NEWSLETTER 8/2023

9 sierpnia Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Robert Telus spotkał się z organizacjami rolniczymi zrzeszonymi w COPA-COGECA oraz w innych ponadnarodowych organizacjach rolniczych. Minister Robert Telus oraz prezes Wiktor Szmulewicz i wiceprezes Mirosław Borowski Krajowej Rady Izb Rolniczych podpisali umowę o udzielenie Krajowej Radzie Izb Rolniczych dofinansowania, w formie dotacji celowej, kosztów związanych z uczestnictwem polskich organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej w 2023 r. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, po zawarciu tej umowy, Krajowa Rada Izb Rolniczych będzie mogła zawrzeć umowy o udzielenie dofinansowania z poszczególnymi organizacjami rolniczymi wymienionymi w załączniku do tej umowy, w tym z Polską Federacją Rolną. W spotkaniu uczestniczył Wiceprezes Zarządu Waldemar Rolewski.

18 sierpnia odbyło się posiedzenie Zarządu Federacji online. Do prac w Zespole do spraw opracowania propozycji zmian ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi SP oraz ustawy o KOWR wybrano jako przedstawiciela PFR Pana Grzegorza Brodziaka Wiceprezesa Zarządu. Rozmawiano ponadto na temat możliwości wsparcia działalności Federacji z 1,5 % z podatku rolnego oraz na temat działań medialnych w najbliższym czasie. W końcowej części posiedzenia podsumowano żniwa. Oceniono pozytywnie ilość plonów, natomiast jakość i cena nie jest zadowalająca.

19 sierpnia Prezes Mariusz Olejnik uczestniczył w uroczystościach dożynkowych firmy Top- Farms Głubczyce.

22 sierpnia odbyło się organizowane przez MSZ spotkanie dot. możliwości eksportu zbóż celem omówienia warunków realizacji eksportu. Omówiono kwestie fitosanitarne, analizy ryzyka PRA, inne niż fitosanitarne bariery o charakterze regulacyjnym i ewentualność koniecznych działań, które muszą zostać podjęte przez stronę polską w celu uzyskania dostępu do wskazanych 28 perspektywicznych rynków krajów trzecich. W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele placówek dyplomatycznych, którzy przedstawili warunki i wymagania dot. eksportu zbóż do poszczególnych krajów. W spotkaniu zdalnie uczestniczył Wiceprezes Zarządu Waldemar Rolewski.

28-31 sierpnia wiceprezes Zarządu Federacji Grzegorz Brodziak uczestniczył w Międzynarodowym Kongresie Nauk o Zwierzętach zorganizowanym przez EAAP w Lyon, Francja. W kongresie uczestniczyło ponad 2000 naukowców i specjalistów z całego świata. Grzegorz Brodziak przewodniczył dwóm międzynarodowym sesjom na temat: „Zrównoważona produkcja trzody chlewnej i drobiu, zużycie wody” oraz „Wydalanie azotu i emisje amoniaku w produkcji trzody chlewnej i drobiu”.