NEWSLETTER 10/2023

 

3 października ukazał się wywiad w Dagens Industri (największym szwedzkim dzienniku ekonomicznym) – Wiceprezes, a jednocześnie Rzecznik Prasowy Federacji Grzegorz Brodziak rozmawiał ze szwedzką dziennikarką na temat sytuacji w polskim rolnictwie w kontekście napływu zbóż i innych produktów rolnych z Ukrainy.

 

4 października przy udziale Komisarza d/s Rolnych Unii Janusza Wojciechowskiego, Wiceministra Rolnictwa Krzysztofa Ciecióry, szefów związków branżowych wołowiny, kilku dziennikarzy mediów branżowych odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego oraz Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego. Głównym tematem była prezentacja przez przedstawicieli Fundacji Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS  Raportu dotyczącego społecznego  postrzegania dobrostanu zwierząt, tematyki zdrowia i komfortu zwierząt hodowlanych. Federację na konferencji reprezentował Pan Mirosław Dackiewicz Członek Prezydium Rady.

5 października odbyło się posiedzenie Zarządu Polskiej Federacji Rolnej. Głównym tematem było przygotowanie stanowiska inicjatywy #HodowcyRazem do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu ofert pisemnych, liczbie punktów przyznawanych za ich spełnienie oraz rodzajów dowodów potwierdzających ich spełnienie. Uzgodniono m.in. podniesienie wagi kryterium Doświadczenie w prowadzeniu danego rodzaju produkcji rolniczej ze względu na szczególnie ważne przy produkcji zwierzęcej utrzymanie ciągłości produkcji w danym Ośrodku Produkcji Rolnej. Dyrektor Biura Związku w Bydgoszczy Łukasz Gapa omówił wszystkie kwestie związane z organizacją kolejnej edycji Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu. Ustalono zarys tematyczny paneli podczas kongresu.

13 października odbyło się kolejne spotkanie ośmiu organizacji inicjatywy #HodowcyRazem. W pierwszej części spotkania dyskutowano nad projektem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu ofert pisemnych. W dyskusji ustalono dopisanie kryterium: Wielkość zatrudnienia, liczba domowników pracujących w rolnictwie i liczba zawartych umów o pracę w ostatnich 5 latach. Następnie przedstawiciele obecnych na spotkaniu organizacji przekazali czym aktualnie się zajmują i z jakimi problemami się mierzą np. dyrektywa emisyjna. Polską Federację Rolną na spotkaniu reprezentował Mariusz Olejnik, Grzegorz Brodziak, Romuald Jankowski, Waldemar Dobrowolski i Leszek Wojciechowski.

20 października w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB odbyło się seminarium online pt. „Ekologizacja rolnictwa: perspektywy i wyzwania”. Referat wygłosiła Prof. Alina Burliai. W seminarium uczestniczył Wiceprezes Zarządu Waldemar Rolewski.

24 października odbyła się Rada Programowa X Forum Sektora Wołowiny. Zagadnienia jakie będą poddane dyskusji na forum to propozycje do założeń nowej WPR oraz szanse i zagrożenia dla europejskiego rolnictwa w kontekście ewentualnej akcesji Ukrainy, transformacja sektora wołowiny w kierunku zrównoważonym ze szczególnym uwzględnieniem dobrostanu bydła, ograniczenia substancji aktywnych w leczeniu zwierząt, redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz lepszego zarządzania jakością̨ kulinarną, ważnej roli produkcji zwierzęcej w zrównoważonej produkcji rolnej i mięsa w zrównoważonej diecie. W spotkaniu uczestniczył Zygmunt Jodko Członek Zarządu Polskiej Federacji Rolnej.

26 października odbyło się posiedzenie Polskiej Koalicji Biopaliw i Pasz Białkowych. Na posiedzeniu omówiono ekspertyzę paszową IERiGŻ pod kątem jej praktycznego zastosowania, działania PKBiPB dotyczące ustanowienia okresu przejściowego oraz nowego raportu dla Poslki w zakresie emisyjności surowców rolnych, inicjatyw(1) dotyczącą uruchomienia w Polsce rynku biopaliwa B20 oraz definicję paliw neuralnych pod względem emisji CO2 w kontekście potencjalnego utrzymania silnika spalinowego po 2035 roku. W spotkaniu uczestniczył Mariusz Olejnik Prezes Zarządu.

26- 28 października Wiceprezes Grzegorz Brodziak uczestniczył w OECD w Paryżu w dyskusji o tym jak przyśpieszyć transformację rolnictwa w kierunku bardziej zrównoważonych standardów na całym świecie. Było to pierwsze spotkanie Global Forum on Farm Policy Innovation (GFFPI). Ważną częścią dyskusji była przyszła rola handlu w promowaniu zrównoważonego rolnictwa. Jako przedstawiciel Polskiej Federacji Rolnej i European Landowners Organisation Prezes Grzegorz Brodziak mógł zaprezentować przypadek Goodvalley jako przykład dobrej praktyki w zakresie wdrażania zrównoważonych rozwiązań.