NEWSLETTER 9/2023

 

6 września w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie odbyła się Konferencja „Systemy Jakości Żywności w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027”. Sekretarz stanu Rafał Romanowski przedstawił rolę systemów jakości w budowaniu relacji z konsumentami. Uczestnicy dyskutowali o tym, w jaki sposób promować systemy jakości, aby były one rozpoznawalne, a także o tym, jaki wpływ mają systemy jakości na budowanie relacji między konsumentami a producentami rolnymi. Omówione zostały także tematy dotyczące interwencji w ramach systemów jakości w Planie Strategicznym na 2023-2027 oraz zagadnienia związane z paszportyzacją polskiej żywności. Polską Federację Rolną reprezentował Mirosław Dackiewicz Wiceprzewodniczący Rady.

6-7 września Prezes Zarządu Mariusz Olejnik uczestniczył w XXXII Forum Ekonomicznym w Karpaczu „Nowe wartości Starego Kontynentu – Europa u progu zmian”. Do Karpacza na trzy dni zjechały się najważniejsze osoby w kraju oraz w regionie: liderzy polityki, gospodarki, samorządu, wybitni przedstawiciele świata kultury i nauki. Prezes uczestniczył m.in. w debacie: Sektor rolno- spożywczy wczoraj- dziś – jutro.

13-14 września odbyła się Konferencja podsumowująca dokonania doradztwa rolniczego w Polsce z okazji 100-lecia doradztwa rolniczego. W wydarzeniu uczestniczyło 350 osób – przedstawicieli państwowego doradztwa rolniczego, środowisk rolniczych, instytutów naukowych, szkół wyższych oraz instytucji współpracujących z MODR i Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Konferencja była podsumowaniem dokonań państwowego doradztwa w Polsce. W konferencji uczestniczył Prezes Mariusz Olejnik.

18 września po udzieleniu komentarza przez Rzecznika Prasowego Pana Grzegorza Brodziaka dot. Funduszu Ochrony Rolnictwa ukazał się w Dzienniku Gazeta Prawna artykuł „Ochrona dla rolników, ale i zachęta dla ryzykanctwa”.

21 września w Warszawie odbyła się Konferencja zorganizowana przez IERiGŻ pt. Sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie w obliczu nowych wyzwań. Celem Konferencji było podjęcie dyskusji o nowych wyzwaniach w sektorze rolno-żywnościowym i ich wpływie na rozwój obszarów wiejskich. Uwarunkowania geopolityczne, w tym np. wojna w Ukrainie, pandemia COVID-19, Europejski Zielony Ład czy transformacja energetyczna mają istotny wpływ na to, co dzieje się w rolnictwie i globalnej gospodarce żywnościowej. Jednym z prelegentów sesji II był Pan Grzegorz Brodziak Wiceprezes Polskiej Federacji Rolnej. Wygłosił referat pt. „Kluczowe wyzwania dla zrównoważonego rolnictwa i produkcji żywności w czasach zagrożenia bezpieczeństwa żywnościowego świata i zmieniających się oczekiwań konsumentów: studium przypadku Goodvalley Agro S.A.”. W konferencji uczestniczył także Prezes Mariusz Olejnik i Wiceprezes Waldemar Rolewski.

 

22 września w ramach prac organizacji europejskich pracodawców GEOPA-COPA przedstawiciele Polskiej Federacji Rolnej- Wiceprezes dr inż. Waldemar Rolewski i ekspert Agnieszka Rolewska-Nowak uczestniczyli w posiedzeniu Komitetu Sektorowego Dialogu Społecznego do spraw rolnictwa. Ważnym elementem spotkania przygotowawczego były wnioski z debaty dotyczącej Wspólnej Polityki Rolnej, w której przedstawiciele Federacji wraz z kilkoma innymi członkami GEOPA  uczestniczyli 14.09.2023.  Głos organizacji europejskich pracodawców był dobrze słyszalny w kontekście zagrożeń konkurencyjności i bezpieczeństwa żywnościowego Europy wiążących się z wprowadzanymi regulacjami, a zwłaszcza z zagadnieniem warunkowania społecznego. Wpływ zmieniających się warunków klimatycznych (upały, susze, mrozy, powodzie, pożary) na  rolnictwo jest bardzo odczuwalny we wszystkich państwach członkowskich. GEOPA i EFFAT opracowują wspólne stanowisko, które może być podstawą przyszłych unijnych rekomendacji. Oprócz oczekiwanych rozwiązań chroniących pracowników w rolnictwie niezbędne są rozwiązania wspierające pracodawców rolnych.

26 września odbyło się spotkanie Komitetu Organizacyjnego Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu. Na spotkaniu omówiono propozycje daty i miejsca kongresu, budżet, proponowane tematy debat i inne podstawowe sprawy organizacyjne dotyczące organizacji kolejnej edycji wydarzenia.