NEWSLETTER 2/2024

 

2 lutego przedstawiciele Zarządu Federacji spotkali się z Ministrem Czesławem Siekierskim i jego współpracownikami. Prezes Mariusz Olejnik przedstawił krótką informację o Polskiej Federacji Rolnej i poinformował, że priorytetową sprawą jest dla naszego środowiska  zatrzymanie likwidacji towarowych gospodarstw: dotyczy tych którzy nie wyłączyli 30 % gruntów i tych którzy wyłączyli. Chodzi o zapewnienie możliwości  przedłużania umowy dzierżawy na dłuższy okres bez kolejnych wyłączeń. Pan Minister Czesław Siekierski podkreślił, że utrzymanie produkcji zwierzęcej jest dla niego bardzo istotne. Rozmawiano także o możliwościach tworzenia Ośrodków Produkcji Rolniczej. W spotkaniu uczestniczyli Mariusz Olejnik, Grzegorz Brodziak i Waldemar Rolewski. Zaplanowano kolejne spotkanie poszerzone o Kierownictwo KOWR.

2 lutego w Warszawie odbyło się X Forum Sektora Wołowiny. Tegoroczna edycja wydarzenia odbywa się pod hasłem „Produkcja zrównoważona – szanse i zagrożenia”. W Forum biorą udział hodowcy i producenci bydła, eksperci branżowi oraz politycy. Uczestniczący w debacie komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski zadeklarował, że będzie na forum Unii wnioskował o zmniejszenie biurokratycznych wymogów wobec rolników, którzy realizują unijne wymogi w zakresie klimatu i środowiska. Komisarz wyraził ponadto opinię, że w UE potrzebne jest dodatkowe wsparcie dla gospodarstw mieszanych – łączących produkcję zwierzęcą i roślinną. W Forum uczestniczyli z ramienia Federacji Prezes Mariusz Olejnik i Wiceprezes Grzegorz Brodziak, a zdalnie Członek Zarządu Zygmunt Jodko.

2 lutego odbyła się XXX edycja Ogólnopolskiego Konkursu ROLNIK-FARMER ROKU. Tegoroczna, jubileuszowa edycja była okazją do wspomnień i podsumowań. W Gali uczestniczył Prezes Zarządu Mariusz Olejnik.

8 lutego odbyło się spotkanie online przedstawicieli Porozumienia Rolników „Zboża, oleiste, białkowe razem”, którego członkiem jest Federacja. Omówiono projekt tworzonej dla Porozumienia strony internetowej. W dalszej części spotkania Pan Wiesław Gryn zrelacjonował spotkanie organizacji rolniczych z Ministrem Rolnictwa Czesławem Siekierskim, które odbyło się 6 lutego br. Rozmawiano na temat trwających protestów rolników w różnych częściach kraju.

8 lutego odbyło się posiedzenie online Zarządu Polskiej Federacji Rolnej. Prezes Mariusz Olejnik zrelacjonował uczestnikom spotkanie Porozumienia Rolników „Zboża, oleiste i białkowe razem” z Panem Ministrem Czesławem Siekierskim. Prezes Grzegorz Brodziak dodał, że staraliśmy się pokazać Panu Ministrowi konsekwencje braku szybkich decyzji, czyli likwidację produkcji zwierzęcej i miejsc pracy. Rozmawiano także o Europejskim Kongresie Menadżerów Agrobiznesu.

9 lutego odbyło się posiedzenie Koalicji Zdrowe Gleby on-line. Polska Federacja Rolna jest jednym z członków Koalicji Zdrowe Gleby. W spotkaniu wziął udział Wiceprezes Zarządu Grzegorz Brodziak. Konkluzje z dyskusji są dostępne na stronie Federacji https://federacjarolna.pl/aktualnosci/spotkanie-czlonkow-koalicji-zdrowe-gleby/.

14 lutego odbyło się kolejne spotkanie ośmiu organizacji inicjatywy #HodowcyRazem. Uzgodniono przesłanie pisma do Ministra Rolnictwa z prośbą o spotkanie z członkami inicjatywy. Ustalono także konsolidację działań przy organizacji konferencji branżowych oraz rozpatrzenie możliwości jak najszybciej utworzenia portalu dla producentów rolno- spożywczych. Członkowie spróbują także wypracować stanowisko dot. Funduszu Ochrony Rolnictwa. Prezes Mariusz Olejnik w związku z zaangażowaniem w koordynację Porozumienia Rolników „Zboża, oleiste, białkowe razem” za zgodą uczestników spotkania przekazał koordynację prac inicjatywy #HodowcyRazem inicjatywy Panu Grzegorzowi Brodziakowi.

15 lutego odbyło się spotkanie Ministra Rolnictwa z przedstawicielami protestujących rolników, związków i organizacji rolniczych oraz samorządu rolniczego. Protestujący rolnicy zgłosili wiele postulatów, w tym dwa główne to: zupełnej rezygnacji z Zielonego Ładu oraz całkowitego zamknięcia naszej granicy z Ukrainą. Minister Czesław Siekierski zaapelował do rolników o to, aby  blokady i protesty miały jak najmniejszą uciążliwość dla społeczeństwa. W trakcie spotkania Prezes Mariusz Olejnik przedstawił uwagi i sugestie Federacji do aktualnej sytuacji. Został też jednym z członków utworzonego podczas spotkania Zespołu. W spotkaniu uczestniczył także Wiceprezes Grzegorz Brodziak.

 

22 lutego odbyła się 9. edycja Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu (EKMA), którą zorganizowano w zabytkowej Cukrowni Żnin. Uczestniczyło w niej blisko 400 osób, a kolejne tysiące uczestniczyły w wydarzeniu on-line dzięki transmisji. EKMA to zdecydowanie najważniejsze wydarzenie związane z towarowym rolnictwem w Polsce. W ramach pięciu paneli dyskusyjnych poruszono tematy związane z wpływem krajowej polityki i WPR oraz wojny w Ukrainie na sektor rolno-spożywczy i funkcjonowanie polskiej wsi. Rozmawiano o wyzwaniach związanych ze zmianami klimatycznymi i z zapewnieniem bezpieczeństwa żywnościowego. Na przykładach konkretnych gospodarstw pokazywano możliwości, jakie daje rolnictwo regeneratywne, bazujące na biologizacji i mechanizacji, oraz integracja polskiego środowiska rolniczego w ramach istniejącej struktury agrarnej. W debatach uczestniczyli Panowie Mariusz Olejnik i Grzegorz Brodziak.

26 lutego w Pałacu Staszica odbyła się konferencja prasowa prezentująca raport z  ekspertyzy nt. „Skutki polityki państwa realizowanej wobec dzierżawców wielkoobszarowych gospodarstw rolnych utworzonych w wyniku przekształceń byłych PGR-ów” autorstwa uznanych ekspertów. Obecni byli dziennikarze oraz Kierownictwo ARiMR oraz KOWR. Ponadto uczestniczyli w konferencji niektórzy ze współautorów raportu. W konferencji prasowej jako przedstawiciel Federacji uczestniczył Pan Grzegorz Brodziak.

27 lutego odbyło się spotkanie przedstawicieli Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Polskiej Federacji Rolnej. Spotkanie otworzył Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR Pan Lucjan Zwolak, a prowadził Pan Dyrektor Departamentu Gospodarowania Zasobem Robert Gnat. Tematem spotkania miało być rozporządzenie dotyczące kryteriów oceny ofert w przetargu na OPR,  a na prośbę Federacji agendę poszerzono o dyskusję nad propozycją zmian w Zarządzeniu 104/2023/Z przesuwającą okres wydania dzierżawy z 12 do 24 miesięcy. Prezes Waldemar Rolewski argumentował, że aby prawidłowo przygotować przetarg potrzebny jest czas, a kiedy rozstrzygnie się przetarg, także potrzebny jest odpowiedni okres, szczególnie jeśli gospodarstwo będzie przejmował nowy dzierżawca. Z tego względu okres 24 miesięcy to czas niezbędny na racjonalne przeprowadzenie całej procedury. Kryteria przetargu muszą być bardzo precyzyjne. Kierownik z DGZ KOWR Michał Siewierski przekazał, ze Ministerstwo Rolnictwa cały czas pracuje nad rozporządzeniem dot. kryteriów oceny ofert w przetargu. KOWR będzie przesyłał swoje uwagi do MRiRW i propozycje modyfikacji zapisów odnośnie kryterium czynszu oraz doświadczenia. Dyrektor Lucjan Zwolak zapewnił, że wkrótce Rady Społeczne wznowią swoje prace. W spotkaniu z Zarządu PFR uczestniczyli Wiceprezesi Zarządu Grzegorz Brodziak i Waldemar Rolewski.