15 czerwca Wiceprezes Zarządu Federacji Grzegorz Brodziak uczestniczył w Międzynarodowym Forum Rolnictwa Regeneratywnego BIO_REACTION zorganizowanym przez Fundację Terra Nostra w Pierzchnie  k. Kórnika. Grzegorz Brodziak wziął udział w debacie pt. Rolnictwo regeneratywne jednym ze sposobów ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych.

16 czerwca Wiceprezes Zarządu Federacji Grzegorz Brodziak uczestniczył w 26. Walnym Zgromadzeniu europejskiej organizacji Friends of the Countryside (Przyjaciele wsi), która jest organizacją nadrzędną dla European Landowners’ Organisation (Europejska Organizacja Właścicieli Ziemskich), której to członkiem jest Polska Federacja Rolna. Zgromadzenie odbyło się w Zamku Cesarskim w Poznaniu. W ramach zgromadzenia odbyła się konferencja z udziałem ponad stu przedstawicieli właścicieli rolnych z większości krajów UE, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych pt. „Dostosowując się do nowych czasów – ja najlepiej wykorzystać nowe możliwości?”, podczas której Grzegorz Brodziak wygłosił prelekcję nt. „Dlaczego warto inwestować w Polsce – sytuacja w polskiej gospodarce, rolnictwie, w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu”.

20 czerwca odbyły się dwa posiedzenia Senackiej Komisji Rolnictwa, w których uczestniczył Wiceprezes Zarządu Waldemar Rolewski. Senackie komisje poparły ustawę dotyczącą ułatwień w powstawaniu rolniczych biogazowni, proponując do niej kilkanaście poprawek. Ułatwienia mają dotyczyć. m.in. wydawania decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleń na budowę czy przyłączania do sieci. Ustawa zakłada ułatwienia w procesie inwestycyjnym odnośnie biogazowni rolniczych. Chodzi m.in. o postępowanie o wydanie decyzji warunków zabudowy oraz postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Ułatwienia mają dotyczyć również warunków przyłączenia takich instalacji do sieci.

Na kolejnym posiedzeniu senackie komisje rolnictwa oraz samorządu terytorialnego poparły nowelizację ustawy o podatku rolnym oraz ustawy dotyczącej finansowania związków zawodowych rolników. Komisje zaproponowały jednak poprawki. Ustawa jest projektem poselskim, pod którym podpisało się kilkunastu posłów PiS. Podczas prac sejmowych do projektu wniesiono liczne poprawki. Według ustawy rolnik płacący podatek rolny mógłby przekazać na rzecz dowolnego związku zawodowego rolników 1,5 proc. należnego podatku rolnego, wskazując numer wpisu podmiotu uprawnionego w Krajowym Rejestrze Sądowym. Ustawa będzie jeszcze rozpatrywana na plenarnym posiedzeniu Senatu.

20 czerwca Wiceprezes Zarządu Federacji Grzegorz Brodziak uczestniczył w konferencji pt. Analiza i perspektywy rozwoju rynku alkoholu etylowego w Polsce w kontekście wdrożenia standardu benzyny E10 oraz programu pomocowego dla gorzelni z udziałem wiceministra rolnictwa i rozwoju wsi Janusza Kowalskiego. Konferencja została organizowana w ramach Walnego Zebrania Związku Gorzelni Polskich. Wiceprezes wygłosił prelekcję nt.: „Praktyczne doświadczenia w budowaniu i eksploatacji biogazowni rolniczych na przykładzie Goodvalley” oraz wziął udział w debacie „Analiza i perspektywy rozwoju rynku alkoholu etylowego w Polsce w kontekście wdrożenia standardu benzyny E10 oraz programu pomocowego dla gorzelni”.

27 czerwca Wiceprezes Zarządu Federacji Grzegorz Brodziak uczestniczył w warsztacie zorganizowanym przez Ambasadę Królestwa Danii pt. „Duńsko-Polski okrągły stół na temat zdrowia zwierząt i bioasekuracji”, który odbył się w  Rezydencji Ambasadora Królestwa Danii w Polsce. Wiceprezes wygłosił prelekcję nt.: „Środki bioasekuracji i ich zastosowanie w zapobieganiu i kontroli afrykańskiego pomoru świń – przykłady duńskiej działalności w zakresie produkcji trzody chlewnej”. W warsztatach brali udział m.in. Główny Lekarz Weterynarii, Paweł Niemczuk, wojewódzcy lekarze weterynarii, przedstawicieli izb rolniczych i organizacji branżowych zrzeszających producentów trzody chlewnej.

29 czerwca  w gmachu MRiRW odbył się Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Federacji Rolnej. Po przedstawieniu sprawozdań z działalności Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej i zatwierdzeniu ich przez delegatów udzielono absolutorium wszystkim członkom władz. Przedstawiciele wszystkich związków należących do Federacji omówili sytuację w swoich związkach.

Po przerwie w części otwartej Zjazdu dołączyli goście, w tym Podsekretarz Stanu Rafał Romanowski i Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR Jan Białkowski. Po przedstawieniu krótkiej informacji Wiceministra Rafała Romanowskiego i Zastępcy Dyrektora Generalnego KOWR Jana Białkowskiego delegaci zadali obu Panom kilka pytań dotyczących m.in. pracowników sezonowych, zagospodarowania gruntów KOWR, pracy Rad Społecznych przy KOWR. Następnie zabrali głos goście z organizacji i firm współpracujących z Polską Federacją Rolną.

30 czerwca Wiceprezes Waldemar Rolewski uczestniczył w seminarium Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej pt. „Zintegrowany system wsparcia rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich”. Referat wygłosił dr Wojciech Misiąg, prof. WSIiZ.