NEWSLETTER 3/2024

 

5 marca odbyło się posiedzenie Zarządu Federacji. Prezes Mariusz Olejnik zrelacjonował uczestnikom spotkanie organizacji rolniczych z Panem Ministrem Czesławem Siekierskim, które odbyło się 15 lutego. Spotkanie przedstawicieli Federacji z Departamentem Gospodarowania Zasobem KOWR, które odbyło się 27 lutego omówił obecny na nim Prezes Grzegorz Brodziak. Prezesi Związków Regionalnych otrzymali notatkę z tego spotkania. Podsumowania Kongresu EKMA dokonał Dyrektor biura Związku w Bydgoszczy Łukasz Gapa. Prezes Grzegorz Brodziak omówił konferencję prasową, na której został zaprezentowany raport z ekspertyzy IRWIR PAN.

5 marca przedstawiciele 6 organizacji Porozumienia Rolników spotkali się w trybie zdalnym. Głównym tematem spotkania było zatwierdzenie projektu strony internetowej Porozumienia Rolników „Zboża, oleiste i białkowe razem” oraz wizytówek dla członków i Przewodniczącego. W drugiej części spotkania Pan Wiesław Gryn omówił spotkanie przedstawicieli protestujących rolników z Panem Premierem Donaldem Tuskiem. W dyskusji uczestnicy przedstawili swoje oczekiwania zmian w sektorze rolnym i ustosunkowali się do trwających protestów.

19-20 marca odbyło się Europejskie Forum Rolnicze w Jasionce. Prezes Grzegorz Brodziak był jednym z uczestników Panelu: ESG a innowacje w rolnictwie i produkcji żywności. Rozmawiano o tym, jak powinny wyglądać inwestycje zgodne z zasadami ESG oraz instrumenty finansowe i dotacje wspierające innowacje prośrodowiskowe w rolnictwie. Dyskutowano także o znaczeniu edukacji i działaniach podejmowanych przez sektor rolno-spożywczy w celu poodnoszenia świadomości ESG wśród rolników i konsumentów. Podczas Europejskiego Forum Rolniczego w Jasionce odbyła się debata z przedstawicielami organizacji rolniczych, biorących udział w protestach oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Po debacie odbyło się spotkanie ministra z uczestnikami debaty. W myśl osiągniętych uzgodnień Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpi do Rady Ministrów z wnioskiem o wstrzymanie tranzytu produktów, które obecnie objęte są już embargiem. Na Forum był obecny Prezes Zarządu Federacji Mariusz Olejnik.

22 marca przedstawiciele 6 organizacji Porozumienia spotkali się na kolejnym posiedzeniu w trybie zdalnym. Głównym tematem spotkania była relacja Przewodniczącego Wiesława Gryna ze spotkania uzgodnieniowego przedstawicieli protestujących rolników z Ministrem Rolnictwa Czesławem Siekierskim w Jasionce 19 marca br. podczas Europejskiego Forum Rolniczego. Federację reprezentował Pan Waldemar Dobrowolski Członek Zarządu.

22 marca w IERiGŻ-PIB odbyło się seminarium pt. Czy zmiany klimatyczne i zużycie energii wpływają na bezpieczeństwo żywnościowe krajów Unii Europejskiej na przykładzie sektora zbożowego? Empiryczne dowody z badania panelowego. Referat wygłosili: dr hab. Irena Łącka, prof. ZUT oraz dr Błażej Suproń z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Seminarium było efektem odbytego miesięcznego stażu naukowego w Zakładzie Ekonomiki Agrobiznesu i Biogospodarki IERiGŻ-PIB. W seminarium uczestniczył Pan Waldemar Rolewski Wiceprezes Federacji.

26 marca odbyło się posiedzenie Zarządu Federacji w Warszawie. Głównym tematem posiedzenia było ustalenie porządku obrad na planowanym na 25 kwietnia Zjeździe Federacji. Uzgodniono też listę gości na część otwartą Zjazdu. W dalszej części spotkania rozmawiano o planowanych na najbliższy okres spotkaniach np. z KOWR i Ministrem Rolnictwa. Ważnym tematem była też sprawa naliczania czynszów dzierżawnych według nowych zasad.

27 marca w Warszawie odbyło się Forum Finansowania Agrobiznesu. Stefan Krajewski, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Grzegorz Brodziak, wiceprezes zarządu Polskiej Federacji Rolnej w swoich wystąpieniach otwierających Forum Finansowania Agrobiznesu wskazywali na znaczenie dialogu pomiędzy przedsiębiorcami, bankami a administracją państwową.