NEWSLETTER 5/2023

 

 

2 maja Polska Federacja Rolna zwróciła się do przedstawicieli władz Rzeczpospolitej Polskiej z Apelem o równe traktowanie rolników i przedsiębiorców rolnych. Treść listu dostępna jest pod linkiem: https://federacjarolna.pl/aktualnosci/list-otwarty-polskiej-federacji-rolnej/

11 maja odbyły się dwa posiedzenia Senackiej Komisji Rolnictwa. Pierwsze posiedzenie dotyczyło rozpatrzenia ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o transporcie kolejowym. Komisja przyjęła projekt ustawy bez poprawek. Na drugim posiedzeniu rozpatrzono projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa. W posiedzeniu uczestniczył Wiceprezes Zarządu Waldemar Rolewski.

12 maja odbyło się posiedzenie Zarządu Federacji online. W dyskusji ustalono, że kolejna edycja Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu powinna się odbyć na przełomie listopada/ grudnia. Planowane są cztery debaty i wieczorny bankiet. Podsumowano także nabory do Rad Społecznych w Oddziałach Terenowych KOWR.

12 maja odbyło się seminarium nt: „Kierunki i możliwości rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce”. Referat wygłosili prof. dr hab. Wojciech Ziętara oraz dr inż. Marek Zieliński. W Seminarium uczestniczył Wiceprezes Zarządu Waldemar Rolewski.

16 maja odbyło się spotkanie przedstawicieli Polskiej Federacji Rolnej z Ministrem Rolnictwa Robertem Telusem i Sekretarzem Stanu Rafałem Romanowskim. Główne tematy spotkania to:

– kryzys na rynku surowców roślinnych- dyskusja nad możliwością objęcia wsparciem wszystkich gospodarstw produkujących zboża i rzepak, także tych powyżej 300 ha. Minister przekazał, że wsparciem do pierwszych 300 ha zostaną objęte także gospodarstwa indywidualne, małe i średnie firmy oraz spółdzielnie produkcyjne.

– konsekwencje ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa z 16.09.2011 r., w tym omówienie możliwych działań łagodzących jej skutki w odniesieniu do likwidacji wielu nowoczesnych towarowych gospodarstw rolnych i związanych z nimi miejsc pracy, w tym możliwość tworzenia Ośrodków Produkcji Rolniczej

– apel o nie stosowanie kolejnych wyłączeń w gospodarstwach, które już wcześniej wyłączyły 30 % gruntów

– nowelizacja ustawy biopaliwowej

– pomoc dla grup producenckich

Federację na spotkaniu reprezentowali: Mariusz Olejnik, Waldemar Rolewski, Grzegorz Brodziak i Leszek Wojciechowski.

17 maja Grzegorz Brodziak wziął udział w targach Warsaw Food Expo, gdzie wystąpił z prezentacją „Zrównoważony rozwój w polskim przemyśle spożywczym - prezentacja najlepszych praktyk dotyczących zrównoważonego rozwoju w sektorze spożywczym, w tym zielonych inwestycji i zarządzania odpadami”.

18 maja Grzegorz Brodziak wziął udział w spotkaniu Think Tanku zajmującego się przeciwstawianiem się nieprawdziwych informacji w przestrzeni publicznej na temat chowu zwierząt i konsumpcji mięsa i jego przetworów i publikowanie informacji opartych o fakty naukowe i rzetelną wiedzę.

24 maja odbyła się Konferencja Opolski Rynek Rzepaku i Zbóż w Prószkowie k. Opola. To już piąte spotkanie towarowych producentów rolnych z najważniejszymi krajowymi przetwórcami. Celem konferencji była ocena aktualnej sytuacji rynku zbóż i rzepaku oraz umocnienie kontaktów rolników z przetwórcami.

29 maja odbyło się posiedzenie Zarządu Federacji online. W punkcie pierwszym spotkania ustalono, że ostateczna decyzja o dacie organizacji kolejnej edycji Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu zostanie podjęta w przeciągu najbliższych tygodni. W kolejnym punkcie dotyczącym rozesłanych do niektórych przedsiębiorstw ankiet przygotowanych przez IRWiR PAN zaproponowano wysłanie ich w formie papierowej, aby uzyskać wypełnioną większą ich ilość. Ankiety będą podstawą wykonania ekspertyzy nt. „Skutki polityki państwa realizowanej wobec wielkotowarowych gospodarstw rolnych dzierżawców utworzonych w wyniku przekształceń b. PGR”.  Zatwierdzono także proponowany porządek Zjazdu PFR.

31 maja Grzegorz Brodziak wziął udział w spotkaniu on-line zorganizowanym przez Copa i Cogeca w kontekście zbliżającej się rewizji dyrektywy w sprawie dobrostanu zwierząt, w tym kwestia stosowania klatek w rolnictwie, zwłaszcza w sektorach trzody chlewnej i drobiu.
Copa i Cogeca zleciły przeprowadzenie kompleksowego badania przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa (AKI, HU), Fundację Nauki i Edukacji dla Sektora Rolno-Spożywczego (PL) oraz Europejskie Centrum Badań Polityki Rolnej, Regionalnej i Środowiskowej (EuroCARE, DE) ), aby lepiej zrozumieć gospodarcze, społeczne i środowiskowe konsekwencje takich zmian dla sektorów trzody chlewnej i drobiu. Na spotkaniu zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych przez naukowców. Główne wnioski są takie, że zbyt szybkie i nieodpowiedzialne wprowadzenie w UE nowych standardów dobrostanu zwierząt spowoduje zmniejszenie produkcji zwierzęcej nawet o 30% i konieczność importu mięsa z krajów trzecich.