3 września Zarząd Federacji spotkał się z Dyrektorem Generalnym KOWR Grzegorzem Piętą i jego współpracownikami w celu omówienia tworzenia pilotażowych trzech Ośrodków Produkcji Rolnej na Wielkopolsce oraz problemów pięciu przedsiębiorstw z woj. dolnośląskiego. Przedstawiciele Federacji zwrócili uwagę na drastyczne zapisy w porozumieniach, które ww. gospodarstwa miały podpisać przed przystąpieniem do przetargu. Podkreślono, by przy kolejnym tworzeniu OPR uwzględnić założenia zgłoszone w piśmie z 30 marca br. tj. niewygaszanie i niezmniejszanie produkcji zwierzęcej i roślinnej, utrzymanie potencjału produkcyjnego, utrzymanie miejsc pracy, wykorzystanie poniesionych nakładów inwestycyjnych, utrzymanie więzi kooperacyjnych z innymi lokalnymi przedsiębiorcami i rolnikami, utrzymanie funkcji innowacyjno- rozwojowych realizowanych przez specjalistyczne gospodarstwa.

15 września Federacja podpisała wraz z wieloma innymi organizacjami rolniczymi wniosek o wysłuchanie publiczne ustawy o ochronie zwierząt skierowane do Wicemarszałka Sejmu.

15 września Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Bydgoszczy zorganizował pierwsze z cyklu spotkań (zwanych nieoficjalnie Obiadami z pracodawcami rolnymi), które ma na celu zacieśnianie współpracy ZPDiWR z instytucjami działającymi na rzecz sektora rolno‑spożywczego.

16 września w ramach prac Porozumienia Rolniczego w Ministerstwie Rolnictwa odbyło się kolejne spotkanie Zespołu ds. Stabilizacji i Wsparcia Rynku Mięsa Wołowego. Federację na spotkaniu reprezentował Waldemar Dobrowolski Członek Zarządu. Ze względu na napiętą sytuację związaną z wprowadzeniem w trybie bardzo pilnym pod obrady Sejmu projektu PiS Ustawy o ochronie zwierząt i wprowadzeniu dyscypliny klubowej w głosowaniu przyjęto stanowisko do tej ustawy. 34 organizacje tworzące Zespół jednoznacznie poparły sprzeciw wobec ustawy wyrażony w stanowisku i postanowiły przekazać je Prezesowi PiS.

20 września w Warszawie w Pałacu Prezydenckim odbyły się Dożynki Prezydenckie. Na spotkaniu Federację reprezentował Wiceprezes Zarządu Waldemar Rolewski. Prezydent zwrócił uwagę, że każdy z nas mógł się przekonać jak istotna jest praca rolnika, jak ważne jest jedno z najważniejszych bezpieczeństw – bezpieczeństwo żywnościowe. Podkreślił także, że kwestia dobrostanu zwierząt jest dla rolnika kwestią bytu, że jest to fundamentalna kwestia w gospodarstwie.

22 września w siedzibie KOWR odbyło się spotkanie mające na celu omówienie sytuacji kilku przedsiębiorstw rolnych z rejonu Dolnego Śląska. W spotkaniu uczestniczył Prezes Mariusz Olejnik. Notatka ze spotkania zostanie przekazana członkom Federacji.

23 września sześć organizacji należących do Rady Sektora Wołowiny, w tym Federacja, złożyły do Senatu stanowisko dotyczące projektu ustawy o ochronie zwierząt. Złożono wniosek dotyczący wykreślenia z projektu ustawy zapisu Art. 1 punkt 13 wraz z uzasadnieniem. We wniosku podkreślono, że ograniczenie uboju rytualnego na eksport zachwieje rynkiem wołowiny w Polsce.

24 września odbyło się posiedzenie Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w którym uczestniczył Pan Waldemar Rolewski Wiceprezes Zarządu i Pan Grzegorz Brodziak Członek Zarządu. Jedynym punktem porządku obrad było rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw. Nowelizację ustawy skrytykowali obecni na posiedzeniu komisji przedstawiciele hodowców zwierząt, organizacji rolniczych i organizacji zajmujących się opieką nad zwierzętami. Przedstawiciele branży mięsnej mówili o stratach, jakie poniosą z powodu zakazania uboju rytualnego na eksport. Mówili o likwidacji miejsc pracy, o stratach dla rolnictwa i budżetu.
Odmienne poglądy prezentowali przedstawiciele organizacji działających na rzecz ochrony zwierząt.

28 września odbyło się Walne Zebranie Lubuskiego Związku Rolników w Kalsku. W zebraniu oprócz członków Związku uczestniczyli zaproszeni przedstawiciele innych organizacji rolniczych i przedstawiciele agencji rządowych. Federację reprezentował Pan Hubert Kulesza Członek Zarządu.

29 września w Bydgoszczy odbyło się Walne Zebranie Członków Związku Pracodawców- Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Zebranie miało charakter sprawozdawczy. Ponadto odbyła się debata z udziałem zaproszonych gości na temat aktualnej sytuacji w sektorze rolno- spożywczym.

30 września w Sali Odczytowej Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie odbyło się spotkanie podsumowujące dotychczasowe prace platformy porozumienia rolniczego. Federację reprezentował na spotkaniu Pan Zygmunt Jodko Członek Zarządu. Podczas spotkania omówiono także oczekiwania środowiska rolniczego związane z nowym okresem programowania i finansowania w Unii Europejskiej, a także bieżące problemy polskiego rolnictwa. Dyskusję zdominował temat ustawy o ochronie zwierząt. Organizacje podpisały Deklarację Współdziałania dla Dobra Rolnictwa i Polskiej Wsi.