W dniach 3-4 marca 2021 r. odbył się 7 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu Online. Podczas Kongresu odbyło się 5 paneli dyskusyjnych, w których wzięli udział najlepsi w swojej dziedzinie praktycy. Organizatorami kongresu byli: Związek Pracodawców- Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Bydgoszczy, Federacja Związków Pracodawców- Dzierżawców i Właścicieli Rolnych oraz European Landowners’ Organization. Federację na Kongresie reprezentował Prezes Mariusz Olejnik i członek Zarządu Grzegorz Brodziak.

3 marca zostało przesłane stanowisko 7 największych organizacji reprezentujących krajowych hodowców do projektu Planu Strategicznego WPR na lata 2021- 2027 (w tym przez Federację) do 100 senatorów, 460 posłów oraz kilkudziesięciu dziennikarzy. Założona została także strona internetowa www.hodowcyrazem.pl i media społecznościowe.

6 marca odbyło się spotkanie przedstawicieli hodowców z naukowcami z SGGW. Rozpoczęto rozmowy o możliwości nawiązania stałej współpracy nauki z branżą produkcji zwierzęcej w ramach „obrony zdrowego rozsądku” dotyczącego dobrostanu zwierząt, konsumpcji produktów pochodzenia zwierzęcego oraz wsparcia branży argumentacją naukową. W spotkaniu uczestniczył dr Waldemar Rolewski Wiceprezes Zarządu i Grzegorz Brodziak Członek Zarządu.

18 marca Federacja Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w piśmie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy poparła postulaty Instytutu Ochrony Roślin – PIB i wnioski przekazane Panu Ministrowi przez Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych po 61 sesji naukowej IOR-PIB mające na celu ułatwienie produkcji roślinnej w kraju.

18 marca 2021 r. FZPDiWR w związku z trwającymi pracami nad projektem Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej zwróciła się do Dyrektora Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z prośbą o włączenie proponowanych przez Federację rozwiązań do analizy w ramach zapisów przygotowywanych przez Instytut.

18 marca połączone senackie komisje środowiska i rolnictwa rozpatrywały projekt nowelizacji Prawa łowieckiego wydłużającej czas, w którym samorządy mają podjąć uchwały ws. podziału województw na obwody łowieckie. Inicjatywę w tej sprawie podjęli posłowie. Ostatecznie komisje zdecydowały, by poprzeć ustawę bez poprawek. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego obwody łowieckie mają pokrywać się z obszarami województw. Nowela stanowi, że sejmiki województw na podjęcie takich uchwał będą miały czas do końca 2021 roku. Obecnie datą graniczną jest 31 marca 2021 r. W posiedzeniu zdalnie uczestniczył członek Zarządu Federacji Hubert Kulesza.

19 marca na zaproszenie Dyrektora Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej dr Waldemar Rolewski Wiceprezes Zarządu Federacji uczestniczył w seminarium on-line na temat: „Zielony Ład – w kierunku rolnictwa ekologicznego, czy ekologizacji rolnictwa?”. Referat wygłosili prof. dr hab. Wojciech Ziętara i mgr Zofia Mirkowska. Gospodarstwo ekologiczne to zrównoważona produkcja roślinna i zwierzęca. W praktyce produkuje się głównie zboża (38%), rośliny pastewne, warzywa. Wiele gospodarstw prowadzi tą działalność dla dopłat, a nie dla rynkowej sprzedaży. W dyskusji podkreślono, że gospodarstwa ekologiczne pełnią funkcję krajobrazowo- klimatyczne. Wymagają ponadprzeciętnej wiedzy i dużych zasobów ziemi. Rolnictwo przyszłości to rolnictwo precyzyjne i zintegrowane, przyjazne środowisku. Aktualnie rolnictwo ekologiczne jest rolnictwem niszowym w Polsce.

 

19 marca 2021 r. odbyło się kolejne e-spotkanie przedstawicieli związków branżowych skupiających producentów trzody chlewnej, bydła, drobiu i producentów mleka. Głównym tematem spotkania było podsumowanie inicjatywy wspólnego stanowiska dotyczącego projektu Planu Strategicznego WPR na lata  2021 – 2027. Organizacje wspólne stanowisko przekazały parlamentarzystom i mediom. Ukazało się wiele artykułów informujących o inicjatywie #hodowcyrazem. Powstała strona internetowa www.hodowcyrazem.pl oraz założono media społecznościowe FB i Twitter dla informowania o wspólnych inicjatywach.

19 marca odbyło się posiedzenie Członków Zarządu bydgoskiego ZPDiWR. Podczas spotkania w Pałacu w Kobylnikach została omówiona, skierowana do MRiRW, opinia pracodawców, właścicieli i dzierżawców rolnych do projektu Planu Strategicznego dla WPR. Członkowie Zarządu Związku omówili również wspólne stanowisko największych organizacji rolniczych w ramach akcji #HodowcyRazem, której pomysłodawcą jest FZPDiWR. Ponadto Zarząd Związku podkreślił, że należy chronić gospodarstwa wielkotowarowe, ponieważ odgrywają one znaczącą rolę w zaopatrywaniu kraju w produkty rolno-spożywcze, zapewniając bezpieczeństwo żywnościowe oraz pełnią funkcję integratora, przez co mniejsze gospodarstwa zyskują dostęp do wiedzy, technologii, kapitału i rynków zbytu. Kolejnym punktem programu było podsumowanie 7. edycji EKMA – łącznie podczas kongresu wystąpiło 41 osób w ramach 17 prelekcji i 5 debat (nagrania dostępne są na stronie www.kongresagrobiznesu.pl w zakładce prelekcje i debaty wideo), a transmisję wyświetliło ponad 1200 odbiorców. Członkowie Zarządu podjęli również decyzję o próbie stworzenia grupy zakupowej wśród członków, celem osiągnięcia większej siły przebicia podczas negocjacji warunków współpracy z towarzystwem ubezpieczeniowym oraz zakup ubezpieczeń upraw rolnych w znacznie korzystniejszych cenach.

23 marca odbyło się pierwsze Posiedzenie Zespołu roboczego ds. organizacji rynku i promocji produktów rolno-spożywczych opartych na krajowym białku. Jest to jeden z powołanych zespołów roboczych w ramach Zespołu ds. odbudowy niezależności paszowej i ograniczania GMO w ramach Porozumienia Rolniczego. W spotkaniu uczestniczył Prezes Mariusz Olejnik. W wyniku dyskusji ustalono, że konieczne jest wypracowanie stanowiska w zakresie utworzenia platformy magazynowo- informacyjnej, omówienie i opracowanie możliwości tworzenia ceny referencyjnej, jak i analiza konieczności wprowadzenia narodowego celu wskaźnikowego dla roślin białkowych. Ww. propozycje zadeklarowali przygotować m.in. Pan Mariusz Olejnik, Pan Krzysztof Ulas i Rafał Banasiak. Przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pani Małgorzata Woźniak poprosiła o przygotowanie propozycji i przyjęcie przez Zespół do końca miesiąca kwietnia.

23 marca odbyło się wspólne posiedzenie Senackiej Komisji Rolnictwa i Komisji Środowiska. Tematem spotkania była informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Przeciwdziałanie niedoborom wody w rolnictwie” oraz prezentacja „Lokalne Partnerstwa ds. Wody jako forma przeciwdziałania niedoborom wody”. W posiedzeniu uczestniczył Wiceprezes Waldemar Rolewski.

25 marca odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu w formie wideokonferencji. Zatwierdzono protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu, omówiono bieżącą korespondencję, spotkania w których biorą udział członkowie Zarządu oraz sytuację finansową. Pozytywnie oceniono organizację 7 edycji Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu. Wysoką wartość miały i prelekcje i debaty, a zaproszone do nich osoby to wybitni specjaliści w swoich dziedzinach. W kolejnym punkcie omówiono współpracę Federacji z sześcioma organizacjami branży produkcji zwierzęcej. Członkowie Zarządu uważają tą współpracę za wartościową i chcą kontynuacji działań w ramach grupy #hodowcyrazem.  Ustalono także, że po 15 kwietnia zorganizowane zostanie spotkanie Zarządu Federacji z Prezesami Związków regionalnych.

26 marca odbyło się z inicjatywy Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB seminarium online pt. „Poziom życia na obszarach wiejskich, porównanie wieś-miasto”. Referat wygłosiła dr hab. Barbara Chmielewska, prof. IERiGŻ-PIB. W seminarium wziął udział Pan Waldemar Rolewski Wiceprezes Zarządu Federacji. Odniósł się do problemu na wsi związanego z nowymi mieszkańcami wsi- nie rolnikami, którzy blokują inwestycje rolnicze.

26 marca odbyło się kolejne spotkanie siedmiu organizacji rolniczych związanych z sektorem produkcji zwierzęcej. Na spotkaniu ustalono dalsze wspólne działania związane z nieprzychylnymi komunikatami w sieci o negatywnym wpływie hodowli zwierząt na klimat i środowisko.

30 marca odbyło się z inicjatywy Departamentu Przetwórstwa i Rynków Rolnych MRiRW spotkanie robocze, podczas którego zostały omówione uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji społecznych do proj. ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi  (ustawy wdrażającej dyrektywę 2019/633). W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.