NEWSLETTER 7/2023

 

3 lipca Federacja wraz z kilkoma innymi organizacjami w tym: KRIR, FBZPR, PZPBM, PZHiPBM, PFHBiPM, Polsus, Polpig, NSZZ Solidarność RI i PTR wystąpiły do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Roberta Telusa ze wspólnym pismem w sprawie suszy w Polsce i propozycją analizy sposobu i zmiany metody szacowania szkód w gospodarstwach.

11 lipca odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Rolnictwa. Komisja rolnictwa skierowała projekt noweli ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa do II czytania, posłowie wnieśli poprawki głównie o charakterze doprecyzowującym. Nowelizacja ma usprawnić zarządzanie państwowym zasobem ziemi przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Komisja przyjęła poprawki, które miały na celu m.in.: ujednolicenie przepisów dotyczących dokumentów planistycznych oraz innych przepisów ustawy ze zmianami procedowanej obecnie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, umożliwienie przekazania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Agencji Mienia Wojskowego nieruchomości na cele zakwaterowania sił zbrojnych na okres 10 lat, zmianę sposobu ustalania czynszu dzierżawnego, który będzie ustalany na podstawie średniej krajowej ceny pszenicy za 11 kwartałów poprzedzających półrocze roku kalendarzowego, w którym przypada termin płatności czynszu. Komisja przyjęła sprawozdanie. W posiedzeniu uczestniczył członek Rady Federacji Mirosław Dackiewicz.

12 lipca odbyło się spotkanie organizacji inicjatywy #HodowcyRazem. W pierwszej części spotkania Prezes Jerzy Wierzbicki omówił uzgodnienia na szczeblu unijnym dotyczące emisji przemysłowych, a także planowane głosowanie nad ustawą o odtwarzaniu przyrody, która dla rolników będzie miała negatywne skutki. W drugiej części spotkania Prezes Aleksander Dargiewicz omówił propozycję podpisania Listu otwartego do decydentów politycznych i instytucjonalnych w sprawie przyszłości produkcji zwierzęcej w Europie. Obecni na spotkaniu przedstawiciele pięciu organizacji poparli tą inicjatywę. Polską Federację Rolną na spotkaniu reprezentował Mariusz Olejnik.

18 lipca w MRiRW odbyła się konferencja "Biogazownie rolnicze szansą dla transformacji energetycznej obszarów wiejskich". Przyczynkiem do dyskusji konferencyjnej była przygotowana w Ministerstwie rolnictwa i Rozwoju Wsi ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, a także ich funkcjonowaniu, która zyskała jednomyślne poparcie parlamentarzystów podczas prac parlamentarnych. Główne obszary poruszanych zagadnień dotyczyły  zmian wprowadzanych ustawą biogazową, możliwości rozwoju biogazu rolniczego w Polsce, nawozowego wykorzystania produktu pofermentacyjnego oraz nowych regulacji w zakresie biopaliw i biokomponentów. W konferencji uczestniczył przedstawiciel Federacji ze związku w Gliwicach.

20 lipca w Centrali KOWR odbyło się posiedzenie Rady Społecznej do spraw gospodarowania gruntami rolnymi Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Tematem posiedzenia było między innymi: przedstawienie stanu zagospodarowania nieruchomości, projekt założeń dotyczący członkostwa przedstawicieli organizacji rolniczych w radach społecznych działających przy oddziałach terenowych KOWR, przedstawienie zmian legislacyjnych w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Omawiano także propozycje wprowadzenia w zarządzeniu Dyrektora Generalnego przedłużania umowy dzierżawy dla tzw. młodych rolników. W posiedzeniu uczestniczył Wiceprezes Zarządu Waldemar Rolewski.

24 lipca odbył się pogrzeb Pana Andrzeja Drabko, który przez wiele lat działał aktywnie w Federacji, w tym jako prezes Związku w Lublinie. W imieniu Polskiej Federacji Rolnej w pogrzebie uczestniczyli: Mariusz Olejnik, Waldemar Rolewski i Barbara Jaworska.