NEWSLETTER 2/2023

 

2 lutego przedstawiciele Federacji wzięli udział w kolejnym spotkaniu organizacji rolniczych inicjatywy #HodowcyRazem. Członek Zarządu Polskiej Federacji Rolnej Pan Zygmunt Jodko przedstawił argumenty do poparcia przygotowanego Stanowiska inicjatywy #HodowcyRazem przez inne organizacje dotyczącego wdrożenia przez Ministra Rolnictwa pilotażowego programu zwalczania ASF, który powstał w woj. lubuskim. Wszyscy przedstawiciele organizacji obecni na spotkaniu zaakceptowali treść i poparli przesłanie Stanowiska do Wicepremiera Henryka Kowalczyka.

3 lutego odbyło się kolejne posiedzenie on-line Zarządu Federacji. Celem posiedzenia było m.in. przygotowanie się do spotkania z Wicepremierem Henrykiem Kowalczykiem i ustalenie składu przedstawicieli Zarządu na to spotkanie. W drugim punkcie posiedzenia uzgodniono uwagi do przysłanego przez Parlamentarny Zespół ds. Gospodarstw Rodzinnych projektu ustawy Kodeks Rolny.

6 lutego do Parlamentarnego Zespołu ds. Gospodarstw Rodzinnych przesłano Stanowisko Polskiej Federacji Rolnej dot. projektu ustawy Kodeks Rolny. Z uwagi na wagę tego dokumentu i jego obszerność Federacja zaproponowała poświęcenie dłuższego czasu na pracę nad nim i przeprowadzenie szerszych konsultacji, w tym włączenie wszystkich istotnych interesariuszy do prac nad ww projektem. Jednocześnie podkreślono, że w projekcie została pominięta rola gospodarstw wielorodzinnych, którymi są osoby prawne, w tym spółdzielnie i spółki prawa handlowego.

7 lutego Senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrywała dwa tematy. Pierwszym było rozpatrzenie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027 (druk senacki nr 903, druki sejmowe nr 2934 i 2955). Komisja jednogłośnie wniosła o przyjęcie ustawy bez poprawek. Drugim tematem była informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat rejestracji drobiu w gospodarstwach indywidualnych i przydomowych. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski Wiceprezes Zarządu Federacji.

 

10 lutego w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB odbyło się seminarium online pt. „Efektywność wielkotowarowych przedsiębiorstw rolnych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej”. Referat wygłosił mgr inż. Adam Kagan. W posiedzeniu zdalnie uczestniczył Waldemar Rolewski Wiceprezes Zarządu Federacji.

10 lutego w Warszawie odbyła się Gala Finałowa XXIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Rolnik Farmer Roku. Podczas uroczystości nagrodzono najlepszych polskich rolników i przedsiębiorców. Na Gali Federację reprezentował Pan Mariusz Olejnik Prezes Zarządu Federacji.

14 lutego w siedzibie Krajowej Rady Izb Rolniczych w Parzniewie odbyło się spotkanie uzgodnieniowe organizacji rolniczych dotyczące projektu Ustawy Kodeks Rolny. W spotkaniu wziął udział Poseł Grzegorz Wojciechowski. Federację reprezentował Wiceprezes Zarządu Waldemar Rolewski, który zaproponował doprecyzowanie punktu dot. dzierżawy rolniczej.

16 lutego w gmachu MRiRW odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu Polskiej Federacji Rolnej z Wicepremierem Henrykiem Kowalczykiem. W rozmowach uczestniczył również dyrektor generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Waldemar Humięcki i zastępca dyrektora KOWR Jacek Malicki. Przedstawiciele Federacji zwracali uwagę przede wszystkim na kwestie związane z rozdysponowaniem gruntów, które zostały wydzielone na zasadach określonych w ustawie. Rozmawiano także na temat wysokości i zasad naliczania czynszów dzierżawnych. Zgłoszono propozycję zwiększenia zawartości biokomponentów w paliwach i apelowano do wicepremiera o podjęcie działań w tym kierunku.

20 lutego odbyło się posiedzenie Senackiej Komisji Rolnictwa dot. rozpatrzenia ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Komisja wniosła o przyjęcie ustawy bez poprawek. W posiedzeniu uczestniczył Pan Waldemar Rolewski.

23 lutego odbyło się kolejne spotkanie uzgodnieniowe organizacji rolniczych w siedzibie KRIR dotyczące projektu ustawy Kodeks Rolny, w którym uczestniczył Wiceprezes Zarządu Waldemar Rolewski. Prace nad projektem będą kontynuowane.

28 lutego Prezes Zarządu Mariusz Olejnik wziął udział w konferencji firmy Syngenta, gdzie rozmawiano o wykorzystywaniu technologii cyfrowych w rolnictwie.