NEWSLETTER 12/2022

19 grudnia odbyła się konferencja dotycząca trzyletniego projektu „Ubezpieczenia gospodarcze w holistycznym zarządzaniu ryzykiem w rolnictwie zorientowanym na zrównoważenie, wdrażanie innowacji i technologii oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu”, realizowanego w ramach programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju GOSPOSTRATEG 1. W ponad 600 gospodarstwach rolnych przeprowadzono badania ankietowe w celu uzyskania odpowiedzi na przyczyny braku skłonności wykupu polis ubezpieczenia produkcji rolnej. W posiedzeniu uczestniczył zdalnie Prezes Zarządu PFR Pan Mariusz Olejnik.

19 grudnia w MRiRW odbyła się konferencja dotycząca rachunków ekonomicznych wykorzystywanych w statystyce rolniczej w krajach Unii Europejskiej. Metoda sporządzania rachunków ekonomicznych rolnictwa została opracowana i ujednolicona przez Eurostat. Identyczny system wyliczania tych rachunków we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej umożliwia porównywanie wyników produkcyjno-ekonomicznych, jak również monitorowanie dochodów rolnictwa w UE. W Konferencji uczestniczył Pan Waldemar Rolewski Wiceprezes Zarządu Federacji.

16 grudnia odbyło się spotkanie w ramach działalności w Geopa- Copa nt. „Pakt rolno- spożywczy na rzecz umiejętności- aktualizacja i nadchodzące działania. Przekazano, że prowadzone badania pokazują, że w rolnictwie nie ma miejsca na nisko wykwalifikowaną siłę roboczą, a jej niedobór i niedopasowanie umiejętności prowadzą do współpracy pracodawców, uczelni i partnerów społecznych aby wspierać modernizację gospodarstw i kształcenie personelu pod nowe potrzeby. W spotkaniu zdalnie uczestniczyli Pan Waldemar Rolewski  Pani Agnieszka Rolewska- Nowak.

16 grudnia odbyło się zdalne posiedzenie Członków Kapituły Konkursu „Producent Bydła Mięsnego Roku 2022”. Podczas spotkania podsumowano zebrane od członków Kapituły Konkursu wyniki oraz ustalono zasady nagradzania. W posiedzeniu uczestniczył Pan Waldemar Dobrowolski Członek Zarządu Federacji.

14 grudnia odbyło się posiedzenie Polskiej Koalicji Biopaliw i Pasz Białkowych w trybie zdalnym. Polska Federacja Rolna została formalnie przyjęta do Polskiej Koalicji Biopaliw i Pasz Białkowych. W posiedzeniu uczestniczył Prezes Zarządu PFR Pan Mariusz Olejnik.

12 grudnia odbyło się posiedzenie członków Zarządu, Rady Federacji i Prezesów Związków w Hotelu Edison koło Poznania. Posiedzenie rozpoczęło się od przywitania przez Prezesa Zarządu Mariusza Olejnika wszystkich uczestników i przedstawienia informacji o bieżących działaniach Zarządu Federacji. W ostatnim czasie miało miejsce kilka ważnych konferencji i spotkań, w których wzięli udział członkowie Zarządu. W kolejnym punkcie porządku obrad Dyrektor Biura Związku w Bydgoszczy Łukasz Gapa podsumował 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu. Przedstawił także w skrócie przygotowane i przesłane uczestnikom 9 wniosków z Kongresu. Następnie dyskutowano nad planowanymi działaniami Federacji na 2023 rok. Szczególnie dokładnie omówiono plany wykonania ekspertyzy naukowej pokazującej skutki wprowadzenia ustawy z 16 września 2011 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. W sprawach różnych poruszono temat moratorium na pasze GMO. Zaproponowano także na kolejnym spotkaniu pochylenie się nad ustawą Prawo wodne.

1 grudnia w MRiRW odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji do Spraw Oceny Ofert złożonych przez zakłady ubezpieczeniowe w zakresie ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Na posiedzeniu przyjęto regulamin prac Komisji i dokonano oceny ofert wraz z warunkami ubezpieczenia upraw i zwierząt złożonych przez 8 zakładów ubezpieczeniowych. Federację reprezentował powołany do Komisji Pan Waldemar Rolewski Wiceprezes Zarządu.