Porządkiem obrad senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi było rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ustanawia regulację, zgodnie z którą do uzyskania płatności bezpośrednich do działek rolnych wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa konieczne będzie posiadanie tytułu prawnego do danego gruntu. Ustawa została przyjęta bez dodatkowych poprawek. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

Z ŻYCIA FEDERACJI, 9 MARZEC