejnik, Waldemar Rolewski i Barbara Jaworska.

 

 

 

 

 

 

15 czerwca Wiceprezes Zarządu Federacji Grzegorz Brodziak uczestniczył w Międzynarodowym Forum Rolnictwa Regeneratywnego BIO_REACTION zorganizowanym przez Fundację Terra Nostra w Pierzchnie  k. Kórnika. Grzegorz Brodziak wziął udział w debacie pt. Rolnictwo regeneratywne jednym ze sposobów ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych.

16 czerwca Wiceprezes Zarządu Federacji Grzegorz Brodziak uczestniczył w 26. Walnym Zgromadzeniu europejskiej organizacji Friends of the Countryside (Przyjaciele wsi), która jest organizacją nadrzędną dla European Landowners’ Organisation (Europejska Organizacja Właścicieli Ziemskich), której to członkiem jest Polska Federacja Rolna. Zgromadzenie odbyło się w Zamku Cesarskim w Poznaniu. W ramach zgromadzenia odbyła się konferencja z udziałem ponad stu przedstawicieli właścicieli rolnych z większości krajów UE, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych pt. „Dostosowując się do nowych czasów – ja najlepiej wykorzystać nowe możliwości?”, podczas której Grzegorz Brodziak wygłosił prelekcję nt. „Dlaczego warto inwestować w Polsce – sytuacja w polskiej gospodarce, rolnictwie, w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu”.

20 czerwca odbyły się dwa posiedzenia Senackiej Komisji Rolnictwa, w których uczestniczył Wiceprezes Zarządu Waldemar Rolewski. Senackie komisje poparły ustawę dotyczącą ułatwień w powstawaniu rolniczych biogazowni, proponując do niej kilkanaście poprawek. Ułatwienia mają dotyczyć. m.in. wydawania decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleń na budowę czy przyłączania do sieci. Ustawa zakłada ułatwienia w procesie inwestycyjnym odnośnie biogazowni rolniczych. Chodzi m.in. o postępowanie o wydanie decyzji warunków zabudowy oraz postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Ułatwienia mają dotyczyć również warunków przyłączenia takich instalacji do sieci.

Na kolejnym posiedzeniu senackie komisje rolnictwa oraz samorządu terytorialnego poparły nowelizację ustawy o podatku rolnym oraz ustawy dotyczącej finansowania związków zawodowych rolników. Komisje zaproponowały jednak poprawki. Ustawa jest projektem poselskim, pod którym podpisało się kilkunastu posłów PiS. Podczas prac sejmowych do projektu wniesiono liczne poprawki. Według ustawy rolnik płacący podatek rolny mógłby przekazać na rzecz dowolnego związku zawodowego rolników 1,5 proc. należnego podatku rolnego, wskazując numer wpisu podmiotu uprawnionego w Krajowym Rejestrze Sądowym. Ustawa będzie jeszcze rozpatrywana na plenarnym posiedzeniu Senatu.

20 czerwca Wiceprezes Zarządu Federacji Grzegorz Brodziak uczestniczył w konferencji pt. Analiza i perspektywy rozwoju rynku alkoholu etylowego w Polsce w kontekście wdrożenia standardu benzyny E10 oraz programu pomocowego dla gorzelni z udziałem wiceministra rolnictwa i rozwoju wsi Janusza Kowalskiego. Konferencja została organizowana w ramach Walnego Zebrania Związku Gorzelni Polskich. Wiceprezes wygłosił prelekcję nt.: „Praktyczne doświadczenia w budowaniu i eksploatacji biogazowni rolniczych na przykładzie Goodvalley” oraz wziął udział w debacie „Analiza i perspektywy rozwoju rynku alkoholu etylowego w Polsce w kontekście wdrożenia standardu benzyny E10 oraz programu pomocowego dla gorzelni”.

27 czerwca Wiceprezes Zarządu Federacji Grzegorz Brodziak uczestniczył w warsztacie zorganizowanym przez Ambasadę Królestwa Danii pt. „Duńsko-Polski okrągły stół na temat zdrowia zwierząt i bioasekuracji”, który odbył się w  Rezydencji Ambasadora Królestwa Danii w Polsce. Wiceprezes wygłosił prelekcję nt.: „Środki bioasekuracji i ich zastosowanie w zapobieganiu i kontroli afrykańskiego pomoru świń – przykłady duńskiej działalności w zakresie produkcji trzody chlewnej”. W warsztatach brali udział m.in. Główny Lekarz Weterynarii, Paweł Niemczuk, wojewódzcy lekarze weterynarii, przedstawicieli izb rolniczych i organizacji branżowych zrzeszających producentów trzody chlewnej.

29 czerwca  w gmachu MRiRW odbył się Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Federacji Rolnej. Po przedstawieniu sprawozdań z działalności Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej i zatwierdzeniu ich przez delegatów udzielono absolutorium wszystkim członkom władz. Przedstawiciele wszystkich związków należących do Federacji omówili sytuację w swoich związkach.

Po przerwie w części otwartej Zjazdu dołączyli goście, w tym Podsekretarz Stanu Rafał Romanowski i Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR Jan Białkowski. Po przedstawieniu krótkiej informacji Wiceministra Rafała Romanowskiego i Zastępcy Dyrektora Generalnego KOWR Jana Białkowskiego delegaci zadali obu Panom kilka pytań dotyczących m.in. pracowników sezonowych, zagospodarowania gruntów KOWR, pracy Rad Społecznych przy KOWR. Następnie zabrali głos goście z organizacji i firm współpracujących z Polską Federacją Rolną.

30 czerwca Wiceprezes Waldemar Rolewski uczestniczył w seminarium Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej pt. „Zintegrowany system wsparcia rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich”. Referat wygłosił dr Wojciech Misiąg, prof. WSIiZ.

 

NEWSLETTER 5/2023

 

 

2 maja Polska Federacja Rolna zwróciła się do przedstawicieli władz Rzeczpospolitej Polskiej z Apelem o równe traktowanie rolników i przedsiębiorców rolnych. Treść listu dostępna jest pod linkiem: https://federacjarolna.pl/aktualnosci/list-otwarty-polskiej-federacji-rolnej/

11 maja odbyły się dwa posiedzenia Senackiej Komisji Rolnictwa. Pierwsze posiedzenie dotyczyło rozpatrzenia ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o transporcie kolejowym. Komisja przyjęła projekt ustawy bez poprawek. Na drugim posiedzeniu rozpatrzono projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa. W posiedzeniu uczestniczył Wiceprezes Zarządu Waldemar Rolewski.

12 maja odbyło się posiedzenie Zarządu Federacji online. W dyskusji ustalono, że kolejna edycja Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu powinna się odbyć na przełomie listopada/ grudnia. Planowane są cztery debaty i wieczorny bankiet. Podsumowano także nabory do Rad Społecznych w Oddziałach Terenowych KOWR.

12 maja odbyło się seminarium nt: „Kierunki i możliwości rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce”. Referat wygłosili prof. dr hab. Wojciech Ziętara oraz dr inż. Marek Zieliński. W Seminarium uczestniczył Wiceprezes Zarządu Waldemar Rolewski.

16 maja odbyło się spotkanie przedstawicieli Polskiej Federacji Rolnej z Ministrem Rolnictwa Robertem Telusem i Sekretarzem Stanu Rafałem Romanowskim. Główne tematy spotkania to:

– kryzys na rynku surowców roślinnych- dyskusja nad możliwością objęcia wsparciem wszystkich gospodarstw produkujących zboża i rzepak, także tych powyżej 300 ha. Minister przekazał, że wsparciem do pierwszych 300 ha zostaną objęte także gospodarstwa indywidualne, małe i średnie firmy oraz spółdzielnie produkcyjne.

– konsekwencje ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa z 16.09.2011 r., w tym omówienie możliwych działań łagodzących jej skutki w odniesieniu do likwidacji wielu nowoczesnych towarowych gospodarstw rolnych i związanych z nimi miejsc pracy, w tym możliwość tworzenia Ośrodków Produkcji Rolniczej

– apel o nie stosowanie kolejnych wyłączeń w gospodarstwach, które już wcześniej wyłączyły 30 % gruntów

– nowelizacja ustawy biopaliwowej

– pomoc dla grup producenckich

Federację na spotkaniu reprezentowali: Mariusz Olejnik, Waldemar Rolewski, Grzegorz Brodziak i Leszek Wojciechowski.

17 maja Grzegorz Brodziak wziął udział w targach Warsaw Food Expo, gdzie wystąpił z prezentacją „Zrównoważony rozwój w polskim przemyśle spożywczym - prezentacja najlepszych praktyk dotyczących zrównoważonego rozwoju w sektorze spożywczym, w tym zielonych inwestycji i zarządzania odpadami”.

18 maja Grzegorz Brodziak wziął udział w spotkaniu Think Tanku zajmującego się przeciwstawianiem się nieprawdziwych informacji w przestrzeni publicznej na temat chowu zwierząt i konsumpcji mięsa i jego przetworów i publikowanie informacji opartych o fakty naukowe i rzetelną wiedzę.

24 maja odbyła się Konferencja Opolski Rynek Rzepaku i Zbóż w Prószkowie k. Opola. To już piąte spotkanie towarowych producentów rolnych z najważniejszymi krajowymi przetwórcami. Celem konferencji była ocena aktualnej sytuacji rynku zbóż i rzepaku oraz umocnienie kontaktów rolników z przetwórcami.

29 maja odbyło się posiedzenie Zarządu Federacji online. W punkcie pierwszym spotkania ustalono, że ostateczna decyzja o dacie organizacji kolejnej edycji Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu zostanie podjęta w przeciągu najbliższych tygodni. W kolejnym punkcie dotyczącym rozesłanych do niektórych przedsiębiorstw ankiet przygotowanych przez IRWiR PAN zaproponowano wysłanie ich w formie papierowej, aby uzyskać wypełnioną większą ich ilość. Ankiety będą podstawą wykonania ekspertyzy nt. „Skutki polityki państwa realizowanej wobec wielkotowarowych gospodarstw rolnych dzierżawców utworzonych w wyniku przekształceń b. PGR”.  Zatwierdzono także proponowany porządek Zjazdu PFR.

31 maja Grzegorz Brodziak wziął udział w spotkaniu on-line zorganizowanym przez Copa i Cogeca w kontekście zbliżającej się rewizji dyrektywy w sprawie dobrostanu zwierząt, w tym kwestia stosowania klatek w rolnictwie, zwłaszcza w sektorach trzody chlewnej i drobiu.
Copa i Cogeca zleciły przeprowadzenie kompleksowego badania przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa (AKI, HU), Fundację Nauki i Edukacji dla Sektora Rolno-Spożywczego (PL) oraz Europejskie Centrum Badań Polityki Rolnej, Regionalnej i Środowiskowej (EuroCARE, DE) ), aby lepiej zrozumieć gospodarcze, społeczne i środowiskowe konsekwencje takich zmian dla sektorów trzody chlewnej i drobiu. Na spotkaniu zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych przez naukowców. Główne wnioski są takie, że zbyt szybkie i nieodpowiedzialne wprowadzenie w UE nowych standardów dobrostanu zwierząt spowoduje zmniejszenie produkcji zwierzęcej nawet o 30% i konieczność importu mięsa z krajów trzecich.

NEWSLETTER 3/2023

 

2 marca przedstawiciele Polskiej Federacji Rolnej i Polskiego Towarzystwa Rolniczego spotkali się z przedstawicielami MRiRW oraz KOWR w celu omówienia projektu nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi SP. Dyrektor Mariusz Drozdowski zreferował nową propozycję treści art. 24b ustawy, w tym wskazując iż m.in. zmiany polegają na wprowadzeniu przetargu ofert pisemnych, wprowadzeniu ustawowych kryteriów wyboru oferty oraz udzielenia delegacji Ministrowi Rolnictwa do wydania rozporządzenia wykonawczego do ustawy, które miałoby m.in. precyzować szczegółowe kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu ofert pisemnych i liczbę punktów przyznawanych za ich spełnienie oraz rodzaje dowodów potwierdzających ich spełnienie. Przedstawiciele dzierżawców z obu stron podnosili, iż istotna jest kwestia zagwarantowania, iż oferent który wygra przetarg na OPR wypełni zobowiązanie do zatrudnienia pracowników. Ponadto podnoszono, iż z tych samych powodów konieczne jest wprowadzenie kryterium legitymowania się przez oferenta doświadczeniem w postaci prowadzenia produkcji zwierzęcej w przypadku OPR-ów, które będą opierać się na takiej produkcji. Uczestniczyli: Waldemar Rolewski, Leszek Wojciechowski, Ewa Chlebowska.

7 marca odbyło się spotkanie czterech Związków tj. dolnośląskiego, opolskiego, lubuskiego i śląskiego. Dyskutowano o bieżących problemach w rolnictwie oraz nad poprawą działalności Federacji oraz skuteczniejszym zaistnieniem w mediach.

8 marca Federacja przesłała do Ministra Rolnictwa wspólną opinię Polskiego Towarzystwa Rolniczego i Polskiej Federacji Rolnej w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw.

15 marca Wiceprezes Zarządu Grzegorz Brodziak wziął udział w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Gospodarstw Rodzinnych, gdzie omawiano projekt ustawy Kodeks Rolny oraz gospodarowanie na terenach górskich. Kilka dni później Federacja przesłała do Zespołu swoje uwagi do projektu ustawy oraz skierowała prośbę o włączenie do prac Zespołu zajmującego się projektem Kodeksu Rolnego przedstawiciela Polskiej Federacji Rolnej.

16 marca Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk spotkał się dziś z polskimi przedstawicielami w międzynarodowych organizacjach Copa Cogeca. Poruszyli oni problem rosnących kosztów działalności grup i zespołów roboczych. Szef resortu rolnictwa zgodził się, że inflacja spowodowała relatywny spadek wartości wsparcia udzielanego polskim organizacjom w działalności na forum Copa i Cogeca. Dlatego też rozpatrzy możliwości zwiększenia tego wsparcia. Uczestniczył Waldemar Rolewski Wiceprezes Zarządu.

17 marca w Raciborzu odbyło się spotkanie przedstawicieli Izby Rolniczej i Śląskiego Związku Dzierżawców Nieruchomości Rolnych z parlamentarzystami: Posłanką Dorotą Niedzielą, Gabrielą Lenartowicz, prof. Waldemarem Sługockim i Witoldem Zembaczyńskim. W spotkaniu uczestniczył Prezes Zarządu Federacji Mariusz Olejnik i Prezes Śląskiego Związku Dzierżawców Nieruchomości Rolnych Władysław Butor. Spotkanie dedykowane było organizacjom rolniczym i dotyczyło dzierżawy gruntów Skarbu Państwa, w tym zasad wyznaczania przez KOWR Ośrodków Produkcji Rolnej.

21 marca Wiceminister Rafał Romanowski rozmawiał o sytuacji w rolnictwie z rolnikami w woj. lubuskim. Podczas spotkania z wiceministrem Rafałem Romanowskim rolnicy podnosili przede wszystkim kwestie dotyczące kłopotów ze sprzedażą zboża. Sekretarz stanu Rafał Romanowski zapewnił rolników, że rząd pracuje nad mechanizmami pomocy rolnikom, którzy mają problem ze sprzedażą zboża z powodu ukraińskiego importu do UE. W spotkaniu uczestniczył Pan Zygmunt Jodko Członek Zarządu Federacji.

22 marca w siedzibie Spółki PGR Bródno w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Federacji z udziałem Przewodniczącego Rady. Dyskutowano nad poprawą komunikacji i działań Federacji. Ponadto pojawił się pozytywnie przyjęty pomysł powołania Rzecznika prasowego. Następnie jednogłośnie zaakceptowano stanowisko Federacji w sprawie uhonorowania tablicą pamiątkową w Muzeum w Szreniawie w woj. wielkopolskim Pana Ignacego Urbanowskiego, Przewodniczącego Rady Federacji w latach 1993- 2013.

24 marca odbyło się seminarium Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej nt: „Zmiany na rynku mięsa w warunkach zdarzeń nadzwyczajnych”. W Seminarium uczestniczył Wiceprezes Zarządu Waldemar Rolewski.

28 marca odbyło się posiedzenie Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w którym zdalnie uczestniczył Wiceprezes Waldemar Rolewski. Tematami posiedzenia były: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Aktywów Państwowych na temat działalności Rynku Towarów Rolno-Spożywczych na Towarowej Giełdzie Energii S.A. funkcjonującego w ramach Platformy Żywnościowej, na temat funkcjonowania giełd rolno-spożywczych oraz rynków hurtowych rolno-spożywczych w Polsce oraz stan realizacji przez samorządy ustawy z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. Około 50% gmin tj. 1400 gmin zorganizowało targowiska. Przedstawiono obszerną informację na temat funkcjonowania giełdy Bronisze. Wkrótce zostaną tam zamontowane panele fotowoltaiczne, pompy ciepła i turbiny wiatrowe.

 

28-29 marca Wiceprezes Zarządu Polskiej Federacji Rolnej, Grzegorz Brodziak, przebywał w Brukseli, gdzie wziął udział w corocznej konferencji „Forum dla przyszłości rolnictwa” organizowanej przez Europejską Organizację Właścicieli Ziemskich (European Landowners’ Organization), na której z udziałem m. in. Unijnego Komisarza ds., Środowiska, Fransa Timmermansa, omawiane były aktualne i kluczowe dla planowanej transformacji europejskiego rolnictwa kwestie, w tym strategie w ramach Europejskiego Zielonego Ładu i ich konsekwencje dla sektora rolnego. Wiceprezes wziął również udział, jako zaproszony gość, w posiedzeniu Zarządu European Landowners’ Organization, w czasie którego nawiązał do współpracy, jaka miała miejsce między naszymi organizacjami kilka lat temu. Obie strony podkreśliły, że bardzo potrzebne wydaje się wznowienie tej współpracy i wzmocnienie polskiego głosu na forum organizacji europejskich, w tak kluczowym dla sektora rolnego czasie, kiedy wypracowywane są rozwiązania i podejmowane strategiczne decyzje mające olbrzymi wpływ na przyszłość europejskiego i polskiego rolnictwa.

29 marca Wicepremier Henryk Kowalczyk spotkał z przedstawicielami organizacji rolniczych i eksporterów w celu wypracowania porozumienia w sprawie ukraińskiego zboża i sytuacji na polskiej wsi. Henryk Kowalczyk ogłosił podpisanie porozumienia rolnicy otrzymali listę podpunktów, które były nie porozumieniem, a podsumowaniem spotkania. Wywołało to ich oburzenie. Przedstawiciele kilkunastu grup rolniczych wrócili do wspólnego stołu, aby w swoim gronie, już bez udziału urzędników, wypracować realne, precyzyjne postulaty, z których będą mogli rozliczyć ministra. Po ponad dwóch godzinach rozmów we własnym gronie i dwóch kolejnych z udziałem szefa resortu rolnictwa przedstawione zostało wspólnie wypracowane porozumienie. Podobnie jak poprzednie zawiera 11 punktów – tym razem, jak mówią rolnicy, precyzyjnych i pozwalających na weryfikację poziomu ich realizacji. Federację reprezentował Prezes Zarządu Mariusz Olejnik.

NEWSLETTER 2/2023

 

2 lutego przedstawiciele Federacji wzięli udział w kolejnym spotkaniu organizacji rolniczych inicjatywy #HodowcyRazem. Członek Zarządu Polskiej Federacji Rolnej Pan Zygmunt Jodko przedstawił argumenty do poparcia przygotowanego Stanowiska inicjatywy #HodowcyRazem przez inne organizacje dotyczącego wdrożenia przez Ministra Rolnictwa pilotażowego programu zwalczania ASF, który powstał w woj. lubuskim. Wszyscy przedstawiciele organizacji obecni na spotkaniu zaakceptowali treść i poparli przesłanie Stanowiska do Wicepremiera Henryka Kowalczyka.

3 lutego odbyło się kolejne posiedzenie on-line Zarządu Federacji. Celem posiedzenia było m.in. przygotowanie się do spotkania z Wicepremierem Henrykiem Kowalczykiem i ustalenie składu przedstawicieli Zarządu na to spotkanie. W drugim punkcie posiedzenia uzgodniono uwagi do przysłanego przez Parlamentarny Zespół ds. Gospodarstw Rodzinnych projektu ustawy Kodeks Rolny.

6 lutego do Parlamentarnego Zespołu ds. Gospodarstw Rodzinnych przesłano Stanowisko Polskiej Federacji Rolnej dot. projektu ustawy Kodeks Rolny. Z uwagi na wagę tego dokumentu i jego obszerność Federacja zaproponowała poświęcenie dłuższego czasu na pracę nad nim i przeprowadzenie szerszych konsultacji, w tym włączenie wszystkich istotnych interesariuszy do prac nad ww projektem. Jednocześnie podkreślono, że w projekcie została pominięta rola gospodarstw wielorodzinnych, którymi są osoby prawne, w tym spółdzielnie i spółki prawa handlowego.

7 lutego Senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrywała dwa tematy. Pierwszym było rozpatrzenie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027 (druk senacki nr 903, druki sejmowe nr 2934 i 2955). Komisja jednogłośnie wniosła o przyjęcie ustawy bez poprawek. Drugim tematem była informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat rejestracji drobiu w gospodarstwach indywidualnych i przydomowych. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski Wiceprezes Zarządu Federacji.

 

10 lutego w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB odbyło się seminarium online pt. „Efektywność wielkotowarowych przedsiębiorstw rolnych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej”. Referat wygłosił mgr inż. Adam Kagan. W posiedzeniu zdalnie uczestniczył Waldemar Rolewski Wiceprezes Zarządu Federacji.

10 lutego w Warszawie odbyła się Gala Finałowa XXIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Rolnik Farmer Roku. Podczas uroczystości nagrodzono najlepszych polskich rolników i przedsiębiorców. Na Gali Federację reprezentował Pan Mariusz Olejnik Prezes Zarządu Federacji.

14 lutego w siedzibie Krajowej Rady Izb Rolniczych w Parzniewie odbyło się spotkanie uzgodnieniowe organizacji rolniczych dotyczące projektu Ustawy Kodeks Rolny. W spotkaniu wziął udział Poseł Grzegorz Wojciechowski. Federację reprezentował Wiceprezes Zarządu Waldemar Rolewski, który zaproponował doprecyzowanie punktu dot. dzierżawy rolniczej.

16 lutego w gmachu MRiRW odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu Polskiej Federacji Rolnej z Wicepremierem Henrykiem Kowalczykiem. W rozmowach uczestniczył również dyrektor generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Waldemar Humięcki i zastępca dyrektora KOWR Jacek Malicki. Przedstawiciele Federacji zwracali uwagę przede wszystkim na kwestie związane z rozdysponowaniem gruntów, które zostały wydzielone na zasadach określonych w ustawie. Rozmawiano także na temat wysokości i zasad naliczania czynszów dzierżawnych. Zgłoszono propozycję zwiększenia zawartości biokomponentów w paliwach i apelowano do wicepremiera o podjęcie działań w tym kierunku.

20 lutego odbyło się posiedzenie Senackiej Komisji Rolnictwa dot. rozpatrzenia ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Komisja wniosła o przyjęcie ustawy bez poprawek. W posiedzeniu uczestniczył Pan Waldemar Rolewski.

23 lutego odbyło się kolejne spotkanie uzgodnieniowe organizacji rolniczych w siedzibie KRIR dotyczące projektu ustawy Kodeks Rolny, w którym uczestniczył Wiceprezes Zarządu Waldemar Rolewski. Prace nad projektem będą kontynuowane.

28 lutego Prezes Zarządu Mariusz Olejnik wziął udział w konferencji firmy Syngenta, gdzie rozmawiano o wykorzystywaniu technologii cyfrowych w rolnictwie.

 

 

 

 

NEWSLETTER 1/2023

4 stycznia odbyło się posiedzenie Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Senacka komisja rolnictwa pozytywnie zaopiniowała budżet rolny na 2023 r. nie wnosząc do niego poprawek. Wydatki na rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne i rybołówstwo oraz na KRUS stanowią 5,77 proc. wydatków budżetu ogółem. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski Wiceprezes Zarządu Federacji.

Senacka komisja rolnictwa pozytywnie zaopiniowała w środę budżet rolny na 2023 r. nie wnosząc do niego poprawek. Wydatki na rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne i rybołówstwo oraz na KRUS stanowią 5,77 proc. wydatków budżetu ogółem. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski Wiceprezes Zarządu Federacji.

10 stycznia odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ustosunkowując się do interpelacji Posłów Doroty Niedzieli i Kazimierza Plocke Wiceminister Rolnictwa Rafał Romanowski podał, że w latach 2023-2025 wygasają 133 umowy dzierżawy obejmujące grunty o łącznej powierzchni 88 519 ha, położone na terenie 10 województw, których dzierżawcy odrzucili zaproponowane warunki w zakresie wyłączeń 30 proc. gruntów. W roku 2024 wygasa 67 umów obejmujących grunty o łącznej powierzchni 36 675 ha, natomiast największy areał gruntów (37 440 ha) obejmują umowy wygasające w 2023 roku. Minister przekazał też, że analiza skutków wprowadzenia przepisów ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw prowadzi do wniosku, że w latach 2014-2016 sprzedaż sukcesywnie się zmniejszała. Swoje pytania i komentarze przedstawili następnie posłowie oraz przedstawiciele organizacji rolniczych. W posiedzeniu ze strony Federacji uczestniczyli Wiceprezes Zarządu Grzegorz Brodziak i Wiceprzewodniczący Rady Leszek Wojciechowski.

13-15 stycznia odbyły się Międzynarodowe Targi Rolnicze POLAGRA PREMIERY. Polska Federacja Rolna została Partnerem wydarzenia. Reprezentujący Federację Prezes Zarządu Mariusz Olejnik został oficjalnie przywitany podczas ceremonii otwarcia. Prezes Mariusz Olejnik uczestniczył także w jubileuszowym XV Forum Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych organizowanym przez KZPRiRB pod hasłem „Rynek oleju i biodiesla a stabilizacja produkcji rzepaku w Polsce”.

18 stycznia w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi odbyła się Ogólnopolska debata dotycząca sytuacji w polskim rolnictwie w świetle rosyjskiej agresji na Ukrainę z udziałem wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka oraz sekretarzy stanu Lecha Kołakowskiego i Ryszarda Bartosika. O problemie destabilizacji rynku mięsa drobiowego w kontekście dużego importu drobiu do UE z Ukrainy mówił prezes Krajowej Rady Drobiarstwa Dariusz Goszczyński. W debacie uczestniczył Wiceprezes Zarządu Federacji Grzegorz Brodziak.

18 stycznia w biurze Krajowej Rady Izb Rolniczych w Warszawie odbyło się spotkanie uzgodnieniowe dotyczące dotacji celowej na reprezentację polskich organizacji rolniczych na forum Unii Europejskiej. W posiedzeniu uczestniczył Wiceprezes Zarządu Waldemar Rolewski.

20 stycznia w siedzibie KOWR odbyło się kolejne posiedzenie członków Rady Społecznej przy Dyrektorze Generalnym KOWR. Na początku posiedzenia ustalono ostateczny tekst tzw. regulaminu w formie Zarządzenia Dyrektora Generalnego w sprawie utworzenia przy Dyrektorze Generalnym KOWR Rady Społecznej ds. gospodarowania gruntami rolnymi Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Uczestniczący w posiedzeniu Prezes Mariusz Olejnik został wybrany jednym z Wiceprzewodniczących Rady Społecznej.  Na końcu posiedzenia Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz podziękował za wybór na Przewodniczącego Prezydium Rady i ustalił, że robocze spotkanie odbędzie się w przeciągu 2-3 tygodni.

24 stycznia odbyło się posiedzenie on-line Zarządu Federacji. Prezes Mariusz Olejnik przekazał informacje o swoim uczestnictwie w różnych spotkaniach i konferencjach w ostatnim czasie. Prezes Grzegorz Brodziak przybliżył przebieg dyskusji podczas Sejmowej Komisji Rolnictwa w dniu 10 stycznia br. W sprawach różnych Prezes Waldemar Rolewski zasugerował, że powinniśmy wrócić do rozmów z Ministrem Rolnictwa nt. naliczania czynszów dzierżawnych. Ostatnio naliczone czynsze są dużo wyższe, a przy kolejnym naliczeniu na koniec lutego będą to znowu jeszcze wyższe kwoty. Poruszono ponadto tematy dopłat według nowych przepisów, możliwości wcześniejszego stosowania nawozów azotowych oraz przygotowanie kompendium wiedzy dla członków Federacji o odnawialnych źródłach energii.

27 stycznia w Sejmie odbyło się pierwsze posiedzenie parlamentarnych zespołów, które obradowały nad wypracowaniem Kodeksu rolnego. Trzy połączone sejmowe zespoły, w których prym wiedzie Parlamentarny Zespół ds. Gospodarstw Rodzinnych przedstawiły projekt nowego prawa i przedyskutowały go wstępnie z przedstawicielami rolników. Kodeks rolny będzie teraz konsultowany z organizacjami. Federację reprezentował Wiceprezes Zarządu Waldemar Rolewski.

27 stycznia odbyło się w Warszawie IX Forum Sektora Wołowiny tzw. Beef Forum zorganizowane przez Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, Radę Sektora Wołowiny oraz Federację Branżowych Związków Producentów Rolnych. Polską Federację Rolną będącą Partnerem wydarzenia reprezentował Prezes Zarządu Mariusz Olejnik i Wiceprezes Zarządu Grzegorz Brodziak. W Kapitule konkursu zasiadał Członek Zarządu Federacji Waldemar Dobrowolski.

31 stycznia Prezes Mariusz Olejnik jako Przewodniczący Funduszu Promocji Roślin Oleistych uczestniczył w spotkaniu członków prezydiów funduszy promocji artykułów rolno- spożywczych z Sekretarzem Stanu Rafałem Romanowskim oraz Dyrektorem Generalnym Waldemarem Humięckim w siedzibie KOWR. Celem spotkania było omówienie ogólnej sytuacji w Funduszach Promocji oraz usprawnienie promocji polskiej żywności w kraju i za granicą.

 

NEWSLETTER 12/2022

19 grudnia odbyła się konferencja dotycząca trzyletniego projektu „Ubezpieczenia gospodarcze w holistycznym zarządzaniu ryzykiem w rolnictwie zorientowanym na zrównoważenie, wdrażanie innowacji i technologii oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu”, realizowanego w ramach programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju GOSPOSTRATEG 1. W ponad 600 gospodarstwach rolnych przeprowadzono badania ankietowe w celu uzyskania odpowiedzi na przyczyny braku skłonności wykupu polis ubezpieczenia produkcji rolnej. W posiedzeniu uczestniczył zdalnie Prezes Zarządu PFR Pan Mariusz Olejnik.

19 grudnia w MRiRW odbyła się konferencja dotycząca rachunków ekonomicznych wykorzystywanych w statystyce rolniczej w krajach Unii Europejskiej. Metoda sporządzania rachunków ekonomicznych rolnictwa została opracowana i ujednolicona przez Eurostat. Identyczny system wyliczania tych rachunków we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej umożliwia porównywanie wyników produkcyjno-ekonomicznych, jak również monitorowanie dochodów rolnictwa w UE. W Konferencji uczestniczył Pan Waldemar Rolewski Wiceprezes Zarządu Federacji.

16 grudnia odbyło się spotkanie w ramach działalności w Geopa- Copa nt. „Pakt rolno- spożywczy na rzecz umiejętności- aktualizacja i nadchodzące działania. Przekazano, że prowadzone badania pokazują, że w rolnictwie nie ma miejsca na nisko wykwalifikowaną siłę roboczą, a jej niedobór i niedopasowanie umiejętności prowadzą do współpracy pracodawców, uczelni i partnerów społecznych aby wspierać modernizację gospodarstw i kształcenie personelu pod nowe potrzeby. W spotkaniu zdalnie uczestniczyli Pan Waldemar Rolewski  Pani Agnieszka Rolewska- Nowak.

16 grudnia odbyło się zdalne posiedzenie Członków Kapituły Konkursu „Producent Bydła Mięsnego Roku 2022”. Podczas spotkania podsumowano zebrane od członków Kapituły Konkursu wyniki oraz ustalono zasady nagradzania. W posiedzeniu uczestniczył Pan Waldemar Dobrowolski Członek Zarządu Federacji.

14 grudnia odbyło się posiedzenie Polskiej Koalicji Biopaliw i Pasz Białkowych w trybie zdalnym. Polska Federacja Rolna została formalnie przyjęta do Polskiej Koalicji Biopaliw i Pasz Białkowych. W posiedzeniu uczestniczył Prezes Zarządu PFR Pan Mariusz Olejnik.

12 grudnia odbyło się posiedzenie członków Zarządu, Rady Federacji i Prezesów Związków w Hotelu Edison koło Poznania. Posiedzenie rozpoczęło się od przywitania przez Prezesa Zarządu Mariusza Olejnika wszystkich uczestników i przedstawienia informacji o bieżących działaniach Zarządu Federacji. W ostatnim czasie miało miejsce kilka ważnych konferencji i spotkań, w których wzięli udział członkowie Zarządu. W kolejnym punkcie porządku obrad Dyrektor Biura Związku w Bydgoszczy Łukasz Gapa podsumował 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu. Przedstawił także w skrócie przygotowane i przesłane uczestnikom 9 wniosków z Kongresu. Następnie dyskutowano nad planowanymi działaniami Federacji na 2023 rok. Szczególnie dokładnie omówiono plany wykonania ekspertyzy naukowej pokazującej skutki wprowadzenia ustawy z 16 września 2011 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. W sprawach różnych poruszono temat moratorium na pasze GMO. Zaproponowano także na kolejnym spotkaniu pochylenie się nad ustawą Prawo wodne.

1 grudnia w MRiRW odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji do Spraw Oceny Ofert złożonych przez zakłady ubezpieczeniowe w zakresie ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Na posiedzeniu przyjęto regulamin prac Komisji i dokonano oceny ofert wraz z warunkami ubezpieczenia upraw i zwierząt złożonych przez 8 zakładów ubezpieczeniowych. Federację reprezentował powołany do Komisji Pan Waldemar Rolewski Wiceprezes Zarządu.

 

 

NEWSLETTER 11/2022

29 listopada w Brodach Poznańskich odbył się Dzień OtwartyInnowacyjna biogazownia” – czyli porozmawiajmy o nowych technologiach dla sektora biogazu i biometanu, organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W Brodach Poznańskich w Wielkopolsce powstanie pierwsza w Polsce biogazownia wytwarzająca biometan, która nie będzie emitować uciążliwych zapachów. Przedsięwzięcie było tematem konferencji w centrum badawczym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w której wziął udział wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk. Federację reprezentował Wiceprezes Zarządu Romuald Jankowski.

29 listopada na terenie MTP w Sali Ziemia odbyło się VII Forum Rolników i Agrobiznesu. Rolnictwo pod presją skutków wojny w Ukrainie, zmian klimatycznych i „zielonej” polityki – jak rolnicy w Polsce i Europie mają zarządzać produkcją dla utrzymania bezpieczeństwa żywnościowego i przyszłości gospodarstw? To temat przewodni tegorocznego, już VII Forum Rolników i Agrobiznesu w Poznaniu.  W Sali Ziemi zgromadziło się ponad 1000 osób. Federację reprezentował Prezes Zarządu Mariusz Olejnik.

28 listopada odbyło się spotkanie online członków inicjatywy #HodowcyRazem. Posiedzenie prowadził Prezes Mariusz Olejnik. Dotyczyło wypracowania wspólnego Sprzeciwu organizacji rolniczych wobec zakazu stosowania pasz genetycznie modyfikowanych. Po dyskusji i poprawkach wspólne stanowisko przekazano do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, do Posłów z Sejmowej Komisji Rolnictwa oraz do dziennikarzy.

21 listopada odbyło się w formie wideokonferencji posiedzenie Zarządu Federacji z udziałem Przewodniczącego Rady. Głównym tematem posiedzenia było podsumowanie 8 Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu, który odbył się w Bydgoszczy 16 listopada i był transmitowany na żywo. Uczestnicy spotkania bardzo pozytywnie ocenili tegoroczną edycję Kongresu, którą uważają za dobrze zorganizowaną i wartościową merytorycznie. Nowa formuła polegająca na przeprowadzeniu pięciu debat bez prezentacji została dobrze przyjęta.

16 listopada w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym odbyła się 8 edycja Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu. Wydarzenie zorganizowane przez Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Bydgoszczy oraz Polską Federację Rolną zgromadziło ponad 170 zaproszonych gości, a kolejne setki śledziły transmisję on-line. W tym roku spotkanie zostało poświęcone przede wszystkim biologizacji i mechanizacji rolnictwa. Kongres, na który składało się pięć debat, przyciągnął nie tylko rolników z całego kraju, ale również naukowców, polityków, dziennikarzy i liczne firmy z sektora agro. W trakcie paneli dyskusyjnych przedstawiono m.in. założenia krajowego Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023–2027 oraz aktualne trendy i preferencje konsumentów. Podsekretarz stanu w MRiRW Krzysztof Ciecióra uczestniczył w panelu dyskusyjnym pt. „Wpływ Europejskiego Zielonego Ładu i wojny w Ukrainie na polskie i europejskie rolnictwo”. Poruszono temat wpływu wojny w Ukrainie na polskie i europejskie rolnictwo, a jedna z debat skupiła się na na równoważonym rozwoju rolnictwa i sektora spożywczego. Eksperci przedstawili dobre praktyki i nowoczesne technologie dotyczące rolnictwa regeneratywnego. W kolejnych debatach dyskutowano o wyzwaniach dla branży rolniczej w czasach zmian i niepewności oraz o transformacji energetycznej będącej wyzwaniem dla producentów i przetwórców żywności. Po debatach głos zabrał Europejski Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Janusz Wojciechowski. Komisarz odniósł się do wszystkich aktualnych problemów w sektorze rolnictwa.

15 listopada Wiceprezes Zarządu Grzegorz Brodziak wziął udział w konferencji „AgriFood Forum 2022: Peace For Food” w Wilnie. W ramach spotkania był prelegentem i uczestnikiem panelu dotyczącego czynników wpływających na wartość łańcucha żywnościowego i czynniki, które tworzą jego odporność. Uczestnicy panelu poszukiwali metod działania bardziej przyjaznych dla klimatu, znalezienia alternatywnych sposobów generowania dochodów lub redukcji kosztów. Dyskutowano nad  budowaniem zrównoważonego, innowacyjnego i cyfrowego sektora rolno-spożywczego. W tym roku w AgriFood Forum uczestniczyło 180 osób na żywo, a transmisję oglądało około 2 300 widzów.

14 listopada Wiceprezes Grzegorz Brodziak wziął udział w obradach Grupy Roboczej Copa i Cogeca ds. Wieprzowiny w Brukseli. Zagadnienia poruszone na spotkaniu to m.in. aktualne informacje na temat afrykańskiego pomoru świń, sytuacja rynkowa, dobrostan zwierząt: briefing przewodniczącego i prezentacja streszczenia sprawozdania EFSA przez Paulę de Verę, handel międzynarodowy, IED – emisje przemysłowe. Komisja stworzyła 5 podgrup ds. dobrostanu zwierząt. Przewodniczący GR Wieprzowina biorą udział w 2 podgrupach – ds. wieprzowiny i oznakowania żywności. Kontrola i eliminacja ASF na rozległych obszarach wciąż pozostaje ogromnym wyzwaniem. W 2022 r. w UE odnotowano 344 ogniska ASF u świń (85%, 294 – w Rumunii). Obecnie trwa przegląd prawodawstwa dotyczącego ASF.

3 listopada w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi przedstawiciele MRiRW omawiali możliwości krajowego Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023- 2027. Szef resortu rolnictwa podkreślił, że obecnie należy przede wszystkim edukować rolników w zakresie możliwości, które przynoszą ekoschematy, gdyż nabory ruszają już w marcu przyszłego roku. Federację na Konferencji reprezentował Wiceprezes Zarządu Waldemar Rolewski.

 

 

 

 

NEWSLETTER 10/2022

28 października w Ambasadzie Danii w Warszawie odbyło się spotkanie dotyczące rolnictwa regeneracyjnego. Na spotkaniu przekazano jak rolnictwo regeneracyjne i rolnictwo węglowe może zrewolucjonizować sposób prowadzenia gospodarstwa w Polsce i co w związku z wejściem na polski rynek planuje największa na świecie firma zajmująca się certyfikacją zawartości węgla organicznego w glebie. W spotkaniu uczestniczył Wiceprezes Zarządu Grzegorz Brodziak.

28 października w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiej Platformy Zrównoważonej Wołowiny. Spotkaniu przewodniczył Jerzy Rey. Po wystąpieniu Przewodniczącego PPZW Jerzego Wierzbickiego wystąpili szefowie grup roboczych, którzy przedstawili cele jakie stawia PPZW w poszczególnych działach produkcji zrównoważonej wołowiny w gospodarstwie. Przewodniczący Wierzbicki przedstawił sprawozdanie z działalności i sprawozdanie finansowe. Zatwierdzono je jednogłośnie. Również jednogłośnie dokonano wyboru Jerzego Wierzbickiego na Przewodniczącego PPZW i pozostałych członków Zarządu w składzie z poprzedniej kadencji. W Walnym Zgromadzeniu Federację reprezentował Waldemar Dobrowolski.

27 października w Jachrance pod Warszawą odbyła się po raz dziesiąty konferencja Narodowe Wyzwania w Rolnictwie. Minister Rolnictwa Henryk Kowalczyk przedstawił najważniejsze przedsięwzięcia Krajowego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. Wskazał też obszary polskiego rolnictwa, przed którymi jest najwięcej pracy i najwięcej wyzwań. Po części inauguracyjnej odbywały się panele tematyczne związane z agrotechniką, techniką rolniczą, produkcją mleka, trzody chlewnej, rolnictwem węglowym i energią. W konferencji uczestniczyli osobiście Prezes Mariusz Olejnik, Wiceprezes Grzegorz Brodziak, a Wiceprezes Waldemar Rolewski zdalnie.

 

21 listopada odbyło się w formie wideokonferencji posiedzenie Zarządu Federacji z udziałem Przewodniczącego Rady. Głównym tematem posiedzenia było podsumowanie 8 Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu, który odbył się w Bydgoszczy 16 listopada i był transmitowany na żywo. Uczestnicy spotkania bardzo pozytywnie ocenili tegoroczną edycję Kongresu, którą uważają za dobrze zorganizowaną i wartościową merytorycznie. Nowa formuła polegająca na przeprowadzeniu pięciu debat bez prezentacji została dobrze przyjęta.odbyło się posiedzenie Zarządu i Rady Federacji w formie wideokonferencji. Dyskutowano na temat rosnących czynszów dzierżawnych i braku odpowiedzi MRiRW na proponowane zmiany w naliczaniu czynszu. Uczestnicy spotkania uzgodnili ponowne napisanie pisma do Wicepremiera Henryka Kowalczyka z propozycjami dotyczącymi naliczania czynszu z dłuższego okresu tj. kilkunastu półroczy i podtrzymanie swojego poprzedniego stanowiska.

21 października odbyło się kolejne spotkanie online członków inicjatywy #HodowcyRazem. Federację na spotkaniu reprezentowali Prezes Mariusz Olejnik, Zygmunt Jodko i Waldemar Dobrowolski. Pan Zygmunt Jodko członek Zarządu Federacji i Prezes Lubuskiego Związku Rolników przedstawił prezentację nt. „Projekt pilotażu zwalczania ASF w województwie lubuskim w latach 2022- 2023”. Uzgodniono przygotowanie wspólnego pisma inicjatywy dotyczącego pilotażu programu zwalczania ASF i kompartmentów.

21 października Wiceprezes Zarządu Grzegorz Brodziak na zaproszenie Prezesa Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej uczestniczył w konferencji Energetyka, Środowisko, Rolnictwo w Grodnie k/ Międzyzdrojów. Omówiono możliwości wsparcia energetyki odnawialnej, a w szczególności biogazowni w ramach polityki energetycznej na terenach rozproszonych w Polsce. Prezes Grzegorz Brodziak wziął udział w debacie dotyczącej doświadczeń inwestorów polskich w obszarze OZE.

17-18 października w Brukseli Wiceprezes Zarządu Grzegorz Brodziak uczestniczył w corocznym wydarzeniu   “Let’s get real about food”. Wydarzenie było skierowane do głównych interesariuszy w UE w obszarze rolno-spożywczym, aktywnych w obszarze badań, innowacji i edukacji.  Pan Grzegorz Brodziak wziął udział w sesji “Zrównoważone rolnictwo w krajach Europy Południowej i Środkowo Wschodniej”, gdzie mógł podzielić się swoimi doświadczeniami w tym zakresie.

5 października w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa odbyło się posiedzenie Rady Społecznej przy Dyrektorze Generalnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ds. gospodarowania gruntami rolnymi Zasobu WRSP. Dyrektor Malicki przedstawił stan zagospodarowania Zasobu i poinformował zgromadzonych o wynikach sprzedaży gruntów wchodzących w jego skład. W trakcie spotkania poruszano tematy związane między innymi z naliczaniem czynszów dzierżawnych, przedłużaniem umów dzierżawy z wyprzedzeniem a także zwiększaniem dynamiki rozdysponowywania gruntów o niewielkiej powierzchni. Członkowie Rady Społecznej podkreślali, że gospodarstwa które już wyłączyły 30% areału nie powinny mieć wyłączanych kolejnych gruntów. W spotkaniu wziął udział Prezes Zarządu Mariusz Olejnik.

4 października odbyły się dwa posiedzenia Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na pierwszym posiedzeniu przedstawiona została informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat Krajowego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. Największe zmiany dotyczą wprowadzenie ekoschematu – rolnictwo węglowe oraz na podwojeniu środków na dobrostan zwierząt. Tematem drugiego posiedzenia było rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 49. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz niektórych innych ustaw. Senackie komisje poparły ustawę dot. Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) i skierowały ją do dalszych prac w Senacie. Nowe przepisy mają m.in. zwiększyć efektywność nadzoru nad artykułami rolno-spożywczymi, w tym kontrolę żywności sprzedawanej w sklepach internetowych. W spotkaniu uczestniczył Wiceprezes Zarządu Waldemar Rolewski.

3 października odbył się Sektorowy Komitet Dialogu Społecznego ds. Rolnictwa w ramach prac Geopa- Copa w formie wideokonferencji. W spotkaniu wziął udział Wiceprezes Zarządu Waldemar Rolewski.

 

 

 

 

 

 

NEWSLETTER 9/2022

27-28 września w Warszawie odbył się Zjazd jednego z członków Federacji- Krajowego Związku Pracodawców- Producentów Trzody Chlewnej POLPIG. W pierwszym dniu Zjazdu skupiono się na sprawach organizacyjnych, w tym sprawozdaniu z działalności za rok 2021. Ponadto poruszone zostały sprawy zdrowia zwierząt oraz kierunki rozwoju trzody chlewnej. Drugi dzień Zjazdu to część konferencyjna z wystąpieniami m.in. takich prelegentów jak: Marek Zagórski, Karolina Maciorowska, Jerzy Plewa, Zygmunt Jodko, Grzegorz Brodziak, Janusz Wojtczak i Tomasz Trela. Członek Zarządu Federacji Pan Zygmunt Jodko przedstawił informacje o projekcie pilotażu zwalczania ASF w województwie lubuskim w latach 2022- 2023. Wiceprezes Zarządu Federacji Grzegorz Brodziak przedstawił referat nt. Praktyczne rozwiązania technologiczne do osiągania celów strategicznych UE na fermach trzody chlewnej. W Zjeździe POLPIG uczestniczył także Wiceprezes Zarządu Federacji dr Waldemar Rolewski.

26-27 września w Koprzywnicy niedaleko Przechlewa odbyło się jedno z pięciu seminariów organizowanych w ramach projektu Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa „Europejski Zielony Ład- wyzwania i szanse dla polskiego rolnictwa”. Pierwszego dnia odbył się panel ekspercki oraz dyskusja. Prelegentami byli przedstawiciele świata nauki i urzędów państwowych. Dyskusja zakończona została sformułowaniem wypracowanych kierunków działań. Kolejnego dnia odbyła się wizyta terenowa w przedsiębiorstwie Goodvalley S.A. Przechlewo. Uczestnicy mieli okazję zobaczyć wytwórnię pasz w Koczale, fermę mateczną na 8000 loch z prosiętami i biogazownię rolniczą 2,1 MW, a także zapoznać się z praktycznym zastosowaniem zasad rolnictwa precyzyjnego i obejrzeć w terenie pracę maszyn.

W Seminarium brał udział Wiceprezes Zarządu Federacji i jednocześnie Prezes Zarządu Goodvalley Agro Grzegorz Brodziak oraz Wiceprzewodniczący Rady Federacji Łukasz Gapa.

21 września blisko 130 osób wzięło udział w IV edycji konferencji „O-Polski Rynek Rzepaku i Zbóż”, która odbyła się w Prószkowie k. Opola. Mariusz Olejnik, prezes Opolskiego Związku Producentów Rolnych i szef Polskiej Federacji Rolnej podkreślał, że przed towarowymi gospodarstwami rolnymi stoją wielkie wyzwania, z którymi będą musiały sobie poradzić. – Jednym z nich jest Europejski Zielony Ład, który zbliża się wielkimi krokami i budzi ogromne wątpliwości. O tym, co czeka europejskie rolnictwo w zakresie EZŁ i Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-27 mówił dr Jerzy Plewa, ekspert Team Europe, były dyrektor generalny Komisji Europejskiej ds. rolnictwa. – W kolejnych latach europejskie rolnictwo musi postawić na bioróżnorodność i zrównoważenie. W programie konferencji znalazła się obszerna prezentacja analityka Mirosław Marciniaka (firma InfoGrain), który przedstawił najbardziej aktualną analizę rynku zbóż i rzepaku. Adam Stępień, dyrektor generalny Krajowej Izby Biopaliw oraz Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju informował o wycofaniu się rządu ze szkodliwego projektu ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

6 września Polska Federacja Rolna zaapelowała do Wicepremiera Henryka Kowalczyka o rozpoczęcie dyskusji o systemowych rozwiązaniach naliczania wysokości czynszu dzierżawnego. Polska Federacja Rolna sugeruje naliczanie czynszu na podstawie średniej ceny pszenicy z kilku półrocznych okresów poprzedzających datę zapłaty czynszu. W roku bieżącym zaproponowaliśmy jednorazowe zastosowanie wyliczenia czynszu na podstawie ceny pszenicy z dnia 30.09.2021 r.  powiększonego o wskaźnik inflacji.

5 września odbyło się posiedzenie Zarządu Federacji online z udziałem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady. Celem posiedzenia było wypracowanie stanowiska Federacji dotyczącego potencjalnych problemów związanych ze znacznym wzrostem czynszów dzierżawnych w bieżącym roku oraz w latach kolejnych. Rolnicy, którzy zawarli umowy dzierżaw z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa nie spodziewali się tak wysokich wzrostów kosztów produkcji związanych z zakupem paliwa, nawozów, energii i czynszów dzierżawnych. Dochody osiągane ze sprzedaży produktów rolnych u części rolników nie rekompensują obecnych kosztów działalności rolniczej. Uzgodniono argumenty do przedstawienia na piśmie adresowanym do Wicepremiera Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz do wiadomości Kierownictwa KOWR. Uczestnicy spotkania zasugerowali konieczność spotkania się z Wicepremierem Henrykiem Kowalczykiem wraz z organizacjami, które także przedstawiły swoje uwagi i propozycje w powyższej sprawie.

 

 

NEWSLETTER 7 i 8/2022

30 sierpniaPrezes Mariusz Olejnik i Wiceprezes Waldemar Rolewski uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych Pani Danuty Demianiuk wieloletniej Wiceprezes Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

26 sierpnia odbyło się posiedzenie Zarządu Federacji online z udziałem członków Rady. Łukasz Gapa Dyrektor biura Związku w Bydgoszczy przekazał informację o aktualnym postępie przygotowań do kolejnej edycji Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu. Ustalono, że Kongres odbędzie się w formule hybrydowej w dniu 16 listopada 2022 r. w Centrum Kongresowo- Wystawienniczym w Bydgoszczy. Kongres będzie podzielony na pięć tematycznym debat. Uczestnicy posiedzenia proponowali prelegentów do poszczególnych debat.

28 lipca Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk spotkał się z przedstawicielami organizacji rolniczych z Polski, Niderlandów, Grecji i Litwy. Tematem spotkania były inicjatywy wpływające na bezpieczeństwo żywnościowe Europy. Wicepremier Kowalczyk podczas spotkania podkreślał, że nie popiera planów Komisji Europejskiej dotyczących gwałtownej redukcji stosowania środków ochrony roślin. Federację reprezentował Wiceprezes Zarządu Waldemar Rolewski.

18 lipca odbyło się spotkanie inicjatywy #HodowcyRazem. Tematem spotkania było wypracowanie wspólnego stanowiska dotyczącego projektów rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczących uznania organizacji producentów i ich zrzeszeń na rynku mleka oraz na innych rynkach. W spotkaniu uczestniczyli Prezes Mariusz Olejnik i Wiceprezes Grzegorz Brodziak.

14 lipca w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk rozmawiał z przedstawicielami branży oraz instytucji państwowych. Celem spotkania była diagnoza obecnej sytuacji. Jak podkreślił wicepremier Henryk Kowalczyk, spotkanie służyło wymianie informacji, danych i poglądów, dzięki której możliwa była diagnoza dzisiejszej sytuacji na rynku zbóż, a przede wszystkim – wspólne ustalenie stanowiska wobec dzisiejszych problemów polskich rolników. W spotkaniu uczestniczył Mariusz Olejnik Prezes Zarządu.

7 lipca odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli organizacji działających jako inicjatywa #HodowcyRazem. Na posiedzeniu omówiono spotkania dotyczące ekoschematów w KPS z Ministrem Rolnictwa Henrykiem Kowalczykiem, Komisarzem Januszem Wojciechowskim oraz spotkanie organizacji rolniczych w KRIR. Prezes Jerzy Wierzbicki omówił projekty rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące uznania grup producentów na rynku mleka oraz na innych rynkach. Zachęcał do analizy tych projektów pod kątem możliwości uznania grup producentów wśród członków organizacji skupionych w inicjatywie #HodowcyRazem. W spotkaniu wzięli udział Prezes Mariusz Olejnik i Wiceprezes Grzegorz Brodziak.

6 lipca Wiceprezes Grzegorz Brodziak uczestniczył w panelu dyskusyjnym dotyczącym wpływu klimatu na rolnictwo i rolnictwa na klimat, w ramach III Pomorskiego Forum Solidarności Klimatycznej zorganizowanego przez Marszałka woj. pomorskiego. Z ciekawej dyskusji wynikły wnioski, że stoimy w obliczu coraz bardziej ekstremalnych zjawisk, związanych ze zmianą klimatu, ale również z wojną w Ukrainie, zerwanymi łańcuchami dostaw – przy jednocześnie zwiększającym się globalnym popycie na żywność.

 

 

 

 

 

 

 

 

8 kwietnia odbyło się posiedzenie Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tematem posiedzenia było rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi reprezentował Sekretarz Stanu Ryszard Bartosik. W posiedzeniu zdalnie uczestniczył Waldemar Rolewski Wiceprezes Zarządu Federacji. Komisja po krótkiej dyskusji przyjęła bez uwag projekt ustawy. Legislator zwrócił tylko uwagę na krótki termin podpisania ustawy przez Prezydenta RP tj. do 30 kwietnia br. W dyskusji zaproponowano konieczność wprowadzenia ustawy określającej warunki inwestycji rolniczych na wsi, które obecnie często są blokowane przez nowych mieszkańców.

 13 kwietnia #HodowcyRazem, wspólna inicjatywa największych organizacji zrzeszających polskich hodowców zaniepokojona toczącymi się w Parlamencie Europejskim dyskusjami przesłała swoje stanowisko do planowanych ograniczeń w reklamie mięsa do parlamentarzystów i mediów. To próba narzucenia przez relatywnie wąskie grono osób swojego punktu widzenia wszystkim, przy częstym wykorzystaniu nierzetelnych informacji mających zdyskredytować hodowców. Federacja należy do grupy #HodowcyRazem.

13 kwietnia odbyła się w Senacie konferencja on-line nt. „Przyszłość rolnictwa ekologicznego po 2022 roku”. Federację reprezentował Waldemar Rolewski Wiceprezes Zarządu. Obrady dotyczyły m.in. wdrażania unijnej strategii „Od pola do stołu”, bioróżnorodności czy Zielonego Ładu. Podczas spotkania eksperci i praktycy przedstawili obecny stan i uwarunkowania prawne, w ramach których w Polsce i Unii Europejskiej jest produkowana żywność ekologiczna. Mowa była m.in. o założeniach Zielonego Ładu, który do 2030 r. przewiduje wzrost produkcji ekologicznej do 25%. Rozmawiano też o rozwiązaniach prawnych, dotyczących rolnictwa ekologicznego, które będą obowiązywać po 2022 r.

13 kwietnia w związku z postulatami zgłoszonymi do MRiRW przez Federację do pierwszego projektu Planu Strategicznego WPR odbyło się spotkanie on-line. Zostały poruszone następujące zagadnienia: niekorzystnej struktury agrarnej ograniczającej rozwój i konkurencyjność, wsparcia dużych gospodarstw, które dzierżawią grunty państwowe, większego wsparcia na inwestycje dla grup producentów rolnych  – mniejsze dla producentów indywidualnych cel 3. W spotkaniu ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi uczestniczyli dyrektorzy bądź zastępcy: Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej, Departamentu Przetwórstwa i Rynków Rolnych, Departamentu Spraw Ziemskich oraz Departamentu Płatności Bezpośrednich. Spotkaniu przewodniczył Pan Bogdan Pomianek Zastępca Dyrektora Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej. Ze strony Federacji w spotkaniu udział wzięli: Mariusz Olejnik, Waldemar Rolewski, Romuald Jankowski, Grzegorz Brodziak i Hubert Kulesza.

20 kwietnia odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Federacji z udziałem gości w formie wideokonferencji. W pierwszej części spotkania Łukasz Gapa Dyrektor Biura Związku w Bydgoszczy zreferował propozycję organizacji i prowadzenia kampanii społeczno-informacyjnej oraz debat z udziałem decydentów w celu zatrzymania procesu likwidacji gospodarstw dzierżawców. Celem kampanii jest pokazanie, że w Polsce jest miejsce dla wszystkich rodzajów gospodarstw, a kierunek rozwoju, który powinien być realizowany przez polską politykę to promocja i wsparcie współpracy między gospodarstwami rodzinnymi a gospodarstwami towarowymi. Po dyskusji ustalono, że wśród członków związków trzeba rozpoznać, ile osób jest potencjalnie zainteresowanych taką kampanią, przygotować „abc przygotowania wniosku o przedłużenie dzierżawy” i prowadzić lokalne działania.
W dalszej części posiedzenia ustalono termin spotkania Zarządu Federacji z Prezesami Związków regionalnych.

27 kwietnia odbyło się kolejne e-spotkanie przedstawicieli związków branżowych skupiających producentów trzody chlewnej, bydła, drobiu i producentów mleka.W pierwszej części spotkania został przedstawiony raport z ostatnich działań, w tym przesłanie mediom i parlamentarzystom stanowiska hodowców w sprawie zakazu promocji mięsa czerwonego. Uczestnicy spotkania rozmawiali także o planowanych dalszych działaniach, w tym o przebudowie strony internetowej www.hodowcyrazem.pl. W drugiej części spotkania uczestnicy rozmawiali na temat planowanego na 12 maja spotkania przedstawicieli grupy #HodowcyRazem z Panem Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorzem Pudą.

28 kwietnia odbyło się posiedzenie Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którego tematem było rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 375, druki sejmowe nr 1072 i 1077). W posiedzeniu uczestniczył Wiceprezes Zarządu Federacji Waldemar Rolewski. Senator Jerzy Chróścikowski zaproponował przyjęcie ustawy bez poprawek. Za przyjęciem ustawy bez poprawek zagłosowało sześciu senatorów, jeden przeciw, a nikt nie wstrzymał się od głosu. Posłem sprawozdawcą został Senator Jacek Bogucki.

29 kwietnia odbyło się spotkanie Zarządu Federacji i Prezesów Związków należących do Federacji w formie wideokonferencji. Informację o działalności Federacji w roku 2020 i 2021 przedstawił Prezes Mariusz Olejnik, który zachęcał wszystkich do korzystania ze strony internetowej Federacji oraz śledzenia mediów społecznościowych. Następnie wszyscy obecni Prezesi Związków podzielili się informacjami o działalności na terenie swojego województwa. Omówiono pomysł przygotowania kampanii informacyjnej dotyczącej przedłużenia dzierżaw. Uzgodniono, że Zjazd Federacji zostanie zorganizowany we wrześniu.

 

 

 

W dniach 3-4 marca 2021 r. odbył się 7 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu Online. Podczas Kongresu odbyło się 5 paneli dyskusyjnych, w których wzięli udział najlepsi w swojej dziedzinie praktycy. Organizatorami kongresu byli: Związek Pracodawców- Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Bydgoszczy, Federacja Związków Pracodawców- Dzierżawców i Właścicieli Rolnych oraz European Landowners’ Organization. Federację na Kongresie reprezentował Prezes Mariusz Olejnik i członek Zarządu Grzegorz Brodziak.

3 marca zostało przesłane stanowisko 7 największych organizacji reprezentujących krajowych hodowców do projektu Planu Strategicznego WPR na lata 2021- 2027 (w tym przez Federację) do 100 senatorów, 460 posłów oraz kilkudziesięciu dziennikarzy. Założona została także strona internetowa www.hodowcyrazem.pl i media społecznościowe.

6 marca odbyło się spotkanie przedstawicieli hodowców z naukowcami z SGGW. Rozpoczęto rozmowy o możliwości nawiązania stałej współpracy nauki z branżą produkcji zwierzęcej w ramach „obrony zdrowego rozsądku” dotyczącego dobrostanu zwierząt, konsumpcji produktów pochodzenia zwierzęcego oraz wsparcia branży argumentacją naukową. W spotkaniu uczestniczył dr Waldemar Rolewski Wiceprezes Zarządu i Grzegorz Brodziak Członek Zarządu.

18 marca Federacja Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w piśmie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy poparła postulaty Instytutu Ochrony Roślin – PIB i wnioski przekazane Panu Ministrowi przez Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych po 61 sesji naukowej IOR-PIB mające na celu ułatwienie produkcji roślinnej w kraju.

18 marca 2021 r. FZPDiWR w związku z trwającymi pracami nad projektem Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej zwróciła się do Dyrektora Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z prośbą o włączenie proponowanych przez Federację rozwiązań do analizy w ramach zapisów przygotowywanych przez Instytut.

18 marca połączone senackie komisje środowiska i rolnictwa rozpatrywały projekt nowelizacji Prawa łowieckiego wydłużającej czas, w którym samorządy mają podjąć uchwały ws. podziału województw na obwody łowieckie. Inicjatywę w tej sprawie podjęli posłowie. Ostatecznie komisje zdecydowały, by poprzeć ustawę bez poprawek. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego obwody łowieckie mają pokrywać się z obszarami województw. Nowela stanowi, że sejmiki województw na podjęcie takich uchwał będą miały czas do końca 2021 roku. Obecnie datą graniczną jest 31 marca 2021 r. W posiedzeniu zdalnie uczestniczył członek Zarządu Federacji Hubert Kulesza.

19 marca na zaproszenie Dyrektora Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej dr Waldemar Rolewski Wiceprezes Zarządu Federacji uczestniczył w seminarium on-line na temat: „Zielony Ład – w kierunku rolnictwa ekologicznego, czy ekologizacji rolnictwa?”. Referat wygłosili prof. dr hab. Wojciech Ziętara i mgr Zofia Mirkowska. Gospodarstwo ekologiczne to zrównoważona produkcja roślinna i zwierzęca. W praktyce produkuje się głównie zboża (38%), rośliny pastewne, warzywa. Wiele gospodarstw prowadzi tą działalność dla dopłat, a nie dla rynkowej sprzedaży. W dyskusji podkreślono, że gospodarstwa ekologiczne pełnią funkcję krajobrazowo- klimatyczne. Wymagają ponadprzeciętnej wiedzy i dużych zasobów ziemi. Rolnictwo przyszłości to rolnictwo precyzyjne i zintegrowane, przyjazne środowisku. Aktualnie rolnictwo ekologiczne jest rolnictwem niszowym w Polsce.

 

19 marca 2021 r. odbyło się kolejne e-spotkanie przedstawicieli związków branżowych skupiających producentów trzody chlewnej, bydła, drobiu i producentów mleka. Głównym tematem spotkania było podsumowanie inicjatywy wspólnego stanowiska dotyczącego projektu Planu Strategicznego WPR na lata  2021 – 2027. Organizacje wspólne stanowisko przekazały parlamentarzystom i mediom. Ukazało się wiele artykułów informujących o inicjatywie #hodowcyrazem. Powstała strona internetowa www.hodowcyrazem.pl oraz założono media społecznościowe FB i Twitter dla informowania o wspólnych inicjatywach.

19 marca odbyło się posiedzenie Członków Zarządu bydgoskiego ZPDiWR. Podczas spotkania w Pałacu w Kobylnikach została omówiona, skierowana do MRiRW, opinia pracodawców, właścicieli i dzierżawców rolnych do projektu Planu Strategicznego dla WPR. Członkowie Zarządu Związku omówili również wspólne stanowisko największych organizacji rolniczych w ramach akcji #HodowcyRazem, której pomysłodawcą jest FZPDiWR. Ponadto Zarząd Związku podkreślił, że należy chronić gospodarstwa wielkotowarowe, ponieważ odgrywają one znaczącą rolę w zaopatrywaniu kraju w produkty rolno-spożywcze, zapewniając bezpieczeństwo żywnościowe oraz pełnią funkcję integratora, przez co mniejsze gospodarstwa zyskują dostęp do wiedzy, technologii, kapitału i rynków zbytu. Kolejnym punktem programu było podsumowanie 7. edycji EKMA – łącznie podczas kongresu wystąpiło 41 osób w ramach 17 prelekcji i 5 debat (nagrania dostępne są na stronie www.kongresagrobiznesu.pl w zakładce prelekcje i debaty wideo), a transmisję wyświetliło ponad 1200 odbiorców. Członkowie Zarządu podjęli również decyzję o próbie stworzenia grupy zakupowej wśród członków, celem osiągnięcia większej siły przebicia podczas negocjacji warunków współpracy z towarzystwem ubezpieczeniowym oraz zakup ubezpieczeń upraw rolnych w znacznie korzystniejszych cenach.

23 marca odbyło się pierwsze Posiedzenie Zespołu roboczego ds. organizacji rynku i promocji produktów rolno-spożywczych opartych na krajowym białku. Jest to jeden z powołanych zespołów roboczych w ramach Zespołu ds. odbudowy niezależności paszowej i ograniczania GMO w ramach Porozumienia Rolniczego. W spotkaniu uczestniczył Prezes Mariusz Olejnik. W wyniku dyskusji ustalono, że konieczne jest wypracowanie stanowiska w zakresie utworzenia platformy magazynowo- informacyjnej, omówienie i opracowanie możliwości tworzenia ceny referencyjnej, jak i analiza konieczności wprowadzenia narodowego celu wskaźnikowego dla roślin białkowych. Ww. propozycje zadeklarowali przygotować m.in. Pan Mariusz Olejnik, Pan Krzysztof Ulas i Rafał Banasiak. Przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pani Małgorzata Woźniak poprosiła o przygotowanie propozycji i przyjęcie przez Zespół do końca miesiąca kwietnia.

23 marca odbyło się wspólne posiedzenie Senackiej Komisji Rolnictwa i Komisji Środowiska. Tematem spotkania była informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Przeciwdziałanie niedoborom wody w rolnictwie” oraz prezentacja „Lokalne Partnerstwa ds. Wody jako forma przeciwdziałania niedoborom wody”. W posiedzeniu uczestniczył Wiceprezes Waldemar Rolewski.

25 marca odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu w formie wideokonferencji. Zatwierdzono protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu, omówiono bieżącą korespondencję, spotkania w których biorą udział członkowie Zarządu oraz sytuację finansową. Pozytywnie oceniono organizację 7 edycji Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu. Wysoką wartość miały i prelekcje i debaty, a zaproszone do nich osoby to wybitni specjaliści w swoich dziedzinach. W kolejnym punkcie omówiono współpracę Federacji z sześcioma organizacjami branży produkcji zwierzęcej. Członkowie Zarządu uważają tą współpracę za wartościową i chcą kontynuacji działań w ramach grupy #hodowcyrazem.  Ustalono także, że po 15 kwietnia zorganizowane zostanie spotkanie Zarządu Federacji z Prezesami Związków regionalnych.

26 marca odbyło się z inicjatywy Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB seminarium online pt. „Poziom życia na obszarach wiejskich, porównanie wieś-miasto”. Referat wygłosiła dr hab. Barbara Chmielewska, prof. IERiGŻ-PIB. W seminarium wziął udział Pan Waldemar Rolewski Wiceprezes Zarządu Federacji. Odniósł się do problemu na wsi związanego z nowymi mieszkańcami wsi- nie rolnikami, którzy blokują inwestycje rolnicze.

26 marca odbyło się kolejne spotkanie siedmiu organizacji rolniczych związanych z sektorem produkcji zwierzęcej. Na spotkaniu ustalono dalsze wspólne działania związane z nieprzychylnymi komunikatami w sieci o negatywnym wpływie hodowli zwierząt na klimat i środowisko.

30 marca odbyło się z inicjatywy Departamentu Przetwórstwa i Rynków Rolnych MRiRW spotkanie robocze, podczas którego zostały omówione uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji społecznych do proj. ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi  (ustawy wdrażającej dyrektywę 2019/633). W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

 

 

 

 

 

2 lutego odbyło się spotkanie on-line Zespołu ds. odbudowy niezależności paszowej i ograniczania GMO w ramach Porozumienia Rolniczego przy MRiRW. Tematem przewodnim spotkania była dyskusja nt. możliwości skupu nasion roślin białkowych na cele paszowe w sezonie 2021 oraz omówienie zasad współpracy między producentami nasion a firmami paszowymi. Ze względu na przesunięcie na kolejne dwa lata moratorium na wejście w życie zakazu stosowania materiałów genetycznie zmodyfikowanych w paszach, najbliższy czas należy wykorzystać na wypracowanie konkretnych zasad współpracy i określenia oczekiwań stron – temu też poświęcone było spotkanie członków Zespołu. Federację na spotkaniu reprezentował Prezes Mariusz Olejnik – członek wyżej wymienionego Zespołu. Kilkukrotnie zabierał głos nt. konieczności modyfikacji wsparcia produkcji roślin bobowatych i realizacji wniosków prof. Michała Jerzaka (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) dotyczących budowania rynku białka rodzimego.

4 lutego w związku z zaproszeniem Pani Joanny Czapli Dyrektor Departamentu Płatności Obszarowych MRiRW odbyło się spotkanie on-line poświęcone proponowanym rozwiązaniom w zakresie warunkowości i ekoschematów w ramach płatności bezpośrednich.  Spotkanie związane było z trwającymi konsultacjami społecznymi projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023- 2027. W spotkaniu Federację reprezentowali Prezes Mariusz Olejnik i Prezes Waldemar Rolewski. Prezes Mariusz Olejnik zabierając głos przekazał jak kilku innych uczestników, że aby zachować szczelność programu nie powinno się wyłączać z ekoschematów gospodarstw do 10 ha, których jest w Polsce około 50%. W przypadku ekoschematu nr 4 Zielone ścierniska zaproponował skrócenie okresu pozostawienia po zbiorze ścierniska z 15 marca na 1 marca. W przypadku ekoschematu nr 14 Pasy uprawne wolne od pestycydów i nawozów uważa, że pasy powinny mieć powierzchnię 20% gospodarstwa, a nie działki rolnej. Szerokość pasów uprawnych powinna być mniejsza niż 9 m, a ponadto powinno się wykorzystywać pasy ścieżek technologicznych. Prezes Mariusz Olejnik uważa, że terminy wejścia rolników w pole z nawozami, środkami ochrony roślin lub uprawami powinny być bardziej elastyczne, lecz przy osiągnięciu celu. Jest to tym bardziej istotne przy uwzględnieniu ostatnich anomaliów pogodowych. Prezes Waldemar Rolewski przekazał, że po 16 latach nadal opłaty obszarowe uzyskiwane przez Polskę są niższe niż np. francuskie, a wielokrotnie niższe od duńskich czy holenderskich. Dochód większości polskich gospodarstw nie wystarcza na pokrycie parytetowych kosztów pracy, stąd błędem jest wspieranie nisko wydajnych gospodarstw kosztem tych nowoczesnych i wysokoprodukcyjnych.

12 lutego odbyło się kolejne e-spotkanie przedstawicieli związków branżowych skupiających producentów trzody chlewnej, bydła, drobiu i producentów mleka. Głównym celem spotkania było omówienie uwag do projektu Planu Strategicznego dla WPR na lata 2021-2027. W spotkaniu na zaproszenie Prezesa Mariusza Olejnika wzięli udział: Anna Hammermeister- Dyrektor Biura Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „Polsus”, Aleksander Dargiewicz – Prezes Krajowego Związku Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej POLPIG, Dorota Śmigielska – analityk rynku mleka z Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Jacek Zarzecki – Prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Jerzy Wierzbicki – Prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego, Waldemar Dobrowolski- członek Zarządu Federacji oraz zaproszeni goście spoza organizacji. Wszyscy przedstawiciele organizacji przedstawili pozostałym uczestnikom przygotowane uwagi swoich organizacji do PS dla WPR.

12 lutego 2021 r. odbyło się organizowane przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB seminarium online pt. „Przemysł spożywczy i handel rolno-spożywczy w warunkach pandemii COVID-19″. Referat wygłosiła dr hab. Iwona Szczepaniak oraz prof. IERiGŻ-PIB i dr Łukasz Ambroziak. Federację na seminarium reprezentował dr Waldemar Rolewski Wiceprezes Zarządu. Po prezentacji przekazał swoje spostrzeżenia dotyczące trudności w roku 2020 dla producentów trzody chlewnej. Przy ASF spadły o 20-30% ceny tuczników i w efekcie dopłacano do tucznika 50 – 100 zł. Wielu rolników, szczególnie mniejszych producentów zaniechało działalności. Dziwi zatem informacja o dobrych wynikach w przetwórstwie mięsa wieprzowego. Wynika z niej, że to rolnicy ponieśli koszty przetwórców spowodowane COVID – 19 i problemami w handlu międzynarodowym.

16 lutego odbyło się posiedzenie Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tematem posiedzenia była informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat kontroli jakości żywności oraz zwalczania nieuczciwych praktyk w handlu po połączeniu zadań Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i Inspekcji Handlowej w zakresie kontroli artykułów żywnościowych. Połączenie inspekcji i jej działanie zostało pozytywnie ocenione przez Senatorów. Obecnie inspekcja kontroluje cały łańcuch, począwszy od producenta do sieci handlowej. Inspekcja wydaje certyfikaty przy eksporcie do krajów trzecich. Pytano o połączenie wszystkich agencji. W odpowiedzi przekazano, że łączenie przerwano na etapie Sejmu i w najbliższym czasie nie planuje się łączenia pozostałych agencji. Zwrócono także uwagę, aby mniej restrykcyjnie podchodzić do uchybień w małych ubojniach. Jednocześnie żywność musi być produkowana bezpiecznie. Pytano także o to, czy eksport zboża nie jest zbyt duży i czy nie zabraknie zboża na pasze i wyroby piekarnicze oraz, czy rząd planuje przyspieszenie pomocy dla producentów świń i drobiarzy. Na te pytania rząd ma odpowiedzieć na piśmie. Drugim tematem były propozycje do planu pracy na 2021 rok. Plan pracy będzie przyjęty na kolejnym posiedzeniu. Zaproponowano także jedno posiedzenie wyjazdowe. W spotkaniu uczestniczył Waldemar Rolewski Wiceprezes Zarządu Federacji.

24 lutego odbyło się webinarium „Przyszłość rolnictwa a ochrona klimatu”. Jak wykorzystać szanse, które daje Europejski Zielony Ład? Federację reprezentowali Prezes Mariusz Olejnik i Wiceprezes Waldemar Rolewski. W części 1 temat wystąpienia to: Wspólna Polityka Rolna a ochrona klimatu. Co dalej? Referowany przez Pana Macieja Golubiewskiego, Szefa Gabinetu Janusza Wojciechowskiego, Europejskiego Komisarza ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W części 2 omówiono temat: Rolnictwo, klimat, środowisko. O przyszłości rolnictwa i bezpieczeństwie żywnościowym.

25 lutego odbyło się posiedzenie Zarządu Federacji w formie wideokonferencji. W spotkaniu uczestniczyli prawie wszyscy członkowie Zarządu. Podczas posiedzenia zatwierdzono protokół z poprzedniego posiedzenia, omówiono korespondencję wychodzącą i przychodzącą Federacji oraz sytuację finansową organizacji. Zarząd rozpatrzył także propozycje spotkań i współpracy, które zostały zaproponowane przez inne organizacje. Pan Prezes Mariusz Olejnik omówił współpracę Federacji z organizacjami rolniczymi branży mięsnej. Organizacje spotykają się on-line raz w miesiącu. W planie na najbliższy okres znajduje się udział w Europejskim Kongresie Menadżerów Agrobiznesu on-line w dniach 3-4 marca br. (Federacja jest współorganizatorem), spotkanie Prezesów Związków należących do Federacji z Zarządem w trybie on-line, próba zorganizowania Zjazdu Federacji po ustaleniach z członkami Federacji i prawnikiem.

5 stycznia odbyło się posiedzenie Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi w pełnym składzie pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na 2021 r. Federację na posiedzeniu reprezentował w formie zdalnej dr Waldemar Rolewski Wiceprezes Zarządu.

10 stycznia Prezes Mariusz Olejnik brał udział w audycji Pani Joanny Warechy „Halo za miastem”. W audycji Prezes krótko podsumował rok 2020 w rolnictwie oraz przedstawił jakie wyzwania stoją przed rolnikami w roku 2021. Przekazał, że w roku obecnym Federacja będzie brała udział w konsultacjach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027. Dyskutowano o ograniczeniach dla dużych rolników, spadku konkurencyjności, złej strukturze agrarnej, braku stabilności gospodarowania, problemach z przedłużaniem dzierżaw i przetargami na Ośrodki Produkcji Rolnej.

14-15 stycznia odbył się Polski Kongres Rolniczy, który był objęty patronatem Federacji. Zarówno w pierwszym, jak i w drugim dniu Kongres cieszył się wysoką frekwencją. 14 stycznia zalogowało się, ponad 500 osób, zaś 15 stycznia – ponad 400. Federacja również uczestniczyła w zaplanowanych wydarzeniach. Ze względu na pandemię, Kongres miał formę wydarzenia online. Plan całego Kongresu był bogato wypełniony interesującymi debatami i prelekcjami, dzięki którym uczestnicy mogli poszerzyć swoją wiedzę o najnowsze informacje branżowe.

14 stycznia odbyło się e-spotkanie przedstawicieli Zarządu Federacji z prof. Walentym Pocztą i jego współpracownikami. Tematem spotkania było omówienie ankiety i uwag przygotowanych przez Federację do projektu Planu Strategicznego dla WPR na lata 2021-2027.

18 stycznia odbyło się kolejne e-spotkanie przedstawicieli związków branżowych skupiających producentów trzody chlewnej, bydła i drobiu mające na celu omówienie podejmowanych inicjatyw w poszczególnych związkach oraz wymianę uwag nt. Planu Strategicznego dla WPR na lata 2021-2027. W spotkaniu na zaproszenie Prezesa Mariusza Olejnika wzięli udział: Aleksander Dargiewicz- Prezes Krajowego Związku Pracodawców– Producentów Trzody Chlewnej POLPIG, Dorota Śmigielska- analityk rynku mleka z Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Jacek Zarzecki- Prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Jerzy Wierzbicki- Prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego i Dariusz Goszczyński- Dyrektor Generalny Krajowej Rady Drobiarstwa Izba Gospodarcza.

20 stycznia odbyło się spotkanie Kierownictwa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z przedstawicielami Zarządu Federacji Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w formie wideokonferencji. Zgodnie z zaproponowanym przez Federację, a zatwierdzonym przez KOWR porządkiem spotkania omówiono następujące tematy: analiza rozstrzygnięć pilotażowych przetargów na dzierżawę „Ośrodków Produkcji Rolnej” w woj. Wielkopolskim, gospodarowanie gruntami rolnymi w Zasobie Skarbu Państwa, z uwzględnieniem potrzeb dzierżawców i rolników indywidualnych, omówienie możliwości wznowienia funkcjonowania powołanych „Rad Społecznych” KOWR, rozpatrzenie zasad przydzielania pomocy finansowej z Funduszy Gminnych – przeznaczonych dla środowisk gdzie w przeszłości funkcjonowały PGR. Przedstawiciel kierownictwa KOWR poinformował, że po przetargach na Wielkopolsce dwa Ośrodki Produkcji Rolnej już zostały wydane dla nowych dzierżawców, a trzeci zostanie wydany w najbliższym czasie. Po pół roku Oddział Terenowy Poznań będzie weryfikował dotrzymanie warunków umowy dzierżawy przez nowych dzierżawców. W kolejnym punkcie Prezes Mariusz Olejnik podkreślił, że w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej trzeba będzie poradzić sobie z utrzymaniem dobrostanu i bioróżnorodności, a rolnikom będzie potrzebna stabilizacja gospodarowania. Umowy dzierżawy powinny być zatem przedłużane na dłuższy okres. Dzierżawcy natomiast powinni składać wnioski o przedłużenie umowy dzierżawy przynajmniej rok przed końcem umowy. Przy omawianiu następnego tematu Prezes Mariusz Olejnik przekazał, że Rady Społeczne są potrzebne, brakuje ich działalności w ostatnim czasie i ważne jest wznowienie ich prac. Pan Dyrektor Wojciech Kędzia poinformował, że decyzją Pani Dyrektor Generalnej funkcjonowanie Rad Społecznych zostanie wznowione w oddziałach terenowych, a także w centrali KOWR. W ostatnim punkcie dotyczącym przydzielania pomocy finansowej z Funduszy Gminnych przedstawiciele Federacji podkreślali, aby środki ukierunkować na społeczność byłych pracowników PGR, a nie na bieżące potrzeby gmin. Gminy muszą wiedzieć, że są to pieniądze skierowane do tego określonego środowiska.

22 stycznia Federacja w ramach konsultacji Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej przesłała do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uwagi do wybranych aspektów projektu Planu Strategicznego WPR na lata 2021- 2027.

28 stycznia odbyło się spotkanie on-line organizowane przez Departament Przetwórstwa i Rynków Rolnych MRiRW dotyczące kilku sektorów produkcji zwierzęcej. W związku z trwającymi konsultacjami Planu Strategicznego dla WPR omówiono planowane do realizacji mechanizmy dedykowane grupom producentów rolnych oraz organizacjom producentów.

 

 

 

 

Z życia Federacji w skrócie grudzień

8 grudnia odbyło się posiedzenie Rady Federacji w formie wideokonferencji. Uczestnicy posiedzenia ustalili, że należy wzmocnić rolę Rady Federacji. Rada powinna wraz z Zarządem Federacji pracować nad strategią działania i wspomagać jej realizację. Podjęto decyzję o utworzeniu „grupy inicjatywnej do stworzenia strategii Federacji” złożonej z trzech obecnych członków Rady i trzech kandydatów do Rady. Ustalono, że ważny jest większy dynamizm w działaniu Rady i wymiana doświadczeń pomiędzy jej członkami. Pozytywnie oceniono współpracę Federacji z innymi organizacjami, publikacje w prasie i na portalach branżowych informacji o naszych wypracowanych stanowiskach i działaniach, a także nową stronę internetową Federacji.

8 grudnia wystosowano pismo dotyczące projektu Ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw. Federacja negatywnie oceniła projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw. Przedłużenie wstrzymania sprzedaży gruntów ograniczy jedynie podaż ziemi, co spowoduje dalszy wzrost cen.

11 grudnia z inicjatywy APRY odbył się webinar na temat „Rodzime białko roślinne jako czynnik bezpieczeństwa białkowego kraju w świetle wyników badań Programu Wieloletniego 2016-2020”. Federację reprezentował Pan Prezes Mariusz Olejnik. Problem rodzimych źródeł białka nie dotyczy tylko Polski, ale całej Europy. W tej sprawie toczyły się dyskusje Komisji Europejskiej w Parlamencie Europejskim. Prezes Mariusz Olejnik zajął stanowisko, że o wsparciu produkcji białka roślinnego należy rozmawiać na szczeblu unijnym, a dla producentów najważniejsza jest stabilność produkcji.

15 grudnia odbyło się e-spotkanie przedstawicieli związków branżowych skupiających producentów trzody chlewnej, bydła i drobiu mające na celu omówienie aktualnej sytuacji w poszczególnych związkach oraz bieżących tematów w rolnictwie m.in. Europejskiego Zielonego Ładu. W spotkaniu na zaproszenie Prezesa Mariusza Olejnika wzięli udział: Aleksander Dargiewicz- Prezes Krajowego Związku Pracodawców– Producentów Trzody Chlewnej POLPIG, Anna Hammermeister- Dyrektor Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS, Jacek Zarzecki- Prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Jerzy Wierzbicki- Prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego i Dariusz Goszczyński- Dyrektor Generalny Krajowej Rady Drobiarstwa Izba Gospodarcza.

17 grudnia odbyło się posiedzenie Zarządu Federacji w formie wideokonferencji. Prezes Mariusz Olejnik przekazał wnioski ze spotkania Rady Federacji w dniu 8 grudnia br. Jednym z tematów była także współorganizacja Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu i propozycja zagadnień, jakie warto omówić w trakcie kongresu m.in. Europejski Zielony Ład, strategia „od pola do stołu”, nawadnianie i retencja w dużych gospodarstwach rolnych. Poruszono także temat wsparcia rządowego dla terenów po byłych PGR-ach. Członkowie Zarządu określili także zadania Federacji na pierwszy kwartał kolejnego roku, w tym spotkanie przedstawicieli Zarządu z kierownictwem KOWR, spotkanie z Ministrem Rolnictwa, współudział w EKMA i prace w ramach Porozumienia Rolniczego.

22 grudnia Federacja otrzymała odpis postanowienia o nieuwzględnieniu zażalenia na postanowienie Trybunału Konstytucyjnego o odmowie nadania dalszego biegu wnioskowi. Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu stwierdził, że w postanowieniu z dnia 14.07.2020 r. zasadnie przyjął, że wnioskodawca występuje w obronie stanu posiadania członków Federacji jako dzierżawców, nie zaś w celu ochrony uprawnień członków Federacji jako pracodawców w ramach relacji łączącej ich z pracownikami. W tym stanie rzeczy nie uwzględnił zażalenia złożonego przez Federację.

 

 

 

 

 

 

 

6 listopada odbyło się e-spotkanie przedstawicieli związków branżowych skupiających producentów trzody chlewnej, bydła i drobiu mające na celu omówienie sytuacji w poszczególnych sektorach i wypracowanie wspólnych wniosków. W spotkaniu na zaproszenie Prezesa Mariusza Olejnika wzięli udział: Aleksander Dargiewicz- Prezes Krajowego Związku Pracodawców– Producentów Trzody Chlewnej POLPIG, Anna Hammermeister- Dyrektor Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS, Jacek Zarzecki- Prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Jerzy Wierzbicki- Prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego i Dariusz Goszczyński- Dyrektor Generalny Krajowej Rady Drobiarstwa Izba Gospodarcza.

10 listopada organizacje rolnicze złożyły wspólnie pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy z apelem o pilną nowelizację ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 269 z późn. zm.) w zakresie usunięcia wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego. Zawnioskowały o wprowadzenie moratorium na zakaz stosowania pasz opartych o komponenty GMO na minimum 6 lat, a także wprowadzenie skutecznego programu wspierającego produkcję i przerób rodzimego białka. Pod pismem podpisali się Prezesi organizacji: Federacji Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Krajowego Związku Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej POLPIG, Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS, Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego i Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Wyżej wymienione organizacje w pełni poparły stanowisko i argumenty zgłoszone Panu Ministrowi w piśmie Izby Zbożowo – Paszowej z dnia 3 listopada 2020 r.

10 listopada trzy organizacje rolnicze wystosowały pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Grzegorza Pudy. W piśmie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiono wnioski dotyczące bieżących problemów związanych ze zwalczaniem ASF. Tematy jakie poruszono w piśmie to: przemieszczanie świń ze strefy niebieskiej do czerwonej oraz z czerwonej do białej, łączenie transportu świń skupowanych w tej samej strefie, zdejmowanie zakazu w obszarach zapowietrzonych i zagrożonych, pobieranie próbek do badań w kierunku ASF, okres oczekiwania na wyniki badań próbek krwi, znoszenie stref niebieskich, stygmatyzowanie wieprzowiny ze stref niebieskich i czerwonych przez sieci handlowe, bioasekuracja, polowania zbiorowe, wyznaczenie zakładu skupującego i przetwarzającego świnie ze stref. Powyższe wnioski zostały podpisane przez Federację oraz Krajowy Związek Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej POLPIG, Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS.

16-17 listopada przedstawiciele Federacji dr inż. Waldemar Rolewski oraz Agnieszka Rolewska-Nowak – ekspert Federacji, uczestniczyli w dwóch spotkaniach międzynarodowych. 16 listopada odbyło się posiedzenie Sektorowego Dialogu Społecznego w Rolnictwie Organizacje GEOPA-COPA i EFFAT przedstawiły prezentacje na temat swobodnego przepływu pracowników mobilnych w rolnictwie. Komisja Europejska położyła szczególny nacisk na sytuację pracy sezonowej. Temat był przedmiotem debaty partnerów społecznych, którzy opisywali ubiegły sezon i pojawiające się deficyty pracowników z uwagi na pandemię, zamknięcie granic i kwarantanny. Podkreślona była realna obawa o nadchodzący sezon od lutego/marca 2021. 17 listopada miał miejsce kolejny Komitet sterujący projekt “Kultywując przyszłość zwiększanie atrakcyjności pracy w rolnictwie”. Eksperci przedstawili zaktualizowane wyniki badań nad sytuacją występujących niedoborów siły roboczej i umiejętności w rolnictwie UE opracowanych na podstawie kwestionariuszy organizacji narodowych.

 

17 listopada odbyło się posiedzenie Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Z ramienia Ministerstwa w obradach uczestniczyli Ryszard Bartosik – Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz dr Waldemar Guba – Dyrektor Departamentu Strategii i Analiz. Komisja rozpatrzyła Ustawę o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. Federację na posiedzeniu reprezentował dr Waldemar Rolewski Wiceprezes Zarządu. Z uwagi na nieobecność Ministra Rolnictwa – Grzegorza Pudy zaplanowany drugi punkt obrad „Informacja Ministra Rozwoju Wsi na temat aktualnej sytuacji w rolnictwie z uwzględnieniem afrykańskiego pomoru świń” został na wniosek Senatora Macieja Łuczaka przeniesiony na kolejne posiedzenie Komisji.

20 listopada został przesłany do Ministra Rolnictwa i Dyrektora Generalnego GIJHARS Apel do konsumentów i przetwórców żywności podpisany przez 7 organizacji rolniczych. Zaapelowano do producentów, aby nie zaniedbywali obowiązku znakowania produktów krajem pochodzenia. Apel skierowano również do konsumentów, aby w większym stopniu zwracali uwagę na kraj pochodzenia produktu podczas zakupów. Apel do przetwórców i konsumentów podpisały m.in. Krajowy Związek Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej POLPIG, Federacja Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Krajowa Rada Drobiarstwa-Izba Gospodarcza.

20 listopada odbyło się posiedzenie Zarządu Federacji w formie wideokonferencji. W posiedzeniu wzięli udział wszyscy członkowie Zarządu poza Panem Prezesem Zygmuntem Jodko oraz redaktor Krzysztof Zacharuk. Głównym tematem spotkania była analiza trzech „pilotażowych” przetargów na tworzenie Ośrodków Produkcji Rolnej na Wielkopolsce. Wszystkie trzy przetargi nie zostały wygrane przez dotychczasowych dzierżawców. Ustalono, że zostanie napisane pismo z prośbą o spotkanie przedstawicieli Zarządu Federacji z Panią Dyrektor Generalną KOWR. Tematem spotkania mają być trzy punkty tj. podsumowanie przetargów na OPR-y na Wielkopolsce, omówienie możliwości wznowienia funkcjonowania powołanych „Rad Społecznych” i omówienie dostępności do pomocy finansowej z Funduszy Gminnych przeznaczonych dla środowisk, gdzie wcześniej funkcjonowały PGR-y. Zarząd Federacji ustalił także, że wystąpi z prośbą o spotkanie do Pana Ministra Rolnictwa Grzegorza Pudy. Planowane tematy na spotkanie z Panem Ministrem to: gospodarowanie gruntami rolnymi Skarbu Państwa, spadek rentowności produkcji w kluczowych sektorach produkcji rolnej, szanse i zagrożenia związane z Europejskim Zielonym Ładem, nowa perspektywa WPR i PROW na lata 2021-2027. Omówiono także sytuację na rynku mleka, na polach i ceny w skupie w poszczególnych rejonach Polski. Prezes Mariusz Olejnik poprosił także wszystkich członków Zarządu o ich zdanie na temat organizacji Zjazdu. W obecnej sytuacji Panowie uznali, że najwcześniej Zjazd możemy zorganizować w lutym/marcu przyszłego roku.

26 listopada odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w formie wideokonferencji. Tematem posiedzenia była informacja Komisarza UE ds. Rolnictwa Janusza Wojciechowskiego o planach i wyzwaniach stojących przed europejską polityką rolną, w związku z nową perspektywą finansową na lata 2021 – 2027. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Federacji.

 

 

 

 

 

 

Z życia Federacji i Związków październik

1 października odbyła się konferencja prasowa firmy Bayer Crop Science. Na konferencji poruszono temat zrównoważonego rolnictwa w praktyce. Odbył się wirtualny spacer po pierwszej w Polsce Bayer Forward Farm oraz wywiad z właścicielem gospodarstwa, a także panel ekspercki o ograniczaniu wpływu rolnictwa na zmiany klimatyczne. Przedstawiono oferty najnowszych odmian kukurydzy DEKALB . W konferencji uczestniczył przedstawiciel Federacji.

8 października odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Opolskiego Związku Producentów Rolnych. Zgromadzenie miało charakter zdawczo-wyborczy. Przewodniczący zebrania Mariusz Olejnik podsumował działania z roku 2019 oraz przedstawił obecne działania zarządu. W porządku zgromadzenia między innymi znalazły się wybory do zarządu. Skład Zarządu pozostał niezmieniony.

13 października Federacja złożyła do KRIR pismo deklarujące przystąpienie Federacji do Komitetu Strajkowego zawiązanego w celu odrzucenia Ustawy o ochronie zwierząt. Jako organizacja reprezentująca ponad tysiąc towarowych gospodarstw rolnych Federacja uważa, że ustawę powinno się odrzucić w całości i procedować w myśl zasad z uwzględnieniem czasu na konsultacje społeczne. Utrzymanie dotychczasowych zasad dotyczących uboju rytualnego zarówno dla drobiu i bydła pozwoli zachować stabilność ekonomiczną hodowców i utrzymać eksport tych gatunków mięsa na wysokim poziomie.

19 października odbyło się spotkanie Porozumienia Rolników Opolszczyzny, na którym omówiono sytuację związaną z podtopieniami gospodarstw i pól. Spotkanie Porozumienia Rolników Opolszczyzny odbyło się z udziałem liderów organizacji zrzeszonych. Dotyczyło ono podtopień i zalania gruntów. Podczas spotkania starano się określić wielkość tego zjawiska i ocenić skalę poniesionych przez rolników strat.

22 października odbyło się pierwsze seminarium internetowe organizacji GEOPA-COPA w ramach projektu finansowanego ze środków unijnych  „Kultywując przyszłość: Zwiększenie atrakcyjności pracy w rolnictwie”. Federację reprezentowali Wiceprezes dr inż. Waldemar Rolewski i Agnieszka Rolewska-Nowak. Seminarium zostało podzielone na trzy bloki merytoryczne dotyczące „wyzwań”, „szans” i „analiz” dla przyszłości sektora rolniczego. Oprócz cennych spostrzeżeń dotyczących niedoborów siły roboczej, wpływu pandemii na rolnictwo czy przyciągania młodych osób do sektora rolnego, naukowcy CEPS przedstawili pierwsze wnioski z ankiet pracodawców.

23 października odbyło się posiedzenie Zarządu Federacji w formie wideokonferencji. W posiedzeniu wzięli udział wszyscy członkowie Zarządu. Członkowie Zarządu omówili aktualne problemy dzierżawców na ich terenie. Przede wszystkim to, że umowy dzierżawy są przedłużane na krótki okres, Rady Społeczne przy KOWR nie działają, w niektórych regionach np. na Opolszczyźnie wystąpiły podtopienia, a w niektórych częściach województwa lubuskiego występuje susza. Ponadto nadal są kłopoty z ASF i słaba koniunktura w produkcji żywca wieprzowego. Dużym zagrożeniem dla hodowców bydła mięsnego jest „Piątka dla zwierząt”. Omówiono także wyniki dwóch pierwszych przetargów na Ośrodki Produkcji Rolnej. Nowa strona internetowa Federacji została oceniona pozytywnie. Planowany na 25 listopada Zjazd Federacji w obliczu rosnącej liczby zakażeń koronawirusem na razie zdaniem Zarządu musi zostać odłożony w czasie. Najbliższe działania skupią się organizacji spotkania z branżowymi związkami oraz na zorganizowaniu wideokonferencji z kierownictwem KOWR dotyczącej pierwszych trzech przetargów na Ośrodki Produkcji Rolnej.

28 i 29 października odbyła się konferencja Narodowe Wyzwania w Rolnictwie w formie on-line. Podczas konferencji specjalnym wydarzeniem było 25-lecie Grupy Top Farms. Odbyły się dwa panele dyskusyjne, w których przedstawiciele Top Farms przekazali jak podnoszono efektywność i rentowność w ich gospodarstwie przez ostatnie 25 lat.

 

 

 

3 września Zarząd Federacji spotkał się z Dyrektorem Generalnym KOWR Grzegorzem Piętą i jego współpracownikami w celu omówienia tworzenia pilotażowych trzech Ośrodków Produkcji Rolnej na Wielkopolsce oraz problemów pięciu przedsiębiorstw z woj. dolnośląskiego. Przedstawiciele Federacji zwrócili uwagę na drastyczne zapisy w porozumieniach, które ww. gospodarstwa miały podpisać przed przystąpieniem do przetargu. Podkreślono, by przy kolejnym tworzeniu OPR uwzględnić założenia zgłoszone w piśmie z 30 marca br. tj. niewygaszanie i niezmniejszanie produkcji zwierzęcej i roślinnej, utrzymanie potencjału produkcyjnego, utrzymanie miejsc pracy, wykorzystanie poniesionych nakładów inwestycyjnych, utrzymanie więzi kooperacyjnych z innymi lokalnymi przedsiębiorcami i rolnikami, utrzymanie funkcji innowacyjno- rozwojowych realizowanych przez specjalistyczne gospodarstwa.

15 września Federacja podpisała wraz z wieloma innymi organizacjami rolniczymi wniosek o wysłuchanie publiczne ustawy o ochronie zwierząt skierowane do Wicemarszałka Sejmu.

15 września Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Bydgoszczy zorganizował pierwsze z cyklu spotkań (zwanych nieoficjalnie Obiadami z pracodawcami rolnymi), które ma na celu zacieśnianie współpracy ZPDiWR z instytucjami działającymi na rzecz sektora rolno‑spożywczego.

16 września w ramach prac Porozumienia Rolniczego w Ministerstwie Rolnictwa odbyło się kolejne spotkanie Zespołu ds. Stabilizacji i Wsparcia Rynku Mięsa Wołowego. Federację na spotkaniu reprezentował Waldemar Dobrowolski Członek Zarządu. Ze względu na napiętą sytuację związaną z wprowadzeniem w trybie bardzo pilnym pod obrady Sejmu projektu PiS Ustawy o ochronie zwierząt i wprowadzeniu dyscypliny klubowej w głosowaniu przyjęto stanowisko do tej ustawy. 34 organizacje tworzące Zespół jednoznacznie poparły sprzeciw wobec ustawy wyrażony w stanowisku i postanowiły przekazać je Prezesowi PiS.

20 września w Warszawie w Pałacu Prezydenckim odbyły się Dożynki Prezydenckie. Na spotkaniu Federację reprezentował Wiceprezes Zarządu Waldemar Rolewski. Prezydent zwrócił uwagę, że każdy z nas mógł się przekonać jak istotna jest praca rolnika, jak ważne jest jedno z najważniejszych bezpieczeństw – bezpieczeństwo żywnościowe. Podkreślił także, że kwestia dobrostanu zwierząt jest dla rolnika kwestią bytu, że jest to fundamentalna kwestia w gospodarstwie.

22 września w siedzibie KOWR odbyło się spotkanie mające na celu omówienie sytuacji kilku przedsiębiorstw rolnych z rejonu Dolnego Śląska. W spotkaniu uczestniczył Prezes Mariusz Olejnik. Notatka ze spotkania zostanie przekazana członkom Federacji.

23 września sześć organizacji należących do Rady Sektora Wołowiny, w tym Federacja, złożyły do Senatu stanowisko dotyczące projektu ustawy o ochronie zwierząt. Złożono wniosek dotyczący wykreślenia z projektu ustawy zapisu Art. 1 punkt 13 wraz z uzasadnieniem. We wniosku podkreślono, że ograniczenie uboju rytualnego na eksport zachwieje rynkiem wołowiny w Polsce.

24 września odbyło się posiedzenie Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w którym uczestniczył Pan Waldemar Rolewski Wiceprezes Zarządu i Pan Grzegorz Brodziak Członek Zarządu. Jedynym punktem porządku obrad było rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw. Nowelizację ustawy skrytykowali obecni na posiedzeniu komisji przedstawiciele hodowców zwierząt, organizacji rolniczych i organizacji zajmujących się opieką nad zwierzętami. Przedstawiciele branży mięsnej mówili o stratach, jakie poniosą z powodu zakazania uboju rytualnego na eksport. Mówili o likwidacji miejsc pracy, o stratach dla rolnictwa i budżetu.
Odmienne poglądy prezentowali przedstawiciele organizacji działających na rzecz ochrony zwierząt.

28 września odbyło się Walne Zebranie Lubuskiego Związku Rolników w Kalsku. W zebraniu oprócz członków Związku uczestniczyli zaproszeni przedstawiciele innych organizacji rolniczych i przedstawiciele agencji rządowych. Federację reprezentował Pan Hubert Kulesza Członek Zarządu.

29 września w Bydgoszczy odbyło się Walne Zebranie Członków Związku Pracodawców- Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Zebranie miało charakter sprawozdawczy. Ponadto odbyła się debata z udziałem zaproszonych gości na temat aktualnej sytuacji w sektorze rolno- spożywczym.

30 września w Sali Odczytowej Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie odbyło się spotkanie podsumowujące dotychczasowe prace platformy porozumienia rolniczego. Federację reprezentował na spotkaniu Pan Zygmunt Jodko Członek Zarządu. Podczas spotkania omówiono także oczekiwania środowiska rolniczego związane z nowym okresem programowania i finansowania w Unii Europejskiej, a także bieżące problemy polskiego rolnictwa. Dyskusję zdominował temat ustawy o ochronie zwierząt. Organizacje podpisały Deklarację Współdziałania dla Dobra Rolnictwa i Polskiej Wsi.

 

6 sierpnia  Federacja przekazała Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi poparcie uwag KZPPTCH POLPIG do rozporządzenia w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem ASF dotyczącego utrzymywania świń na wybiegach w strefie czerwonej i niebieskiej. Nowelizacja będzie sprzyjała walce z wirusem i nie spowoduje dużego uszczerbku w pogłowiu świń. Jednocześnie Federacja uważa, że rolnicy którzy zostaną zobowiązani do likwidacji świń utrzymywanych na wybiegach powinni otrzymać odpowiednie rekompensaty.

17 sierpnia Prezes Mariusz Olejnik jako członek Porozumienia Rolników Opolszczyzny spotkał się z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panem Ryszardem Kamińskim. Rozmowy toczyły się wokół problemu gryzoni, suszy rolniczej i nowych sposobów szacowania suszy, wokół ubezpieczeń rolnych i nowej ustawy, która ma zmienić ustawę o ubezpieczeniach rolniczych. Rozmowa dotyczyła również prowadzenia gospodarstw integrowanych i ekologicznych w związku z programem Europejski Zielony Ład. Sporo miejsca poświęcono trudnej sytuacji rolników południowej części województwa opolskiego, którą w tym roku dotknęła plaga myszy i innych gryzoni, które niszczą uprawy. Opolscy rolnicy zaproponowali, żeby stworzyć możliwość przygotowania oferty ubezpieczeń z dopłatą z budżetu państwa podobnie, jak to ma miejsce w przypadku innych klęsk. Delegacja Porozumienia Rolników Opolszczyzny postulowała przygotowanie rozwiązań przeciwdziałania tej pladze i zaapelowała o podjęcie konkretnych kroków zmierzających do złagodzenia skutków plagi gryzoni i zapobieżenia jej w przyszłości.

20 sierpnia Federacja otrzymała pismo z MRiRW o powołaniu Pana Zygmunta Jodko Członka Zarządu Federacji na eksperta i członka Zespołu ds. ułatwiania eksportu artykułów rolno-spożywczych wymagających certyfikatu halal na rynki muzułmańskie.

26 sierpnia w Hotelu Edison w Baranowie k/Poznania odbyło się posiedzenie Zarządu Federacji. Na spotkaniu członkowie Zarządu omówili spotkania, w których uczestniczyli w ostatnim czasie, w tym głównie spotkanie z kierownictwem KOWR w dniu 24 lipca br. Przedstawiono analizę korespondencji oraz sytuację finansową. Prezes Mariusz Olejnik poinformował o złożeniu deklaracji członka wspierającego przez trzy podmioty: firmę Green Bear Corporation Poland Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Rolno- Handlowe "Kłos" z Grupy Pieprzyk oraz Top Farms Głubczyce Sp. z o.o. Jednogłośnie podjęto uchwały w sprawie przyjęcia nowych członków wspierających. Ustalono także konieczność złożenia pisma do Dyrektora Generalnego KOWR z prośbą o spotkanie z Zarządem Federacji w celu omówienia zasad podpisywania porozumień przy tworzeniu Ośrodków Produkcji Rolnej. Zarząd podjął decyzję o podpisaniu deklaracji członkowskiej przystąpienia do Polskiej Platformy Zrównoważonej Wołowiny. Federację będzie reprezentował Pan Waldemar Dobrowolski- Członek Zarządu Federacji. Rozpatrzono również pozytywnie propozycję podpisania Porozumienia o współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Rolnictwa Zrównoważonego "ASAP", którą Federacja otrzymała od firmy Bayer Sp. z o.o. Celem porozumienia jest podejmowanie wspólnych działań na rzecz rozwoju i promocji rolnictwa zrównoważonego. Porozumienie zostało podpisane przez przedstawicieli Zarządu. W planach działania Federacji na okres do końca bieżącego roku jest zorganizowanie dwóch spotkań z kierownictwem KOWR, spotkania z Ministrem Rolnictwa po rekonstrukcji Rządu oraz organizacja Zjazdu Federacji na przełomie października/ listopada i przygotowanie budżetu na następny rok.

 

3 lipca 2020 r. odbyła się wideokonferencja Rady ds. przedsiębiorczości przy Prezydencie RP poświęcona omówieniu sytuacji w branży rolniczej. Minister Kamiński omówił aktualne działania MRiRW, a  prof. Kowalczyk omówił sytuację na rynkach rolnych na świecie. Sugerowano skupienie się na produkcji żywności ekologicznej. W dyskusji padły głosy, że mięso z dużych farm jest złej jakości i należy wspierać wyłącznie małe gospodarstwa. Obecny na wideokonferencji Wiceprezes Zarządu Waldemar Rolewski zaprotestował przeciwko takiej narracji i podał przykłady dużych farm produkujących dobrej jakości mięso bez antybiotyków. W debacie publicznej nie powinno się używać takiego schematu, kiedy 70% produkcji pochodzi z dużych farm. Ustosunkował się także do produkcji żywności ekologicznej i przekazał jak Polska wygląda na tle innych bogatych europejskich państw. W Polsce produkcja żywności ekologicznej stanowi niewielki odsetek ze względu na brak konsumentów, którzy będą gotowi płacić za dużo droższe produkty.

 

3 lipca 2020 r. w Kuźnicy Zbąskiej woj. wielkopolskie odbyło się posiedzenie Zarządu Federacji z udziałem gości ze związków członków Federacji. Na spotkaniu omówiono udział przedstawicieli Zarządu w spotkaniach, korespondencję przychodzącą i wychodzącą Federacji, sytuację finansową oraz przyjęto plan działania do końca bieżącego roku.

14 lipca 2020 r. w związku z trwającymi pracami nad Planem Strategicznym WPR na lata 2021-2027 miało miejsce spotkanie online na temat wsparcia wymiany wiedzy i innowacji w systemie AKIS. Na początku forum powtórzono czym jest system AKIS oraz jakie instytucje scala. Następnie omówiono zarówno jego mocne, jak i słabe strony. Kolejnym punktem spotkania była analiza szans dla systemu AKIS, jakie mogą pojawić się w nadchodzących latach oraz stwarzających niebezpieczeństwo zagrożeń. Nie zapomniano również poruszyć tematu potrzeb systemu. Po wieloetapowej analizie systemu, dyskutowano na temat jednej z trzech planowanych interwencji, jaką są „Kompleksowe programy doradcze związane z wdrożeniem lub upowszechnianiem dobrych praktyk lub nowych rozwiązań w gospodarstwach rolnych”. Rozpatrywano zakres programów, ilość form doradczych, czas ich trwania, a także sposób oceny ich efektywności.

16 lipca 2020 r. w Bobolicach odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu Federacji z Zarządem Stowarzyszenia Dzierżawców i Właścicieli Rolnych woj. zachodniopomorskiego w Budzistowie. Spotkanie dotyczyło trudnej sytuacji ekonomicznej Stowarzyszenia w Budzistowie. W wyniku dyskusji Zarząd Federacji zadeklarował pomoc w znalezieniu dwóch członków, którzy opłacą składki za rok 2020 do końca bieżącego roku. Zarząd Stowarzyszenia zapłaci natomiast zaległe składki do końca sierpnia br.

20 lipca 2020 r. Federacja otrzymała odpis postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 lipca br o odmowie nadania dalszego biegu skardze konstytucyjnej złożonej w grudniu 2018 roku. Trybunał Konstytucyjny uznał, że ustalony przez Federację zakres zaskarżenia wykracza poza granice ograniczonej rzeczowo legitymacji procesowej, który mogą złożyć jedynie podmioty legitymowane ogólnie wymienione w art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji.

24 lipca 2020 r. Federacja złożyła Zażalenie od postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 lipca 2020 r. i wniosła o wydanie postanowienia o nadanie dalszego biegu wnioskowi z dnia 20.12.2018r.

24 lipca 2020 r. w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu Federacji z przedstawicielami Kierownictwa KOWR w sprawie utworzenia Ośrodka Produkcji Rolnej na bazie firmy Goodvalley. Ustalono, że z wyprzedzeniem półtorarocznym zostaną złożone dokumenty do dwóch OT KOWR na terenie których firma dzierżawi grunty. Ponadto kierownictwo KOWR przekazało, że umowy dzierżawy będą przedłużane na 5 lat.

29 lipca 2020 r. w gmachu MRiRW odbyło się spotkanie Pełnomocnika Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ds ochrony zwierząt z przedstawicielami organizacji rolniczych. Tematem spotkania były między innymi: podniesienie dobrostanu zwierząt w gospodarstwach rolnych​, relacje rolników z pozarządowymi organizacjami pro-zwierzęcymi, zapobieganie bezdomności zwierząt towarzyszących. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

30 lipca 2020 r. w Senacie odbyło się 17 posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w którym uczestniczył Wiceprezes Zarządu Federacji Pan Waldemar Rolewski. Zgodnie z porządkiem obrad rozpatrzono ustawę o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz ustawę o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

 

2 czerwca 2020r. Federacja w nawiązaniu do spotkania przedstawicieli Zarządu z Zastępcą Dyrektora Generalnego KOWR Panem Sebastianem Pieńkowskim wystąpiła ponownie do KOWR z pismem dotyczącym rozpatrzenia złożonych propozycji zasad powoływania Ośrodków Produkcji Rolnej. Federacja proponowała, aby przetargi na utworzenie OPR odbywały się przynajmniej rok przed zakończeniem umowy dzierżawy, co umożliwi nie wygaszanie produkcji zwierzęcej w przypadku kontynuacji działalności. Federacja zaproponowała także zasady i kryteria przy przedłużaniu umów dzierżawy, dla dzierżawców którzy wyłączyli 30% gruntów

10 czerwca 2020r. w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa odbyło się spotkanie Zarządu Federacji z kierownictwem KOWR. W czasie zebrania omówiono zasady tworzenia Ośrodków Produkcji Rolnej, zasady przedłużenia dzierżaw dla podmiotów, które wyłączyły 30% gruntów oraz działalność Rad Społecznych w okresie pandemii. KOWR przychylił się do koncepcji Federacji dot. zabezpieczenia czasu na wydanie nieruchomości przy tworzeniu Ośrodków Produkcji Rolnej. Dyrektor Generalny KOWR poinformował, że przekaże informację do Dyrektorów Oddziałów Terenowych, aby rozpatrywali wnioski o utworzenie OPR złożone rok lub półtora roku wcześnie. Okres na wydanie nieruchomości przez dzierżawcę będzie także roczny lub związany z końcem zbiorów. Umowy dzierżawy będą zawierane na co najmniej 10 lat. Wnioski o przedłużenie umowy dzierżawy, dla dzierżawców, którzy oddali 30% gruntów także należy składać dużo wcześniej, ale muszą mieć profesjonalne merytoryczne uzasadnienie. Umowy będą zawierane na minimum 10 lat, a kończyć się będą na koniec okresu agrotechnicznego. Działalność Rad Społecznych jest ograniczona ze względu na pandemię koronawirusa.

 

10 czerwca 2020r. Federacja złożyła do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o nadanie biegu sprawie o kontrolę konstytucyjności prawa w zakresie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, który to wniosek został złożony 20.12.2018r.

 

23 czerwca 2020r. Federacja przedstawiła swoje uwagi do przyjętej przez KE Strategii „Od pola do stołu”. Zdaniem Federacji istnieje ryzyko, że nowe przepisy doprowadzą do znacznego pogorszenia konkurencyjności europejskich farmerów, a także zagrożą bezpieczeństwu żywnościowemu UE. Polskim rolnikom powinno się zapewnić stopniowe dochodzenie do wyznaczonych w strategii celów oraz finansowe wsparcie sektora rolnego w związku z ograniczeniem produkcji w przyszłości. Federacja uważa za stosowne szeroką debatę środowiska rolniczego z przedstawicielami konsumentów, aby rzetelnie przedstawić skutki wprowadzenia tej regulacji i wypracować kompromis.

 

 

 

 

 

27 maja Mariusz Olejnik, p.o. prezesa Federacji i wiceprezes Waldemar Rolewski spotkali się w Warszawie z Sebastianem Pieńkowskim, zastępcą dyrektora generalnego KOWR. Omówiono zasady dotyczące powoływania do życia ośrodków produkcji rolniczej, możliwości odmrażania pracy rad społecznych przy oddziałach terenowych KOWR, jak i zasad przedłużania umów dzierżawy.
W przypadku zasad tworzenia OPR-ów, trwają prace KOWR, które są na ukończeniu. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa pracuje nad prawnym zabezpieczeniem się w przypadku, gdy dotychczasowy dzierżawca prowadzący produkcję zwierzęcą przegra przetarg. Przedstawiciele Federacji zwrócili uwagę, aby przetargi przy tworzeniu ośrodków produkcji rolniczej odbywały się przynajmniej na rok przed wygaśnięciem umowy dzierżawy, co wyeliminuje szereg problemów, w tym między innymi utratę praw dot. zintegrowanych pozwoleń wodnoprawnych. Dyrektor Pieńkowski poinformował że weźmie to pod uwagę.
W kwestii rad społecznych wiadomo, że KOWR przymierza się do zakończenie procesu wyłaniania członków i odwieszenia działalności już w czerwcu br. Mariusz Olejnik zaproponował, aby jeszcze przed 15 czerwca odbyło się spotkanie dyrekcji KOWR i zarządu Federacji. Jeżeli nie uda się spotkać osobiście, to w formie wideokonferencji.

25 maja odbyła się debata w formie wideokonferencji dotycząca funkcjonowania i aktualnych problemów gospodarstw towarowych w Polsce. Spotkanie zorganizował miesięcznik "Przedsiębiorca Rolny" oraz multiportal Agropolska.pl. Podczas wideokonferencji poruszono szereg tematów ważnych dla środowiska dzierżawców. W spotkaniu uczestniczyli: p.o. prezesa Mariusz Olejnik, Franciszek Nowak (Polskie Towarzystwo Rolnicze), Juliusz Młodecki (Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych) oraz Rafał Mładanowicz (Krajowa Federacja Producentów Zbóż). Debatę prowadził red. Krzysztof Zacharuk.

20 maja Federacja otrzymała odpowiedź wiceministra rolnictwa Szymona Giżyńskiego na wnioski 13 organizacji rolniczych przesłane 22 kwietnia do ministra rolnictwa, nawiązujące do petycji do premiera z 3 kwietnia. Giżyński odniósł się do następujących wniosków: dotyczących interwencji na rynkach rolnych, do wniosku o wstrzymanie wykonywania przepisów ustawy z 16.09.2011 r., do wniosku o wypłatę pomocy dla rolników poszkodowanych w czasie suszy oraz dopłat do materiału siewnego, dopłaty do kredytów obrotowych oraz do oprocentowania bankowych kredytów na restrukturyzację zadłużenia, dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Przedstawił działania łagodzące skutki epidemii, a także odpowiedział na postulat uproszczenia przekraczania granicy przez pracowników sezonowych, stosowanie przepisów z zakresu bezpieczeństwa żywności, walkę z ASF.

Z ŻYCIA FEDERACJI 20-27 MAJ

15 maja dotarła odpowiedź z KOWR na temat przesłanych propozycji dotyczących zasad tworzenia ośrodków produkcji rolniczej. KOWR - w lakonicznym piśmie - zapewnił, że weźmie propozycje Federacji pod uwagę.

13 maja odbyło się posiedzenie zarządu Federacji w formie wideokonferencji. Na posiedzeniu omówiono zaawansowanie budowy nowej strony internetowej organizacji, a także sytuację poszczególnych związków regionalnych. Prezesi poruszali głównie temat suszy, funkcjonowania KOWR, organizacji przetargów oraz pracy rad społecznych. Omówiono możliwości pomocy służbie zdrowia podczas epidemii poprzez zbiórkę środków finansowych. Poza tym omówiono odpowiedź ministra rolnictwa na petycję 13 organizacji branżowych. Członkowie zarządu uznali, że odpowiedź nie była zadowalająca i powinno się przygotować kolejne pismo.

11 maja Federacja wystąpiła z pismem do dyrektora generalnego KOWR o odstąpienie od realizacji zadania podwyższania czynszów po upływie 10 lat (pkt 3.1), zgodnie z treścią zarządzenia nr 73/2019/Z w sprawie wykonywania umowy dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Zaapelowano o zmianę zarządzenia i możliwość kontynuacji umów dzierżaw przez producentów rolnych gospodarujących na ziemiach będących we własności skarbu państwa zgodnie z pierwotnie zawartymi umowami do końca ich trwania. Prośbę motywowano zaistniałą suszą oraz epidemią koronawirusa.

5 maja Federacja Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych otrzymała odpowiedź ministra rolnictwa na wysłaną 3 kwietnia petycję do premiera Mateusza Morawieckiego, wystosowaną przez 13 organizacji branżowych. Jan K. Ardanowski przedstawił wszystkie podjęte działania mające na celu ochronę polskiego sektora rolno-spożywczego oraz konsumentów przed negatywnymi skutkami epidemii. Warto podkreślić, że Federacja nie otrzymała pozytywnej odpowiedzi na wniosek o wstrzymanie wykonywania przepisów ustawy z 16.09.2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Z ŻYCIA FEDERACJI 5-15 MAJA

29 kwietnia w związku z pracami Zespołu ds. opracowania Planu strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027 odbyło się pierwsze posiedzenie grupy roboczej, podczas którego dyskutowane były zagadnienia związane z konkurencyjnością rolnictwa oraz konsolidacją producentów rolnych. Omówiono potrzeby w obszarze celu: zwiększenie zorientowania na rynek i konkurencyjności, w tym większe ukierunkowanie na badania naukowe, technologię i cyfryzację oraz stymulowanie wspólnych działań rolników oraz kooperacji. Spotkaniu przewodniczył wiceminister rolnictwa Ryszard Kamiński. W spotkaniu, w formie wideokonferencji, uczestniczył p.o. prezesa Federacji Mariusz Olejnik.

22 kwietnia Federacja wraz z organizacjami rolniczymi, sygnatariuszami petycji do premiera przesłała ministrowi rolnictwa (do wiadomości premier) pismo z wnioskami dotyczącymi tematów przedstawionych w petycji.

20 kwietnia Federacja przesłała organizacjom rolniczym podsumowanie wniosków zaproponowanych przez niektóre z nich jako sprawy do pilnej realizacji w wysłanej petycji z 3 kwietnia br. Federacja poprosiła o uwagi i komentarze do przesłanych wniosków i propozycji działań, aby można skutecznie podjąć kolejne kroki, zarówno w kontekście obecnych wyzwań związanych ze stanem epidemii, ale także w celu budowania długofalowej podstawy merytorycznej współpracy z ministrem rolnictwa i podległymi mu służbami.

Z ŻYCIA FEDERACJI 20-29 KWIETNIA

10 kwietnia Federacja zwróciła się do organizacji, które podpisały petycję do premiera o przesłanie wniosków do pilnego załatwienia w poszczególnych branżach, w celu wypracowania wspólnego stanowiska.

10 kwietnia Federacja opublikowała na swojej stronie apel o zaangażowanie się w kampanię informacyjną "Kupuj świadomie - produkt polski". W apelu organizacja podkreśliła, że podczas codziennych zakupów powinniśmy kierować się patriotyzmem konsumenckim i wybierać świadomie polskie produkty. W ten sposób przyczynimy się do ratowania miejsc pracy.

9 kwietnia odbyło się posiedzenie zarządu Federacji w formie wideokonferencji. Jednym z  punktów była dyskusja nad dalszymi działaniami Federacji po wysłaniu petycji do premiera. W odniesieniu do organizowanych co tydzień wideokonferencji z udziałem ministra rolnictwa Jana K. Ardanowskiego, p.o. prezesa Mariusz Olejnik podkreślił, że Federacja powinniśmy brać w nich czynny udział  i dlatego podejmie próbę włączenia się do dyskusji. Poruszono również temat powoływania członków do rad społecznych działających przy oddziałach terenowych KOWR (nie wszystkie oddziały ogłosiły składy rad). W kolejnym punkcie wszyscy prezesi omówili aktualną sytuację na swoim terenie. Podkreślano, że są kłopoty z siłą roboczą i należy zliberalizować przepisy w zakresie przyjmowania pracowników z zagranicy. Zwracano uwagę na ogromne zamieszanie na rynku mleka - problemy ze skupem i cenami. Także ceny wołowiny gwałtownie się zmniejszyły, a na rynku krajowym sprzedaż jest niewielka i branżę ratuje jedynie eksport. Prezesi związków regionalnych wyrazili opinię, że sytuacja jest alarmująca - w tym roku czeka nas kolejna susza. Dodatkowym problemem jest ASF. Omówiono i zatwierdzono propozycję dotyczącą zaprojektowania nowej strony internetowej Federacji. Ważnym punktem była analiza sytuacji finansowej organizacji w II kwartale 2020 r.

3 kwietnia przedstawiciele 13 organizacji branżowych wystąpili ze wspólną petycją do premiera Mateusza Morawieckiego. List podpisali: Federacja Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Krajowa Rada Drobiarstwa, Krajowy Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Krajowa Federacja Producentów Zbóż, Krajowy Związek Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej POLPIG, Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych,  Związek Polskie Mięso, Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego UPEMI oraz Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP. Przedstawiciele rolników domagali się szybkich i skutecznych działań zapobiegających znaczącemu spadkowi produkcji rolnej i zachwianiu stabilnością dostaw żywności. W czasie epidemii koronawirusa zapewnienie ciągłości produkcji rolnej i zabezpieczenie stałych dostaw żywności jest szczególnie ważne dla prawidłowego funkcjonowania państwa. Tego samego dnia Federacja otrzymała pismo z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w którym poinformowano, że petycję (zgodnie z podziałem obowiązków w rządzie) przesłano do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Z ŻYCIA FEDERACJI 3-10 KWIETNIA

11 marca w Warszawie w centrali KOWR odbyło się spotkanie przedstawicieli zarządu Federacji: Mariusza Olejnika, p.o. prezesa zarządu i Waldemara Rolewskiego, wiceprezesa zarządu z przedstawicielami kierownictwa KOWR: Sebastianem Pieńkowskim, zastępcą dyrektora generalnego KOWR i Anną Zając-Plezią - dyrektorem Departamentu Gospodarowania Zasobem KOWR. W trakcie spotkania omówione zostały istotne kwestie, m.in.: zasady tworzenia ośrodków produkcji rolnej i reprezentacji organizacji rolniczych w nowo powoływanych radach społecznych przy OT KOWR. Dyrektor Sebastian Pieńkowski poinformował o pilotażowym utworzeniu ośrodka produkcji rolnej, który stanie się wzorcem i podstawą do wypracowywania zasad przy powoływaniu do życia innych ośrodków. Prezes Mariusz Olejnik zaproponował pomoc Federacji, która opracuje zasady i reguły z wykorzystaniem praktycznego odniesienia się wieloletnich dzierżawców i właścicieli rolnych dotyczących tego zagadnienia. Propozycje naszych członków powinny stanowić zbiór trafnych i potrzebnych rozwiązań w tym zakresie.
Wiceprezes Waldemar Rolewski zwrócił uwagę na problem braku przedstawiciela Federacji w radzie społecznej przy OT w Bydgoszczy. Podkreślono, że Federacja jest ogólnokrajową organizacją, która od samego początku była obecna w radach. Wielu członków Federacji, dostając kredyt zaufania od innych przedstawicieli organizacji rolniczych, pełniło funkcje przewodniczących. Podkreślono także, że Federacja jest jedną z 10 organizacji biorących czynny udział w strukturach międzynarodowych organizacji rolniczych. Związek w Bydgoszczy zatrudnia kilkudziesięciu pracowników, a jego przedstawiciele gospodarują na znacznym areale gruntów rolnych Skarbu Państwa. Sebastian Pieńkowski wysłuchał przedstawionych argumentów i zobowiązał się do poważnego przeanalizowania sposobu wyboru przedstawicieli do rad społecznych.

Z ŻYCIA FEDERACJI 11 MARCA

5 marca w Warszawie w gmachu Szkoły Głównej Handlowej Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Instytut Statystyki i Demografii SGH, Instytut Debaty Eksperckiej i Analiz QUANT TANK zorganizowały konferencję nt. "Wyzwania stojące przed Polską wsią i rolnictwem w nowej perspektywie budżetowej WPR". Podczas konferencji omówione zostały najważniejsze problemy, z którymi mierzyć się będzie polskie rolnictwo i obszary wiejskie w najbliższych latach, w kontekście zmian zapowiadanych w WPR na lata 2021-2027.
Na Wspólną Politykę Rolną na wspomniany okres dla wszystkich krajów członkowskich Komisja Europejska zaproponowała 365 mld euro, dla Polski przypadałoby 30,6 mld euro. Proponowane środki na politykę spójności dla wszystkich krajów UE to 330 mld euro, dla Polski - 64,4 mld euro. Nowe działania w ramach WPR koncentrować się będą na wspieraniu rozwoju sektora rolno-spożywczego oraz ocenie jego oddziaływania na klimat i środowisko ze szczególnym uwzględnieniem ich ochrony. Dlatego rozwój obszarów wiejskich po 2020 r. wymaga istotnego wsparcia z pozostałych środków europejskich, w tym z polityki spójności. Na konferencji o tych i innych problemach związanych z nową perspektywą finansową po 2021 roku mówili: prof. Walenty Poczta z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, prof. dr hab. Jerzy Wilkin, dr Mirosław Drygas, dr Iwona Nurzyńska, Monika Stanny z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN oraz Grzegorz Brodziak, dyrektor zarządzający Goodvalley Polska i członek zarządu Federacji. Moderatorem dyskusji był dr Stanisław Kluza z SGH. Grzegorz Brodziak odniósł się w trakcie dyskusji do następujących kwestii: polityki rolnej naszego kraju, do "kroczącego wywłaszczania", stosowanej wobec towarowych gospodarstw rolnych, do spadku liczby gospodarstw powyżej 100 ha, co skazuje większe gospodarstwa rolne na bardzo trudną sytuację w obliczu konkurencji z rolnictwem pozostałych krajów Unii Europejskiej, a także do założeń Europejskiego Zielonego Ładu w nowej perspektywie WPR na lata 2021-2027.

5 marca w biurze Federacji odbyło się posiedzenie członków organizacji. Obecni byli przedstawiciele wszystkich związków poza Stowarzyszeniem Dzierżawców i Właścicieli Rolnych woj. zachodniopomorskiego w Budzistowie. Omówiono bieżącą pracę członków zarządu, sytuację finansową Federacji, warsztaty z komunikacji społecznej, które odbyły się w styczniu br. w Baranowie (woj. wielkopolskie). Ważną sprawą były następujące zagadnienia: prowadzenie naboru do rad społecznych przy oddziałach terenowych KOWR, organizacja zjazdu, który zaplanowano na drugą połowę kwietnia br., a także napisanie przez zarząd Federacji tez dotyczących ośrodków produkcji rolnej i przedłożenia ich dyrektorowi generalnemu KOWR.

5 marca w Puławach Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB oraz Instytut Technologiczno-Przyrodniczy zorganizowały pod honorowym patronatem ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego konferencję naukową nt. "Adaptacja gospodarki wodnej w rolnictwie do zmieniającego się klimatu". Występujący na konferencji minister podkreślił, że zaniedbania w gospodarowaniu wodą w Polsce sięgają kilkudziesięciu lat i są ogromne. Podstawowym zagadnieniem powinno być więc zatrzymanie wody w glebie. Związane jest to z budową mniejszych i większych zbiorników retencyjnych.
W konferencji uczestniczyli przedstawiciele instytutów badawczych podległych ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi, Wód Polskich, Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, a także organizacji rolniczych. Wody Polskie zaprezentowały zarys polityki państwa dotyczący zatrzymania i powiększenia zasobów wodnych naszego kraju. PIG odniósł się do potencjału wykorzystania wód podziemnych, zaś CDR omówiło metody publicznego doradztwa rolniczego w zakresie właściwego użytkowania zasobów wodnych. W konferencji uczestniczył Grzegorz Świątek, członek Federacji.

4 marca w biurze Federacji odbyło się posiedzenie zarządu Federacji. Tematem spotkania było przedstawienie informacji ze spotkań przedstawicieli zarządu, omówienie ostatniej korespondencji biura, analiza sytuacji finansowej i zaplanowanie budżetu organizacji do końca 2020 roku. Omówiono nabory przedstawicieli Federacji do rad społecznych przy oddziałach terenowych KOWR oraz potrzebę stworzenia tez dotyczących tworzenia ośrodków produkcji rolnej. Opracowany materiał w najbliższym czasie powinien być przedłożony dyrektorowi generalnemu KOWR.
W trakcie posiedzenia omówiony został także przebieg warsztatów z komunikacji społecznej, które odbyły się w styczniu 2020 r., oraz dokonano wstępnej oceny wniosków z ankiet wypełnionych przez członków Federacji. Ustalono także sprawy organizacyjne związane ze zjazdem Federacji, który ma odbyć się w drugiej połowie kwietnia br. Niewykluczone, że - ze względu na zagrożenie koronawirusem - termin zmieni się. Strategia działania Federacji w roku 2020 była ostatnim punktem spotkania zarządu.

Z ŻYCIA FEDERACJI 4-5 MARCA

11 lutego porządkiem obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi było rozpatrzenie informacji ministra rolnictwa na temat stosowania dyrektywy Rady UE z dnia 12 grudnia 1991, dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (91/676/EWG) oraz powołanie stałego doradcy komisji. W pierwszym punkcie posiedzenia wiceminister Jan Białkowski odniósł się do zbioru zaleceń dobrej praktyki rolniczej, w tym do potrzeb wdrażania dyrektywy azotanowej. Jest ona uzupełnieniem wymagań obowiązkowych wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu" - tzw. program azotanowy. W posiedzeniu uczestniczył wiceprezes Waldemar Rolewski. Dariusz Sobolewski został powołany na stanowisko stałego doradcy komisji.

11 lutego w Pałacu Prezydenckim odbyło się kolejne spotkanie Narodowej Rady Rozwoju - Sekcja wieś, rolnictwo. Przedstawiono główne założenia Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej na lata 2021-27. W zebraniu uczestniczył Mariusz Olejnik p.o. prezesa Mariusz Olejnik.

Z ŻYCIA FEDERACJI 11 LUTEGO

7 lutego Polski Klub ROLNIK - FARMER ROKU w Warszawie zorganizował finałową galę XXVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu ROLNIK - FARMER ROKU.  Patronat medialny nad imprezą sprawowało wydawnictwo APRA. Federację reprezentowali: p.o. prezesa Mariusz Olejnik oraz były prezes Leszek Dereziński.

7 lutego w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie Jana K. Ardanowskiego z przedstawicielami organizacji rolniczych działających w COPA COGECA i GEOPA. Główny celem było omówienie działalności polskich organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec UE. Federację reprezentował wiceprezes Waldemar Rolewski.

7 lutego w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej miało miejsce seminarium naukowe nt. "Globalne uwarunkowania rozwoju rolnictwa w perspektywie roku 2030", w którym uczestniczył dr Konrad Prandecki. Referat dotyczył  trzech grup czynników, które mają podstawowe znaczenie dla dalszego rozwoju rolnictwa: społeczno-gospodarcze, środowiskowe i polityczne. Referent uwzględnił megatrendy ściśle powiązane z rolnictwem. Skupił się nie tylko na czynnikach, które pozwalają prognozować rozwój rolnictwa, ale zwrócił także uwagę na zjawiska mało przewidywalne, lub nieprzewidywalnych, a mające czasami decydujący wpływ na rozwój branży rolniczej. We wnioskach końcowych dr Prandecki postawił następujące tezy: 1) pozycja konkurencyjności polskiego rolnictwa niestety może ulec stopniowemu obniżaniu; 2) polityka UE będzie zmuszać Polskę do zwiększania wysiłków na rzecz dbałości o środowisko w szczególności w zakresie gospodarki nawozowej,  dostępności do wody, działań przeciwko stepowieniu gleb. Niestety zaniedbania naszego kraju w każdym z wymienionych obszarów są ogromne i potrzeba dobrych pomysłów i miliardów złotych, by ten zapóźniony stan zmienić na lepszy. Będą większe okresy suszy oraz okresy intensywnych, nadmiernych opadów i woda stanie się  czynnikiem istotnie ograniczającym produktywność rolnictwa, co w konsekwencji  przyniesie obniżenie się  konkurencyjności na rynkach światowych polskiej branży rolniczej.

7 lutego w Warszawie w centrali Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa odbyło się spotkanie 4 członków zarządu Federacji - Mariusza Olejnika, Waldemara Rolewskiego, Grzegorza Brodziaka, Huberta Kuleszy z dyrektorem generalnym KOWR Grzegorzem Piętą oraz pracownikami instytucji. Obecna była między innymi Anna Zając-Plezia, dyrektor Departamentu Gospodarowania Zasobem KOWR oraz jej zastępca Andrzej Batorski. Poruszono szereg spraw, w tym temat naboru przedstawicieli Federacji na kandydatów do rad społecznych działających przy oddziałach terenowych KOWR na kolejną kadencję, zasad tworzenia ośrodków produkcji rolniczej oraz problemów dzierżawców, którzy nie wyłączyli 30 proc. dzierżawionych gruntów.

5 lutego w Warszawie w sali konferencyjnej Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Fundacja Polskie Forum Bezpieczeństwa Żywności zorganizowała pierwsze spotkanie organizacyjne, które ma doprowadzić do zastąpienia rozwiązanej w 2019 r. Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie. Wkrótce ma powstać Społeczna Radia Dialogu w Rolnictwie. Założeniem organizatorów nowego ciała będzie kontynuowanie działalność zlikwidowanej rady powołanej w 2016 r. przez ówczesnego ministra Krzysztofa Jurgiela. Jednym z głównych celów działania jest wypracowywanie stanowisk dotyczących najważniejszych aktów prawnych. Legislacja ustaw przeprowadzana jest najczęściej w ekspresowym tempie, bez uzgodnień społecznych. Pokłosiem są późniejsze kłopoty branży rolno-spożywczej z realizacją wadliwie uchwalonego prawa. W trakcie posiedzenia dyskutowano m.in. na następ;ujące tematy: rozporządzenia 2017/625 w kontekście braku aktów delegowanych i wykonawczych oraz wynikające z tego faktu konsekwencje dla wszystkich inspekcji i przemysłu rolno-spożywczego. Franciszek Nowak, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, mówił o zagrożonym bycie dużych dzierżawców rolnych. Poruszony został także mechanizm wprowadzenia w Polsce  podatku cukrowego. Z ramienia Federacji w spotkaniu uczestniczyli: p.o. prezesa Mariusz Olejnik i Aleksander Dargiewicz, prezes Krajowego Związku Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej.

2 lutego wiceprezes zarządu Federacji Waldemar Rolewski uczestniczył w Centralnych Targach Rolniczych, które odbywały się w Nadarzynie k. Warszawy. W trakcie targów firmy produkujące sprzęt rolniczy zaprezentowały najnowocześniejsze maszyny, urządzenia, a także zaoferowały różnego rodzaju formy szkoleń.

Z ŻYCIA FEDERACJI 2-7 LUTEGO

24 stycznia w Warszawie w siedzibie Krajowej Rady Izb Rolniczych odbyło się spotkanie uzgodnieniowe w sprawie udzielania i rozliczania dofinansowania kosztów związanych z uczestnictwem niektórych organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących imprezy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji UE na 2020 r. W spotkaniu z ramienia Federacji uczestniczył wiceprezes Waldemar Rolewski.

23 stycznia porządkiem obrad senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi były: 1) Informacja ministra rolnictwa na temat aktualnej sytuacji pszczelarstwa i polityki państwa w zakresie ochrony i wsparcia pszczelarstwa; 2) Informacja ministra klimatu na temat aktualnej sytuacji pszczelarstwa w Polsce; i 3) Jakie możliwości odbudowy pszczelarstwa w Polsce może wskazać rząd? W ramach nowej perspektyw WPR na lata 2021-2027 Polska na interwencję branży pszczelarskiej z budżetu UE  uzyska kwotę ponad 5 mln euro/rok i co najmniej taka sama kwota przyznana będzie z budżetu krajowego. Tak więc przewidziany jest roczny budżet interwencji dla ratowania pszczół na poziomie 42 mln zł/rocznie, w ministerstwie rolnictwa powołano grupę roboczą wspierającą odbudowę pszczelarstwa w Polsce, która ma za zadanie  podnoszenia poziomu wiedzy pszczelarskiej, wspierania  modernizacji gospodarstw pasiecznych, walki z warrozą produktami leczniczymi, ułatwienia prowadzenia gospodarki wędrownej, odbudowę liczebności pszczół. Ponadto Fundusz Promocji Roślin Oleistych, którego przewodniczącym jest p.o. prezesa zarządu Federacji Mariusz Olejnik. Prezes w swojej działalności ma zapisany marketing i wspomaganie branży pszczelarskiej m.in. poprzez promocję produktów pszczelich, miodu, pyłku kwiatowego, propolisu i mleczka pszczelego.

22-23 stycznia w Baranowie (woj. wielkopolskie) agencja PR przeprowadziła dla członków Federacji dwudniowe  szkolenie z zakresu komunikacji społecznej. W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele 7 związków regionalnych: Dolnośląskiego Związku Dzierżawców i Właścicieli Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu, Opolskiego Związku Producentów Rolnych, Związku Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Bydgoszczy, Związku Producentów Rolnych Ziemi Łódzkiej, Lubuskiego Związku Rolników, Związku Pracodawców Rolnych w Poznaniu i Krajowego Związku Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej. Podczas warsztatów zdefiniowano cel istnienia Federacji i obszary jej działania. Omówiono szanse i zagrożenia stojące przed organizacją, a także zaproponowano sposoby podniesienia skuteczności i efektywności działań informacyjnych. W drugim dniu warsztatów odbyła się dyskusja podsumowująca warsztaty.

21 stycznia odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którego porządkiem obrad było: 1) pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (druk nr 155) oraz 2) rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 65). Projekty uzasadnił Ryszard Kamiński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem zmiany pierwszego projektu ustawy było dokonanie zmian, które umożliwią wdrożenie w ramach PROW na lata 2014-2020 działania "Dobrostanu zwierząt", o którym jest mowa w art. 33 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 17 grudnia 2013. Dzięki uruchomieniu tego działania rolnicy będą mogli otrzymać wsparcie finansowe za prowadzenie praktyk związanych z polepszeniem dobrostanu zwierząt. Proces przeprowadzenia zmian zapewni możliwość realizowania potrzeb behawioralnych zwierząt, a tym samym lepsze zdrowie i samopoczucie zwierząt. Działanie to nie było dotychczas realizowane w Polsce. Komisja przyjęła m.in. poprawki przewidujące przedłużenie na 2020 r. rozwiązań dotyczących przyznania płatności bezpośrednich zastosowanych w 2018 i 2019 r. Sprawozdawcą został poseł Kazimierz Gwiazdowski (PiS).
Drugi punkt porządku obrad dotyczył projektu ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS). Celem zmiany ustawy jest wprowadzenie zmian polegających na powierzeniu całości zadań w zakresie nadzoru nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych (produkcji, przetwarzania i redystrybucji)  jednemu wyspecjalizowanemu organowi urzędowej kontroli żywności. Komisja przyjęła sprawozdanie. Sprawozdawcą został poseł Leszek Galemba (PiS). W posiedzeniu uczestniczył wiceprezes Waldemar Rolewski.

Z ŻYCIA FEDERACJI 21-24 STYCZNIA

17-19 stycznia w Poznaniu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się kolejna edycja targów Polagra-Premiery. Federacja jak co roku objęła imprezę patronatem branżowym. Pełniący obowiązki prezesa Mariusz Olejnik wziął udział w uroczystym otwarciu targów. W trakcie imprezy odbyło się XIII Forum Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych "Jakość rzepaku - wspólna korzyść rolnika, przetwórcy i konsumenta".

17 stycznia uchwałą zarządu Federacji (14.01.br.) do prac zespołu wspierającego w zakresie projektowania rozwoju obszarów wiejskich rolnictwa ze środków europejskich na lata 2021-2027 (zarządzenie nr 80 ministra rolnictwa z 12 grudnia 2019 r.) został wybrany Waldemar Rolewski. Głównym celem powołania zespołu jest włączenie partnerów publicznych, gospodarczych oraz społecznych w przygotowanie Planu Strategicznego WPR po 2021 r. oraz wspieranie ministra rolnictwa w prowadzonych w tym zakresie pracach.

14 stycznia w Warszawie odbyło się posiedzenie zarządu Federacji. Porządkiem obrad było: podsumowanie zjazdu Federacji z 10 grudnia 2019 r., sprawy bieżące, dyskusja nad przyjęciem planu działania Federacji do nadzwyczajnego zjazdu (marzec 2020 r.).

Z ŻYCIA FEDERACJI 14-19 STYCZNIA

10 stycznia porządkiem obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi było rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2020 w zakresie: rolnictwo i łowiectwo, zadań z zakresu administracji rządowych i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, dotacji przedmiotowych i podmiotowych, planów wieloletnich, planów finansowych agencji wykonawczych.  Po przeprowadzonej dyskusji komisja pozytywnie  zaopiniowała projekt ustawy budżetowej. W posiedzeniu komisji uczestniczył wiceprezes zarządu Federacji Waldemar Rolewski.

9 stycznia odbyło się posiedzenie połączonych komisji senackich: Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Środowiska. Porządkiem obrad było rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (druk senacki 28, druki sejmowe nr: 87, 93 i 93A). W posiedzeniu uczestniczyli senatorowie obu komisji oraz strona rządowa. Ustawa zmierza do usprawnienia działań prowadzonych w ramach likwidowania chorób zakaźnych zwierząt oraz zapobiegania takim chorobom, ze szczególnym uwzględnieniem ASF i kwestii redukcji populacji dzików na terytorium Polski. Ustawę omówił sekretarz stanu w MRiRW Szymon Giżyński. Michał Gil z Biura Legislacyjnego Senatu przedstawił opinię wraz z uwagami i poprawkami. Nad omawianą ustawą przeprowadzono dyskusję, w której wzięli głos senatorowie, poseł sprawozdawca Robert Telus, posłowie z innych ugrupowań  oraz przedstawiciele organizacji rolniczych. Federację reprezentował członek zarządu Grzegorz Brodziak.

7 stycznia porządkiem obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi było: 1) uchwalenie  planu pracy komisji na okres od 1 stycznia do 31 lipca 2020 r., do którego zostały zgłoszone następujące wnioski: poseł Romuald Ajchler (Lewica) zawnioskował o: pełną informację o wynikach zwalczania choroby Aujeszkyego w Polsce oraz krótkie informacje rządu na każdym posiedzeniu komisji o przebiegu prac nad nierozprzestrzenianiem się choroby ASF. Wiceprzewodnicząca komisji Dorota Niedziela (KO) wnioskowała o wyjazdowe posiedzenie komisji do woj. wielkopolskiego, zagłębia hodowli trzody chlewnej, by tam omówić sprawy ASF i bioasekuracji. Zbigniew Ziejewski (PSL-Kukiz 15) wniósł o przeprowadzenie debaty na tematy: dyrektywy azotanowej i jej zastosowania, omówienie spraw dot. obszarów wiejskich w odniesieniu do ONW, omówienie opłacalności produkcji rolnej w Polsce, a także konieczności ustawowego uregulowania dzierżawy rolniczej w Polsce z uwzględnieniem zarówno dzierżawy SP jak i prywatnej. PSL-Kukiz 15 przygotuje projekt ustawy o dzierżawie rolniczej.
Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o ochronie roślin przed agrofagami to następny punkt porządku obrad posiedzenia komisji. Projekt ma na celu wykonanie prawa UE i dotyczy on wprowadzenia rozwiązań ograniczających ryzyko zawleczenia do Polski tzw. nowych agrofagów, czyli obcych wirusów, bakterii, grzybów czy szkodników atakujących rośliny. Komisja przyjęła poprawkę dotyczącą zmiany terminu dokonania opłaty pobieranej przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa lub właściwego wojewódzkiego inspektora. Opłaty uiszczane będą w terminie 14 dni od dnia doręczenia rachunku, a nie przed przeprowadzeniem kontroli urzędowych, których  opłaty te dotyczą. Komisja przyjęła sprawozdanie.  Sprawozdawcą został Zbigniew Dolata (PiS).
Ostatnim punktem porządku obrad komisji było rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (druk 63). Projekt ma na celu wykonanie prawa UE i dotyczy uregulowania, organizacji i zasad funkcjonowania oraz usytuowania laboratoriów związanych z realizacją zadań PIORiN. Komisja przyjęła sprawozdanie. W posiedzeniu uczestniczył p.o. prezesa zarządu Mariusz Olejnik.

Z ŻYCIA FEDERACJI 7-10 STYCZNIA

29 października w Warszawie w siedzibie Federacji odbyło się posiedzenie członków złożone z dwóch części. Pierwsza część przeznaczona była sprawom bieżącym naszej organizacji. Omówione zostały m.in.: problemy konferencji z 24 września br., spotkania członków zarządu z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej związane z tym wydarzeniem, współpraca z Agencją PR Prelite (warsztaty), program działania Federacji do końca tego roku i roku następnego. Druga część to spotkanie z Adamem Tańskim poświęcona dyskusji nad nurtującymi problemami dzierżawców towarowych gospodarstw rolnych i sposobami ich rozwiązania.

24 października w Bydgoszczy odbyło się Śniadanie Biznesowe z Pracodawcami nt. "Susza 2019 - na jaką pomoc mogą liczyć rolnicy?". Prelegentami posiedzenia byli: Stanisław Ziemnicki, Dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Bydgoszczy, Jolanta Sobecka, Dyrektor Regionalnego Oddziału ARiMR w Toruniu i Ryszard Kierzek Prezes Zarządu Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej. W związku ze stratami spowodowanymi przez klęski żywiołowe, w tym przypadku suszę ARiMR od 3 października przyjmuje wnioski. Poszkodowanych jest 276 tys. gospodarstw. Straty odnotowano na powierzchni 4 mln 459 tys. ha, w tym na ponad 3 mln ha straty są większe niż 70%. Wypłacane są także zaliczki dopłat bezpośrednich (płatności ONW, płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna, płatność ekologiczne oraz premia pielęgnacyjna i premia zalesieniowa). W tym roku zaliczki dopłat wynoszą 70% stawki, 85% - w przypadku płatności z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW. W spotkaniu wziął udział Leszek Dereziński, prezes Zarządu Federacji.

z życia Federacji 24-29 października

18 października w gmachu Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej odbyło się seminarium pt. "Rolnictwo precyzyjne - możliwości aplikacyjne". Referat wygłosił dr hab. Julin Krzyżanowski, prof. IERiGZ - PIB. W wystąpieniu omówione zostały m.in.: korzyści ze stosowania teledetekcji nowych technik nawożenia i ochrony roślin (precyzyjne stosowanie nawozów i środków ochrony roślin, tam gdzie są one potrzebne - pozycjonowanie GPS), precyzyjny chów zwierząt, standaryzacja i identyfikowalność żywności, rolnictwo precyzyjne a ochrona przyrody. W seminarium uczestniczyła Barbara Jaworska z Biura Federacji.

18 października w Bydgoszczy w biurze związku odbyło się posiedzenie Zarządu Związku. Tematami były bieżące problemy dzierżawców rolnych, w tym temat odszkodowań związanych z suszą roku 2019. W spotkaniu uczestniczył prezes Leszek Dereziński.

17 października w Gdańsku odbyła się tegoroczna edycja Agrokonferencji zorganizowanej przez Bank BNP Paribas dla przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku rolnym i przetwórstwie żywności. Z ramienia Federacji w konferencji wzięli udział: Grzegorz Brodziak, dyrektor zarządzający spółki Goodvalley i Wojciech Hołownia, prezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Producentów Rolnych. Prezes Brodziak w swoim wystąpieniu skupił się na roli i walorach jakie powinien spełniać podmiot -  eksporter produktów żywnościowych. Odniósł się także do profesjonalizmu i specyfiki  tematu związanego z eksportowymi procedurami. Pierwszym i podstawowym krokiem firmy eksportującej jest dokonanie rozpoznania obcego rynku i zaoferowanie klientom danego kraju  produktów, którymi są zainteresowani. Należy rozróżnić rynki bardzo wymagające (np. USA), gdzie oferuje się produkt z unikatowymi walorami, np. mięso bez antybiotyków i paszy bez GMO czy bez sztucznych konserwantów. Rynki azjatyckie potrzebują np. w przypadku wieprzowiny głównie nóżek, uszu i ryjków. Do sukcesów w eksporcie należy zaliczyć wielkość przedsiębiorstwa, w których zatrudniani są profesjonalni specjaliści z ogromnym doświadczeniem w handlu zagranicznym. Małe przedsiębiorstwa eksportujące ze względu na ogromne koszty zazwyczaj takich etatów nie posiadają. Znaczącym także elementem jest wpływ rolnictwa na środowisko i klimat (emisyjność produkcji rolnej), czy zerowy ślad węglowy. Tak więc model produkcji rolniczej powinien być nakierowany na wykorzystanie coraz mniejszych zasobów naturalnych w sposób rozsądny i zrównoważony.

z życia Federacji 17-18 października

16 października we Wrocławiu w biurze zarządu odbyło się posiedzenie członków Dolnośląskiego Związku Dzierżawców i Właścicieli Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu. Jednym z celów posiedzenia było omówienie spraw organizacyjno-technicznych związanych z walnym sprawozdawczo-wyborczym zjazdem członków związku, który odbędzie się 23 listopada w Karpaczu.  Zarząd odniósł się także do wniosków z konferencji, która odbyła się w Warszawie 24 września br. nt. "Problemy strukturalne polskiego rolnictwa". Podkreślano, że tak jak podczas kwietniowej konferencji, tak samo i wrześniowej  zwrócono uwagę na wagę ziemi w rozwoju produkcji zwierzęcej.   Posiedzeniu przewodniczył prezes zarządu Dolnośląskiego Związku Dzierżawców i Właścicieli Nieruchomości Rolnych Romuald Jankowski.

15 października członkowie Polskiej Platformy Żywnościowej Wołowiny zorganizowali w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi posiedzenie. W trakcie spotkania przyjęto dokument "Zasady funkcjonowania Polskiej Platformy Zrównoważonej Wołowiny" oraz przedstawiono prezentację rekomendacji Komitetu Technicznego Systemu QMP w zakresie realizacji celów w poszczególnych obszarach priorytetowych, a także przyjęto wniosek Polskiej Platformy Zrównoważonej Wołowiny o uznanie jej przez Europejski Okrągły Stół Zrównoważonej Wołowiny. W posiedzeniu ze strony Federacji uczestniczyli członkowie zarządu: Zygmunt Jodko oraz Waldemar Dobrowolski.

15 października odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat działań rządu podjętych w sprawie pomocy dla rolników dotkniętych klęską suszy w 2019 r.  Informację przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Rafał Romanowski. Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 września 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR z 2018 r., agencja udziela dotacji dla producentów rolnych, w których to gospodarstwach wystąpiły szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem suszy w 2019 r. W rozporządzeniu Rady Ministrów wymieniony jest program pomocy dla rolników i producentów rolnych. Mogą się oni ubiegać m.in. o: kredyt preferencyjny na wznowienie produkcji i odtworzenie środków trwałych w gospodarstwach, zastosowanie przez prezesa KRUS  na wniosek rolnika, który poniósł ww. szkody, pomocy przy opłacaniu bieżących składek oraz regulowaniu zaległości, zastosowanie przez dyrektora generalnego KOWR odroczeń w płatnościach z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy w opłatach czynszu dzierżawnego. Dodatkową pomocą mogą być stosowane przez wójtów, burmistrzów ulgi w podatku rolnym za 2019 r. Prezes ARiMR 17 września br. ogłosił komunikat o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" w obszarze nawadniania w gospodarstwach rolnych. W posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska.

z życia Federacji 15-16 października

8 października w Warszawie w siedzibie Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej odbyło się spotkanie dotyczące podsumowania konferencji "Problemy strukturalne polskiego rolnictwa" z 24 września br. Ze strony Federacji uczestniczyli: Leszek Dereziński, Waldemar Rolewski oraz Barbara Jaworska. Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej reprezentowali: Krzysztof Podhajski, Adam Tański i Janusz Rowiński. Z kolei Towarzystwo Ekonomistów Polskich reprezentowała Ewa Balcerowicz.

4 października minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski powołał dziewięciu członków Komisji Zarządzającej Funduszem Promocji Roślin Oleistych. Przewodniczącym komisji został Mariusz Olejnik. Celem utworzonego funduszu jest wspieranie marketingu rolnego, wzrost spożycia i promocji roślin oleistych (rzepaku, rzepiku, soi, lnu i konopi) i produktów pszczelich. Środkami funduszu (0,2 % wartości netto od roślin oleistych) zarządzać będą wyłącznie przedstawiciele organizacji branżowych reprezentujący producentów rolnych oraz przetwórców działających w sektorze roślin oleistych. W skład komisji zarządzającej weszło: czterech przedstawicieli producentów z branży roślin oleistych, trzech przedstawicieli przetwórców z branży roślin oleistych, przedstawiciel Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz przedstawiciel producentów produktów pszczelich. Z Funduszu Promocji Roślin Oleistych skorzystają pszczelarze, którzy dostaną 15 proc. środków gromadzonych przez fundusz na wsparcie pszczelarstwa.

3 października w gospodarstwie Grzegorza Ożgi w Tarnawie (pow. świdnicki, woj. dolnośląskie) firma AGRO-AS wraz z partnerami zorganizowała konferencję naukowo-rolniczą dotyczącą roślin motylkowych, maszyn do ich uprawy i zbioru oraz rolnictwa ekologicznego. Konferencja zakończyła się widowiskowym pokazem polowym zbioru soi. W wydarzeniu  uczestniczyło blisko 200 osób, wśród których był Mariusz Olejnik, wiceprezes zarządu Federacji.

2 października w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się inauguracja roku akademickiego 2019/2020. W uroczystości uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

z Życia Federacji 3-8 października

30 września w Sali Ziemi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich minister rolnictwa Jan K. Ardanowski wręczał przedsiębiorcom rolnym znaki Poznaj Dobrą Żywność. W uroczystości uczestniczył prezes Leszek Dereziński.

26 września w resorcie rolnictwa odbyła się konferencja "Stan prac nad Planem Strategicznym WPR na lata 2021-2027". Nowe zasady programowania i wdrażania WPR dla okresu 2021-2027 przedstawił wiceminister Ryszard Zarudzki, stan negocjacji ram prawnych i finansowych WPR 2021-2027 - Zofia Krzyżanowska, radca generalny MRiRW, a główne efekty prac nad tym dokumentem - Waldemar Guba, dyrektor Departamentu Strategii i Analiz MRiRW. Blokami tematycznymi były: wspieranie dochodów i opłacalności produkcji rolnej, modernizacji sektora, w tym cyfryzacji i konkurencyjności, adaptacji do zmian klimatu i funkcji środowiskowych rolnictwa, wspieranie rozwoju wsi, w tym zmian pokoleniowych i rynku pracy. W konferencji uczestniczyła Barbara Jaworska z biura Federacji.

24 września w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja "Przemiany strukturalne polskiego rolnictwa" na podstawie raportu, którego celem było przeprowadzenie szczegółowej analizy strukturalnej polityki rolnej w Polsce.  Organizatorami konferencji były: Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Towarzystwo Ekonomistów Polskich i Federacja Związków Pracodawców -Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Konferencja została podzielona na dwie części: pierwsza to prezentacja referatów, a druga to panel dyskusyjnych, w którym wzięli udział: Adam Tański, prof. Henryk Runowski, prof. Edward Majewski, Zygmunt Jodko, Ryszard Czaicki i Ryszard Kamiński. Autorzy raportu pokazali, że największym problemem polskiego rolnictwa jest 1,2 mln mało dochodowych gospodarstw rolnych. Rozdrobnienie i zróżnicowanie regionalne powoduje niską wydajność pracy w rolnictwie (jedna z najniższych w Europie). Brak przepływów ziemi do gospodarstw większych będzie barierą strukturalnego rozwoju rolnictwa. Polskie rolnictwo bez zmian strukturalnych nie wytrzyma konkurencji z innymi krajami UE. Z raportu wyłonił się także obraz niewydolnych gospodarstw z produkcją zwierzęcą. Hodowcy coraz częściej rezygnują z uciążliwego i nie zapewniającego dochodu z chowu zwierząt.

24 września w MRiRW odbyło się kolejne posiedzenie członków rady Federacji, które wytyczyło nowe kierunki i zadania dla rady na kolejne miesiące.

z Życia Federacji 24-30 września

18 września w Warszawie w biurze Federacji na zaproszenie prezesa Leszka Derezińskiego odbyło się posiedzenie rady Federacji, w trakcie którego omówiono najważniejsze sprawy związane z dalszymi pracami rady. W posiedzeniu uczestniczyli wiceprzewodniczący: Andrzej Okoniewski i Władysław Butor.

17 września w Kórniku (woj. wielkopolskie) odbył się zjazd sprawozdawczo-wyborczy członków Związku Pracodawców Rolnych w Poznaniu. Po przedstawieniu sprawozdania z działalności związku przez prezesa Huberta Kuleszę i działalności komisji rewizyjnej przez Stefana Jankowiaka - delegaci udzielili absolutorium zarówno zarządowi jak i komisji rewizyjnej. Następnie zgłoszono kandydatów do zarządu i komisji rewizyjnej związku. Jednogłośnie na kolejną kadencję wybrano Huberta Kuleszę. Po zjeździe w tym samym miejscu odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 85-lecia Kazimierza Drobnika i 70-lecia Henryka Organika. Prezes Kulesza wręczył jubilatom bukiety kwiatów i złożył najserdeczniejsze życzenia urodzinowe.

17 września w Bydgoszczy odbyła się konferencja "OZE w sektorze agro - nowe perspektywy". Konferencję otworzyli: Roman Wiatrowski, prezes zarządu Związku Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Ryszard Kamiński, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz szef spółki Rawicom elektrownie słoneczne. W trakcie konferencji dr Adam Mroziński z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy pokazał, że ceny energii stanowią aż 12 proc. kosztów wytworzonego produktu w polskich gospodarstwach. Działami rolnymi zużywającymi najwięcej energii jest warzywnictwo i sadownictwo. Ratunkiem dla rolników przed ogromnymi podwyżkami cen prądu są odnawialne źródła energii (panele fotowoltaiczne, biogazownie, czy elektrownie wodne). Od 1 stycznia 2019 r. jest możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów poniesionych na termomodernizację, czy na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych.  W konferencji uczestniczył prezes Leszek Dereziński.

15 września w Spale odbyły się obchody święta plonów. Oficjalne obchody dożynkowe rozpoczęły się od mszy świętej w intencji rolników. Po mszy prezydent Andrzej Duda z małżonką oraz barwnym korowodem dożynkowym przeszli na stadion, gdzie odbył się ceremoniał dożynkowy. Prezydentowi i jego małżonce towarzyszyli starostowie dożynek - Adrian Harhar z woj. warmińsko-mazurskiego i Zbigniew Kaszuba z woj. pomorskiego. W swoim wystąpieniu prezydent dziękował rolnikom za ciężką pracę i służbę dla polskiego społeczeństwa. Coraz częściej polskich rolników  nawiedzają klęski suszy czy powodzi i dlatego ten rok nazwał bardzo trudnym okresem. Najpierw powódź w niektórych regionach kraju, a ostatnio susza. Prezydent zapewniał rolników, że nie zostaną bez pomocy i wsparcia. W uroczystościach Federację reprezentował prezes Leszek Dereziński.

z Życia Federacji 15-18 września

11 września odbyła się konferencja prasowa ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego, która rozpoczęła ogólnopolską kampanię informacyjną dotyczącą zwiększenia świadomości konsumentów na temat oznakowania "Produkt polski". W konferencji wzięła udział Beata Trzcińska z biura Federacji.

10 września w Toruniu Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zorganizował obchody jubileuszu 25-lecia istnienia ARiMR. W uroczystości wziął udział m.in. minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski oraz prezes Leszek Dereziński.

10 września tematem kolejnego posiedzenia komisji rolnictwa było pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji porozumienia ustanawiającego Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa. Uzasadnienie projektu przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych - Szymon Szynkowski vel Sęk.  Głównym celem działalności Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa (IFAD) jest zmniejszenie ubóstwa na obszarach wiejskich, poprawa warunków żywnościowych i zwiększenie produkcji żywności. IFAD zapewniać będzie  finansowanie przede wszystkim projektów i programów, które stymulują  wzrost gospodarczy oraz zmniejszają  nierówności i poprawę warunków życia ubogich mieszkańców obszarów wiejskich. Członkami Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa (IFAD) jest 176 państw.

10 września odbyły się dwa posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pierwsze dotyczyło rozpatrzenia informacji dot. aktualnej liczby i mocy elektrowni wodnych oraz polskiego potencjału wytwarzania energii przez elektrownie wodne ze szczególnym uwzględnieniem małych elektrowni wodnych. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii - Tadeusz Skobel poinformował, że na koniec 2018 r. w Polsce istniało 765 instalacji wykorzystujących hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej o łącznej mocy zainstalowanej 981 MW. Podkreślono, że ministerstwo podejmuje inicjatywy związane z budową nowych stopni wodnych. Zainicjowano wypracowanie rozwiązań w zakresie energetyki wodnej i zasad współpracy pomiędzy wytwórcami energii czyli spółkami energetycznymi i administratorami budowli piętrzących. W dyskusji zwracano uwagę na fakt stworzenia jednego wspólnego programu, który połączyłby kilka podmiotów w procesie regulacji mniejszych rzek zanim powstaną wielkie hydroelektrownie.

10 września firma Top Farms Głubczyce świętowała 20-lecie istnienia. Z tej okazji w hotelu Arkas w Prószkowie k. Opola zorganizowano konferencję "Od 20 lat uczestniczymy w rozwoju polskiego rolnictwa". Więcej na temat wydarzenia, w którym uczestniczył wiceprezes Mariusz Olejnik, można przeczytać w październikowym numerze "Przedsiębiorcy Rolnego".

Z Życia Federacji, 10-11 września

 7 września w miejscowości Dzbańce (woj. opolskie) firma Top Farms Głubczye, w ramach obchodów 20-lecia istnienia, zorganizował uroczystości dożynkowe. Święto plonów było okazją do wspólnego spotkania pracowników spółki z okolicznymi rolnikami. W dożynkach uczestniczył wiceprezes Mariusz Olejnik.

6-8 września Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zorganizował po raz XXXII Barzkowickie Targi Rolne Agro Pomerania. Każdego dnia odbywało się kilkadziesiąt wystaw i pokazów. 7 września w trakcie targów odbyły się dożynki pod patronatem prezydenta Andrzeja Dudy. W uroczystościach uczestniczył Feliks Skotnicki, prezes Związku Pracodawców Rolnych w Szczecinie wraz z  licznie przybyłą grupą osób należących do związku.

6 września w siedzibie Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie odbyło się seminarium "Konsumpcja cukru w Polsce". Referat przedstawił dr inż. Piotr Szajner. Cukier jest strategicznym produktem w krajowej i unijnej gospodarce żywnościowej. Dynamika produkcji cukru w Polsce jest większa niż zużycia - branża jest eksporterem netto. W ostatnim roku eksport cukru  wyniósł 850 tys. ton. Cukier jest produkowany w Polsce w ilości ok. 2-3 mln ton rocznie. W posiedzeniu uczestniczyła Beata Trzcińska z biura Federacji.

5 września Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych wraz z firmą Agroyoumis zaprosiło rolników na Dzień Soi. Konferencja odbyła się w gospodarstwie rolnym Jerzego Hławiczka w Pielgrzymowicach (woj. śląskie). W trakcie spotkania omówiono perspektywy rozwoju uprawy soi w najbliższych latach w Polsce, a także udzielono szeregu praktycznych porad agrotechnicznych. W spotkaniu uczestniczył wiceprezes Mariusz Olejnik.

4 września w warszawskiej siedzibie Towarzystwa Ekonomistów Polskich Mariusz Olejnik, wiceprezes zarządu Federacji ZPDiWR spotkał się z Ewą Balcerowicz, wiceprzewodniczącą rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Spotkanie dotyczyło dopracowania szczegółów organizacyjnych związanych z konferencją organizowaną wspólnie z naszą organizacją 24 września br. w Warszawie.

z Życia Federacji, 4-7 września

29 sierpnia senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi omawiała temat wystąpienia klęski suszy na terenie kraju i działać rządu dotyczących wsparcia poszkodowanych rolników. Informację przedstawiał wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski. W posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska.

29 sierpnia trzecie posiedzenie komisji dotyczyło rozpatrzenia informacji ministra rolnictwa na temat sytuacji na rynku bydła mięsnego. Oprócz danych statystycznych (pogłowie bydła, produkcja żywca wołowego, ubój, ceny bydła i opłacalność chowu), przekazane zostało zagadnienie eksportu polskiej wołowiny do Arabii Saudyjskiej, Turcji, Kuwejtu czy Malezji. W posiedzeniach uczestniczyła Barbara Jaworska.

29 sierpnia porządkiem obrad drugiego posiedzenia komisji było rozpatrzenie informacji ministra rolnictwa w sprawie realizowania przez AWRSP, ANR i KOWR ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w zakresie zagospodarowania majątku SP w okresie od 1 stycznia 1992 r. do 30 czerwca 2019 r. Informację przedstawiał wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski. Najwięcej emocji wywoływały sprawy niewłaściwego przedłużania umów dzierżawy gospodarstwom, które oddały 30 proc. gruntów i wywiązują się wobec KOWR ze wszystkich nałożonych obowiązków.

29 sierpnia tematem pierwszego posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi był rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu usprawnienia procesu wydatkowania środków finansowych w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz w ramach działań objętych zintegrowanym systemem zarządzania i kontroli (druk nr 3752).

28 sierpnia w Warszawie, w centrali Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa odbyło się spotkanie z kierownictwem KOWR, w którym uczestniczył m.in. zastępca dyrektora generalnego Jan Białkowski. Naszą organizację reprezentowali: Leszek Dereziński, Romuald Jankowski, Mariusz Olejnik, Waldemar Rolewski, Zygmunt Jodko oraz Barbara Jaworska. Tematami spotkania były problemy nurtujące dzierżawców.

27 sierpnia w Poznaniu w siedzibie spółki AGRI PLUS odbyło się posiedzenie prezesów związków, zarządu i komisji rewizyjnej. Poruszonymi tematami były m.in. te dotyczące rozwiązań prawnych zawartych w zarządzeniach dyrektora generalnego KOWR nr 73/2019/z i 74/2019/z z 4 lipca br. odnoszące się do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, a także przygotowania do konferencji 24 września i inne bieżące problemy dotyczące działań naszej organizacji.

Z Życia Federacji 27-29 sierpnia

26 sierpnia w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie (woj. kujawsko-pomorskie) odbyły się Krajowe Dni Soi. Otwarcia spotkania dokonał prof. dr hab. Edward Gacek, który przedstawił wyniki prac nad przydatnością odmian soi do uprawy w Polsce. W spotkaniu uczestniczył minister Jan Krzysztof Ardanowski. W swoim wystąpieniu nakreślił założenia i wdrażanie programu rozwoju i wykorzystania białka rodzimego zamiast amerykańskiej soi z GMO. W spotkaniu uczestniczył prezes Leszek Dereziński.

24 sierpnia w Ciechocinku już po raz dziewiąty w ogrodach Dworku Prezydenta RP spotkali się najlepsi rolnicy, laureaci konkursu "Rolnik Pomorza i Kujaw". Doroczne spotkania mają charakter regionalnych dożynek, w trakcie których uhonorowywani są najlepsi gospodarze w woj. kujawsko-pomorskim. Wszyscy otrzymali nagrody prezydenta i ministra rolnictwa, marszałka województwa, przewodniczącego sejmiku województwa oraz wojewody. Spotkania organizowane jest przez Kapitułę Konkursu "Rolnik Pomorza i Kujaw", która gromadzi nie tylko producentów rolnych i hodowców, ale również przedstawicieli firm pracujących na rzecz rolnictwa oraz organizacji i stowarzyszeń rolniczych, działających w tym regionie. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej, a później barwny korowód prowadzony przez zespół Kruszynioki z KrUszyna przeszedł do dworku. Poświęcony został wielki bochen chleba, który po uroczystości pojechał wraz z wieńcem dożynkowym do Kancelarii Prezydenta RP. W trakcie uroczystości najlepsi rolnicy otrzymali nagrody prezydenta, wśród których był Leszek Dereziński, prezes spółki KOM-ROL w Kobylnikach.

22 sierpnia kolejna konferencja dotyczyła polskiej żywności. Minister Ardanowski określił ją jako "dobro narodowe", które wpisane jest w nasze dziedzictwo kulturowe. Polska żywność spełnia wszystkie najwyższe standardy bezpieczeństwa, które są kontrolowane. Minister podkreślił, że przy obecnej skali produkcji Polska eksportuje ok. 80 proc. wołowiny, ok. 60 proc. mięsa drobiowego, 40 proc. mleka i jego przetworów, a także bardzo dużo przetworów owocowo-warzywnych i rzepaku. W konferencjach uczestniczyła Barbara Jaworska z biura Federacji.

22 sierpnia w MRiRW odbyły się dwie konferencje prasowe ministra Jana K. Ardanowskiego. Pierwsza dotyczyła suszy, która dotknęła 1586 gmin, 175 tys. gospodarstw na obszarze 2,5 mln ha. Największa susza wystąpiła w woj. lubuskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim. Minister poinformował, że po oszacowaniu strat przedstawi na posiedzeniu Rady Ministrów raport suszowy, który po przyjęciu przez rząd pozwoli ARiMR na przyjmowanie od rolników wniosków o pomoc.

8 sierpnia w gmachu resortu rolnictwa odbyło się posiedzenie Zespołu ds. gospodarki wodą, zasobami i glebą, którego członkiem jest Tadeusz Mochalski z woj. dolnośląskiego (przedstawiciel rady Federacji). Zespół zajął się działaniami  na rzecz zwiększenia małej retencji wodnej, funkcjonowaniem spółek wodnych, barierami prawnymi i administracyjnymi oraz zapobieganiem degradacji gleb. Zespół ściśle współpracuje z Wodami Polskimi w zakresie realizacji działań zaproponowanych w ramach Programu Przeciwdziałania Skutkom Suszy "Stop suszy". Uruchomiony został w kilku gminach pilotażowy program monitorowania i rozdzielania wody pobieranej dla celów rolnych zaproponowany przez IUNG. Państwo przekazuje pieniądze na budowę i odbudowę urządzeń wodnych zatrzymujących wodę, promuje formę zadrzewień i zakrzaczeń śródpolnych. Postanowiono przenieść nadzór nad spółkami wodnymi ze starostw powiatowych do gmin. Przewidziana jest także obowiązkowa przynależność do spółki wodnej i opłacanie składek członkowskich przez rolników, u których znajdują się obiekty melioracyjne i nakaz konserwowania tych obiektów. Kolejnym poruszonym tematem było promowanie i stwarzanie zachęt finansowych dla działań mających na celu zwiększenie materii organicznej w glebie (płodozmiany, wapnowanie gleb).

Z Życia Federacji8-26 sierpnia

23 lipca w gmachu resortu rolnictwa odbyła się konferencja prasowa Jana K. Ardanowskiego oraz przedstawicieli Rady Sektora Wołowiny zatytułowana "Polska wołowina - wysokie standardy, wysoka jakość". Minister przedstawił działania podejmowane przez resort, które zostały ustalone z branżą mięsną, a które powinny w obecnej, trudnej sytuacji pomóc i w przyszłości uregulować opłacalność produkcji na rynku wołowiny. Resort pracuje nad przepisami, które pomogą m.in. wzmocnić nadzór nad polskimi ubojniami, nad ulepszeniem systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt, a także systemem stosowania biosensorów, które w połączeniu z technologią blockchain może zapewnić pełną kontrolę nad zwierzęciem od urodzenia do uboju. Innym problemem, który się pojawił dodatkowo, jest umowa z krajami Mercosur (Argentyna, Brazylia, Paragwaj, Urugwaj), do której odniosła się Rada Sektora Wołowiny. Ogromnym problemem jest także nadciągający brexit.

19 lipca w Sejmie obradowała podkomisja stała ds. monitoringu Wspólnej Polityki Rolnej UE, w trakcie której wiceminister Ryszard Zarudzki omówił stan negocjacji w zakresie WPR po 2020 r. Parlament Europejski przyjmie trzy rozporządzenia, w tym przepisy dotyczące wsparcia z WPR, przygotowane na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie. Zgodnie ze zobowiązaniem UE do wdrożenia porozumienia paryskiego i celów zrównoważonego rozwoju postanowiono, że 40 proc. całkowitej puli środków otrzymanych przez kraje unijne zostanie przeznaczone na działanie związane ze środowiskiem, w tym z klimatem (smog, woda, gleba, lasy). W posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska.

18 lipca w gmachu resortu rolnictwa odbyło się spotkanie ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego, kierownictwa resortu i centrali KOWR z przedstawicielami Federacji. W spotkaniu uczestniczyli także dyrektorzy oddziałów terenowych KOWR z woj. zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego. Jednym z poruszanych tematów były nieużytki na gruntach odebranych rolnikom. Proceder ten bulwersuje środowisko dzierżawców, którzy uważają, że ziemia powinna produkować, a nie zamieniać się w nieużytki rolne. Minister zobowiązał dyrektorów do radykalnego zmniejszenia powierzchni nieuprawianych gruntów rolnych. W trakcie spotkania omówiono również problem uwzględniania opinii społecznej przy decyzjach o dalszym przedłużaniu dzierżaw.

16 lipca komisja rolnictwa wysłuchała informacji na temat "Programu dla polskiego ziemniaka", którą przedstawił wiceminister Rafał Romanowski, główny inspektor ochrony roślin i nasiennictwa - Andrzej Chodkowski oraz zastępca prezesa ARiMR - Krzysztof Szymborski. Chociaż powierzchnia uprawy ziemniaków zmniejsza się, to nadal jest to jeden z ważniejszych gatunków uprawianych w Polsce. Według GUS, w 2018 r. ziemniaki zostały wysadzone na powierzchni ok. 297 ha. Postępuje mechanizacja i profesjonalizacja uprawy, co skutkuje większą wydajnością. W 2018 r. zebrano ponad 7,5 mln ton przy średnim plonie 25 t/ha. Program wskazuje na prowadzenie działań w celu ograniczenia najpoważniejszego problemu, czyli występowania w Polsce bakteriozy pierścieniowej ziemniaka.  W posiedzeniach uczestniczyła Barbara Jaworska.

16 lipca w Sejmie odbyły się dwa posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pierwsze to przeprowadzenie pierwszego czytania i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r., który przedstawił prezes GUS - Dominik Rozkrut. Projekt dotyczy regulacji z zakresu, formy i trybu przeprowadzenia przez prezesa GUS powszechnego spisu rolnego w 2020 r.

13 lipca w Wartkowie k. Kołobrzegu odbył się IV zjazd byłych pracowników PGR województwa zachodniopomorskiego. List od prezydenta Andrzeja Dudy odczytała szefowa jego kancelarii Halina Szymańska. Prezydent zapewnił o wspieraniu wszelkich działań służących rozwojowi wsi i rolnictwa. Spotkanie miało na celu wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej, integracji mieszkańców regionu oraz wzrostu poczucia lokalnej tożsamości i odpowiedzialności za podległy obszar. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele związków regionalnych z woj. zachodniopomorskiego wchodzących w skład Federacji

Z Życia Federacji 13-23 lipca

5 lipca w warszawskim biurze Parlamentu Europejskiego odbyła się debata nt. "Przyszłość europejskiego rolnictwa: przemiany technologiczne a potrzeby rolników". Panelistami spotkania byli: Jerzy Plewa, dyrektor generalny dyrekcji ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich KE, Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa i rozwoju wsi w latach 2015-2018 i poseł do Parlamentu Europejskiego, Joanna Gierulska, dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w MRiRW, Nina Bąk, Kooperatywa Spożywcza "Dobrze", Dorota Metera, ekspert ds. rolnictwa ekologicznego. Debata sprowadziła się do odpowiedzenia na pytanie: przed jakimi wyzwaniami stoi europejska branża rolna? Czy powinna produkować lepszej jakości produkty na coraz mniejszej powierzchni - dla rosnącej populacji ludności, zachowując przy tym standardy środowiskowe i zapewniając godziwe warunki rolnikom czy też pozostać przy długich, jednolitych i masowych łańcuchach żywności? Wiele krajów UE jest za jednolitymi, bezpiecznymi łańcuchami żywnościowymi w połączeniu z rozwiązaniami innowacyjności i wprowadzaniem rolnictwa precyzyjnego. Inne kraje zachęcają do zwrotu w kierunku rolnictwa organicznego - ekologicznego, a więc do krótkich łańcuchów żywnościowych i sprzedaży bezpośredniej. Jaką drogę obrać za właściwą? Debata toczyć się będzie w nadchodzącej nowej perspektywie Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku. W debacie uczestniczyła Barbara Jaworska z biura Federacji.

4 lipca w Sejmie odbyło się posiedzenie Zespołu Parlamentarnego do Oceny Sytuacji Społecznej i Ekonomicznej na Terenach b. PGR, któremu przewodniczyła prof. Józefa Hrynkiewicz (posłanka PiS). Skład osobowy prezydium uzupełnili: Sylwester Chruszcz i Teresa Hałas, także posłowie PiS. W posiedzeniu uczestniczyła Dorota Niedziela, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji RiRW (PO) i kierownictwo Centrali KOWR: Jan Białkowski, zastępca dyrektora generalnego, Anna Zając-Plezia, dyrektor Departamentu Gospodarowania Zasobem i Bogdan Podgórski, zastępca dyrektora tego departamentu. Byli obecni pracownicy Spółki z o.o. "Agro-War" Warszyn (woj. zachodniopomorskie) z prezesem Stanisławem Kaśkiewiczem, samorządowcami i księdzem tejże parafii. Obecni byli także rolnicy RI "Solidarność" z Edwardem Kosmalą z woj. zachodniopomorskiego i Tomaszem Ognistym z woj. opolskiego oraz rolnicy indywidualni, którzy zainteresowani są wyłącznie ziemią ze spółek prawa handlowego. Federację reprezentowali: Leszek Dereziński, prezes Zarządu i Barbara Jaworska z biura Federacji.

4 lipca w siedzibie Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej odbyło się spotkanie dotyczące organizacji konferencji "Problemy polskiego rolnictwa i gospodarki żywnościowej" pod patronatem ministra rolnictwa. Konferencja odbędzie się 24 września w gmachu MRiRW (sala Wzorcownia). Organizatorami są: Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Federacja Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych oraz Towarzystwo Ekonomistów Polskich. Wśród wielu omawianych tematów znajdą się te dotyczące struktury produkcji zwierzęcej w Polsce i innych krajach UE. W spotkaniu uczestniczył prezes Leszek Dereziński oraz Barbara Jaworska.

4 lipca w gmachu resortu rolnictwa odbyła się coroczna debata przedżniwna. Zorganizowały ją dwie organizacje rolnicze: Krajowa Federacja Producentów Zbóż oraz Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych. Rafał Mładanowicz, prezes KFPZ, dokonał otwarcia debaty. Minister Ardanowski przedstawił działania rządu, które służą poprawie funkcjonowania rynków rolnych, m.in. odniósł się do projektu ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych oraz ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu i wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolno-spożywczymi. Przedstawił założenia do budowy platformy sprzedażowej, która umożliwi bezpieczny handel produktami rolnymi, w tym ziarnem zbóż, budową państwowego nabrzeża do przeładunku zbóż na bazie już istniejącej i rozbudowywanej infrastruktury. Ważnym tematem, który poruszył szef resortu rolnictwa, był plan rozwoju krajowego białka, który doprowadzi w najbliższych latach do zastąpienia amerykańskiej śruty sojowej. W trakcie całodniowej dyskusji zwrócono uwagę także na kształtowanie relacji pomiędzy producentami rolnymi a odbiorcami produktów rolnych w zawieranych umowach oraz konieczności wapnowania gleb. W debacie uczestniczył Mariusz Olejnik, wiceprezes Federacji.

2 lipca sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (druk 3175), który ma na celu wykonanie prawa UE. Dotyczy kompleksowego uregulowania spraw z zakresu hodowli i rozrodu wszystkich zwierząt gospodarskich oraz zachowania zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich, oceny wartości użytkowej i oceny genetycznej tych zwierząt, prowadzenia ksiąg hodowlanych i rejestrów hodowlanych, a także nadzoru nad hodowlą i rozrodem zwierząt. Powołana została podkomisja nadzwyczajna, której przewodniczącym został poseł Jan Duda (PiS). W posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska z biura Federacji.

2 lipca w Warszawie odbyło się posiedzenie prezesów związków regionalnych, członków zarządu i komisji rewizyjnej Federacji. W trakcie spotkania dyskutowano na temat strategii zmierzającej do poprawy wizerunku organizacji i wzmocnienia komunikacji z rządem oraz innymi organizacjami rolniczymi. Dokonano podsumowania konferencji z 25 kwietnia br. oraz omówiono aktualne tematy kluczowe dla środowiska dzierżawców.

1 lipca w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy zorganizowano spotkanie regionalne w ramach konsultacji publicznych nt. "Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa do roku 2030". W trakcie spotkania omówione zostały m.in. cele i działania zaprojektowane w strategii oraz najważniejsze potrzeby rozwojowe wsi i rolnictwa w makroregionie północnym. Diagnozę opracował zespół analizujący szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich. Podsumowania spotkania dokonali: minister Jan Krzysztof Ardanowski, wiceminister Ryszard Zarudzki oraz wojewoda Mikołaj Bogdanowicz. W spotkaniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

Z Życia Federacji 1-5 lipca

28 czerwca w gmachu resortu rolnictwa odbyło VI posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury Obszarów Wiejskich powołanego w ramach Porozumienia Rolniczego. Głównym tematem posiedzenia była analiza sytuacji w zakresie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, przyjęcie rekomendacji oraz debata i wnioski Zespołu nt. "Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa 2030". W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, który jest członkiem tego zespołu.

28 czerwca w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej odbyło się seminarium pt. "Kierunki zmian form organizacyjnych i prawnych gospodarstw rolniczych w Polsce na tle wybranych krajów". Kształt WPR w latach 2021-2028 będzie przypuszczalnie okresem ograniczającym wydatki z budżetu unijnego nie tylko na WPR, ale także i politykę spójności. Ewentualne zmiany ograniczą zakres i skalę zmian na polskiej wsi, a pośrednio wywrą również niekorzystny wpływ na rolnictwo kraju. W rezultacie po 2020 r. może nastąpić ograniczenie tempa przyrostu liczby gospodarstw większych i wyróżniających się zdolnością konkurencyjności. Sytuacja ta byłaby przeszkodą do kontynuowania eksportu produktów z sektora rolno-spożywczego. Referat wygłosił prof. dr hab. Wojciech Ziętara.

26 czerwca sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyły się trzy posiedzenia. Pierwsze dotyczyło rozpatrzenia i zaopiniowania dla Komisji Finansów Publicznych sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wraz z analizą Najwyższej Izby Kontroli. Kolejne posiedzenie przedstawiało sytuację kadrowo-finansowej w Inspekcji Weterynaryjnej o przewidywanych zmianach organizacyjnych i o realizacji zapowiedzianego wzmocnienia finansowego w Inspekcji Weterynaryjnej i rozpatrzenie informacji o wynikach kontroli i realizacji zaleceń pokontrolnych Komisji Europejskiej dla Inspekcji Weterynaryjnej. Ostatnie posiedzenie komisji poświęcone było sytuacji na rynku trzody chlewnej ze szczególnym uwzględnieniem tuczu nakładczego. W posiedzeniach uczestniczyła Barbara Jaworska.

25 czerwca odbyło się spotkanie ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego z członkami zarządu Federacji. Omówiono najważniejsze problemy związane  między innymi z przedłużaniem umów z dzierżawcami, którzy wyłączyli 30 proc. gruntów, czynszami dzierżawnymi oraz suszą. Z ramienia Federacji w spotkaniu uczestniczyli: Leszek Dereziński, Waldemar Rolewski, Mariusz Olejnik, Grzegorz Brodziak, Hubert Kulesza i Barbara Jaworska.

19 czerwca odbyła się konferencja prasowa ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego dotycząca podsumowania roku pracy w MRiRW. W spotkaniu uczestniczyła Barbara Jaworska.

18 czerwca we Wrześni odbyło się posiedzenie zarządu Federacji. Celem spotkania było ustosunkowanie się do spraw bieżących, ważnych dla dzierżawców. Odniesiono się m.in. do uchwalonej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i potrzebie wznowienia prac nad ustawą o dzierżawie rolniczej. Przedstawione zostały problemy, które powinny być omówione podczas spotkania z ministrem rolnictwa. Ustalono, że zjazd Federacji odbędzie się nie w lipcu, ale jesienią.

17 czerwca Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych zorganizowała w w Centralnej Bibliotece Rolniczej konferencję nt. "Rola spółdzielni we wzmacnianiu pozycji gospodarczej i społecznej rolników". W programie znalazły się wystąpienia polskich i międzynarodowych ekspertów, którzy zajęli się analizą zmierzającą do wzmocnienia spółdzielczości w Polsce. Mariusz Olejnik, wiceprezes zarządu Federacji, a jednocześnie prezes Spółdzielni Grup "Polski Rzepak i Zboża", przedstawił bieżącą działalność spółdzielni i osiągnięte wyniki.

Z Życia Federacji 17-28 czerwca

14 czerwca w siedzibie Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej odbyło się seminarium pt. "Rośliny strączkowe - efektywność ich uprawy w wybranych gospodarstwa rolnych w Polsce". Podsumowanie pokazało, że po wprowadzeniu dopłat do roślin strączkowych powierzchnia ich uprawy zwiększa się, ale nie na tyle by zaspokoiła potrzeby paszowe. W seminarium uczestniczył Mariusz Olejnik

13 czerwca komisja rolnictwa rozpatrzyła zgłoszone poprawki w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów (druki 3262 i 3446). Poprawki zgłoszone przez PO zostały odrzucone. Sprawozdawcą został poseł Zbigniew Dolata  (PiS). W posiedzeniu uczestniczył sekretarz stanu w MRiRW Tadeusz Romańczuk. Z ramienia Federacji w posiedzeniach uczestniczyła Barbara Jaworska.

13 czerwca Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyły informację na temat realizacji postanowień Dyrektywy Rady 91/676/EWG z 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego. Informację przedstawili: podsekretarz stanu Anna Moskwa, sekretarz stanu Tadeusz Romańczuk oraz zastępca głównego inspektora ochrony środowiska - Marek Surmacz. Początek wdrażania dyrektywy azotanowej w Polsce przyjmuje się1 maja 2004 r., czyli dzień wejścia Polski do UE. Obecnie trwa czwarty cykl wdrażania dyrektywy, który rozpoczął się 1 maja 2016 r., a zakończy się 30 kwietnia 2020 r. Program zawiera wiele nakazów i zakazów dotyczących rolniczego wykorzystania oraz przechowywania nawozów naturalnych. Skuteczne wdrożenie programu wymaga ścisłej współpracy pomiędzy resortami gospodarki wodnej, rolnictwa i środowiska. W związku z tym przygotowywane jest zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do Spraw Ochrony Wód przed Zanieczyszczeniem Azotanami Pochodzącymi ze Źródeł  Rolniczych. Do końca października 2020 roku minister właściwy do spraw gospodarki wodnej ma obowiązek przekazać do KE sprawozdanie z realizacji czwartego cyklu wdrażania dyrektywy. Komisje rozpatrzyły także informację na tematy: planów rozbudowy sieci sztucznych zbiorników wodnych oraz ich wpływu na gospodarkę wodną i anty powodziową kraju, aktualnego stanu oraz potencjału małej retencji w Polsce, a także aktualnego poziomu melioracji gruntów rolnych.

12 czerwca w Sejmie odbyło się posiedzenie podkomisji ds. utworzenia Urzędu Bezpieczeństwa Żywności. Treścią posiedzenia były głównie sprawy związane ze strajkiem lekarzy weterynarii, a co za tym idzie zachwianiem bezpieczeństwa żywnościowego kraju. Na posiedzenie nie przybyli, wcześniej zaproszeni minister Jan Krzysztof Ardanowski, wiceminister Szymon Giżyński oraz główny lekarz weterynarii  Bogdan Konopka. Obecni na posiedzeniu podkomisji protestujący lekarze weterynarii i przedstawiciele związku zawodowego tej branży, zaprezentowali powody, które doprowadziły do strajku. W posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska.

11 czerwca odbyły się trzy posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W trakcie pierwszego komisja rozpatrzyła informację NIK o wynikach kontroli przeprowadzonych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz w instytucjach podległych resortowi rolnictwa w 2018 r. i przedstawiła wnioski pokontrolne. Najwyższa Izba Kontroli opracowała i przekazała Sejmowi 11 informacji o wynikach z kontroli. NIK pozytywnie ocenił wykonanie planów finansowych przez ARiMR oraz przez KOWR, a także plan finansowy Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Na kolejnym posiedzeniu komisja kontynuowała rozpoczęte w maju pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów (druk 3262) . Zgłoszone poprawki przez przewodniczącego komisji Jarosława Sachajko (Kukiz'15) zostały przegłosowane. Dotyczyły one zwiększonych kar dla producentów, którzy nie będą przestrzegali ww. ustawy.
Na trzecim posiedzeniu komisja przeprowadziła pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (druk 3455). Uzasadnienie projektu przedstawił Robert Telus (PiS). Projekt ustawy ma na celu utworzenie nowego Funduszu Promocji Roślin Oleistych, którego głównym celem byłoby wspieranie marketingu, wzrostu spożycia i promocji roślin oleistych oraz ich przetworów pochodzących z przetwarzania rzepaku, rzepiku, soi, lnu i konopi. W ustawie tej przewidziano odpis dla rozwoju pszczelarstwa w Polsce. Projektowana ustawa powinna wejść w życie od 1 sierpnia 2019 r. Federacja poparła projekt ustawy. W posiedzeniach uczestniczyła Barbara Jaworska.

Z Życia Federacji 11-14 czerwca

10 czerwca Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych wspólnie z Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin oraz Centrum Doradztwa Rolniczego zorganizowali konferencję "Ocena sytuacji rynku zbożowego w Polsce z uwzględnieniem uwarunkowań zewnętrznych - IV spotkanie z cyklu - Nauka Doradztwu Rolniczego i praktyce rolniczej". Konferencja odbyła się w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie. W spotkaniu uczestniczył minister rolnictwa, który poruszył kwestie związane z globalizacją. Minister odniósł się także do importu zbóż z Ukrainy w ramach unijnego bezcłowego kontyngentu, który w bardzo niekorzystny sposób oddziałuje na rynek zbóż w Polsce. - Globalizacja produkcji wpływa również na to, że trudno mówić o opłacalności produkcji zbóż w skali małych gospodarstw rolnych, gdyż tylko duże, towarowe gospodarstwa pozwalają zapewnić odpowiedni dochód z produkcji zbóż. Nowoczesne, wydajne maszyny są bardzo drogie i nie stać na nie każdego rolnika - zaznaczył Jan Krzysztof Ardanowski. W konferencji uczestniczył prezes zarządu Federacji Leszek Dereziński.

7 czerwca firma Goodvalley obchodziła swoje 25-lecie. Z tej okazji odbyła się konferencja "25 lat Goodvalley - od upadających PGR-ów do zrównoważonej produkcji rolnej". Grzegorz Brodziak, dyrektor zarządzający Goodvalley podkreślał, że konfrontacja małego gospodarstwa z dużym na zasadzie: mały-dobry, a duży-zły to bardzo "niebezpieczne i przykre zjawisko". - Jedyna słuszna droga to dialog i współpraca - podkreślał Brodziak.

6 czerwca Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego zorganizowało dwa posiedzenia: pierwsze to spotkanie Komitetu Technicznego Systemu QMP VI wydanie Standardów QMP, drugie zaś posiedzenie Platformy Zrównoważonej Wołowiny poświęcone dojściu Polskiej Platformy do uznania przez Europejski Okrągły Stół ds. Zrównoważonej Wołowiny. W posiedzeniach uczestniczył Waldemar Dobrowolski, członek zarządu Federacji.

5 czerwca w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja prasowa ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego i podsekretarza stanu Ryszarda Zarudzkiego dotycząca konsultacji publicznych projektu "Strategii zrównoważonego rozwoju wsi rolnictwa i rybactwa 2030". To jeden z najważniejszych dokumentów dotyczących rozwoju obszarów wiejskich na najbliższe 10 lat. W konferencji uczestniczyła Barbara Jaworska z biura Federacji.

3 czerwca w gmachu resortu rolnictwa odbyło się trzecie posiedzenie Zespołu ds. odbudowy suwerenności paszowej i ograniczania GMO. W trakcie posiedzenia poruszone zostały kwestie związane z możliwościami zastąpienia importowanej soi GMO białkiem krajowym (łubinem, grochem, bobikiem). Przedstawiane prezentacje jasno pokazały, że na dzisiaj nie ma możliwości zaprzestania importu soi GMO. Odrzucenie soi amerykańskiej i zastąpienie rodzimymi bobowatymi spowoduje zubożenie mieszanek paszowych, co przełoży się na pogorszenie dobrostanu zwierząt gospodarskich. Drobiarstwo i hodowla trzody chlewnej przestaną być opłacalne i może dojść do likwidacji wielkich ferm. W posiedzeniu zespołu uczestniczył wiceprezes zarządu Federacji Mariusz Olejnik.

z Życia Federacji 3-10 czerwca

30 maja w centrali Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa odbyło się
posiedzenie rady społecznej działającej przy dyrektorze generalnym KOWR.
Ustalono, że jak najszybciej powinien powstać projekt regulaminu pracy
rady. Poza tym podkreślono, że organizacje rolnicze muszą mieć więcej
czasu na zgłaszanie konkretnych problemów dot. dzierżawców. W
posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska i prezes Leszek Dereziński.

30 maja w gmachu resortu rolnictwa odbyło się czwarte posiedzenie zespołu ds. infrastruktury obszarów wiejskich powołanego w ramach Porozumienia Rolniczego. Poruszono problemy dot. systemu planowania przestrzennego na terenach wiejskich, działań w zakresie dostępu mieszkańców wsi do usług zdrowotnych oraz do edukacji szkolnej i przedszkolnej. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński.

28 maja w Sejmie Krajowa Rada Izb Rolniczych zorganizowała konferencję "Rola Izb Rolniczych w kształtowaniu i realizacji polityki rolnej państwa". Poruszono takie problemy jak m.in.: rola samorządu rolniczego w pracach Sejmu i Senatu, potrzeby zmian w funkcjonowaniu izb rolniczych w Polsce oraz modele funkcjonowania samorządu rolniczego w Unii Europejskich i wybranych krajach spoza UE. Federację reprezentował Leszek Dereziński i Barbara Jaworska.

23 maja w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie odbył się Międzynarodowy Dzień Rzepaku (EURORZEPAK). Podczas debaty omówione zostały problemy związane z produkcją biopaliw i nawożeniem rzepaku w ekstremalnych warunkach pogodowych. Odbyła się również prezentacja polowa odmian rzepaku dwóch systemów odmian rzepaku i dwóch systemów ochrony roślin. Obecny w Mikowie minister rolnictwa odniósł się do szerokiego zastosowania nasion rzepaku. Podkreślił, że wytwarzany olej jest znakomitym produktem spożywczym, ważnym surowcem do produkcji biopaliw i źródłem białka paszowego. Minister przekazał, że jeszcze przed żniwami powstanie nowy fundusz promocji rzepaku i roślin białkowych. Federację reprezentował wiceprezes Mariusz Olejnik.

22 maja członkowie zarządu Federacji spotkali się w Warszawie, aby podsumować przebieg konferencji z 25 kwietnia br. Członkowie zarządu wysoko ocenili przebieg konferencji, zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym.

Z ŻYCIA FEDERACJI 22-30 MAJA

21 maja w siedzibie NIK odbył się panel ekspertów, którego tematami były zagadnienia dotyczące ubezpieczeń rolniczych, ukierunkowane na: funkcjonowanie systemu ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, rolę dotowanych ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich w procesie zarządzania ryzykiem w rolnictwie, zmiany prowadzące do poprawy efektywności systemu ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich. W toku dyskusji zostały scharakteryzowane najważniejsze problemy dotyczące ubezpieczeń upraw i zwierząt w Polsce, które zostaną wykorzystane przez NIK przy opracowaniu programu kontroli. W panelu ekspertów uczestniczył Leszek Dereziński.

21 maja w gmachu MRiRW odbyło się kolejne spotkanie zespołu ds. stabilizacji i wsparcia rynku chmielu, tytoniu, roślin strączkowych, nasiennictwa powołanego w ramach Porozumienia Rolniczego. Celem spotkania było przedstawienie postulatów poszczególnych podzespołów, podsumowanie przesłanych problemów - prezentacja Departamentu Rynków Rolnych MRiRW oraz informacja nt. WPR po 2020 r. oraz obecnych instrumentów wsparcia. W spotkaniu zespołu uczestniczył członek zarządu Federacji Hubert Kulesza.

19-21 maja w warszawskim w hotelu Marriott odbyła się międzynarodowa konferencja Geopa-Copa "Koszty pracy w rolnictwie - analiza porównawcza". Federacja Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych jest członkiem Geopa-Copa.. Pierwszego dnia uczestnicy konferencji odwiedzili trzy gospodarstwa w woj. mazowieckim. Dwa kolejne dni to seminarium nt. kosztów pracy w rolnictwie. Federację reprezentował wiceprezes Waldemar Rolewski i Barbara Jaworska.

17-19 maja w Poznaniu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich zorganizowano XXIX Narodową Wystawę Zwierząt Hodowlanych. Było to nie tylko święto polskich hodowców, w trakcie którego zaprezentowane zostały najlepsze  zwierzęta,  ale także pokazany został  stan produkcji branży mięsnej. W wystawie uczestniczył Leszek Dereziński i Hubert Kulesza.

17 maja w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju wsi odbyła się konferencja prasowa Jana Krzysztofa Ardanowskiego dotycząca ogłoszenia daty 28 lipca br. jako dnia wyborów do samorządu rolniczego. Minister skierował apel do wszystkich polskich rolników, by wzięli w nich udział.

16 maja w Sejmie odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Parlamentarnego do Oceny Sytuacji Społecznej i Ekonomicznej na Terenach b. PGR, którego przedmiotem była prezentacja danych dotyczących sytuacji społecznej i ekonomicznej na terenach popegeerowskich. W posiedzeniu uczestniczyli: posłowie PiS: Henryka Hryniewicz, Krzysztof Jurgiel, Tadeusz Cymański; przedstawiciele rządu - dyrektorzy departamentów z ministerstw: rolnictwa,  rodziny, pracy i polityki społecznej oraz rozwoju, KOWR, przedstawiciele strony społecznej z prezesami spółek prawa handlowego, prezesi regionalnych Związków Pracowników b. PGR, prawnicy, a także samorządowcy (wójtowie i sołtysi) oraz Federacja. Debata trwała kilka godzin i była skierowana na uaktywnienie i pomoc osiedlom pracowników b. PGR. Od trzydziestu lat w enklawach po PGR-owskich nadal dominuje bezrobocie i bieda. Czas zatrzymał się na latach 90. ubiegłego wieku. Trzecie pokolenie wychowane na złych wzorcach powtarza niestety złe nawyki swoich dziadków i ojców. Z ramienia Federacji w posiedzeniu uczestniczyli: wiceprezes Waldemar Rolewski i Barbara Jaworska.

Z ŻYCIA FEDERACJI 16-21 MAJA

15 maja Związek Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Bydgoszczy zorganizował posiedzenie zarządu, w trakcie którego zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy związkiem, a Agro Klaster Kujawy - Stowarzyszeniem na Rzecz Innowacji i Rozwoju. Celem podpisania porozumienia jest podejmowanie działań i inicjatyw wspomagających rozwój i funkcjonowanie przedsiębiorców działających w sektorze agrobiznesu na terenie woj. kujawsko-pomorskiego. W spotkaniu uczestniczyli: Stanisław Zimnicki, dyrektor bydgoskiego oddziału terenowego KOWR, a także prezes Leszek Dereziński.

15 maja w gmachu resortu rolnictwa odbyło się trzecie posiedzenie zespołu ds. infrastruktury obszarów wiejskich powołanego w ramach Porozumienia Rolniczego. Spotkanie było poświęcone dokonaniu analizy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, gaz ziemny oraz szerokopasmowy internet na obszarach wiejskich i wyznaczenie działań w tym zakresie. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński.

15 maja sejmowa komisja rolnictwa rozpatrzyła informację ministra rolnictwa na temat działań podejmowanych przez rząd w związku z zagrożeniem wystąpienia suszy rolniczej. W dyskusji wskazywano, że nie ma rzeczywistych działań rządu w omawianym problemie. W posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska.

14 maja kolejne posiedzenie dotyczyło pierwszego czytania rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu (druk nr 3263). Projekt ma na celu wprowadzenie nowej kategorii produktów nawozowych, regulowanych ustawą produktów pofermentacyjnych, które będą mogły być wprowadzone od obrotu bez wymogu uzyskiwania pozwolenia w formie decyzji. Komisja zdecydowała, że rozpatrzenie ww. projektu nastąpi na kolejnym posiedzeniu. W posiedzeniach uczestniczyła Barbara Jaworska.

14 maja na kolejnym posiedzeniu komisja przeprowadziła pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów (druk 3262). Biuro Legislacyjne Kancelarii Sejmu miało bardzo dużo wątpliwości już do samej nazwy projektu ustawy, jak i do trzech punktów dalszych omawianych na posiedzeniu. Generalnie projekt ustawy dotyczy opracowania przepisów umożliwiających oznakowania produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO). Komisja będzie na kolejnym posiedzeniu dalej rozpatrywała projekt ustawy. W posiedzeniu uczestniczył Andrzej Romaniuk główny inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

14 maja w Sejmie odbyły się trzy posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W trakcie pierwszego komisja kontynuowała rozpatrywanie i zaopiniowanie dla marszałka Sejmu wniosku KO-PO. Wniosek dotyczył przedstawienia na posiedzeniu Sejmu informacji na temat czynności podejmowanych przez ministra rolnictwa oraz podległych mu urzędników, w tym głównego lekarza weterynarii w sprawie ujawnionego w mediach nielegalnego procederu uboju bydła. Komisja głosami PiS negatywnie zaopiniowała wniosek. Obecni na sali przedstawiciele samorządu lekarsko-weterynaryjnego podkreślali, że ważniejsze od głębokiej, cytowanej kilkakrotnie przez ministra rolnictwa, reformy całego systemu jest szybkie wzmocnienie Inspekcji Weterynaryjnej.

Z ŻYCIA FEDERACJI 14-15 MAJA

13 maja w Sejmie odbyła się debata publiczna poświęcona tzw. ustawie odorowej.  Zaproszenie przewodniczącego debaty Roberta Winnickiego skierowane było do ministra rolnictwa, ministra środowiska, instytucji państwowych, organizacji rolniczych, ODR-ów, samorządów oraz wszystkich zainteresowanych. Projekt ustawy niesie poważne zagrożenia dla produkcji rolnej w Polsce, a zwłaszcza dla ferm trzody chlewnej, bydła czy drobiu. W debacie z ramienia Federacji uczestniczyli: Barbara Jaworska i Aleksander Dargiewicz. Organizacja stanowczo protestuje przeciwko ustawie w jej obecnym kształcie.

11 maja w Warszawie odbył się piknik Poznaj Dobrą Żywność. W trakcie imprezy mieszkańcy stolicy i goście mogli spróbować wysokiej jakości żywności prosto z gospodarstw rolnych. W pikniku uczestniczyły Barbara Jaworska.

7 maja w gmachu resortu rolnictwa, w ramach Porozumienia Rolniczego, odbyło się drugie posiedzenie zespołu ds. odbudowy suwerenności paszowej, w którym wziął udział Mariusz Olejnik, wiceprezes zarządu Federacji. W trakcie posiedzenia członkowie zespołu wskazali na potrzebę zabezpieczenia na spotkaniach specjalistów z zakresu żywienia zwierząt, gdyż celem zespołu jest ocena możliwości zastępowania białka pochodzącego z importowanej śruty sojowej - białkiem z innych krajowych źródeł. Jest to dążenie do produkcji pasz wolnych od GMO. Innymi tematami były: znakowanie produktów, budowanie marki polskiego produktu, import zbóż z Ukrainy, import produktów pochodzenia zwierzęcego z  państw, gdzie nie ma tak restrykcyjnych wymogów wobec stosowania GMO oraz powrót do korzystania w żywieniu zwierząt z mączek mięsno-kostnych.

7 maja senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła projekt nowelizacji ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (druk senacki 1150) i projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw (druk senacki 1168). W wyniku głosowania komisja przyjęła oba projekty bez poprawek. Federację Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych reprezentowali: Barbara Jaworska, Waldemar Rolewski oraz Grzegorz Brodziak.

Z ŻYCIA FEDERACJI 7-13 MAJA

29 kwietnia w Trzebawiu w hotelu Delicjusz odbyła się debata zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Rolnicze. Temat debaty - "Najpilniejsze potrzeb polskiego rolnictwa towarowego w dobie globalizacji". Omówiono m.in. takie tematy jak: wpływ organizacji rolniczych na rozwój i strukturę rolnictwa w Polsce, dotacje państwowe a samorządność organizacji rolniczych, wybrane aspekty prawne z nowej legislacji dotyczące rolnictwa, a także sposoby konsultacji społecznych i wprowadzania zmian ustawowych. Z ramienia Federacji w spotkaniu uczestniczyli: Mariusz Olejnik i Hubert Kulesza.

25 kwietnia w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja "Obrót ziemią rolniczą w Polsce i jej znaczenie dla chowu i hodowli zwierząt", którą zorganizowała Federacja we współpracy z organizacjami branżowymi. Konferencja została podzielona na trzy części. Więcej o wydarzeniu można przeczytać w majowym numerze "Przedsiębiorcy Rolnego".

24 kwietnia porządkiem obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi były następujące tematy: 1) realizacja zapisu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach oraz stanu prac nad projektem "Planu białkowego UE - Strategia białkowa", 2) rozpatrzenie informacji ministra rolnictwa na temat sprawozdania Komisji Europejskiej dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rozwoju produkcji białka roślinnego; 3) Rozpatrzenie informacji resortu rolnictwa na temat Narodowego Programu Białka Paszowego. W posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska.

Z ŻYCIA FEDERACJI 24-29 KWIETNIA

17 kwietnia w gmachu resortu rolnictwa odbyło się II posiedzenie Zespołu ds. infrastruktury obszarów wiejskich. Posiedzeniu przewodniczył Jerzy Zająkała. Tematami posiedzenia były m.in. problemy dotyczące: uzgodnienia dalszego zakresu przedmiotowego pracy zespołu (posiedzenia dwa razy w miesiącu), dokonania analizy stanu istniejącego oraz przyjęcia rekomendacji w zakresie zaopatrzenia w wodę i gospodarki ściekowej na obszarach wiejskich, w tym w szczególności: dokonania oceny stanu dostępności wody pitnej i na cele gospodarcze na obszarach wiejskich, przedstawienia instrumentów zabezpieczenia na obszarach wiejskich powszechnego dostępu do wody pitnej spełniającej parametry określone przez ministra zdrowia z 2017 r.; dokonanie oceny stopnia zabezpieczenia na obszarach wiejskich dostępności do sieci kanalizacyjnych i innych technologii oczyszczania ścieków (np. przyzagrodowych oczyszczalni ścieków). W posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska.

16 kwietnia Związek Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Kobylnikach zorganizował Forum Rolników Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Uczestników spotkania powitał prezes związku Roman Wiatrowski, a na temat aktualnej sytuacji dzierżawców i właścicieli rolnych mówił prezes Federacji Leszek Dereziński. Wśród prelegentów byli m.in. dyrektorzy oraz prezesi instytucji zajmujących się rozwojem rolnictwa i obszarów wiejskich.

16 kwietnia w Warszawie firma Goodvalley zorganizowała debatę ekspertów dotyczącą przyszłości zrównoważonej produkcji wieprzowiny w Polsce. Na ręce Toma Axelgaarda (prezesa zarządu Goodvalley) i Grzegorza Brodziaka (dyrektora zarządzającego) został przekazany unikalny w skali kraju certyfikat "zerowego śladu węglowego".

Z ŻYCIA FEDERACJI 16-17 KWIETNIA

11 kwietnia sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi kontynuowała rozpatrywanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw. Wniesiono poprawkę do art. 24b dotyczącą zmniejszenia 6-krotnej powierzchni rolniczych ośrodków produkcji, zastępując słowa: "od 300 ha" do "od 50 ha". Wiąże się to z prowadzeniem takich ośrodków przez rodzinne gospodarstwa rolne. Sprawozdawcą został poseł Robert Telus (PiS).

10 kwietnia odbyło się trzecie posiedzenie komisji rolnictwa. Tematem posiedzenia była sytuacja na rynku drobiu oraz pozyskania kredytów inwestycyjnych dla hodowców i przetwórców drobiu. Polska od 2014 r. jest największym producentem mięsa drobiowego w UE z silną dynamiką wzrostu produkcji. Kolejnym punktem tego posiedzenia była informacja MRiRW o udziale w pracach Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, które miały miejsce  w styczniu i marcu 2019 r.

10 kwietnia na kolejnym posiedzeniu komisja przystąpiła do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw (druk 3298). Miało ono charakter informacyjny, powiązany z szeroką dyskusją. Projekt przedstawiał wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski.

10 kwietnia odbyły się trzy posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  Porządkiem obrad pierwszego posiedzenia było pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (druk 3286). Uzasadnienie projektu przedstawił podsekretarz stanu w MRiRW - Tadeusz Romańczuk.

9 kwietnia w siedzibie Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych odbyło się posiedzenie zarządu z udziałem prezesów związków regionalnych. Porządkiem obrad było omówienie stanu prac związanych z organizacją konferencji 25 kwietnia. Omówiony został także projekt ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z uwzględnieniem zagrożeń dla dzierżawców.

Z ŻYCIA FEDERACJI 9-11 KWIETNIA

2 kwietnia zarząd główny Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego zwołał zjazd delegatów. Odbył się on w Warszawskim Domu Technika NOT. W zjeździe uczestniczył minister Jan K. Ardanowski, który w swoim wystąpieniu wskazał na problemy globalne, m.in. dynamiczny rozwój plantacji trzciny na wielu kontynentach i ograniczanie lub rezygnację w wielu krajach z bioetanolu. Minister podkreślił, że zabiega w UE o utrzymanie wsparcia do produkcji buraka cukrowego. Utrzymano także stanowisko w sprawie plantatorskiej prywatyzacji KSP, tj. skutecznej sprzedaży udziałów wyłącznie uprawnionym plantatorom KSC.  Prezesem zarządu został Krzysztof Nykiel. W zjeździe uczestniczył prezes Leszek Dereziński.

2 kwietnia w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu ds. stabilizacji i wsparcia rynku chmielu, tytoniu roślin strączkowych, nasiennictwa, w którym uczestniczył Hubert Kulesza, członek tego zespołu i członek rady Federacji. W trakcie posiedzenia wybrani zostali przewodniczący: chmielu - Rajmund Szulc; tytoniu - Przemysław Noworyta; ziemniaków - Ryszard Szaroleta; ziół - Andrzej Miąsko; roślin strączkowych - Krzysztof Gawęcki, i nasiennictwa - Leszek Chmielnicki.

2 kwietnia ostatnie posiedzenie komisji rolnictwa dotyczyło rozpatrzenia informacji ministra rolnictwa na temat sytuacji ekonomicznej Krajowej Spółki Cukrowej, Elewarru i powstania Narodowego Holdingu Spożywczego. Krzysztof Kowa, prezes KSC poinformował o trudnej sytuacji na polskim i światowym rynku cukru spowodowanej niską ceną tego produktu. Po zniesieniu kwotowania wzrosła konkurencja między producentami w UE i na świecie, wzrosła podaż cukru, spadły ceny. W roku obrotowym 2017/2018 - pierwszym pełnym roku produkcyjnym po zniesieniu kwot - spółka osiągnęła zysk netto w wysokości tylko 19,4 mln zł, a wciągu czterech miesięcy roku obrotowego 2018/2019 zysk wyniósł 12,6 mln zł. Wzrosła ekspansja eksportowa poza UE. W roku 2017/2018 KSC wyeksportowała 300 tys. ton cukru, czterokrotnie więcej niż w poprzednim sezonie. Pomimo tych działań, spółka przewiduje stratę w roku obrotowym 2018/2019 mimo dodatniego wyniku za cztery miesiące. Spółka liczy na utrzymanie wskaźników płynności oraz zamierza realizować inwestycje m.in. kontynuować budowę terminalu przeładunkowo-wysyłkowego w porcie w Gdańsku. W trakcie dyskusji posłowie i przedstawiciele organizacji rolniczych (strona społeczna) pytali o kondycję finansową poszczególnych zakładów spółki. Kolejna informacja ministra rolnictwa dotyczyła sytuacji ekonomicznej spółki Elewarr. Informację przedstawił prezes spółki - Daniel Korona. Elewarr jest jedną z wiodących firm w branży przechowywania zbóż oraz znaczącym podmiotem na rynku skupu i sprzedaży płodów rolnych, mającą 13 dużych elewatorów zbożowych oraz 4 mniejsze obiekty. Niestety za rok 2018 Spółka odnotowała stratę 15 mln zł. Spółka planuje kontynuować działalność usługową, maksymalnie wykorzystując powierzchnię magazynową, ponadto przewiduje osiągać przychody z usług wynajmu powierzchni biurowych, dachowych, placów, warsztatów i gruntów. Komisja rozpatrzyła także informację ministra rolnictwa na temat tworzenia Narodowego Holdingu Spożywczego. Wiceminister Tadeusz Romańczuk poinformował, że prace nad koncepcją utworzenia Narodowego Holdingu Spożywczego zakończą się w kwietniu lub w maju br. Krajowa Grupa Spożywcza ma być podmiotem działającym na zasadach rynkowych i powinna mieć realny wpływ na rynek rolno-spożywczy. Prowadzone są prace mające na celu m.in. wypracowanie zasad wzajemnej kooperacji między producentami rolnymi, zakładami przemysłowymi i spółkami z szeroko rozumianym kapitałem państwowym. W posiedzeniach komisji z ramienia Federacji uczestniczyli: Leszek Dereziński, Mariusz Olejnik, Hubert Kulesza i Barbara Jaworska.

2 kwietnia porządkiem obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi było wprowadzenie i dyskusja do pierwszego czytania rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3298). Uzasadnienie projektu przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Rafał Romanowski. Komisja odrzuciła wniosek posła Kazimierza Plocke (PO) o powołanie podkomisji w celu rozpatrzenia projektu.

2 kwietnia sejmowa komisja rolnictwa rozpatrzyła informację MRiRW nt nowego sposobu gospodarowania przestrzenią wiejską i podmiejską. Informację przedstawił podsekretarz stanu w MRiRW - Ryszard Zarudzki. Resort rolnictwa stara się, aby nowotworzone regulacje z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego uwzględniały specyfikę obszarów wiejskich, wynikającą z konieczności pogodzenia w procesie ich rozwoju interesów producentów rolnych z pozostałymi grupami społecznymi zamieszkującymi te tereny. Ministerstwo widzi potrzebę kompleksowego uregulowania zagadnień związanych z zagospodarowaniem przestrzennym, w tym przede wszystkim z uwzględnieniem powiązań planowania przestrzennego z rozwojem obszarów wiejskich.

2 kwietnia w porządku obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi znalazło się rozpatrzenie informacji ministra rolnictwa o realizacji ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Informację przedstawił podsekretarz stanu w MRiRW Rafał Romanowski, który podkreślił, że zgodnie z przepisami ustawy, nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny. W okresie od 30 kwietnia do 31 grudnia 2018 r. wydane zostały przez KOWR łącznie 37 844 decyzje administracyjne, które dotyczyły nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni około 107 tys. ha. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę nt. "Obrót nieruchomościami rolnymi" za lata 2016, 2017 i I półrocze 2018 r. w celu ustalenia, czy minister rolnictwa oraz KOWR prawidłowo realizowali ustawowe zadania w zakresie obrotu nieruchomościami rolnymi. W wyniku kontroli stwierdzono, że właściwie realizowano zadania w zakresie kształtowania ustroju rolnego, a minister rolnictwa prowadził monitoring rynku nieruchomości rolnych i podejmował właściwe działania na rzecz regulacji zasad obrotu tymi nieruchomościami.

Z ŻYCIA FEDERACJI 2 KWIETNIA

28 marca w Warszawie w gmachu resortu rolnictwa odbyła się konferencja "Program Horyzont 2020 - badania i innowacje na rzecz rozwoju rolnictwa i biogospodarki". Było to kolejne wydarzenie z cyklu "Innowacyjne rozwiązania dla polskiego rolnictwa". Tym razem celem konferencji było upowszechnienie informacji o projektach B+R+I realizowanych ze środków Programu Horyzont 2020 oraz o możliwościach, jakie oferuje ten unijny program ramowy w zakresie prowadzenia międzynarodowych prac badawczo-rozwojowych. W konferencji uczestniczyła Barbara Jaworska.

26 marca w Parzniewie k. Pruszkowa, w siedzibie Krajowej Rady Izb Rolniczych, odbyło się spotkanie Wiktora Szmulewicza, prezesa KRIR, z przedstawicielami zarządu Federacji: Leszkiem Derezińskim i Waldemarem Rolewskim celem uzgodnienia szczegółów, w tym podziału obowiązków wynikających z organizacji seminarium COPA GEOPA. Seminarium odbędzie się w Warszawie 19-21 maja br.

Z ŻYCIA FEDERACJI 26-28 MARCA

19 marca w Bydgoszczy odbyło się posiedzenie zarządu Związku Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych z udziałem zaproszonych gości: Wiesława Czarneckiego, dyrektora Departamentu Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawko-Pomorskiego oraz Władysława Fortuny, prezesa zarządu Fortuna SA, który zaprezentował możliwości inwestycji rolniczych na 30 tys. ha, którymi dysponuje w Afryce Zachodniej. Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji, omówił aktualne problemy dzierżawców rolnych oraz tematy, które zostaną przedstawione na posiedzeniu pierwszej rady społecznej przy dyrektorze generalnym KOWR. Zarząd związku podjął decyzję o organizacji Forum Rolników Województwa Kujawsko-Pomorskiego z udziałem zaproszonych gości, wśród których znajdą się przedstawiciele MRiRW, KOWR, ARiMR, naukowców z bydgoskich uczelni, a także przedstawicieli innych organizacji rolniczych. Ustalono, że forum odbędzie się 16 kwietnia 2019 r. w Kobylnikach.

18 marca Stowarzyszenie Dzierżawców i Właścicieli Rolnych woj. Zachodniopomorskiego z siedzibą w Budzistowie zorganizowało w Koszalinie posiedzenie nt. aktualnych problemów rolnictwa. Wśród poruszonych tematów warto wymienić: projekt ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, z uwzględnieniem roli i znaczenia dzierżawy rolniczej SP oraz dzierżawcy; potrzeby prawnego uregulowania dzierżawy rolniczej w Polsce; powszechnego ubezpieczenia upraw rolnych, zwierząt gospodarskich z uwzględnieniem skutków klęsk żywiołowych; miejsca rolnictwa polskiego w nowej perspektywie finansowej WPR po 2020 r., opłacalność i stabilność chowu i hodowli zwierząt gospodarskich, w tym trzody chlewnej i bydła. Rozmawiano także o problemach lokalnych, m.in. o  potrzebie utworzenia województwa środkowopomorskiego. W spotkaniu uczestniczyła Anna Zając-Plezia, dyrektor Departamentu Gospodarowania Zasobem KOWR. Zarząd Federacji reprezentowali: Grzegorz Brodziak i Feliks Skotnicki.

15 marca w gmachu resortu rolnictwa odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Infrastruktury Obszarów Wiejskich, w którym uczestniczył Leszek Dereziński jako członek tego zespołu. Przewodniczącym zespołu został Jerzy Zająkała, wójt gminy Łubianka (woj. kujawsko-pomorskie). Zespół wyłonił cztery najważniejsze tematy, którymi będzie zajmował się w tym półroczu: 1) gospodarką wodną i ściekami; 2) drogami lokalnymi (gminnymi, powiatowymi), a także dojazdowymi; 3) brakiem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (uporządkowaniem ładu przestrzennego na wsi). Bez przestrzennego planowania nie jest możliwe realizowanie inwestycji rolniczych, w tym  biogazowni; 4) dostępem do szerokopasmowego Internetu na obszarach wiejskich i odpowiednim zaopatrzeniem w energię elektryczną.

Z ŻYCIA FEDERACJI,15-19 MARCA

14 marca Związek Przedsiębiorców Rolnych w Szczecinie zorganizował w Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zjazd członków związku. W trakcie spotkania omówione zostały problemy nurtujące gospodarstwa rolne, a zwłaszcza dzierżawców. W stanowisku po zjeździe mocno  zaakcentowano między innymi ogromny potencjał wniesiony przez spółki prawa handlowego w rozwój rolnictwa woj. zachodniopomorskiego, niewłaściwą politykę rolną prowadzącą przez rządzących, która prowadzi do demontażu dużych gospodarstw rolnych, w tym spółek prawa handlowego i strategicznych spółek SP, dyskryminację gospodarstw towarowych powyżej 300 ha przy podziale środków UE i krajowych, konieczność przedłużania umów dzierżawnych do 30 lat spółkom prawa handlowego, które wywiązały się z wymogów ustawy z 16.09.2011 r., co pozwoli na utrzymanie stabilności i inwestowanie w gospodarstwa rolne. Zjazd poparł inicjatywy ministra rolnictwa, do których należy: przesunięcie terminu wydania dzierżaw przez dzierżawców spółek prawa handlowego, którzy  nie wyłączyli 30 proc. dzierżaw, a zwłaszcza tam, gdzie odbywa się hodowla zwierząt gospodarskich, oraz prawidłowy zapis w projekcie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, dotyczący utworzenia ośrodków produkcji rolniczej. Spotkaniu przewodniczył Feliks Skotnicki.

14 marca sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła i negatywnie zaopiniowała poselski wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego.

14 marca w centrali Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa odbyło się spotkanie inicjujące powołanie rady społecznej. Rada na wzór funkcjonującej wcześniej rady społecznej przy prezesie ANR stanowić będzie ciało doradcze i opiniotwórcze dla dyrektora generalnego KOWR. Będzie także platformą do dialogu. W spotkaniu uczestniczyli: prezes Federacji Leszek Dereziński, prezes KRIR Wiktor Szmulewicz, Mariusz Gołębiowski (ZZ Rolników "Ojczyzna"), Lech Kuropatwiński (ZZ Rolników "Samoobrona"), Teresa Hałas (NSZZ RI "Solidarność"), Władysław Serafin (Kółka i Organizacje Rolnicze), Marcin Bustowski (ZZ Rolników "Solidarni"), Sławomir Izdebski (OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych), Tomasz Łukomski (Centrum "Młodzi Rolnicy").

13 marca w Sejmie obradowała podkomisja nadzwyczajna do przygotowania projektu inicjatywy ustawodawczej w zakresie spółdzielczości rolniczej nt. założeń wsparcia dla spółdzielni rolniczych w nowej perspektywie finansowej w realizacji WPR 2020-2027. W posiedzeniu podkomisji uczestniczyła Barbara Jaworska.

11 marca w siedzibie Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej odbyło się spotkanie Leszka Derezińskiego, Mariusza Olejnika i Andrzeja Okoniewskiego z przedstawicielami Europejskiego Funduszu, który był reprezentowany przez: Adama Tańskiego, Krzysztofa Podhajskiego, Ewę Balcerowicz, Józefa Pyrgiesa i Janusza Rowińskiego. Celem spotkania było dopracowanie przebiegu konferencji "Obrót ziemią rolniczą w Polsce w odniesieniu do chowu i hodowli zwierząt", która odbędzie się 25 kwietnia.

12 marca w gmachu MRiRW odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Stabilizacji i Wsparcia Rynku Mięsa Wołowego Porozumienia Rolniczego. Z uczestnikami spotkania rozmawiał minister Jan K. Ardanowski. Członkowie zespołu zgłosili szereg spostrzeżeń dotyczących działania rynku produkcji wołowiny w Polsce. W trakcie spotkania zaprezentowano strategię "Polska Wołowina 2022", którą omówił prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego Jerzy Wierzbicki. Przewodniczącym zespołu został Grzegorz Leszczyński, marszałek województwa podlaskiego. Federację reprezentował członek zarządu Waldemar Dobrowolski. Wyznaczono kilka osób z zespołu do rozmów z kierownictwem resortu.
Tego samego dnia z wybranymi członkami zespołu, wśród których był W. Dobrowolski, spotkał się sekretarz stanu w MriRW, Szymon Giżyński. Tematem spotkania było przedstawienie systemu Ajax (system zarządzania i kontroli w całym procesie produkcji zwierzęcej). Dokonano jego analizy i wskazano najsłabsze punkty. Wieczorem odbyło się spotkanie ministra rolnictwa z przedstawicielami zespołu ds. stabilizacji wołowy, by ułożyć harmonogram ścisłej współpracy w tym zakresie. Długo rozmawiano nt. przeciwdziałania nieprawidłowościom w ubojniach i prawidłowej rejestracji zwierząt. Federację reprezentował Waldemar Dobrowolski.

Z ŻYCIA FEDERACJI, 12-14 MARCA

8 marca w gmachu resortu rolnictwa odbyła się konferencja "Gospodarowanie nawozami a ochrona wód". Celem spotkania było przestawienie obowiązków i zaleceń dla rolnika, wynikających z ustawy z  20 lipca 2017 roku - Prawo wodne oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu", tzw. programu azotanowego. Federację reprezentował prezes Leszek Dereziński.

7 marca w Bydgoszczy odbyło się posiedzenie zarządu Związku Pracodawców - Dzierżawców i Pracodawców Rolnych z udziałem senatora PiS Józefa Łyczaka; Piotra Józefiaka, specjalisty Ośrodka Enterprise Europe Noetwork; Tomasza Urbanowicza, dyrektora Toruńskiego Parku Technologicznego oraz Witolda Dzierżaka, zastępcy dyrektora OT KOWR w Bydgoszczy. Spotkanie dotyczyło przede wszystkim  możliwości wsparcia w rozwoju biznesu dzięki zindywidualizowanej pomocy, dostępu do finansowania i nowych partnerów biznesowych. Senator Łyczak omówił projekt ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. W posiedzeniu uczestniczył prezes Leszek Dereziński.

5 marca w Sejmie odbyło się posiedzenie podkomisji stałej ds. utworzenia Urzędu Bezpieczeństwa Żywności. Tematem posiedzenia była informacja ministra rolnictwa na temat prac dotyczących zmian struktury i finansowania inspekcji weterynaryjnej, którą przedstawił Rafał Romanowski, podsekretarz stanu w MRiRW. W posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska.

1-2 marca w Jasionce k. Rzeszowa odbyło się II Europejskie Forum Rolnicze. Jednym z najważniejszych elementów dwudniowego spotkania były debaty dotyczące rozwoju rolnictwa po 2020 r. W forum uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

1 marca w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej odbył się niezwykle burzliwy panel dyskusyjny - "VAT w rolnictwie. Nowe wyzwania". Organizatorem spotkania był IRGŻ oraz SGGW. Podkreślano, że miarą prawidłowego zdefiniowania byłaby ujednolicona stawka VAT, odnosząca się  do całego łańcucha wyprodukowanego towaru - od pola do stołu. Ze względu na zróżnicowane podejście do tematu zdecydowano, że dyskusja zostanie zgłoszona jako temat pilny na najbliższym posiedzeniu Narodowej Rady Rozwoju Rolnictwa przy prezydencie RP. W panelu uczestniczyła Barbara Jaworska z biura Federacji.

Z ŻYCIA FEDERACJI, 1-8 MARCA

28 lutego w Borkach Małych k. Olesna odbyło się zebranie członków
Opolskiego Związku Producentów Rolnych. Podczas spotkania podsumowano
działalność związku w 2018 roku, a także omówiono najważniejsze problemy
dotyczące gospodarstw na Opolszczyźnie. Wieczorem odbył się tradycyjny
Bal Producenta Rolnego.

26 lutego porządkiem obrad senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi było rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska.

24 lutego w Warszawie w hotelu Sobieski odbył się V Kongres Rolnictwa RP. Organizatorem wydarzenia było Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych. Tematami kongresu były: zmiany w ustawie o egzekucjach komorniczych, likwidacja utrudnień przy zatrudnianiu obcokrajowców w rolnictwie, powszechne ubezpieczenie płodów rolnych i restrukturyzacja zadłużenia gospodarstw rolnych. Występujący w trakcie kongresu rolnicy zgłosili następujące postulaty: wypłaty wszelkich niewypłaconych odszkodowań dla rolników, likwidacja ASF w Polsce poprzez m.in. odstrzał sanitarny dzików z zachowaniem zasad humanitaryzmu, interwencja na rynku trzody chlewnej poprzez: zakaz budowy wielkoprzemysłowych chlewni przez koncerny i zakłady mięsne oraz  wprowadzenie programu odbudowy hodowli prosiąt w Polsce. Kolejnymi postulatami był rozwój rynków lokalnych i wsparcie gospodarstw rodzinnych m.in. poprzez rozwój sprzedaży bezpośredniej na platformach internetowych oraz rozwój dystrybucji lokalnej, oddłużenie rolnictwa oraz przyjęcie dedykowanej polityki kredytowej dla rolników - kredyty, wzorem gospodarek zachodnich na 20 do 30 lat, wprowadzenie powszechnego ubezpieczenia płodów rolnych i zmiana ustawy o funduszach promocji. Kongres krytycznie odniósł się do działalności Krajowej Rady Izb Rolniczych i powołanej do życia instytucji Porozumienia Rolniczego. W kongresie uczestniczył prezes Leszek Dereziński.

Z życia Federacji 24-28 lutego

22 lutego Sejm znowelizował ustawę o zwrocie akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej. Nowe przepisy uzupełniają listę rodzajów paliwa, od którego można odliczyć akcyzę.

22 lutego w biurze Federacji odbyło się kolejne spotkanie dotyczące konferencji, która odbędzie się 25 kwietnia br. w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  Ustalono, że 11 marca w biurze Federacji odbędzie się kolejne spotkanie doprecyzowujące przygotowania do konferencji

22 lutego w gmachu resortu rolnictwa odbyło się spotkanie Jana Krzysztofa Ardanowskiego z członkami zarządu Federacji: Leszkiem Derezińskim, Mariuszem Olejnikiem oraz Waldemarem Rolewskim. W trakcie dyskusji omawiane były problemy nurtujące przede wszystkim towarowe gospodarstwa rolne. Tematami były: 1) stabilność gospodarowania przez dzierżawców  ziemi dzierżawionej od SP, którzy spełnili warunki  ustawy z 16.09.2011 r. i oddali 30 proc. ziemi. Po zakończeniu okresu dzierżawy KOWR przedłuża dzierżawy niestety tylko o dwa lata; 2) próba wprowadzenia zapisu abolicji dla dzierżawców, którzy nie oddali z różnych względów 30 proc. dzierżawionej ziemi.  Sprawa ta była omawiana w odniesieniu do tysięcy hektarów ziemi zabranych spółkom handlowym przez KOWR i do tej pory nie zagospodarowanych; 3) powołanie przy centrali KOWR rady społecznej, opiniującej  i rozstrzygającej na szczeblu centralnym skomplikowane problemy dzierżawców rolnych. Omawiane były także sprawy środowiskowe, których realizacja spada na barki rolników np. dyrektywa azotanowa, Natura 2000 oraz sprawa przeniesienia gospodarstw rybackich z resortu żeglugi do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Hodowlane stawy rybackie jako inna forma gospodarstw rolnych SP powinny czynić starania, by powróciły do resortu rolnictwa. Omawiana była także kwestia ubezpieczeń płodów rolnych, chowu i hodowli zwierząt, a także ubezpieczeń od klęsk żywiołowych (suszy, powodzi etc.). Tworzenie grup producenckich i spółdzielni rolników, a także strategia w zakresie wołowiny - to kolejne omawiane tematy.

21 lutego tematem posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi była informacja ministra rolnictwa na temat czynności podejmowanych przez resort oraz podległe i nadzorowane instytucje, w tym głównego lekarza weterynarii, w sprawie ujawnionego w mediach, nielegalnego procederu uboju bydła i wprowadzania na rynek "niezdatnego do spożycia mięsa". Informację przedstawił wiceminister Szymon Giżyński oraz Paweł Niemczuk, główny lekarz weterynarii. W posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska.

20 lutego w gmachu Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie odbyło się spotkanie inauguracyjne Porozumienia Rolniczego pod patronatem honorowym prezydenta RP Andrzeja Dudy. Przybyli przedstawiciele blisko 170 organizacji rolniczych w celu poprawienia sytuacji ekonomicznej i społecznej  na polskiej wsi. Praca w Porozumieniu Rolniczym odbywać się będzie w zespołach problemowych. Jako pierwszy przemawiał minister Ardanowski, który dziękował prezydentowi za objęcie patronatem tej inicjatywy i kontynuowanie rozpoczętych przez Lecha Kaczyńskiego działań w tym zakresie. Prezydent w swoim przemówieniu odniósł się do słów Jana Pawła II, że rolnictwo zawsze będzie wymagało wszechstronnej opieki państwa. Andrzej Duda podkreślił ponadto, że Porozumienie Rolnicze to nowa instytucja, nowa forma dialogu wszystkich ze wszystkimi w imię zjednoczonej, dobrosąsiedzkiej wsi. Federację reprezentował prezes Leszek Dereziński.

Z Życia Federacji 20-22 lutego

19 lutego sejmowa Komisja Rolnictwa obradowała na trzech posiedzeniach. Porządkiem pierwszego było wysłuchanie informacji na temat planowanych zmian stawek podatku VAT w rolnictwie, w szczególności na napoje i nektary zawierające co najmniej 20 proc. soku owocowego i warzywnego. Na kolejnym posiedzeniu komisja rozpatrzyła informację ministra rolnictwa na temat realizacji ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, z uwzględnieniem ich wpływu na rynki zbytu oraz efektywność wydatkowania pieniędzy. Ostatnie, trzecie posiedzenie tego dnia dotyczyło problemu ASF i było posiedzeniem wspólnym dwóch komisji: Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tematem spotkania była informacja nt. aktualnie podjętych działań ograniczających liczbę dzików w Polsce, w celu zwalczania wirusa ASF, którą przedstawili: minister środowiska Henryk Kowalczyk oraz wiceminister rolnictwa Szymon Giżyński. W posiedzeniach uczestniczyła Barbara Jaworska.

15-17 lutego w Łodzi odbyły się XIX Międzynarodowe Targi Ferma Bydła oraz XXII Międzynarodowe Targi Ferma Świń i Drobiu. To kolejna edycja specjalistycznych targów FERMA. W imprezie uczestniczyli członkowie Federacji z woj. łódzkiego, wielkopolskiego, a także zachodniopomorskiego.

15 lutego w Warszawie w biurze Federacji członkowie zarządu: Leszek Dereziński, Mariusz Olejnik oraz Zygmunt Jodko spotkali się, aby szczegółowo omówić program konferencji organizowanej przez Federację ZPDiWR 25 kwietnia 2019 r.

15 lutego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie zarządu Federacji z Justyną Matys, dyrektor Departamentu Gospodarki Ziemią MRiRW oraz Mariuszem Drozdowskim, naczelnikiem Zespołu ds. Kształtowania Ustroju Rolnego w Departamencie Gospodarki Ziemi. Omawiano sprawy nurtujące towarowe gospodarstwa rolne, m.in. projekt UKUR, przedłużania umów dzierżawnych, zamianę gruntów rolnych, a także ubezpieczeń rolniczych w odniesieniu do klęsk żywiołowych. Federację reprezentowali: Leszek Dereziński, Mariusz Olejnik i Zygmunt Jodko.

Z Życia Federacji,15-19 lutego

13 lutego w Bydgoszczy, w hotelu Wodnik odbyło się spotkanie Grupy Dyskusyjnej w Polsce "Ziemia jest wieczna". Celem projektu LIFE jest zaangażowanie prywatnych właścicieli nieruchomości rolnych w krajowe i regionalne działania, które doprowadzą do wypracowania nowych rozwiązań ochrony środowiska. Potrzebne jest stworzenie zaleceń nowych i bardziej efektywnych działań dotyczących ochrony środowiska w zakresie przepisów administracyjnych, wytycznych, wsparcia finansowego i zachęt podatkowych. Otwarcia spotkania dokonał Roman Wiatrowski, prezes zarządu Związku Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Organizatorami wydarzenia był związek oraz ELO.

13 lutego w Bydgoszczy odbyło się Walne Wyborcze Zebranie Członków Związku Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Przedstawiono działalność związku, nie było zastrzeżeń co do pracy zarządu w zakresie merytorycznym, jak i finansowym. Prezesem na nową kadencję został wybrany Roman Wiatrowski, a wiceprezesem Benedykt Ślęzak. Członkami zarządu zostali: Leszek Dereziński, Silwana Oczkowska, Antoni Parsęta, Aleksander Szymański oraz Jacek Karmowski.

12 lutego porządkiem obrad senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi było rozpatrzenie: 1) informacji ministra rolnictwa na temat przygotowań do realizacji ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne; 2) informacji ministra na temat proponowanych zmian legislacyjnych dotyczących projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Informacje przedstawił Rafał Romanowski, podsekretarz stanu w MRiRW.

12 lutego w biurze Związku Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Bydgoszczy odbyło się spotkanie zarządu związku z Emmanuellą Mikosz reprezentującą European Landowners' Organization (ELO) nt. tegorocznego kongresu EKMA. Wzorem lat ubiegłych odbędzie się on 5-6 listopada br. w hotelu Rubbens&Monet w Łysomicach k. Torunia. Tematami wiodącymi kongresu będą: perspektywy rozwoju rolnictwa i produkcja roślinna w zmianach klimatycznych, w tym zapobieganie suszy. W spotkaniu uczestniczył Roman Wiatrowski, prezes bydgoskiego związku.

Z Życia Federacji, 12-13 lutego

8 lutego w Warszawie w hotelu Sheraton odbyła się jubileuszowa XXV Gala Finałowa Ogólnopolskiego Konkursu ROLNIK - FARMER ROKU. Z okazji jubileuszu zostali zaproszeni  laureaci konkursów z poprzednich lat. Jednym z nich jest Władysław Butor, członek rady Federacji. Zarząd na gali reprezentował prezes Federacji Leszek Dereziński.

4 lutego w gmachu resortu rolnictwa odbyły się dwie konferencje prasowe. Pierwsza z nich dotyczyła sektora polskiej wołowiny, a także incydentu z nielegalnym ubojem bydła. Druga konferencja odbyła się w towarzystwie reprezentantów organizacji rolniczych. Przedstawiciele polskich rolników w unijnych organizacjach Copa-Cogeca zaproponowali zbudowanie Porozumienia Rolniczego. Formuła w sposób instytucjonalny dałaby możliwości wypracowywania w grupach czy zespołach  roboczych stanowisk pomagających ministrowi rolnictwa w podejmowaniu decyzji. W konferencjach uczestniczyła Barbara Jaworska z biura Federacji.

Z życia Federacji, 4-8 lutego

28 stycznia w siedzibie Krajowej Rady Izb Rolniczych odbyło się spotkanie uzgodnieniowe na temat: 1) omówienia kalkulacji kosztów dotacji celowej na 2019 r. złożonych przez organizacje rolnicze, związanych z uczestnictwem niektórych organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec UE; 2) przedstawienie przez radę programową wniosków z Kongresu Rolnictwa, który odbył się 2 grudnia 2018 r. w Poznaniu. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

23 stycznia w biurze Federacji odbyło się posiedzenie zarządu organizacji. Porządkiem obrad było: 1) omówienie spotkania Federacji z ministrem Janem K. Ardanowskim 19 grudnia ub.r.; 2) podsumowania działań Federacji w 2018 r., przyjęcie planu działania Federacji na 2019 r.; 3) zorganizowanie konferencji nt. obrotu ziemią w Polsce. Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę o zorganizowaniu konferencji, która ma się odbyć 25 kwietnia 2019 r. w Warszawie.

22 stycznia porządkiem obrad drugiego posiedzenia senackiej komisji było rozpatrzenie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (druk senacki 1074). Komisja wniosła o przyjęcie ustawy bez poprawek.

22 stycznia senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła dwa posiedzenia. W trakcie pierwszego senatorowie rozpatrzyli ustawę budżetową na rok 2019 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: Rolnictwo, Rozwój wsi, Rynki rolne, Rybołówstwo, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Rezerwy celowe, Budżety wojewodów, Agencja Restrukturyzacja i Modernizacja Rolnictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Centralnych Ośrodków związanych z rolnictwem i Centrum Doradztwa Rolniczego (druk senacki 1068). Komisja przyjęła opinię, w której wniosła  o przyjęcie ustawy budżetowej na rok 2019 w wymienionych częściach bez poprawek.

z życia federacji, 22-28 stycznia

18 stycznia w gmachu ministerstwa rolnictwa obradował Zespół ds. Kształtowania Ustroju Rolnego Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie. W obradach uczestniczyli członkowie zespołu jak i zaproszeni goście, wśród których był poseł Zbigniew Ajchler (PO). Z strony resortu rolnictwa uczestniczyli: Justyna Matys, dyrektor Departamentu Gospodarki Ziemią i Mariusz Drozdowski, naczelnik Wydziału ds. Kształtowani Ustroju Rolnego w Departamencie Gospodarki Ziemią MRiRW. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa reprezentowali: Anna Zając-Plezia, dyrektor Departamentu Gospodarowania Zasobem i Waldemar Micek, dyrektor Departamentu Kształtowania Ustroju Rolnego. Porządkiem obrad było omówienie propozycji zmian w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi SP w celu utrzymania istniejących gospodarstw rolnych bez konieczności wygaszania ich produkcji, w tym: zabezpieczenie ich przed niekorzystnymi zmianami ustaw o GNRSP, UKUR i rozporządzeń oraz wprowadzanie zmian zabezpieczających dzierżawców gruntów Skarbu Państwa. Wprowadzenie jednolitej definicji rolnika w Polsce nie pod względem formy w jakiej jest prowadzone gospodarstwo, ale pod względem produktywności. Kolejnymi tematami była regionalizacja polityki rolnej, odejście od ingerencji państwa we własność prywatną oraz ocena działalności izb rolniczych pod względem realizowania cew ustawowych. Federację reprezentował prezes Leszek Dereziński.

17 stycznia na kolejnym posiedzeniu komisja rozpatrzyła informację na temat stanu prac dotyczących pakietów legislacyjnych na lata 2021-2027, w tym ramy finansowe, WPR a w niej stan prac nad Krajowym Planem Strategicznym do opracowania w ramach WPR, polityki spójności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Pakiety projektów rozporządzeń dotyczących WPR po 2020 r. przedstawił Ryszard Zarudzki podsekretarz stanu w MRiRW. Stwierdził, że Polska bardzo aktywnie włączyła się w prace na forum Unii Europejskiej, natomiast w ministerstwie trwają prace koncepcyjne nad założeniami do krajowego planu strategicznego stosując reguły wynikające z obecnych propozycji prawnych Komisji Europejskiej. Minister omówił także kwestie związane z przesunięciem środków między filarami WPR oraz problemy pojawiające się w trakcie dyskusji nad reformą WPR na forum unijnym. Dyrektor Departamentu Strategii Rozwoju w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Robert Dzierzgwa przedstawił stan prac i negocjacji nad pakietem legislacyjnym, który będzie regulował Politykę Spójności w latach 2021-2027. Natomiast Marcin Kwasowski z Departamentu Ekonomicznego Unii Europejskiej Ministerstwa Spraw Zagranicznych podkreślił, że MSZ koordynuje stanowisko Polski dotyczące Wieloletnich Ram Finansowych. Komisja Europejska zaproponowała budżet na lata 2021-2027, w którym są duże cięcia instrumentów bardzo ważnych dla naszego kraju. Są to: Wspólna Polityka Rolna i Polityka Spójności. W Polityce Spójności cięcia realne na dzisiaj wynoszą 30 mld euro w porównaniu do obecnych ram finansowych, a cięcie koperty dla Polski to 23 proc. i zmniejszenie alokacji z 84 mld  euro do 64 mld euro. Cięcia realne między perspektywami w WPR wynoszą 15 proc., a dla Polski realnie - 17 proc. W posiedzeniach uczestniczyła Barbara Jaworska.

17 stycznia sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła informację ministerstwa rolnictwa na temat sposobu ujęcia rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju oraz stanu prac nad strategią sektorową dotyczącą rolnictwa oraz stanu prac nad "Paktem dla obszarów wiejskich" oraz o udziale w pracach Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, które odbyło się w Brukseli w grudniu 2018 r.
"Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 z perspektywą do 2030 r." odnosi się do wszystkich obszarów wiejskich. Sektor żywności wysokiej jakości jako jeden ze strategicznych elementów polityki eksportowej znalazł się na liście sektorów strategicznych. Lista projektów liczy 185 przedsięwzięć z zakresu rozwiązań legislacyjnych i inwestycji. Ma charakter otwarty i może być modyfikowany. Do każdego projektu został przypisany resort wiodący i odpowiedzialny. Ministerstwo rolnictwa ma 16 projektów i jest ich koordynatorem. W 5 innych projektach działania resortu rolnictwa są jednym elementów wspólnej całości. W trakcie dyskusji podnoszono kwestie: dopłat bezpośrednich, możliwości korzystania z wód w świetle nowych przepisów, wsparcia energii odnawialnej, perspektyw rolnictwa ekologicznego. W posiedzeniu uczestniczyli: Ryszard Zarudzki podsekretarz stanu w MRiRW oraz zastępca dyrektora generalnego KOWR - Dorota Gut.

z życia federacji 17-18 stycznia

15 stycznia podczas kolejnego posiedzenia komisja wysłuchała informacji ministra rolnictwa na temat windykacji, należności i zwrotów dotacji w ARiMR oraz KOWR. Informację przedstawił Rafał Romanowski - podsekretarz stanu w MRiRW, w trakcie której przekazał, że KOWR prowadzi windykację z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości. Windykacja z tytułu rozdysponowania mienia ZWRSP prowadzona jest przez oddziały terenowe KOWR na drodze postępowania cywilnego. KOWR prowadzi monitoring spłat należności z tytułu ponad 140 tys. zawartych umów, w tym ponad 60 tys. umów dzierżawy i ponad 25 tys. umów sprzedaży nieruchomości rolnych. Zaległości z tytułu rozdysponowania mienia ZWRSP na 30 października 2018 r. wynosiły 1 769 383 tys. zł. W posiedzeniach uczestniczyła Barbara Jaworska.

15 stycznia w porządku obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi znalazło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (druk 3117), który uzasadniany był przez wiceministra rolnictwa Ryszarda Zarudzkiego. Projekt przedłuża na 2019 r. rozwiązanie zastosowane w 2018 r., polegające na umożliwieniu rolnikom ubiegającym się o przyznanie płatności bezpośrednich lub płatności obszarowych w ramach PROW złożenia zamiast wniosku o przyznanie płatności - oświadczenia, w którym potwierdzą brak zmian w porównaniu z wnioskiem z roku poprzedniego. Punkt drugi posiedzenia to rozpatrzenie projektu planu pracy komisji od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. Plan pracy został przyjęty. Punktem trzecim posiedzenia było uzupełnienie składu osobowego podkomisji stałej do spraw wykorzystania zasobów energetycznych obszarów wiejskich o posłów: Roberta Telusa (PiS) i Adama Ołdakowskigo (PiS). Punkt czwarty dotyczył uzupełnienia składu osobowego podkomisji nadzwyczajnej do spraw przygotowania rozwiązać legislacyjnych związanych z wytwarzaniem destylatów rolniczych, okowit i nalewek w celu zwiększenia dochodów rolniczych i ochrony zdrowia publicznego o posłów: Ryszarda Bartosika (PiS) oraz Kazimierza Gwiazdowskiego (PiS). Komisja uzupełniła także skład osobowy podkomisji nadzwyczajnej do spraw zmiany ustawy o izbach rolniczych o posła Krzysztofa Jurgiela (PiS). Punktem kolejnym było odrzucenie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt autorstwa PSL W posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska.

4 stycznia podczas konferencji prasowej minister Jan Krzysztof Ardanowski podsumował działania resortu w ubiegłym roku i przedstawił plany na 2019 rok. Już na wstępie stwierdził, że wspólne działania z ministrami innych resortów przynoszą "korzystne efekty dla rolnictwa". - Bardziej prorolnego, prospołecznego i prowiejskiego rządu niż obecny jeszcze nie było - podkreślił. Do najważniejszych zadań zaliczył zadania zapisane w Planie dla Wsi. Jan K. Ardanowski poinformował także, że do Komisji Europejskiej został złożony wniosek o przesunięcie środków w ramach PROW 2014-2020 na rzecz działań z retencją oraz systemy nawodnieniowe. W konferencji wzięła udział Barbara Jaworska z biura Federacji.

z życia federacji , 4-15 stycznia

 

18 grudnia w Bydgoszczy odbyło się coroczne zebranie świąteczne zarządu Związku Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. W trakcie spotkania prezes Federacji Leszek Dereziński omówił projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw z 21 listopada 2018 r.  Poruszone zostały także tematy dotyczące aktualnych problemów dzierżawców, planowania zagospodarowania ZWRSP, a także monitoringu sytuacji hydrometeorologicznej w województwie kujawsko-pomorskim.

12 grudnia na posiedzeniu sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi omówione został tematy: zwalczania ASF w Polsce - populacji dzika w Polsce i metod szacowania wielkości populacji,  działań służb weterynaryjnych w powiecie parczewskim oraz stanu epidemiologicznego w tym powiecie, skarg kół łowieckich na zbyt długi czas oczekiwania na wyniki badań laboratoryjnych w kierunku ASF. Informacje przedstawił Paweł Niemczuk, główny lekarz weterynarii. W 2018 r. stwierdzono występowanie 109 ognisk ASF. W sezonie od 1 kwietnia do 30 października br. odstrzelono 145,9 tys. dzików, co stanowi ponad 78% zakładanego odstrzału. Do polowań na dziki mają zachęcać wysokie stawki za odstrzał, które wynoszą 650 zł za każdą lochę oraz 300 zł za dzika. Do dyspozycji myśliwych oddano 530 chłodni oraz zwiększono liczbę laboratoriów badających próbki pod kątem ASF. Przybyli na posiedzenie komisji rolnicy, lekarze weterynarii jak i myśliwi zgłosili bardzo dużo zastrzeżeń co do prawidłowości pojawiających się w walce z wirusem. W posiedzeniu uczestniczył Szymon Giżyński sekretarz stanu w MRiRW. W posiedzeniu uczestniczyli: Zygmunt Jodko, członek Zarządu Federacji, Barbara Jaworska, a także Aleksander Dargiewicz z biura Krajowego Związku Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej.

12 grudnia w Poznaniu w oddziale terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa odbyło się posiedzenie rady społecznej. Głównym celem spotkania było wypracowanie stanowisk w sprawie zagospodarowania działek przeznaczonych do przetargów. W posiedzeniu uczestniczył Hubert Kulesza, prezes Związku Pracodawców Rolnych w Poznaniu.

11 grudnia w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się posiedzenie Komisji ds. Oceny Ofert przy ministrze rolnictwa. Posiedzeniu przewodniczyła Aleksandra Szelągowska pełniąca funkcję przewodniczącego komisji. Przedstawiła 6 ofert zakładów ubezpieczeń: Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Poznaniu, Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Poznaniu wspólnie z Vereinigte Hagelversicherung VVaG z siedzibą w Giessen, PZU SA z siedzibą w Warszawie, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" z siedzibą w Warszawie, Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie i InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurace Group z siedzibą w Warszawie.  Uczestnicy posiedzenia ocenili  przedstawione  przez instytucje ubezpieczające oferty pod względem ich zgodności z ustawą o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Wszystkie rozpatrywane oferty zachowały zgodność z ustawą i zostały zaakceptowane. W posiedzeniu uczestniczył prezes Leszek Dereziński.

z życia Federacji, 11-18 grudnia

10 grudnia w Filharmonii Narodowej na zaproszenie firmy Bayer Federacja uczestniczyła w uroczystym wieczorze wręczenia nagród dla najwybitniejszych naukowców, połączonym z koncertem bożonarodzeniowym. Nagrody otrzymali dr hab. Marcin Grabowski, kardiolog za nowatorskie rozwiązania w zakresie kardiologii klinicznej i dr hab. inż. Piotr Oleśkowicz-Popiel - profesor nadzwyczajny z Politechniki Poznańskiej za opracowanie przyjaznej dla środowiska nowej technologii wytwarzania biopaliw z odpadów pochodzących z produkcji serów i jogurtów (kwaśnej serwatki). Federację reprezentowali: Hubert Kulesza, członek zarządu i Barbara Jaworska.

7 grudnia senacka komisja rolnictwa rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o paszach (druk nr 1027). Po przedstawieniu informacji przez wiceministra rolnictwa Rafała Romanowskiego senatorowie zaakceptowali i przegłosowali przesunięcie na 1 stycznia 2021 r. terminu wejścia w życie zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych. W posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska.

7 grudnia w siedzibie Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie odbyło się seminarium pt. "Implikacje mechanizmu degresywności płatności bezpośrednich w WPR 2020+ w Polsce". W swoim podsumowaniu dr hab. Adam Wąs, prof. nadzw. IEiGZ-PIB podkreślił, że nowa degresywność dopłat bezpośrednich może mieć umiarkowany wpływ na poziom i dystrybucję dopłat bezpośrednich w skali kraju. Skutki wdrożenia degresywności są w dużym stopniu uzależnione od przyjętej metodyki ustalania kosztów pracy w gospodarstwach rolnych oraz od ostatecznie przyjętych stawek dopłat bezpośrednich. W skali poszczególnych gospodarstw objętych mechanizmem, zwłaszcza tych otrzymujących znacznie więcej niż 100 tys. euro redukcje przyznanych dopłat mogą istotnie wpłynąć na wynik finansowy. Liczba takich gospodarstw nieznacznie przekracza dwa tysiące w skali kraju i jest nierównomiernie rozłożona pomiędzy województwa. W seminarium uczestniczyła Barbara Jaworska.

6 grudnia sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła informację resortu rolnictwa nt. prac Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, które odbyły się w listopadzie 2018 r. Informację przedstawił podsekretarz stanu w MRiRW Rafał Romanowski. Głównymi tematami prac rady były: sytuacja na rynkach rolnych oraz finansowanie przyszłej polityki rolnej. Obecny na posiedzeniu rady minister Jan Krzysztof Ardanowski przedstawił komisarzowi Philowi Hoganowi uzasadnienie i  prośbę pilnego zwiększenia limitów krajowych na pomoc de minimis do 2 proc. produkcji rolnej. Potrzeba ta wynika z konieczności zrealizowania wsparcia dla rolników w niezbędnym zakresie, a Polska wyczerpała swój limit w pierwszej dekadzie listopada br. Wniosek został poparty przez Łotwę. Komisarz poinformował, że KE finalizuje prace nad propozycją pomocy i będzie w najbliższym czasie przedłożona radzie. W posiedzeniu uczestniczył prezes Leszek Dereziński.

6 grudnia w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja prasowa Jana Krzysztofa Ardanowskiego dotycząca 3 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości w obszarze rolnictwa. - Złożoność problemów w rolnictwie wymaga współdziałania całego rządu i cały rząd bierze odpowiedzialność za ten sektor gospodarki - mówił minister. Po raz pierwszy mieszkańcy terenów wiejskich objęci zostali dużym programem społecznym, tj. 500+, obniżeniu uległ wiek emerytalny z 67 lat do 60 dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, podniesione zostały do 1000 zł także najniższe świadczenia emerytalno-rentowe, z czego skorzystało 340 tysięcy osób. Dalej minister informował o wsparciu dla Kół Gospodyń Wiejskich (w przyszłorocznym budżecie odłożono na ten cel 27 mln zł), o handlu detalicznym i sprzedaży bezpośredniej. Podkreślił, że zostały zniesione nadmierne wymagania i zbędne zezwolenia by rolnik łatwiej i szybciej mógł sprzedać wytworzone w gospodarstwie produkty. W konferencji uczestniczyła Barbara Jaworska.

5 grudnia porządkiem dziennym kolejnego posiedzenia komisji było rozpatrzenie informacji na temat realizacji ustawy o ochronie roślin ze szczególnym uwzględnieniem środków ochrony roślin w uprawach wysokobiałkowych. W posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska.

5 grudnia sejmowa Komisja Rolnictwa i Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysłuchała informacji resortu rolnictwa na następujące tematy: strategii rozwoju wołowiny w Polsce, wypłat zaliczek dopłat, a także rekompensat suszowych, w tym niewypłacania środków za suszę strategicznym spółkom KOWR. W posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska z biura Federacji.

5 grudnia Krajowa Izba Biopaliw przy współpracy z World Bioenergy Association oraz Polską Izbą Gospodarczą Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej zorganizowały w Katowicach konferencję World Bioenergy Forum 2018. Głównym tematem spotkania była światowa polityka klimatyczna, klimatyczno-energetyczna Polski, biomasa stała jako fundament polityki energetycznej i klimatycznej, biopaliwa ciekłe jako zrównoważony sposób dekarbonizacji w sektorze transportu i biogaz jako wszechstronne źródło energii do sprostania wyzwaniom energetycznym i środowiskowym. W konferencji uczestniczyli: Mariusz Olejnik, wiceprezes zarządu Federacji i Władysław Butor, członek rady Federacji.

5 grudnia w siedzibie wydawnictwa APRA w Myślęcinku k. Bydgoszczy odbyło się posiedzenie rady programowej miesięcznika "Przedsiębiorca Rolny". W trakcie spotkania omówiono dotychczasową współpracę wydawnictwa z Federacją i przedstawiono plany na przyszłość. Uchwałą zarządu FZPDiWR z 29 listopada 2018 r. Zygmunt Jodko został powołany w skład rady w miejsce zmarłego Ignacego Urbanowskiego.

1 grudnia na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbył się IV Kongres Rolnictwa Polskiego. Gospodarzami tego ważnego wydarzenia byli: minister Jan Krzysztof Ardanowski i Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych. Federację reprezentowali członkowie zarządu: Leszek Dereziński, Mariusz Olejnik, Zygmunt Jodko i Romuald Jankowski.

30 listopada - 2 grudnia w Poznaniu z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości uroczyście otwarto Narodową Wystawę Rolniczą. Celem imprezy było ukazanie tego, jak na przestrzeni lat zmieniała się polska wieś. Wystawę odwiedziło bardzo wielu członków Federacji z całego kraju.

z życia federacji 1-10 grudnia

30 grudnia w Szczecinie pochowany został Jan Sylwestrzak, zasłużony dla województwa zachodniopomorskiego były wicewojewoda. Funkcję tę piastował w latach 2003-2005. Na uroczystości licznie zgromadzili się członkowie szczecińskiego Związku Pracodawców i Producentów Rolnych z prezesem Feliksem Skotnickim na czele.

30 listopada w gmachu Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej odbyło się seminarium nt. "Determinanty cen na polskim rynku mleka i produktów mlecznych", w którym uczestniczyła Barbara Jaworska.

30 listopada na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich Jan Krzysztof Ardanowski otworzył  trzydniową Narodową Wystawę Rolniczą. W wydarzeniu wzięli udział członkowie Federacji z całej Polski.

29 listopada w biurze Federacji odbyło się posiedzenie zarządu, którego tematem było przyjęcie propozycji zgłoszonych uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw do projektu z 21 listopada 2018 r.

26 listopada w Radzyniu k. Leszna  odbyło się spotkanie Rady Krajowego Sekretariatu NSZZ RI "Solidarność" z udziałem Jana Krzysztofa Ardanowskiego. W obradach uczestniczyli posłowie PiS: Jan Dziedziczak i Jan Mosiński oraz Grzegorz Pięta, zastępca dyrektora generalnego KOWR, a także inni zaproszeni goście, w tym prezesi spółek SP. Omawiane były problemy spółek strategicznych, dzierżawców oraz nowelizacje ustaw, w tym ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. W spotkaniu uczestniczył prezes Leszek Dereziński.

28 listopada w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi miała miejsce konferencja z cyklu "Innowacyjne rozwiązania dla polskiego rolnictwa". Prezentowane były projekty, które mogą przyczyniać się do rozwoju nowoczesnego i ekonomicznego rolnictwa. W konferencji uczestniczył prezes Leszek Dereziński.

27 listopada w siedzibie Krajowej Rady Izb Rolniczych odbyło się spotkanie dotyczące udzielenia i rozliczenia dofinansowania kosztów związanych z uczestnictwem niektórych organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji UE. W spotkaniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

23 listopada w Karpaczu odbył się XXXII Walny Zjazd Członków Dolnośląskiego Związku Dzierżawców i Właścicieli Nieruchomości Rolnych. Federację reprezentował wiceprezes zarządu Mariusz Olejnik, a w zastępstwie członka zarządu Zygmunta Jodko -  Grzegorz Świątek (Lubuski Związek Rolników). W zjeździe uczestniczył Wojciech Jaremko, p.o. dyrektora OT KOWR Wrocław i Sebastian Bogus z Wydziału Kształtowania Ustroju Rolnego i Gospodarowania Zasobem.

22 listopada sejmowa komisja rolnictwa rozpatrzyła poprawkę zgłoszoną w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o paszach (druki nr 2997 i 3004). Komisja wniosła o odrzucenie poprawki, polegającej  na skreśleniu przepisu dotyczącego opracowywania przez ministra do spraw rolnictwa planu wykorzystania krajowych źródeł białka oraz zminimalizowania deficytu białka paszowego w żywieniu zwierząt w zakresie pozyskiwania białka paszowego ze źródeł krajowych.

22 listopada w Poznaniu odbyło się III Forum Rolników i Agrobiznesu. Federację reprezentował Mariusz Olejnik oraz Zygmunt Jodko.

20 listopada kolejne posiedzenie komisji to odpowiedź MRiRW na wniosek zgłoszony przez poseł Dorotę Niedzielę (PO) na posiedzeniu komisji 3 października br. Wniosek dotyczył kwestii przeniesienia siedziby śląskiego OT KOWR z Mikołowa do Częstochowy. Po dyskusji poseł Niedziela zapowiedziała skierowanie wniosku o pilną kontrolę w tej sprawie do NIK.

20 listopada na kolejnym posiedzeniu komisja rozpatrzyła informacje ministra rolnictwa na temat: "Programu w sprawie działań w zakresie pozyskiwania alternatywnych źródeł białka dla białka soi GM w żywieniu zwierząt", w tym możliwości zaspokojenia krajowego zapotrzebowania na białko paszowe w oparciu o polskie surowce oraz krajowego bilansu pasz.

20 listopada sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020.

19 listopada w gmachu resortu rolnictwa Rada Sektora Wołowiny zorganizowała spotkanie zespołu roboczego ds. zrównoważonej wołowiny. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel sześciu związków branżowych tworzących  Radę Sektora Wołowiny i Strategię Rozwoju Wołowiny do 2022 roku. W spotkaniu wziął udział Waldemar Dobrowolski, członek zarządu Federacji.

16 listopada w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej odbyło się seminarium pt. "Konkurencyjność polskich gospodarstw trzodowych na tle wybranych krajów UE". Referat wygłosił prof. dr hab. Wojciech Ziętara, w którym m.in. nakreślił kierunki rozwoju produkcji żywca wieprzowego. Do nich zaliczył: profesjonalizację produkcji żywca wieprzowego uwarunkowaną odpowiednio dużą skalą produkcji, specjalizację produkcji w gospodarstwach trzodowych: produkcję prosiąt i tucz, lokalizację tuczarni w rejonach o mniejszej gęstości zaludnienia, łączenie chowu trzody chlewnej z biogazowniami, integrację poziomą między producentami żywca wieprzowego i pionową między producentami żywca, przemysłem paszowym i zakładami mięsnymi, upowszechnianie tuczu kontraktowego,  w którym rolę integratora mogą pełnić firmy paszowe lub zakłady mięsne, ubój gospodarczy i przetwórstwo w gospodarstwach nie przyczyni się do odbudowy pogłowia trzody chlewnej. Rynek ten będzie miał charakter niszowy. Podstawowym warunkiem odbudowy pogłowia trzody chlewnej jest usunięcie istniejących barier. W posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska z biura Federacji.

16 listopada w gmachu resortu rolnictwa odbyło się spotkanie przedstawiające wyniki delimitacji (wyznaczanie granic na mapach) ONW wg nowych zasad. W prace nad nową delimitacją ONW zaangażowane były głównie instytuty naukowe. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

z życia federacji 16-30 listopada

15 listopada sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła informację ministra rolnictwa na temat rozwoju sektora wieprzowiny w świetle Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Przedstawiciele resortu rolnictwa zaprezentowali informacje dotyczące wsparcia sektora wieprzowiny w Polsce w ramach PROW 2014-2020 oraz rozwoju sprzedaży wieprzowiny w ramach krótkich łańcuchów dostaw, głównie zmiany przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności oraz prawa podatkowego. W konferencji uczestniczył przedstawiciel biura Federacji oraz Aleksander Dargiewicz, dyrektor biura Krajowego Związku Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej.

15 listopada drugi dzień kongresu był nakierowany na nowoczesne, precyzyjne i odpowiedzialne rolnictwo, a także dialog obywatelski i prognozy zmian w WPR po 2020 r. W konferencji uczestniczyli: Mikołaj Bogdanowicz, wojewoda kujawsko-pomorski, Justyna Matys, dyrektor Departamentu Gospodarki Ziemią MRiRW, Anna Zając-Plezia, dyrektor Departamentu Gospodarowania Zasobem KOWR, Bogdan Podgórski, zastępca dyrektora Departamentu Gospodarowania Zasobem KOWR, a także dyrektor i pracownicy bydgoskiego oddziału ARiMR.

14 listopada w trakcie konferencji w Łysomicach odbyło się posiedzenie zarządu Federacji dotyczące najważniejszych, bieżących problemów dzierżawców. Poruszono m.in. temat obrotu ziemią, w tym kłopoty z przedłużeniem dzierżaw, temat suszy i nieotrzymywania przez towarowe gospodarstwa rolne odszkodowań, a także omówiono sprawy organizacyjne Federacji. Podpisane zostało porozumienie o wzajemnej współpracy między Federacją ZPDiWR i Polskim Towarzystwem Rolniczym.

14-15 listopada w Łysomicach k. Torunia odbyła się V edycja Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu zorganizowana przez Związek Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Federację Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych oraz przez ELO (European Landowners' Organization - Europejska Organizacja Właścicieli Ziemskich). Wydarzenie adresowane było do przedstawicieli towarowych i rodzinnych  przedsiębiorstw prowadzących zróżnicowaną produkcję roślinną i zwierzęcą. Uroczystego otwarcia kongresu dokonali: Roman Wiatrowski, Leszek Dereziński i Emmanuelle Mikosz. Pierwszy dzień spotkania dotyczył w głównej mierze WPR do roku 2020, w tym krajowego programu wsparcia rolnictwa i producentów żywności. O przyszłej perspektywie WPR 2021-2027, zmianach i zagrożeniach mówił poseł do Parlamentu Europejskiego Czesław Siekierski, który jest przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi PE. "Zrozumieć politykę Unii Europejskiej" to wykład Emmanuelle Mikosz, która także wskazywała na zmniejszone środki na rolnictwo towarowe  w kolejnej perspektywie WPR. Obrót ziemią w Polsce przedstawił Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji. Kolejnymi panelami były: gospodarka wodna w gospodarstwie rolnym i zmiany klimatyczne, uprawy roślinne - perspektywy i prognozy dla producentów rolnych. Był także panel ekspertów, którzy odpowiadali bezpośrednio na zadawane z sali pytania, dotyczące  tego, jak sobie radzić z uprawami rzepaku, buraków cukrowych, ziemniaków i zbóż. Pytań było wiele, eksperci odpowiadali merytorycznie. Pierwszy dzień zakończył się bankietem z okazji 25-lecia Związku Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Bydgoszczy.

7 listopada Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa zorganizowała w Warszawie konferencję "Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wody". Temat ten został omówiony przez dr Monikę Szymońską, prezes FDPA. Pracownicy naukowi z IUNG w Puławach, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przedstawili przyczyny i skutki zanieczyszczenia wód azotem ze źródeł rolniczych na tle całości wymagań ochrony środowiska w rolnictwie. Pokazali  także program działań, który spowoduje zmniejszenie zanieczyszczeń wód azotanami  pochodzenia rolniczego oraz omówił  możliwości ich zapobiegania. W konferencji uczestniczył Mariusz Olejnik.

7 listopada w Pałacu Kultury i Nauki odbyła się VI edycja konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie. Zgromadziła ponad 1200 gości, którzy mogli wysłuchać licznych debat i zróżnicowanych tematycznie wykładów. W konferencji uczestniczył Mariusz Olejnik, wiceprezes zarządu Federacji.

7 listopada sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozytywnie zaopiniowała rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (druk nr 2914). Projekt dotyczył wprowadzenia rozwiązań mających na celu zmniejszenie kosztów produkcji w gospodarstwach rolnych poprzez zwiększenie limitu zużywanego oleju napędowego na 1 ha upraw rolnych oraz wprowadzenie limitu zużycia oleju napędowego do 1 dużej jednostki przeliczeniowej bydła.

z życia Federacji 7-15 listopada

26 września w Warszawie w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa odbyło się spotkanie kierownictwa KOWR: Piotra Serafina, dyrektora generalnego KOWR, Adama Struziaka, dyrektora Departamentu Gospodarowania Zasobem, Katarzyny Banasik, kierownika Sekcji Sprzedaży, Bogdana Podgórskiego, kierownika Wydziału Ewidencji i Sprawozdawczości Zasobu, Piotra Jadźwińskiego p.o. dyrektora ds. dzierżaw z członkami Federacji ZPDiWR. Na spotkanie zostało zaproszonych siedmiu dyrektorów OT KOWR. Tematami omówionymi w trakcie spotkania były: 1) zasady umów dzierżawnych przy ich przedłużaniu, 2) problem wysokości czynszów dzierżawnych, a zwłaszcza w obliczu klęsk żywiołowych, 3) partnerskiej współpracy między KOWR i Federacją, 4) potrzeby wspólnego wypracowania aktu prawnego regulującego dzierżawę rolniczą w Polsce.

25 września senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysłuchała informacji ministra rolnictwa  na temat podjętych działań rządu w sprawie pomocy dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy. W posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska.

25 września Polskie Towarzystwo Rolnicze w Trzebawie (woj. wielkopolskie) zorganizowało zjazd, którego tematem przewodnim było hasło "Producent rolny w nowej rzeczywistości prawnej. Dramatyczne skutki suszy w rolnictwie". W zjeździe Federację reprezentowali wiceprezesi zarządu: Mariusz Olejnik i Romuald Jankowski oraz członek zarządu Hubert Kulesza.

Z ŻYCIA FEDERACJI, 25-26, września

19 września w gmachu resortu rolnictwa odbyła się konferencja z cyklu "Innowacyjne rozwiązania dla polskiego rolnictwa" zorganizowana przez MRIRW we współpracy z Instytutem Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich. Tematem konferencji były "Polskie rośliny włókniste i zielarskie dla innowacyjnej biogospodarki". Celem spotkania było przybliżenie uczestnikom osiągnięć instytutu, jego prace naukowe, patenty i badania w zakresie uprawy roślin włóknistych jak i ziół. W trakcie konferencji podpisany został list intencyjny pomiędzy Instytutem Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich a Grupą Lotos, w zakresie kontynuacji prac nad bioetanolem drugiej generacji z biomasy konopnej. W konferencji uczestniczyła Barbara Jaworska.

19 września w Cukrowni Kruszwica (KSC) Jan Krzysztof Ardanowski dokonał otwarcia kampanii cukrowniczej 2018. Szef resortu rolnictwa w swoim wystąpieniu podkreślił ogromną rolę polskiej produkcji buraka cukrowego. Odniósł się także do zmian kapitałowych w przetwórstwie rolno-spożywczym, gdzie państwo powinno mieć wpływ na te elementy rynku, które decydują o dochodach polskich rolników. Prywatyzacja branży cukrowniczej z lat 90. generuje dziś kłopoty polskich rolników. Kończąc swoje wystąpienie, porównał Krajową Spółkę Cukrową do "perły w koronie" naszych zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego. Wśród zaproszonych gości był Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

17 września w pałacu w Kobylnikach odbyło się zebranie członków bydgoskiego Związku Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Wzięło w nim udział kilkudziesięciu producentów towarowych zajmujących się produkcją roślinną jak i zwierzęcą oraz rolnicy indywidualni. Aktualna sytuacja sektora rolno-spożywczego oraz temat dostępnych form wsparcia w ramach pomocy suszowej w świetle nowego rozporządzenia Rady Ministrów to główne tematy posiedzenia. Ryszard Kamiński, dyrektor ODR w Minikowie podsumował prace zespołu analizującego szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim.

15-16 września w Spale (woj. łódzkie) odbyły się Dożynki Prezydenckie, które zgromadziły tysiące rolników z całego kraju. W ceremonii dożynkowej wziął udział prezes Federacji Leszek Dereziński.

13 września na posiedzeniu plenarnym większością głosów Sejm uchwalił ustawę o spółdzielniach rolników. Mniejsze obciążenia podatkowe dla rolników tworzących spółdzielnie rolników (obligatoryjne zniesienie podatku od nieruchomości), wspólne planowanie i prowadzenie produkcji oraz przetwórstwa produktów dostarczonych przez członków, a także handlu to podstawowe działania zapisane w ustawie. Spółdzielnie będą upowszechniać wśród swoich członków korzystne dla środowiska metody uprawy, technologie produkcji metody gospodarki odpadami. Minister rolnictwa zapowiedział, że w najbliższym czasie zorganizuje międzynarodową konferencję spółdzielczości rolniczej.

Z ŻYCIA FEDERACJI, 13-19 września

12 września porządkiem wspólnego posiedzenia komisji: Gospodarki i Rozwoju oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi było pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (druk 2791). Uzasadnienie projektu przedstawił minister Jan Krzysztof Ardanowski. W posiedzeniach uczestniczyła Barbara Jaworska.

12 września sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o spółdzielniach rolników (druk 1425). Celem projektu ustawy jest zachęcenie rolników poprzez zwolnienia podatkowe  do powoływania spółdzielni rolników i ich związków. W myśl projektu, spółdzielnię będzie mogło założyć minimum 10 rolników i będzie musiała funkcjonować przynajmniej rok. Członkowie spółdzielni będą zwolnieni m.in. z podatku i opłat lokalnych, zajętych przez nie gruntów, a także z dochodów spółdzielni rolników pochodzących ze sprzedaży produktów rolnych. Jest to forma gospodarowania, która stwarza dogodne warunki do prowadzenia działalności rolniczej. W trakcie drugiego czytania zgłoszono 7 poprawek, które zostały odrzucone głosami PiS. Sprawozdawcą projektu ustawy był poseł Zbigniew Dolata (PiS). W posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska.

11-12 września w Warszawie odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Producentów Biogazu i Biometanu "Green Gas Poland 2018". Była ona rozszerzoną wersją Forum Biogazu odbywającego się w latach 2013-2017 r. Organizatorami konferencji była Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego. Sektor biogazowy jest ważnym elementem gospodarki niskoemisyjnej. W konferencji uczestniczył Władysław Butor, członek rady Federacji.

11-12 września w pałacu w Kobylnikach k. Kruszwicy odbyło się wyjazdowe posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W posiedzeniu uczestniczył sekretarz stanu w MRiRW Tadeusz Romańczuk oraz Zespół Doradczy ds. Wsi i Rolnictwa z wojewodą kujawsko-pomorskim Mikołajem Bogdanowiczem na czele. Grupa rolników niezadowolona z szacowania szkód przybyła do Kobylnik i przywitała przed pałacem senatorów i rząd postulatami o zmianę kryteriów liczenia suszy. Pierwszego dnia w trakcie posiedzenia omówiono m.in. realizację zadań związanych z likwidacją szkód łowieckich po nowelizacji ustawy Prawo łowieckie, stan pszczelarstwa na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego i prawne możliwości jego ochrony oraz przebieg szacowania szkód spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. W dyskusji zabrał głos Leszek Dereziński - gospodarz spotkania, który powiedział, że "intencje ministra rolnictwa są dobre, ale system szacowania strat po suszy jest wciąż mało precyzyjny". Dane zawarte w Monitoringu Suszy Rolniczej - opracowane przez IUNG są także nieprecyzyjne, tak więc szacunki mogą być uznaniowe. Rzecznik prasowy wojewody dodał, że gospodarstw, w których straty wyniosły 70 proc. i więcej może być około 6 tysięcy. To są straty na ponad 133 tysiącach ha upraw rolnych.

11 września porządkiem obrad posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Finansów Publicznych było pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne (druk 2722). Uzasadnienie projektu przedstawił sekretarz stanu w MRiRW - Szymon Giżyński. Projekt zakłada restrukturyzację zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne, umożliwiając natychmiastową spłatę zadłużenia "starego" we wcześniejszym postępowaniu restrukturyzacyjnym, ale tylko związanego z prowadzeniem działalności rolniczej. Po zakończeniu pierwszego czytania komisje powołały podkomisję nadzwyczajną. Jej przewodniczącym został poseł Jerzy Małecki (PiS). W posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska.

Z ŻYCIA FEDERACJI, 11-12 WRZEŚNIA

5 września sejmowa komisja rolnictwa dyskutowała na temat działań rządu podjętych w sprawie pomocy dla rolników dotkniętych klęską suszy. Informację przedstawił wiceminister Rafał Romanowski. Według danych GUS, zbiory zbóż podstawowych szacuje się na mniejsze o ok. 14 proc. od ubiegłorocznych. Zbiory rzepaku i rzepiku o ok. 16 proc. mniejsze, a produkcję warzyw gruntowych i zbiory z łąk trwałych pierwszego pokosu ocenia się na mniejsze o ok. 8 proc. od ubiegłorocznych. Najtrudniejsza sytuacja jest w  województwach: lubuskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim, w których powierzchnia trwałych użytków zielonych objętych ryzykiem suszy wynosi od 85 do 99 proc. Całkowita powierzchnia upraw rolnych dotkniętych klęską suszy wynosi 3435 tys. ha, a łączna wartość strat to 3 mld 689 mln zł. We wszystkich posiedzeniach 5 września uczestniczyła Barbara Jaworska z biura Federacji.

5 września na kolejnym posiedzeniu komisja rozpatrzyła sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o spółdzielniach rolników (druk nr 1425). Celem projektu jest kompleksowe uregulowanie zasad i sposobu funkcjonowania spółdzielni rolniczych m.in. poprzez stworzenie zachęt do powoływania przez rolników tego typu podmiotów. Komisja przyjęła sprawozdanie podkomisji. Sprawozdawcą został poseł Krzysztof Jurgiel (PiS).

5 września komisja rolnictwa rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem ASF na terytorium Polski (druk nr 2792). Uzasadnienie projektu przedstawił wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski. Projekt ma na celu poszerzenie rozwiązań przewidzianych w ustawie z 5 września 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Obok dotychczas wskazanych produktów mięsnych uwzględniono mięsa ze świń wolnych od ASF utrzymywanych w gospodarstwach rolnych położonych na obszarach objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli ustanowionymi w związku z wystąpieniem ASF. Tylko zdrowe i przebadane zwierzęta mogą być poddawane ubojowi w rzeźni, a ich mięso może być przeznaczone do spożycia przez ludzi.

5 września sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysłuchała pierwszego czytania poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (druk 2723). Uzasadnienie projektu przedstawił poseł Marek Sawicki (PSL). W głosowaniu zdecydowano o zawieszeniu prac nad ustawą.

4 września w Inowrocławiu gościł wicepremier Jarosław Gowin. W siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych spotkał się z przedsiębiorcami z tego rejonu. Wśród zaproszonych gości był m.in. Leszek Dereziński, prezes KOM-ROL sp. z.o.o. Wicepremier w trakcie spotkania poruszał wiele problemów gospodarczych, wśród których znalazło się także rolnictwo i rozwój wsi. W dyskusji z przedsiębiorcami rolnymi odniósł się do znaczenia wielkiej roli instytutów naukowych, ściśle związanych z rolnictwem, których wyniki badań i osiągnięcia wykorzystywane są w produkcji rolniczej.

Z ŻYCIA FEDERACJI, 4-5 WRZEŚNIA

28 sierpnia w warszawskiej siedzibie Federacji odbyło się spotkanie przedstawicieli trzech organizacji rolniczych: Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Polskiego Towarzystwa Rolniczego oraz Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych. Głównym celem spotkania było wypracowanie zasad współpracy dotyczących dzierżawy gruntów rolnych i obrotu ziemią rolniczą. Z ramienia Federacji w spotkaniu uczestniczył Mariusz Olejnik, Piotr Włodawiec oraz Zbigniew Studniarski. Polskie Towarzystwo Rolnicze reprezentował prezes zarządu Franciszek Nowak, a Krajowy Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych - prezes Jacek Staciwa.

22 sierpnia w gmachu resortu rolnictwa odbyło się spotkanie ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego z członkami Federacji. W trakcie przedstawiania planu działania minister podkreślił z całą stanowczością, że jest za towarowymi gospodarstwami rolnymi. Potrzebne są duże gospodarstwa, małe gospodarstwa i gospodarstwa  rodzinne. Wszystkie formy gospodarowania uzupełniają się i dają odmienność produkcji rolniczej. Minister jednoznacznie określił, że prawo z 16.09.2011 r. jest prawem obowiązującym i abolicji nie będzie. Gospodarstwa rolne, które nie oddały 30 proc. ziemi dzierżawionej w myśl ustawy z 16.09.2011 r. muszą wydać dzierżawy do KOWR i mogą stawać do przetargów ograniczonych. Załoga wraz ze swoim liderem (prezesem spółki) jako spółka pracownicza, po zrestrukturyzowaniu gospodarstwa może stawać na równi z innymi podmiotami do przetargu ograniczonego. To jest jedyna, prawna droga dla 409 gospodarstw, które nie spełniły warunków ustawy z 2011 r. W trakcie dyskusji członkowie Federacji zgłaszali ministrowi problem, z którym nie mogą się pogodzić, a mianowicie występujące w różnych obszarach Polski zjawisko bezprawnego przedłużania dzierżaw przez poszczególnych dyrektorów oddziałów terenowych KOWR. Dotyczy on dzierżawców, którzy oddali 30 proc. ziemi i spełnili wszystkie warunki ustawy. Dobrowolność, uznaniowość i bezprawność polega na tym, że dyrektorzy nie przestrzegają także zarządzeń dyrektora generalnego KOWR. Rozstrzał czasu przedłużenia dzierżaw jest niczym nie uzasadniony i wynosi od 2 do 8 lat. Członkowie Federacji zwracali się z prośbą do ministra rolnictwa o długotrwałe przedłużanie umów dzierżawnych, bowiem długoletniość dzierżawionych gruntów daje stabilność gospodarowania i wdrażanie w nich innowacyjności.
Następnie minister omówił główne założenia Planu dla wsi, w tym: 1) pomoc rolnikom poszkodowanym przez suszę (straty sięgają już ponad 2 mld zł), 2) poszukiwanie rynków zbytu polskich produktów rolniczych, 3) zmianę formuły funduszy promocji i skierowanie z nich pieniędzy na wynagrodzenia pracowników, którzy zatrudnieni w ambasadach  polskich poszukiwać będą kontaktów i rynków zbytu polskich produktów rolnych 4) sprzedaży bezpośredniej i rolniczego handlu detalicznego, 5) utworzenia Narodowego Holdingu Spożywczego (Polski Cukier, Elewarr, rynki hurtowe i 40 spółek strategicznych), 6) dopłaty do paliwa rolniczego zużywanego przy uprawie pól i hodowli bydła. Omówione zostały także problemy 1) wieloletniego program zastępowania zagranicznej soi paszowej białkiem rodzimym (rośliny bobowate, strączkowe), 2) rozprzestrzeniających się ognisk ASF w Polsce, 3) braku odstrzału oraz niewłaściwej postawy łowczych. Przy tej okazji minister przekazał, że zatwierdzono nową stawkę - 300 zł za odstrzelonego dzika. Resort rolnictwa dysponuje także taką ilością chłodni do przechowywania padłych dzików, jaka jest potrzebna, 4) bioasekuracja i jej przestrzeganie (zmiana mentalności rolników indywidualnych) przez hodowców trzody chlewnej stała się nieomal sprawą państwową. Bioasekuracja może  w dużej mierze zatrzymać szalejący wirus ASF. Dlatego rząd skieruje pieniądze na maty bioasekuracyjne. Bioasekuracja to podstawa każdej chlewni, może ocalić stado świń przed ASF.
Minister podkreślił, że ma na swoim koncie dwie ważne decyzje: 1) wycofanie procedowania ustawy o likwidacji zwierząt futerkowych i zniesienia uboju rytualnego. Polska jest trzecim eksporterem norek w świecie (po Chinach i Danii) i nie może budżet państwa pozbywać się wpłat z eksportu. Zachowanie możliwości uboju rytualnego bydła, którego odbiorcami są głównie Muzułmanie i Żydzi to także jeden z ważniejszych polskich produktów eksportowych. 2) Przywrócenie zaprawy neonikotynoidowej do rzepaku jest tylko ruchem czasowym, bowiem Europa i świat odchodzi od takich praktyk - podkreślił minister rolnictwa.
Innym poruszonym problemem były ubezpieczenia w rolnictwie. Niechęć firm ubezpieczeniowych do ubezpieczeń upraw rolnych stała się kulą u nogi polskiego rolnictwa. Minister powiedział, że w Polsce system ubezpieczeń jest od wielu lat niesprawny. Właśnie dlatego "trzeba w tym układzie utworzyć państwowe towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych". W posiedzeniu uczestniczyła Justyna Matys dyrektor Departamentu Gospodarki Ziemią MRiRW, której wręczono pismo do ministra rolnictwa zredagowane na posiedzeniu zarządu 21 sierpnia, dotyczące prośby Federacji o czasowym opóźnieniu procesu przekazywania gruntów przez dzierżawców, którzy nie wyłączyli 30 proc. ziemi.

Z ŻYCIA FEDERACJI, 22-28 SIERPNIA

21 sierpnia w Warszawie odbyło się posiedzenie zarządu Federacji. Tematami spotkania było między innymi: 1) wypracowanie stanowisk odnoszących się do zmian w sprawie związanej z obrotem ziemią rolniczą, w tym nowelizacją ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi SP z dnia 19.10.1991 r.; 2) napisanie i przekazanie pisma do ministra rolnictwa z prośbą o podjęcie decyzji o czasowym opóźnieniu procesu przekazywania UR przez dzierżawców, którzy nie wyłączyli 30 proc. areału do Zasobów do czasu uchwalenia nowej regulacji rozwiązującej istniejący problem; 3) rozpoczęcie przez resort rolnictwa prac nad prawnym uregulowaniem dzierżawy rolniczej w Polsce i przedłożenie ministrowi druku sejmowego 3231 o dzierżawie rolniczej autorstwa Federacji, procedowanego w poprzedniej kadencji Sejmu; 4) przekazanie w trakcie spotkania przykładów bezprawnego łamania prawa przez OT KOWR przy przedłużaniu dzierżaw dzierżawcom, którzy oddali 30 proc. w myśl ustawy z 16.09.2011 r. Istniejąca dowolność i uznaniowość interpretacji zarządzeń dyrektora generalnego przez OT KOWR powoduje, że jeden dzierżawca uzyskuje przedłużenie dzierżawy na 2 lata, a drugi na 8 lat. Duża część posiedzenia zarządu poświęcona była sprawom organizacyjnym.

17 sierpnia w Opolu spotkali się członkowie Porozumienia Rolników Opolszczyzny, w trakcie którego ustalono stanowisko w sprawie suszy i odszkodowań. Zostało ono skierowane do ministra Ardanowskiego. W stanowisku zaproponowane są rozwiązania, które złagodziłyby skutki suszy, jaka dotknęła rolników Opolszczyzny.  Oto one: 1) wypłata 70 proc. kwoty najbliższych płatności bezpośrednich w formie zaliczki do końca października br., 2) skierowanie wniosku przez rząd do Komisji Europejskiej o zwiększenie limitu pomocy de minimis do 30 tys. euro, 3) wprowadzenie zmian zasad szacowania szkód powstałych w wyniku suszy przez wyraźne oddzielenie produkcji roślinnej od zwierzęcej, 4) przesunięcie raty kredytu na zakup gruntów rolnych, 5) umorzenie drugiej raty czynszu dzierżawnego. W spotkaniu uczestniczył Mariusz Olejnik, prezes Opolskiego Związku Producentów Rolnych.

11 sierpnia w Ciechocinku z inicjatywy Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego we Włocławku i burmistrza Ciechocinka odbył się III Kujawsko-Dobrzyński Dzień Kultury Rolniczej, Leśnej i Łowieckiej. Wydarzenie odbyło się  pod honorowym patronatem ministra rolnictwa, ministra środowiska oraz Piotra Jenocha, łowczego krajowego Polskiego Związku Łowieckiego. Mottem wydarzenia było: "Rolnictwo, leśnictwo i łowiectwo to sztuka umiejętnego gospodarowania darami przyrody dla potrzeb człowieka, bez naruszenia źródeł ich pochodzenia". Na spotkanie zostali zaproszeni rolnicy, leśnicy i łowczy z Kujaw oraz Pomorza, w tym prezes Leszek Dereziński.

Z ŻYCIA FEDERACJI, 11-21 SIERPNIA

9 sierpnia w Gorzowie Wlkp. z udziałem wicewojewody lubuskiego Roberta Palucha oraz przedstawicieli agencji rolniczych odbyło się posiedzenie Lubuskiego Forum Rolniczego. Spotkanie dotyczyło trudnej sytuacji rolników z tego regionu, związanej z klęską suszy i jej konsekwencjami. W piśmie do wojewody lubuskiego Władysław Dajaczaka postulowano m.in. o: wyraźne oddzielenie przy szacowaniu szkód produkcji roślinnej od produkcji zwierzęcej, dokładnej interpretacji przepisów związanych z pomocą suszową, w tym pomocą de minimis w gospodarstwach, gdzie straty nie przekraczają 30 proc. oraz pomoc dla gospodarstw gdzie straty wyniosły od 30 do 70 proc., umorzenie czynszu dzierżawnego - 2 raty, zwiększenie limitu pomocy de minimis do 30 tys. euro, dopłatę do składek na ubezpieczenie społeczne w KRUS. Ustalono, że postulaty te zostaną przesłane oddzielnym pismem do ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Z ramienia Federacji w spotkaniu uczestniczył członek zarządu Zygmunt Jodko.

6 sierpnia w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Kształtowania Ustroju Rolnego Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie. W proponowanym porządku obrad znalazły się takie tematy jak: zasady działania Zespołu ds. Kształtowania Ustroju Rolnego, propozycje prawne dotyczące zmiany w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi SP z 19.10.1991 r. oraz wypracowanie propozycji regulujących ustrój rolny w Polsce. W posiedzeniu z ramienia Federacji wzięli udział: Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji (członek zespołu) i Mariusz Olejnik, wiceprezes zarządu.

2 sierpnia zorganizowano spotkanie członków kapituły plebiscytu V Forum Rolniczego Gazety Pomorskiej. Jednym z członków kapituły jest Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji, obecny na spotkaniu. Kapituła wybrała najlepszych rolników w województwie kujawsko-pomorskim, którzy zostaną nagrodzeni w trakcie forum.

2 sierpnia w Osowej Sieni (woj. lubuskie) odbyło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego i ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego z rolnikami z okolic Wschowy, Sławy, Żagania i Szprotawy. Szef rządu zapowiedział nowelizację budżetu, by zwiększyć kwoty odszkodowań dla rolników poszkodowanych przez suszę. Poruszył również temat owoców miękkich oraz sposoby zapobiegania i przeciwdziałania  różnego rodzaju nieuczciwym praktykom. Minister mówił między innymi o opłacalności produkcji zwierzęcej w kontekście rozwinięcia produkcji bydła, owiec i kóz. W spotkaniu z ramienia Federacji uczestniczyli: Zygmunt Jodko i Stanisław Zawadzki z Lubuskiego Związku Rolników.

Z ŻYCIA FEDERACJI, 2-9 SIERPNIA

25 lipca porządkiem obrad senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi była informacja ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego na temat zadań priorytetowych i planu resortu. Minister omówił osiem zadań Planu dla wsi: 1) Większe dofinansowanie do paliwa rolniczego; 2) Utworzenie Narodowego Holdingu Spożywczego; 3) Zwiększenia sprzedaży bezpośredniej i rolniczego handlu detalicznego; 4) Zdrowej polskiej żywności; 5) Wsparcia rolnictwa na terenach górskich (regionalizacja kraju); 6) Sposoby zapobiegania suszy i innym anomaliom pogodowym; 7) Rozwój polskiego przemysłu paszowego poprzez m.in. wykorzystania rodzimego białka paszowego (narodowym program uprawy bobowatych); 8) Rolnictwo dla ekologii - rozwój biogazowni i wykorzystanie odpadowej biomasy, wykorzystanie elektrowni wodnych rozwój ziół, lnu i konopi dla przemysłu: kosmetycznego, tekstylnego, papierniczego. W posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska.

24 lipca senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła i przyjęła bez poprawek następujące ustawy o zmianie ustawy o: rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (druk 918), systemie identyfikacji  i rejestracji zwierząt (druk 913), o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia efektywności prowadzonych działań kontrolnych w zakresie niektórych rynków rolnych (druk 929). W posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska.

19 lipca sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysłuchała informacji ministra rolnictwa o planowanych działaniach resortu. Jan Krzysztof Ardanowski przedstawił bardzo szczegółowo ośmiopunktowy program dla wsi. Pierwszym punktem jest  zwiększenie dofinansowania do paliwa rolniczego od 1 stycznia 2019 r. (z 86 do 100 litrów) i wsparcie dla producentów bydła poprzez zwrot akcyzy zawartej w cenie zakupionego paliwa w ilości 30 litrów na Dużą Jednostkę Przeliczeniową. Na ten cel zostanie wydanych z budżetu państwa 1 mld 180  mln zł. Kolejny punkt to utworzenie Narodowego Holdingu Spożywczego, w skład którego wejdą spółki Skarbu Państwa: Krajowa Spółka Cukrowa, Elewarr, rynki hurtowe i spółki strategiczne SP. Celem stworzenia holdingu będzie stabilizacja rynków rolnych. Zwiększona zostanie sprzedaż bezpośrednia i rolniczy handel detaliczny oraz  kwota wolna od podatku dla żywności sprzedawanej przez rolników z 20 tys. do 40 tys. Po przekroczeniu tej kwoty obowiązywać będzie niski podatek w wysokości 2 proc. Kolejnym punktem planu jest uregulowanie, rozwój i wsparcie rolnictwa ekologicznego, oznakowanie produktów żywnościowych, nie zawierających GMO i skuteczny system kontroli w tym zakresie. Powstanie specjalny program wsparcia rolnictwa na terenach górskich (hodowla bydła mięsnego, owiec, kóz, a także uprawa soi). Przy często występujących w Polsce anomaliach pogodowych potrzebne jest przeciwstawienie się tym zjawiskom (suszy, deszczom nawalnym, wiatrom etc.). Poprawa żyzności gleb w Polsce poprzez szerokie stosowanie nawozów przyjaznych środowisku, poprawienie pH gleby (wapnowanie), program retencji wodnej oraz budowę systemów melioracji, w tym nowoczesnych systemów irygacyjnych to dobra droga do zatrzymania wody w glebie. Polskie  pasze to kolejne zadanie polegające na rozszerzeniu uprawy roślin bobowatych, w tym soi (zaczęto uprawiać  i osiągają dobre plony na Podkarpaciu) jako roślin dostarczających wartościowe białko dla sektora paszowego. Uprawa tych roślin poprawi także żyzność gleb w Polsce. Zwiększone zostanie także wykorzystanie białka paszowego z nasion rzepaku. W programie dla rolnictwa i wsi zwrócono w punkcie ostatnim uwagę na rozwój biogazowni i elektrowni wodnych, a więc rozwój OZE. W założeniach nowego planu przedstawionego przez ministra Ardanowskiego dostrzeżono rolę i znaczenie upraw ziół, lnu i konopi, które mają zastosowanie w ziołolecznictwie, kosmetykach, a także w przemyśle tekstylnym (len, konopie) i produkcji papieru. W posiedzeniu uczestniczył prezes Leszek Dereziński.

Z ŻYCIA FEDERACJI, 19-25 LIPCA

18 lipca na kolejnym posiedzeniu komisja wysłuchała informacji na temat występowania nowych przypadków ASF oraz propozycji rozwiązań wobec narastającego zagrożenia. Sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska - Małgorzata Golińska - poinformowała, że ministerstwo na bieżąco monitoruje skalę pozyskania dzików. Od kwietnia do końca czerwca br. myśliwi odstrzelili 70 tys. sztuk dzików. W gestii resortu środowiska jest też poszukiwanie padłych dzików na teranie Lasów Państwowych. W poszukiwaniach poza myśliwymi i leśniczymi biorą udział żołnierze. Do końca maja br. znaleziono 1,2 tys. dzików, z czego u połowy stwierdzono wirus ASF. Wszystkie padłe dziki zutylizowano na koszt Lasów Państwowych. Strefę odstrzału sanitarnego rozszerzono z 50 km od wschodnich granic Polski do 150 km, oprócz tego dziki odstrzeliwane są wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych.
Opłata za odstrzał dzików w ramach polowań i odstrzału sanitarnego została ustalona na 650 zł za lochę i 300 za pozostałe dziki. 700 zł to koszt utylizacji jednego dzika i ten koszt ponosi Inspekcja Weterynaryjna.
Wiceminister Szymon Giżyński podkreślił, że zostanie zwiększona liczba laboratoriów badających próbki pod kątem ASF. Oprócz Instytutu Weterynaryjnego w Puławach badania będą prowadzone także w Zduńskiej Woli, Krośnie, Siedlcach, Katowicach, Poznaniu i Gdańsku. W posiedzeniu uczestniczyli: dyrektor generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - Piotr Serafin, prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej - Jacek Łukaszewicz oraz prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych - Wiktor Szmulewicz.  W posiedzeniach Federację reprezentowała Barbara Jaworska.

18 lipca Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła uchwałę Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin (druk 2736). Senat zgłosił trzy poprawki i komisja wniosła o ich przyjęcie. Poprawki miały na celu m.in. dodanie pouczeń - gdy przepis nakazuje organowi wezwać stronę postępowania do uzupełnienia lub poprawienia pisma - "nieuzupełnienie lub niepoprawienie wniosku spowoduje pozostawienie go bez rozpoznania, a niepoprawienie błędów lub pomyłek w informacjach podanych we wniosku spowoduje wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców lub odpowiednio z rejestru eksporterów". W posiedzeniu uczestniczył wiceminister Szymon Giżyński.

13 lipca w trakcie posiedzenia komisja rolnictwa dokonała zmian w składzie prezydium. W miejsce posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego (PiS), który został powołany na stanowisko ministra rolnictwa, komisja wybrała na zastępcę przewodniczącego komisji posła Krzysztofa Jurgiela (PiS).

13 lipca porządkiem obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi było pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, które uzasadniał sekretarz stanu w MRiRW - Szymon Giżyński. Projekt ma na celu zwiększenie elastyczności w wyborze stosowanych przez hodowców metod znakowania świń, uproszczenie i zmniejszenie obciążeń administracyjnych w zakresie wykonywania spisów zwierząt oraz w zakresie informacji, jakie posiadacze zwierząt są obowiązani przekazywać do ARiMR oraz zmniejszenie obciążeń dla właścicieli koniowatych.

12 lipca Polsko-Gruzińskie Forum Biznesu w imieniu Krajowej Izby Gospodarczej i Ambasady Gruzji w RP zorganizowało konferencję nt. "Prowadzenie działalności gospodarczej i inwestycji w Gruzji - zalety i możliwości". Celem spotkania było ułatwienie bezpośrednich kontaktów między gruzińskimi firmami i potencjalnymi partnerami z UE. Z ramienia Federacji w spotkaniu uczestniczył wiceprezes Waldemar Rolewski.

12 lipca w Puławach, w siedzibie Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - PIB, w Weterynaryjnym Centrum Kształcenia Podyplomowego odbyła się konferencja pt. "Afrykański pomór świń - aktualne dane epidemiologiczne i administracyjne, bioasekuracja - podstawą ochrony stad hodowlanych". Konferencję rozpoczął minister Jan Krzysztof Ardanowski. Temat główny przedstawił Krzysztof Niemczuk, dyrektor PIW, zaś administracyjne metody zwalczania ASF - wiceminister Rafał Romanowski. Federację reprezentowali przedstawiciele Krajowego Związku Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej, który jest członkiem Federacji.

Z ŻYCIA FEDERACJI, 12-18 LIPCA

11 lipca w Sierpowie k. Ozorkowa (woj. łódzkie) w restauracji Zatoka odbył się zjazd Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, który składał się z dwóch części. Pierwsza dotyczyła spraw organizacyjnych Federacji, a druga poświęcona była omówieniu bieżących problemów rolnictwa. Zjazd otworzył prezes zarządu Leszek Dereziński, stwierdzając jego prawomocność (dobra frekwencja delegatów). Przewodniczącym zjazdu został wybrany Zygmunt Jodko, wiceprzewodniczącym Grzegorz Swiątek, a sekretarzem Waldemar Rolewski. W głosowaniu delegaci udzielili absolutorium za 2017 r. władzom Federacji, czyli zarządowi, radzie i komisji rewizyjnej. Według załączonego porządku obrad, prezesi związków regionalnych przedstawili: zrealizowane działania w swoich regionach w latach 2017/2018, propozycje wysokości składek członkowskich na lata 2018/2019 (zostały na obecnym poziomie), nakreślili kierunki działalności Federacji na kolejny okres, postanowili nie zmieniać nazwy Federacji. Delegaci zjazdu w części ogólnej wysłuchali zaproszonych gości: Aleksandry Szelągowskiej, dyrektora Departamentu Finansów MRiRW i Katarzyny Średniackiej, które omówiły nowe projekty dotyczące pomocy przy wystąpieniu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (w tym roku suszy), Justyny Matys, dyrektora Departamentu Gospodarki Ziemią, która w swojej wypowiedzi dała nadzieję zgromadzonym, że nowy minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski jest zwolennikiem dzierżawy jako jednej z korzystniejszych form gospodarowania ziemią rolną w Polsce i popiera towarowe gospodarstwa rolne. Piotr Jadźwiński z centrali KOWR omówił przedłużanie umów, doprecyzowując zasady składania wniosków dzierżawnych. Dyrektor OT KOWR w Łodzi Janusz Ciesielski odczytał list dyrektora generalnego KOWR Piotra Serafina skierowany do członków Federacji,a także omówił działania KOWR w woj. łódzkim. Dyrektorzy Przedstawicielstwa Unii Europejskiej w Polsce: Sebastian Rysz i Adam Poślednik zaprezentowali nowe wieloletnie ramy finansowe w UE na lata 2021-2027 i zmienione zasady reformy WPR (nie będzie zazieleniania). Wystąpili także sponsorzy Federacji: Artur Markowski, dyrektor z ING Banku Śląskiego, który podziękował Federacji za współpracę, zaś przedstawiciele firm BAYER i ADOB przedstawili ofertę nowych produktów dla rolnictwa. Wystąpili i podziękowali za zaproszenie na zjazd: Franciszek Nowak, prezes Polskiego Towarzystwa Rolniczego, Jacek Staciwa, prezes Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych i  Emmanuelle Mikosz z ELO.

10 lipca senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych. Ustawa zmienia organ upoważniony do wymierzania kar pieniężnych z tytułu nieprzekazania przez podmioty skupujące mleko do dyrektorów oddziałów terenowych KOWR informacji miesięcznych dotyczących ilości skupionego mleka z dyrektorów oddziałów terenowych ARiMR na dyrektorów oddziałów terenowych KOWR. Ustawę przedstawił Rafał Romanowski, podsekretarz stanu w MRiRW.

9 lipca porządkiem posiedzenia senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi była sytuacja kryzysowa w związku z wystąpieniem suszy na terenie kraju i działania rządu w zakresie pomocy dla gospodarstw dotkniętych klęską. Informację na ten temat przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rafał Romanowski. Według danych IUNiG w Puławach, stwierdzono wystąpienie suszy rolniczej na terenie całej Polski. Dotknęła ona upraw zbóż jarych, ozimych, rzepaku, kukurydzy, upraw krzewów owocowych, truskawek, drzew owocowych, a także warzyw gruntowych. Najgorsze skutki suszy odnotowano na terenie województw: wielkopolskiego, podlaskiego, lubelskiego, pomorskiego, mazowieckiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Rolnicy poszkodowani w wyniku wystąpienia suszy mogą ubiegać się o: 1) kredyty preferencyjne na wznowienie produkcji, 2) udzielenie pomocy przez KRUS na wniosek rolnika w opłacaniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne, 3) odroczenie i rozłożenie na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu WRS oraz 4) ulg w opłatach czynszu lub umorzenia raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy. Po zakończeniu prac powołanych przez wojewodów komisji szacujących szkody, zostaną uruchomione wypłaty poszkodowanym rolnikom. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

Z ŻYCIA FEDERACJI, 9-11 LIPCA

28 czerwca w Opolu odbył się zjazd Opolskiego Związku Producentów Rolnych, w trakcie którego wybrano nowy, 4-osobowy zarząd związku. Prezesem organizacji na kolejną, 2-letnią kadencję został wybrany Mariusz Olejnik. Poza tym omawiano nurtujące problemy rolników, a także wybrano delegatów na zjazd Federacji.

27 czerwca w Szczecinie odbyło się spotkanie Federacji reprezentowanej przez: Leszka Derezińskiego, Feliksa Skotnickiego oraz Kazimierza Stoltmana z  Julianem Sierpińskim, prezesem Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. Kluczowym tematem rozmów były problemy zachodniopomorskiego rolnictwa, a także właściwego  zagospodarowania ziemi Skarbu Państwa w tym regionie.

27 czerwca odbyły się dwa posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pierwsze posiedzenie dotyczyło informacji resortu rolnictwa nt. sytuacji kadrowo-finansowej w inspekcjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywności w kontekście realizacji zadań na rzecz  rolnictwa, konsumentów i wymiany handlowej. Na kolejnym posiedzeniu minister Jan Krzysztof Ardanowski przedstawił informację o rozwiązaniach pomocowych dla gospodarstw dotkniętych suszą. W posiedzeniach uczestniczyła Barbara Jaworska.

26 czerwca senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi obradowała dwa razy. Porządkiem obrad pierwszego posiedzenia była kondycja Polskiej Spółki Cukrowej i informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat sytuacji na rynku cukru i działań rządu w zakresie stabilizacji rynku. Na kolejnym posiedzeniu komisja rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw. Ustawa  (druk senacki 872) modyfikuje obecny model szacowania szkód łowieckich, poprzez przekazanie wojewódzkim ośrodkom doradztwa rolniczego zadań dotychczas przypisanych gminom i ich jednostkom pomocniczym. W posiedzeniach uczestniczyła Barbara Jaworska.

22 czerwca w gmachu resortu rolnictwa odbyła się pierwsza Rada Dialogu Społecznego w Rolnictwie z udziałem nowego ministra ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Porządkiem obrad była m.in.: dyskusja na temat aktualnej sytuacji w polskim rolnictwie wraz z omówieniem propozycji zmian aktów pranych dotyczących: ustawy o zmianie niektórych  dotyczących w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników, o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne, o znakowaniu produktów wytworzonych bez GMO. Kolejnym punktem była informacja ministra na temat propozycji stanowiska rządu w zakresie WPR na lata 2021-2027 oraz Wieloletnich Ram Finansowych. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, który jest członkiem rady z ramienia Federacji ZPDiWR.

21 czerwca  w Prusicach koło Trzebnicy odbył się XXXI Letni Zjazd Dolnośląskiego Związku Dzierżawców i Właścicieli Nieruchomości Rolnych. Tematami wiodącymi były: rozwój obszarów wiejskich i rolnictwa dolnośląskiego do 2030 roku, zagadnienia z zakresu działalności KOWR, ze szczególnym uwzględnieniem zasad obrotu ziemią i sposobu przedłużania umów dzierżawy, analiza rynków produktów rolnych w 2018 roku.

22 czerwca odbyła się pierwsza konferencja prasowa ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Głównym tematem była susza i jej skutki. W konferencji  uczestniczył prezes Leszek Dereziński oraz Barbara Jaworska.

Z ŻYCIA FEDERACJI, 22-28 CZERWCA

13 czerwca sejmowe komisje Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyły poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2575). W posiedzeniu uczestniczył minister środowiska - Henryk Kowalczyk. Federację reprezentowała Barbara Jaworska.

13 czerwca na kolejnym posiedzeniu komisja rozpatrzyła i zaopiniowała dla Komisji Finansów Publicznych Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. Po wysłuchaniu przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz stanowiska NIK Komisja Sejmowa RiRW pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu państwa. Upoważniono posła Jerzego Małeckiego (PiS), który zaprezentował powyższe stanowisko na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych. W posiedzeniu uczestniczyli: sekretarz stanu w MRiRW - Jacek Bogucki i zastępca prezesa ARiMR Krzysztof Szymborski.
Tematem kolejnego posiedzenia komisji było kontynuowanie pierwszego czytania poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (druk 1716). Projekt ma na celu umożliwienie rolnikom sprzedaży swoich produktów na rzecz osób prawnych, fizycznych, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą m.in.: do sklepów, stołówek i restauracji. Po przeprowadzonej dyskusji Komisja przyjęła wniosek o odrzucenie ww. projektu ustawy. W posiedzeniu uczestniczyli: sekretarz stanu w MRiRW - Zbigniew Babalski oraz zastępca głównego inspektora sanitarnego - Grzegorz Hudzik. W posiedzeniach uczestniczyła Barbara Jaworska.

13 czerwca porządkiem obrad sejmowej komisji rolnictwa było pierwsze czytanie i rozpatrzenie projektu ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (druk 2547), który przedstawił sekretarz stanu w resorcie rolnictwa - Jacek Bogucki. Projekt ma na celu zniesienie obowiązującego w przepisach podziału kompetencji pomiędzy Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie przekazywanych przez podmioty skupujące mleko miesięcznych informacji o ilości skupionego mleka. W projekcie zmienia się organ upoważniony do wymierzania kar pieniężnych z tytułu nie przekazania przez podmioty skupiające mleko do dyrektorów oddziałów terenowych KOWR miesięcznych informacji dotyczących ilości skupionego mleka - z dyrektora oddziału regionalnego ARiMR na dyrektora oddziału terenowego KOWR. Komisja przyjęła sprawozdanie w brzmieniu przedłożenia. Posłem sprawozdawcą został Kazimierz Gwiazdowski (PiS).

12 czerwca  w Warszawie odbyło się seminarium z udziałem Jerzego Plewy, dyrektora generalnego w Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Komisji Europejskiej. Plewa przedstawił prezentację dotyczącą propozycji legislacyjnych KE dla WPR na lata 2021-2027. Celem seminarium było zaznajomienie z propozycjami Komisji Europejskiej w zakresie kształtowania WPR po 2020 roku. W seminarium uczestniczyli: Mariusz Olejnik, wiceprezes zarządu Federacji oraz Barbara Jaworska.

Z ŻYCIA FEDERACJI, 12-13 CZERWCA

8 czerwca Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o. zorganizowała Dni Pola Nagradowice. W programie wydarzenia znalazły się ciekawe wykłady, m.in. na temat: systemu rejestracji odmian roślin rolniczych w Polsce, aktualnego stanu realizacji Białkowego Programu Wieloletniego, rynku roślin strączkowych. Poletka demonstracyjne odmian roślin zbożowych i bobowatych - to obok wykładów praktyczna część spotkania. W wydarzeniu uczestniczył prezes Leszek Dereziński.

7 czerwca w warszawskiej siedzibie Federacji odbyło się posiedzenie zarządu, prezesów związków regionalnych i komisji rewizyjnej, którego celem było omówienie spraw organizacyjnych. Między innymi rozpatrzono i ustosunkowano się do  sprawozdania rzeczowego i finansowego zarządu za 2017 r., a także podjęto ważne uchwały, które przyspieszą prace organizacji w przyszłości. Wyznaczono datę i miejsce zjazdu Federacji (11 lipca w Ozorkowie, woj. łódzkie), a także nakreślono plan działań w celu jego przygotowania.

6 czerwca sejmowa komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła informację NIK o wynikach kontroli na temat funkcjonowania spółek hodowli roślin o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Informację przedstawili: wiceprezes NIK - Ewa Polkowska oraz dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rolnictwa i Rozwoju Wsi NIK - Waldemar Wojnicz. Na kolejnym posiedzeniu komisja rozpatrzyła informację ministrów infrastruktury oraz rolnictwa na temat odszkodowań dla rolników za nieruchomości przejęte z mocy prawa. Z informacji przekazanych Ministerstwu Infrastruktury przez Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad wynika, że średnie ceny gruntów rolnych przejmowanych pod drogi krajowe w województwach są zróżnicowane i kształtują się na poziomie od 10 do 40 tys. za hektar. Wartość gruntu rolnego na potrzeby ustalenia odszkodowania z nieruchomości przejętych na cele realizacji inwestycji drogowych określają rzeczoznawcy majątkowi. W dyskusji podawane były przykłady nierzetelnych wycen, przewlekłego postępowania administracyjnego, krzywdzącego traktowania rolników, a także kwestii gwarantowanych konstytucyjnie  słusznych odszkodowań. Przedstawiano przykłady  wyceny budynków - głównie budynków inwentarskich i zaniżone zazwyczaj  odszkodowania za takie obiekty. Uzyskane pieniądze z wycen  nie pozwalają na odbudowę potencjału gospodarstwa czy odnowienie produkcji w innym miejscu. W posiedzeniach wzięła udział Barbara Jaworska.

5 czerwca na kolejnym posiedzeniu, komisja rolnictwa rozpatrzyła informację MRiRW na temat produkcji żywności jako szansy polskiego rolnictwa, innowacyjnych rynków rolnych dla zrównoważonego rolnictwa oraz procesów koncentracji w przemyśle rolno-spożywczym w Polsce i na świecie. Informację przedstawił Jacek Bogucki, sekretarz stanu w MRiRW. Na tym samym posiedzeniu komisja rozpatrzyła informację resortu rolnictwa na temat programu zainicjowanego przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu pt. "Dolny Śląsk, Zielona Dolina Żywności i Zdrowia". Założeniem programu jest powiązanie przyszłości Dolnego Śląska - przy współpracy środowisk naukowych i przedsiębiorstw związanych  z rozwojem sektora rolno-spożywczego. Dobre warunki do produkcji rolniczej w tym regionie wykorzystane są w niewielkim stopniu. Program ma zmienić tę sytuację i polepszyć jakość życia społeczeństwa w tym regionie. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski.

5 czerwca w porządku obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi znalazła się prezentacja sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego "Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej", którą przedstawiał Janusz Wojciechowski, członek ETO. Z raportu wynika między innymi, że cele WPR powinny być spójne z celami innych polityk unijnych i winny przedstawiać jasną wizję rozwoju rolnictwa na dalszy okres, przynajmniej do 2050 roku. W posiedzeniu uczestniczyli: Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji i Barbara Jaworska z biura Federacji.

Z ŻYCIA FEDERACJI, 5-8 CZERWCA

29 maja w Warszawskim Domu Technika NOT odbył się Sprawozdawczy Zjazd Delegatów Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego, w którym wziął udział jako delegat prezes Leszek Dereziński. Oprócz spraw organizacyjnych związanych ze zjazdem dyskutowano o bardzo złej sytuacji na rynku cukru i w sektorze buraka cukrowego, którego powodem jest zniesienie systemu kwotowania, a w konsekwencji spadek cen.

28 maja w siedzibie Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku (woj. lubuskie) odbyło się  posiedzenie pięciu związków należących Federacji. Porządkiem obrad były m.in. informacja o działalności tych związków, w tym współpraca z KOWR i organizacjami rolniczym, informacja o porozumieniu ponadregionalnym podpisanym w Brodach, a także podsumowanie działalności zarządu Federacji za okres czerwiec 2017 r. - kwiecień 2018 r., a także dyskusja nad planem działania Federacji w najbliższym czasie. W posiedzeniu wzięli udział prezesi: Zygmunt Jodko, Mariusz Olejnik, Romuald Jankowski, Hubert Kulesza, Waldemar Dobrowolski oraz Władysław Butor.

28 maja w siedzibie Związku Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Bydgoszczy odbyło się posiedzenie związku. Omawiano sprawy organizacyjne związku, problemy, w tym członkostwo związku w Klubie Biznesu Polska-Ukraina, posiedzenia Zespołu Doradczego ds. Wsi i Rolnictwa, spotkanie członków prezydium Sejmiku Gospodarczego oraz spotkanie z senatorem Józefem Łyczakiem. Ustalono także plan prac dotyczący V edycji Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu oraz 25-lecia Związku w Bydgoszczy. W spotkaniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

24 maja Związek Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego i spółka Bactotech zorganizowały w Minikowie konferencję "Mikrobiologia w rolnictwie".  Omówiono m.in. rolę drobnoustrojów w prawidłowym funkcjonowaniu gleby, preparaty użyźniające glebę, mapowanie pól, ekonomiczne prowadzenie gospodarstwa rolnego zgodnie z naturą, mapowanie pól z powietrza, a także wpływ mikroorganizmów na rozwój i plonowanie roślin. W konferencji uczestniczyli Roman Wiatrowski i Leszek Dereziński.

23 maja w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Kształtowania Ustroju Rolnego Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie. W porządku obrad były: informacja o pracy zespołu za 2-letni okres pracy które przedstawił Leszek Dereziński, następnie odbyły się wybory przewodniczącego zespołu. Na zaproszenie przewodniczącego zespołu przybyli: wiceminister rolnictwa Zbigniew Babalski, Zbigniew Abramowicz zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Ziemią MRiRW i Waldemar Micek reprezentujący KOWR. Minister Babalski przedstawił plany przeprowadzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o ukur, zaznaczając, że w drugiej połowie 2018 roku ustawa powinna znaleźć się na biurku prezydenta Dudy. Poinformował także, że trwają bardzo zaawansowane prace dotyczące tzw. konstytucji dla wsi, która będzie całościowo ujmować problemy rolników i obszarów wiejskich. W przeprowadzonych tajnych wyborach nowym przewodniczącym na kolejne 2 lata został Franciszek Nowak, prezes Polskiego Towarzystwa Rolniczego.

21 maja z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości i Święta Ludowego w gmachu resortu rolnictwa odbyły się uroczystości wraz z odsłonięciem tablicy pamiątkowej pt. "Niepodległa RP w hołdzie polskim rolnikom" w asyście pocztów sztandarowych szkół i organizacji rolniczych.

Z ŻYCIA FEDERACJI,21-29 MAJA,

20 maja Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego i burmistrz Kłodawy zorganizowali XII Krajowe Święto Kwitnącego Rzepaku. Uroczystość rozpoczęła się wyjazdem na poletka, a następnie w siedzibie gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie rozpoczęło się seminarium nt. nasion oleistych jarych, a zwłaszcza rzepaku. Omawiane były m.in. tematy: efektywność energetyczna, wartość przedplonowa, masa makro i mikroskładników w resztkach pożniwnych oraz plon pszenicy ozimej uprawianej po przedplonach oleistych. W wydarzeniu uczestniczyli: Leszek Dereziński i Roman Wiatrowski.

18 maja w gmachu MRiRW obradował Zespół ds. Produktów Pochodzenia Roślinnego pod przewodnictwem Wojciecha Mojzesowicza. Tematami omawianymi były: informacja KOWR na temat skupu zbóż i nasion roślin oleistych w sezonie 2017-2018 r., omówienie projektu rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu oraz informacje na temat nowych zasad korzystania z wody do produkcji szkółkarskiej. W posiedzeniu uczestniczył prezes Leszek Dereziński.

17-19 maja w Wiedniu miało miejsce seminarium organizacji COPA-GEOPA pod patronatem Komisji Europejskiej we współpracy z organizacją EFFAT. Tematem przewodnim były koszty pracy. Eksperci na podstawie wypełnionych przez poszczególne państwa kwestionariuszy dokonywali analizy porównawczej. Problem braku siły roboczej w rolnictwie jest coraz bardziej zauważalny. Wzrastające koszty zatrudnienia powodują w wielu państwach brak opłacalności w całości zbiorów. W większości krajów regulacje dot. kosztów pracy oderwane są od rentowności pracodawców. W trakcie debaty Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji apelował, aby COPA-GEOPA walczyła o zwiększenie dopłat bezpośrednich, a co najmniej o ich utrzymanie na dotychczasowym poziomie.

11 maja w gmachu resortu rolnictwa odbyło się posiedzenie Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie pierwszej kadencji. Było to kolejne spotkanie przedstawicieli organizacji rolniczych wchodzących w skład rady z kierownictwem MRiRW. Rada została powołana w kwietniu 2016 roku. W jej skład weszli przedstawiciele 103 organizacji rolniczych (organizacje branżowe, związki zawodowe, organizacje producentów żywności, przetwórców i handlu). Ze względu na upływ kadencji przewodniczącego, wybrano nowego. Szefową Rady została Agnieszka Maliszewska, dyrektor Polskiej Izby Mleka. Spotkanie było burzliwe i trwało kilka godzin. Podczas dwuletniej kadencji rada odbyła 10 spotkań, kilkanaście razy spotykały się także zespoły eksperckie. W posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji, a jednocześnie przewodniczący Zespołu ds. KUR.

Z ŻYCIA FEDERACJI, 11-20 MAJA,

9 maja w gmachu resortu rolnictwa miała miejsce prezentacja firmy Paratechnica Biuro Rzeczoznawców nt.  kompleksowego systemu likwidacji szkód łowieckich. Program, który został uczestnikom spotkania przedstawiony odnosił się do 2008 r. (a więc nijak nie uwzględniał zmian znowelizowanej niedawno ustawy). Przedstawiciele ministerstwa środowiska, PZŁ, leśnicy i organizacje rolnicze, w tym Federacja i KRIR  negatywnie ocenili przedstawiony drogi w obsłudze  program komputerowy (25 mln zł rocznie). Sugerowano, by znowelizowane niedawno Prawo łowieckie w zakresie likwidacji szkód łowieckich od nowa  znowelizować. W związku z tym, że sołtysi nie chcą wyliczać szkód, a leśnicy nie mogą sobie poradzić ze szkoleniami (dano im na tę czynność 20 dni) powstał całkowity paraliż. W posiedzeniu uczestniczyli: Tadeusz Mochalski, członek rady Federacji i Barbara Jaworska.

9 maja w siedzibie PGR Bródno odbyło się posiedzenie członków Związku Pracodawców Rolnych w Warszawie. W trakcie posiedzenia prezes Waldemar Rolewski omówił aktualne problemy Federacji, a w szczególności te dotyczące prac nad uwagami do projektu ustawy o ukur i nowelizacji ustawy o nieruchomościach rolnych. Odniósł się także do spotkania kierownictwa MRiRW i KOWR z członkami Federacji, które miało miejsce 25 kwietnia w gmachu resortu rolnictwa, a także do działalności Federacji na forum europejskim w organizacji COPA-GEOPA. Członkowie warszawskiego związku przedstawiali swoje problemy związane z prowadzeniem gospodarstw.

8-9 maja w Poznaniu odbyły się Międzynarodowe Targi Polagra Food 2018. Promowane były produkty najwyższej jakości, które posiadają certyfikaty jakości, w tym znak ministerialnego programu Poznaj Dobrą Żywność.

8 maja odbyło się drugie posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którego porządkiem obrad była informacja ARiMR o bieżącej działalności, realizacja płatności bezpośrednich i PROW na lata 2014-2020, w tym działania: inwestycyjne i premiowe, obszarowe oraz realizacja mechanizmów rynkowych przejętych przez ARiMR 1 września 2017 r. (utworzenie KOWR). W ramach realizacji pomocy dla rolnictwa oraz obszarów wiejskich w latach 1994-2018, ARiMR wypłaciła beneficjentom 304,7 mld zł. Blisko 52 proc. środków przeznaczono na system wsparcia bezpośredniego, pomoc krajowa stanowiła 7,45 wydatków. Od 1 grudnia 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. w ramach płatności bezpośrednich agencja wypłaciła 12,5 mld zł, co stanowi blisko 84 proc. dostępnych środków. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji i Barbara Jaworska.

8 maja porządkiem obrad senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi była informacja nt. działań w zakresie pozyskiwania alternatywnych źródeł białka zamiast  białka soi genetycznie modyfikowanej w żywieniu zwierząt. Temat omówił Zbigniew Babalski, sekretarz stanu w MRiRW. Na 1 stycznia 2019 r. przewidziano termin wejścia w życie zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu pasz GMO. W związku z tym konieczne stało się znalezienie zastępczych, wysokobiałkowych materiałów paszowych, porównywalnych pod względem ekonomicznym i jakościowym z paszami sojowymi GMO. W posiedzeniu uczestniczyli pracownicy KOWR i NIK. Federację reprezentowała Barbara Jaworska.

7 maja minister Krzysztof Jurgiel i Jerzy Wierzbicki, prezes zarządu Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego, zaprosili na konferencję prasową nt. Strategii rozwoju sektora wołowiny i działania resortu na rynku warzyw. Wyniki prac nad tym dokumentem, opracowanym przez Radę Sektora Wołowiny zostały przedstawione wcześniej, tj. 27 kwietnia br. podczas spotkania z ministrem Jurgielem. Strategia Polska Wołowina 2022 przewiduje cztery działania: 1) trwały i zrównoważony rozwój sektora wołowiny; 2) wzrost rentowności łańcucha dostaw wołowiny kulinarnej i sprawiedliwy podział zysków w łańcuchu produkcyjnym; 3) innowacyjny oraz inteligentny rozwój branży i 4) integrację łańcucha wartości w duchu przejrzystości i dzielenia wspólnych wartości oraz celów. Radę Sektora Wołowiny tworzy sześć organizacji branżowych - sygnatariuszy porozumienia: Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego; Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego; Federacja Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych; Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego; Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskich i Związek Polskie Mięso. Prezesi: Zygmunt Jodko i Waldemar Dobrowolski reprezentujący Federację pracują w Radzie Sektora Wołowiny od 2016 r. W konferencji prasowej uczestniczyła Barbara Jaworska z biura Federacji.

7 maja w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się posiedzenie Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie. Porządkiem obrad było: przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia, informacja przewodniczących zespołów z prac w pierwszej kadencji, dyskusja nad regulaminem rady i przygotowanie ewentualnej rekomendacji do zmian. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji, a jednocześnie przewodniczący Zespołu ds. Kształtowania Ustroju Rolnego Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie.

Z ŻYCIA FEDERACJI,7-9 MAJA

27 kwietnia w resorcie rolnictwa odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady Sektora Wołowiny z ministrem rolnictwa w celu zaprezentowania wyników prac nad dokumentem strategii rozwoju sektora wołowiny opracowanego przez branżowe organizacje rolnicze i przetwórców mięsa wołowego. W spotkaniu wziął udział Waldemar Dobrowolski, członek zarządu Federacji.

25 kwietnia w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie ministra Krzysztofa Jurgiela z przedstawicielami Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Gośćmi zaproszonymi byli także: Witold Strobel, dyrektor generalny KOWR, Zbigniew Abramowicz, zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Ziemią MRiRW oraz Joanna Czapla, dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich MRiRW. Głównym tematem spotkania był projekt ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i nowelizacja ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Omawianym tematami były także  dopłaty bezpośrednie, w tym zazielenianie, przyszłość biogazowni rolniczych w Polsce, program rozwoju roślin bobowatych (zastąpienie soi)  i wykorzystanie surowców białkowych pochodzenia rodzimego w paszach dla zwierząt.

22 kwietnia Feliks Skotnicki, prezes Związku Pracodawców Rolnych w Szczecinie uczestniczył w konferencji poświęconej gospodarowaniu ziemią SP i projektowi ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Konferencja odbyła się w Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczej w Barzkowicach. Prezentacji tematu dokonał Krzysztof Ardanowski, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wystąpienia prezesa Skotnickiego i prezesów spółek: Mieczysława Pietrzyka (ROLMIX Sp. z o.o.) i Stanisława Kaśkiewicza (AGROWAR Sp. z o.o.), którzy ze względów ekonomicznych nie oddali 30 proc. dzierżawionej ziemi w myśl ustawy z 16.09.2011 r. przybliżyły temat prowadzącemu. Podkreślano przede wszystkim problem ludzi, którzy tracą pracę bez szans na zatrudnienie gdziekolwiek indziej. Poseł Ardanowski zobowiązał się do włączenia swojej wiedzy i doświadczenia przy pracach nad projektem ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w Sejmie.

20 kwietnia Stowarzyszenie Polski Klub ROLNIK - FARMER ROKU zorganizował Konferencję nt. "Gospodarka ziemią". Odbyła się ona w Ciechocinku w Centrum Konferencyjnym. W trakcie konferencji poruszano m.in. sprawy kształtowania się cen ziemi rolnej w Polsce od 2015 do 2017 r. Według danych z 2017 r. najwięcej za ziemię Skarbu Państwa trzeba było zapłacić w woj. śląskim, łódzkim, wielkopolskim i kujawsko-pomorskim. Najtańsza ziemia znajduje się na Podkarpaciu i woj. świętokrzyskim. Jednoznacznie podkreślono, że dzierżawa jest priorytetową formą gospodarowania. W 2016 r. wyniosła ona ponad 59 tys. ha. Podkreślono, że w październiku 2017 r. Komisja Europejska opublikowała istotny dla rynku ziemi rolniczej komunikat. Zamieściła w nim informację mającą ułatwić państwom członkowskim ochronę przed spekulacją cenową i koncentracją własności. Przywilej pierwokupu przyznać można rolnikom dzierżawiącym grunty rolne, sąsiadom, współwłaścicielom gruntów oraz Skarbowi Państwa. W konferencji uczestniczył prezes Leszek Dereziński.

Z ŻYCIA FEDERACJI, 20-27 KWIETNIA

17 kwietnia w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim, z inicjatywy Feliksa Skotnickiego, prezesa Związku Producentów Rolnych w Szczecinie odbyło się spotkanie trzech podmiotów prawnych: AGROWAR, Spółdzielczego Gospodarstwa Rolnego Baszewice i AGROSTAR, którym w 2018 r. kończą się umowy dzierżawy, a nie wyłączyli 30 proc. dzierżawionych gruntów w myśl ustawy z 2011 r. Wojewoda ze zrozumieniem przyjął argumentację szczecińskiego związku, wysłuchał także dzierżawców, którzy nie zastosowali się do obowiązującego prawa. Ze swojej strony zobowiązał się przesłać do ministra Krzysztofa Jurgiela informację o konieczności umożliwienia zagospodarowania ogromnych areałów użytków rolnych. Zwrócił uwagę na fakt, że kilkaset osób zostanie pozbawionych pracy. W spotkaniu uczestniczyli: Jan Białkowski, dyrektor OT KOWR w Szczecinie, Barbara Wójcik, dyrektor Wydziału Rolnictwa Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Grzegorz Brochocki, wójt gminy Dolice.

12 kwietnia sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysłuchała informacji ministrów: gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej oraz rolnictwa i rozwoju wsi na temat pomocy dla rolników zobowiązanych nową ustawą Prawo wodne do dodatkowych inwestycji w zakresie ochrony środowiska. W wyniku orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE podjęto decyzję o zmianie sposobu realizacji dyrektywy azotanowej w Polsce, polegającej na rezygnacji  z wyznaczania obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia związku azotu ze źródeł rolniczych (OSN) i przyjęciu na obszarze całego kraju jednego programu działań. W związku z tym w ustawie z 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne wprowadzono stosowne przepisy nakładające obowiązek opracowania i wdrożenia na terenie całego kraju programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych. Program działań przewiduje realizację inwestycji w zakresie budowy urządzeń do przechowywania nawozów naturalnych, wykonania bilansu azotu i planu nawożenia w przypadku dużych gospodarstw rolnych. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Ryszard Zarudzki poinformował, że ww. program jest na końcowym etapie prac legislacyjnych. 4 kwietnia br. został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

11 kwietnia sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła informację resortu rolnictwa na temat potrzeb i kierunków zmian ustawy o izbach rolniczych. Informację przedstawił podsekretarz stanu w MRiRW - Rafał Romanowski. Przekazał, że  wprowadzenie zmian w ustawie o izbach rolniczych ma na celu wzrost zainteresowania działalnością samorządu rolniczego oraz wzmocnienie jego roli jako reprezentanta rolników, a także poprawę jego wizerunku. Propozycja zmian w ustawie dotyczy: 1) odstąpienia od przeprowadzanych wyborów w okręgach, gdzie liczba kandydatów równa jest liczbie mandatów; 2) umożliwienia izbom rolniczym świadczenia odpłatnych usług dla rolników w zakresie doradztwa. Uczestniczący w posiedzeniu rolnicy i przedstawiciele organizacji rolniczych podkreślali, że obecne działania KRIR nie spełniają swojej roli, a agencje rolnicze wykazują opieszałą działalność na niekorzyść rolników. Powołana została podkomisja nadzwyczajna ds. zmiany ustawy o izbach rolniczych. Przewodniczącym podkomisji został Krzysztof Ardanowski (PiS). W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

10 kwietnia w Sejmie odbyła się debata nt. zagrożenia, jakie niosą fermy wielkoprzemysłowe dla środowiska naturalnego, zdrowia ludzi oraz dalszej egzystencji gospodarstw rodzinnych. Zarówno rząd w Polsce, jak i UE z jednej strony popierają wieś i gospodarstwa rodzinne, a z drugiej strony oddają wieś wielkim  korporacjom. Polski rolnik czeka od 5 do 7 lat, żeby zbudować lub rozbudować budynek inwentarski. Tymczasem fermy przemysłowe takich problemów nie mają. Przedstawiciel z koalicji społecznej "Stop Fermom" przekonywał, że ekspansja ferm pociąga za sobą skażenia środowiska i drastycznie obniża standard życia ludzi zamieszkujących tereny wiejskie. Wiele miejsca w wystąpieniach poświęcono niedoskonałościom przepisów prawa w zakresie lokowania ferm przemysłowych. Większy wpływ strony społecznej w procesie inwestycyjnym, opracowanie tzw. ustawy odorowej, limitów odległości ferm od zabudowań gospodarskich to podstawowe cele zmiany ustawy. W debacie zabrali głos przedstawiciele wielkoprzemysłowych ferm, twierdząc, że debata jest prowadzona w sposób jednostronny. Oddano głos rolnikom i organizacjom ekologicznym  - przeciwnikom wielkoprzemysłowych ferm. Zarówno Rajmund Paczkowski z zarządu Krajowej Rady Drobiarstwa jak i Włodzimierz Bartkowski - prezes Poldrobu przekonywali, że stawiane przez nich fermy drobiu jak i te, które zostaną postawione - to inwestycje oparte o najwyższe standardy światowe. Z ramienia Federacji w debacie uczestniczyła Barbara Jaworska.

Z ŻYCIA FEDERACJI, 10-17 KWIETNIA

9 kwietnia w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie Joachima Rukwieda, przewodniczącego Komitetu Rolniczych Organizacji Zawodowych (COPA), Krzysztofa Jurgiela, ministra rolnictwa i rozwoju wsi, z przedstawicielami polskich organizacji należących do COPA. Minister Jurgiel poruszył dwa istotne problemy. Pierwszy dotyczył kwestii konwergencji, czyli wyrównania płatności bezpośrednich dla wszystkich rolników Unii Europejskiej. Drugi zaś dotyczył wsparcia działań resortu rolnictwa w zakresie zwalczania afrykańskiego pomoru świń. Przewodniczący COPA Joachim Rukwied zgodził się z postulatami ministra Jurgiela, że tematy te powinny być priorytetem w budżecie UE. W konferencji prasowej uczestniczyła Barbara Jaworska z biura Federacji.

7 kwietnia w Ciechocinku w Centrum Konferencyjnym - Pałac Łazienki Halina Szymańska, szefowa Kancelarii  Prezydenta RP, powitała uczestników X Forum Rolników Pomorza i Kujaw. Podkreśliła wielki potencjał jakim dysponuje polska wieś, a zwłaszcza rolnictwo na Pomorzu i Kujawach, gdzie połowa dochodów województwa pochodzi z produkcji rolno-spożywczej. W Dworku Prezydenta RP w Ciechocinku uczestnicy Forum mogli także zobaczyć wystawę z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości - "Niepodległa. Ojcowie Niepodległości". W wydarzeniu wzięli udział parlamentarzyści: Jan Krzysztof Ardanowski wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Zbigniew Sosnowski, Paweł Szramka oraz senator Józef Łyczak. W forum uczestniczył prezes zarządu Leszek Dereziński.

5 kwietnia Polskie Towarzystwo Rolnicze w Brodach k. Poznania zorganizowało spotkanie, którego celem było podsumowanie i ocena sytuacji środowiska rolniczego na tle nowo tworzonego prawa - projektu zmiany ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Sprawy omawiane dotyczyły głównie  środowiska dzierżawców gospodarujących na gruntach Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Wypracowano zasady współpracy pomiędzy organizacjami i przedstawiono projekt nowych  procedur, które pozwolą na większą kontrolę decyzji dotyczących środowiska dzierżawców, jakie zapadają w resorcie rolnictwa. W spotkaniu wśród wielu zaproszonych organizacji rolniczych uczestniczył zarząd Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych: Leszek Dereziński, Mariusz Olejnik, Roman Jankowski, Zygmunt Jodko oraz Hubert Kulesza. Owocem spotkania było podpisanie przez uczestników spotkania projektu Ponadregionalnego Porozumienia Rolników.

Z ŻYCIA FEDERACJI, 5-9 KWIETNIA

27 marca we Wrześni odbyło się posiedzenie zarządu Federacji. Tematami spotkania były m.in. dalszy ciąg dyskusji dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, sprawy aktualne nurtujące dzierżawców i spotkanie z Franciszkiem Nowakiem, prezesem zarządu Polskiego Towarzystwa Rolniczego.

23-24 marca Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej po raz kolejny zorganizował Europejskie Forum Rolnicze. Wydarzenie to miało miejsce w Jasionce koło Rzeszowa. Głównym tematem obrad Forum była Wspólna Polityka Rolna po 2020 roku. Minister Krzysztof Jurgiel wraz z komisarzem ds. rolnictwa UE Philem Hoganem oraz ministrami rolnictwa Francji, Czech i Węgier dyskutował o możliwości wyrównania dopłat bezpośrednich dla rolników krajów unijnych. W maju tego roku Rada Unii Europejskiej podejmie decyzje odnośnie przyszłości WPR po 2020 r. Komisarz Hogan podkreślił, że Brexit będzie miał wpływ na unijny budżet, a tym samym na WPR. Wyraził opinię, że rolnicy muszą mieć zapewnione bezpieczeństwo finansowe, powinien także następować dalszy rozwój obszarów wiejskich. Minister Jurgiel podkreślał, że przy ustalaniu nowego unijnego budżetu powinna być brana pod uwagę konkurencyjność, bezpieczeństwo żywnościowe i jakość życia wiejskiego. Drugi dzień Forum to debaty związane z wyzwaniami i szansami stojącymi przed europejskim rolnictwem. Dyskutowano na temat nowych technologii, a także biogazie i azocie. Uczestniczący w panelu dyrektor generalny ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Komisji Europejskiej Jerzy Plewa podkreślił, że pieniądze na innowacje w rolnictwie nie są przypisane do krajów, a wysokość środków jakie otrzymuje dany kraj zależy od aktywności poszczególnych ośrodków badawczych.

22 marca w porządku obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi znalazła się informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli wykorzystywania antybiotyków w produkcji zwierzęcej w województwie lubuskim. Wyniki kontroli wskazały na powszechność stosowania antybiotyków w produkcji zwierzęcej, uzasadnioną względami leczniczymi. Stwierdzono także niewystarczający nadzór nad sprzedażą produktów pochodzenia zwierzęcego na targowiskach oraz niedostateczny nadzór weterynaryjny nad obrotem produktami pochodzenia zwierzęcego na targowiskach miejskich. W posiedzeniu uczestniczył sekretarz stanu w MRiRW - Zbigniew Babalski. Federację reprezentowała Barbara Jaworska.

21 marca sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła informację w sprawie rozprzestrzeniania się wirusa ASF. Informację przedstawił sekretarz stanu w MRiRW, pełnomocnik rządu ds. zwalczania ASF - Jacek Bogucki, który przekazał, że stwierdzono 790 przypadków ASF u dzików w czterech województwach (woj. podlaskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim i mazowieckim) oraz cztery ogniska ASF u świń. Aktualnie jest aktywnych siedem obszarów występowania choroby, przy czym pięć z nich znajduje się na terenie przygranicznym. Sytuacja ta spowodowała, że resort zdecydował się na postawienie płotu na wschodniej granicy kraju. ASF pojawił się także w Czechach i we Włoszech. Szczegółowo zostały omówione wymagania dotyczące zabezpieczenia gospodarstw, w których utrzymywane są świnie (rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 9 lutego 2018 r.) w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. W posiedzeniu uczestniczył Aleksander Dargiewicz z Krajowego Związku Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej, która jest członkiem Federacji.

Z ŻYCIA FEDERACJI, 21-27 marca