8 kwietnia odbyło się posiedzenie Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tematem posiedzenia było rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi reprezentował Sekretarz Stanu Ryszard Bartosik. W posiedzeniu zdalnie uczestniczył Waldemar Rolewski Wiceprezes Zarządu Federacji. Komisja po krótkiej dyskusji przyjęła bez uwag projekt ustawy. Legislator zwrócił tylko uwagę na krótki termin podpisania ustawy przez Prezydenta RP tj. do 30 kwietnia br. W dyskusji zaproponowano konieczność wprowadzenia ustawy określającej warunki inwestycji rolniczych na wsi, które obecnie często są blokowane przez nowych mieszkańców.

 13 kwietnia #HodowcyRazem, wspólna inicjatywa największych organizacji zrzeszających polskich hodowców zaniepokojona toczącymi się w Parlamencie Europejskim dyskusjami przesłała swoje stanowisko do planowanych ograniczeń w reklamie mięsa do parlamentarzystów i mediów. To próba narzucenia przez relatywnie wąskie grono osób swojego punktu widzenia wszystkim, przy częstym wykorzystaniu nierzetelnych informacji mających zdyskredytować hodowców. Federacja należy do grupy #HodowcyRazem.

13 kwietnia odbyła się w Senacie konferencja on-line nt. „Przyszłość rolnictwa ekologicznego po 2022 roku”. Federację reprezentował Waldemar Rolewski Wiceprezes Zarządu. Obrady dotyczyły m.in. wdrażania unijnej strategii „Od pola do stołu”, bioróżnorodności czy Zielonego Ładu. Podczas spotkania eksperci i praktycy przedstawili obecny stan i uwarunkowania prawne, w ramach których w Polsce i Unii Europejskiej jest produkowana żywność ekologiczna. Mowa była m.in. o założeniach Zielonego Ładu, który do 2030 r. przewiduje wzrost produkcji ekologicznej do 25%. Rozmawiano też o rozwiązaniach prawnych, dotyczących rolnictwa ekologicznego, które będą obowiązywać po 2022 r.

13 kwietnia w związku z postulatami zgłoszonymi do MRiRW przez Federację do pierwszego projektu Planu Strategicznego WPR odbyło się spotkanie on-line. Zostały poruszone następujące zagadnienia: niekorzystnej struktury agrarnej ograniczającej rozwój i konkurencyjność, wsparcia dużych gospodarstw, które dzierżawią grunty państwowe, większego wsparcia na inwestycje dla grup producentów rolnych  – mniejsze dla producentów indywidualnych cel 3. W spotkaniu ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi uczestniczyli dyrektorzy bądź zastępcy: Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej, Departamentu Przetwórstwa i Rynków Rolnych, Departamentu Spraw Ziemskich oraz Departamentu Płatności Bezpośrednich. Spotkaniu przewodniczył Pan Bogdan Pomianek Zastępca Dyrektora Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej. Ze strony Federacji w spotkaniu udział wzięli: Mariusz Olejnik, Waldemar Rolewski, Romuald Jankowski, Grzegorz Brodziak i Hubert Kulesza.

20 kwietnia odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Federacji z udziałem gości w formie wideokonferencji. W pierwszej części spotkania Łukasz Gapa Dyrektor Biura Związku w Bydgoszczy zreferował propozycję organizacji i prowadzenia kampanii społeczno-informacyjnej oraz debat z udziałem decydentów w celu zatrzymania procesu likwidacji gospodarstw dzierżawców. Celem kampanii jest pokazanie, że w Polsce jest miejsce dla wszystkich rodzajów gospodarstw, a kierunek rozwoju, który powinien być realizowany przez polską politykę to promocja i wsparcie współpracy między gospodarstwami rodzinnymi a gospodarstwami towarowymi. Po dyskusji ustalono, że wśród członków związków trzeba rozpoznać, ile osób jest potencjalnie zainteresowanych taką kampanią, przygotować „abc przygotowania wniosku o przedłużenie dzierżawy” i prowadzić lokalne działania.
W dalszej części posiedzenia ustalono termin spotkania Zarządu Federacji z Prezesami Związków regionalnych.

27 kwietnia odbyło się kolejne e-spotkanie przedstawicieli związków branżowych skupiających producentów trzody chlewnej, bydła, drobiu i producentów mleka.W pierwszej części spotkania został przedstawiony raport z ostatnich działań, w tym przesłanie mediom i parlamentarzystom stanowiska hodowców w sprawie zakazu promocji mięsa czerwonego. Uczestnicy spotkania rozmawiali także o planowanych dalszych działaniach, w tym o przebudowie strony internetowej www.hodowcyrazem.pl. W drugiej części spotkania uczestnicy rozmawiali na temat planowanego na 12 maja spotkania przedstawicieli grupy #HodowcyRazem z Panem Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorzem Pudą.

28 kwietnia odbyło się posiedzenie Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którego tematem było rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 375, druki sejmowe nr 1072 i 1077). W posiedzeniu uczestniczył Wiceprezes Zarządu Federacji Waldemar Rolewski. Senator Jerzy Chróścikowski zaproponował przyjęcie ustawy bez poprawek. Za przyjęciem ustawy bez poprawek zagłosowało sześciu senatorów, jeden przeciw, a nikt nie wstrzymał się od głosu. Posłem sprawozdawcą został Senator Jacek Bogucki.

29 kwietnia odbyło się spotkanie Zarządu Federacji i Prezesów Związków należących do Federacji w formie wideokonferencji. Informację o działalności Federacji w roku 2020 i 2021 przedstawił Prezes Mariusz Olejnik, który zachęcał wszystkich do korzystania ze strony internetowej Federacji oraz śledzenia mediów społecznościowych. Następnie wszyscy obecni Prezesi Związków podzielili się informacjami o działalności na terenie swojego województwa. Omówiono pomysł przygotowania kampanii informacyjnej dotyczącej przedłużenia dzierżaw. Uzgodniono, że Zjazd Federacji zostanie zorganizowany we wrześniu.