Z życia Federacji i Związków październik

1 października odbyła się konferencja prasowa firmy Bayer Crop Science. Na konferencji poruszono temat zrównoważonego rolnictwa w praktyce. Odbył się wirtualny spacer po pierwszej w Polsce Bayer Forward Farm oraz wywiad z właścicielem gospodarstwa, a także panel ekspercki o ograniczaniu wpływu rolnictwa na zmiany klimatyczne. Przedstawiono oferty najnowszych odmian kukurydzy DEKALB . W konferencji uczestniczył przedstawiciel Federacji.

8 października odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Opolskiego Związku Producentów Rolnych. Zgromadzenie miało charakter zdawczo-wyborczy. Przewodniczący zebrania Mariusz Olejnik podsumował działania z roku 2019 oraz przedstawił obecne działania zarządu. W porządku zgromadzenia między innymi znalazły się wybory do zarządu. Skład Zarządu pozostał niezmieniony.

13 października Federacja złożyła do KRIR pismo deklarujące przystąpienie Federacji do Komitetu Strajkowego zawiązanego w celu odrzucenia Ustawy o ochronie zwierząt. Jako organizacja reprezentująca ponad tysiąc towarowych gospodarstw rolnych Federacja uważa, że ustawę powinno się odrzucić w całości i procedować w myśl zasad z uwzględnieniem czasu na konsultacje społeczne. Utrzymanie dotychczasowych zasad dotyczących uboju rytualnego zarówno dla drobiu i bydła pozwoli zachować stabilność ekonomiczną hodowców i utrzymać eksport tych gatunków mięsa na wysokim poziomie.

19 października odbyło się spotkanie Porozumienia Rolników Opolszczyzny, na którym omówiono sytuację związaną z podtopieniami gospodarstw i pól. Spotkanie Porozumienia Rolników Opolszczyzny odbyło się z udziałem liderów organizacji zrzeszonych. Dotyczyło ono podtopień i zalania gruntów. Podczas spotkania starano się określić wielkość tego zjawiska i ocenić skalę poniesionych przez rolników strat.

22 października odbyło się pierwsze seminarium internetowe organizacji GEOPA-COPA w ramach projektu finansowanego ze środków unijnych  „Kultywując przyszłość: Zwiększenie atrakcyjności pracy w rolnictwie”. Federację reprezentowali Wiceprezes dr inż. Waldemar Rolewski i Agnieszka Rolewska-Nowak. Seminarium zostało podzielone na trzy bloki merytoryczne dotyczące „wyzwań”, „szans” i „analiz” dla przyszłości sektora rolniczego. Oprócz cennych spostrzeżeń dotyczących niedoborów siły roboczej, wpływu pandemii na rolnictwo czy przyciągania młodych osób do sektora rolnego, naukowcy CEPS przedstawili pierwsze wnioski z ankiet pracodawców.

23 października odbyło się posiedzenie Zarządu Federacji w formie wideokonferencji. W posiedzeniu wzięli udział wszyscy członkowie Zarządu. Członkowie Zarządu omówili aktualne problemy dzierżawców na ich terenie. Przede wszystkim to, że umowy dzierżawy są przedłużane na krótki okres, Rady Społeczne przy KOWR nie działają, w niektórych regionach np. na Opolszczyźnie wystąpiły podtopienia, a w niektórych częściach województwa lubuskiego występuje susza. Ponadto nadal są kłopoty z ASF i słaba koniunktura w produkcji żywca wieprzowego. Dużym zagrożeniem dla hodowców bydła mięsnego jest „Piątka dla zwierząt”. Omówiono także wyniki dwóch pierwszych przetargów na Ośrodki Produkcji Rolnej. Nowa strona internetowa Federacji została oceniona pozytywnie. Planowany na 25 listopada Zjazd Federacji w obliczu rosnącej liczby zakażeń koronawirusem na razie zdaniem Zarządu musi zostać odłożony w czasie. Najbliższe działania skupią się organizacji spotkania z branżowymi związkami oraz na zorganizowaniu wideokonferencji z kierownictwem KOWR dotyczącej pierwszych trzech przetargów na Ośrodki Produkcji Rolnej.

28 i 29 października odbyła się konferencja Narodowe Wyzwania w Rolnictwie w formie on-line. Podczas konferencji specjalnym wydarzeniem było 25-lecie Grupy Top Farms. Odbyły się dwa panele dyskusyjne, w których przedstawiciele Top Farms przekazali jak podnoszono efektywność i rentowność w ich gospodarstwie przez ostatnie 25 lat.