NEWSLETTER 3/2023

 

2 marca przedstawiciele Polskiej Federacji Rolnej i Polskiego Towarzystwa Rolniczego spotkali się z przedstawicielami MRiRW oraz KOWR w celu omówienia projektu nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi SP. Dyrektor Mariusz Drozdowski zreferował nową propozycję treści art. 24b ustawy, w tym wskazując iż m.in. zmiany polegają na wprowadzeniu przetargu ofert pisemnych, wprowadzeniu ustawowych kryteriów wyboru oferty oraz udzielenia delegacji Ministrowi Rolnictwa do wydania rozporządzenia wykonawczego do ustawy, które miałoby m.in. precyzować szczegółowe kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu ofert pisemnych i liczbę punktów przyznawanych za ich spełnienie oraz rodzaje dowodów potwierdzających ich spełnienie. Przedstawiciele dzierżawców z obu stron podnosili, iż istotna jest kwestia zagwarantowania, iż oferent który wygra przetarg na OPR wypełni zobowiązanie do zatrudnienia pracowników. Ponadto podnoszono, iż z tych samych powodów konieczne jest wprowadzenie kryterium legitymowania się przez oferenta doświadczeniem w postaci prowadzenia produkcji zwierzęcej w przypadku OPR-ów, które będą opierać się na takiej produkcji. Uczestniczyli: Waldemar Rolewski, Leszek Wojciechowski, Ewa Chlebowska.

7 marca odbyło się spotkanie czterech Związków tj. dolnośląskiego, opolskiego, lubuskiego i śląskiego. Dyskutowano o bieżących problemach w rolnictwie oraz nad poprawą działalności Federacji oraz skuteczniejszym zaistnieniem w mediach.

8 marca Federacja przesłała do Ministra Rolnictwa wspólną opinię Polskiego Towarzystwa Rolniczego i Polskiej Federacji Rolnej w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw.

15 marca Wiceprezes Zarządu Grzegorz Brodziak wziął udział w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Gospodarstw Rodzinnych, gdzie omawiano projekt ustawy Kodeks Rolny oraz gospodarowanie na terenach górskich. Kilka dni później Federacja przesłała do Zespołu swoje uwagi do projektu ustawy oraz skierowała prośbę o włączenie do prac Zespołu zajmującego się projektem Kodeksu Rolnego przedstawiciela Polskiej Federacji Rolnej.

16 marca Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk spotkał się dziś z polskimi przedstawicielami w międzynarodowych organizacjach Copa Cogeca. Poruszyli oni problem rosnących kosztów działalności grup i zespołów roboczych. Szef resortu rolnictwa zgodził się, że inflacja spowodowała relatywny spadek wartości wsparcia udzielanego polskim organizacjom w działalności na forum Copa i Cogeca. Dlatego też rozpatrzy możliwości zwiększenia tego wsparcia. Uczestniczył Waldemar Rolewski Wiceprezes Zarządu.

17 marca w Raciborzu odbyło się spotkanie przedstawicieli Izby Rolniczej i Śląskiego Związku Dzierżawców Nieruchomości Rolnych z parlamentarzystami: Posłanką Dorotą Niedzielą, Gabrielą Lenartowicz, prof. Waldemarem Sługockim i Witoldem Zembaczyńskim. W spotkaniu uczestniczył Prezes Zarządu Federacji Mariusz Olejnik i Prezes Śląskiego Związku Dzierżawców Nieruchomości Rolnych Władysław Butor. Spotkanie dedykowane było organizacjom rolniczym i dotyczyło dzierżawy gruntów Skarbu Państwa, w tym zasad wyznaczania przez KOWR Ośrodków Produkcji Rolnej.

21 marca Wiceminister Rafał Romanowski rozmawiał o sytuacji w rolnictwie z rolnikami w woj. lubuskim. Podczas spotkania z wiceministrem Rafałem Romanowskim rolnicy podnosili przede wszystkim kwestie dotyczące kłopotów ze sprzedażą zboża. Sekretarz stanu Rafał Romanowski zapewnił rolników, że rząd pracuje nad mechanizmami pomocy rolnikom, którzy mają problem ze sprzedażą zboża z powodu ukraińskiego importu do UE. W spotkaniu uczestniczył Pan Zygmunt Jodko Członek Zarządu Federacji.

22 marca w siedzibie Spółki PGR Bródno w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Federacji z udziałem Przewodniczącego Rady. Dyskutowano nad poprawą komunikacji i działań Federacji. Ponadto pojawił się pozytywnie przyjęty pomysł powołania Rzecznika prasowego. Następnie jednogłośnie zaakceptowano stanowisko Federacji w sprawie uhonorowania tablicą pamiątkową w Muzeum w Szreniawie w woj. wielkopolskim Pana Ignacego Urbanowskiego, Przewodniczącego Rady Federacji w latach 1993- 2013.

24 marca odbyło się seminarium Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej nt: „Zmiany na rynku mięsa w warunkach zdarzeń nadzwyczajnych”. W Seminarium uczestniczył Wiceprezes Zarządu Waldemar Rolewski.

28 marca odbyło się posiedzenie Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w którym zdalnie uczestniczył Wiceprezes Waldemar Rolewski. Tematami posiedzenia były: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Aktywów Państwowych na temat działalności Rynku Towarów Rolno-Spożywczych na Towarowej Giełdzie Energii S.A. funkcjonującego w ramach Platformy Żywnościowej, na temat funkcjonowania giełd rolno-spożywczych oraz rynków hurtowych rolno-spożywczych w Polsce oraz stan realizacji przez samorządy ustawy z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. Około 50% gmin tj. 1400 gmin zorganizowało targowiska. Przedstawiono obszerną informację na temat funkcjonowania giełdy Bronisze. Wkrótce zostaną tam zamontowane panele fotowoltaiczne, pompy ciepła i turbiny wiatrowe.

 

28-29 marca Wiceprezes Zarządu Polskiej Federacji Rolnej, Grzegorz Brodziak, przebywał w Brukseli, gdzie wziął udział w corocznej konferencji „Forum dla przyszłości rolnictwa” organizowanej przez Europejską Organizację Właścicieli Ziemskich (European Landowners’ Organization), na której z udziałem m. in. Unijnego Komisarza ds., Środowiska, Fransa Timmermansa, omawiane były aktualne i kluczowe dla planowanej transformacji europejskiego rolnictwa kwestie, w tym strategie w ramach Europejskiego Zielonego Ładu i ich konsekwencje dla sektora rolnego. Wiceprezes wziął również udział, jako zaproszony gość, w posiedzeniu Zarządu European Landowners’ Organization, w czasie którego nawiązał do współpracy, jaka miała miejsce między naszymi organizacjami kilka lat temu. Obie strony podkreśliły, że bardzo potrzebne wydaje się wznowienie tej współpracy i wzmocnienie polskiego głosu na forum organizacji europejskich, w tak kluczowym dla sektora rolnego czasie, kiedy wypracowywane są rozwiązania i podejmowane strategiczne decyzje mające olbrzymi wpływ na przyszłość europejskiego i polskiego rolnictwa.

29 marca Wicepremier Henryk Kowalczyk spotkał z przedstawicielami organizacji rolniczych i eksporterów w celu wypracowania porozumienia w sprawie ukraińskiego zboża i sytuacji na polskiej wsi. Henryk Kowalczyk ogłosił podpisanie porozumienia rolnicy otrzymali listę podpunktów, które były nie porozumieniem, a podsumowaniem spotkania. Wywołało to ich oburzenie. Przedstawiciele kilkunastu grup rolniczych wrócili do wspólnego stołu, aby w swoim gronie, już bez udziału urzędników, wypracować realne, precyzyjne postulaty, z których będą mogli rozliczyć ministra. Po ponad dwóch godzinach rozmów we własnym gronie i dwóch kolejnych z udziałem szefa resortu rolnictwa przedstawione zostało wspólnie wypracowane porozumienie. Podobnie jak poprzednie zawiera 11 punktów – tym razem, jak mówią rolnicy, precyzyjnych i pozwalających na weryfikację poziomu ich realizacji. Federację reprezentował Prezes Zarządu Mariusz Olejnik.