Połączona Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa dwukrotnie spotkały się (rano i wieczorem), by rozpatrzyć poselski projekt o zmianie ustawy Prawo łowieckie (druk 219). Projekt wprowadza nowe zasady szacowania szkód łowieckich i wypłaty odszkodowań. Projekt przewiduje, że do wynagradzania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania jest obowiązany, działający w imieniu Skarbu Państwa, wojewoda właściwy ze względu na miejsce wystąpienia tych szkód. W celu zapewnienia finansowania powstałych szkód łowieckich projekt przewiduje utworzenie Funduszu Odszkodowawczego, którego dysponentem będzie wojewoda. Środki gromadzone w Funduszu mają pochodzić z rocznych składek, ustalanych przez wojewodę i wnoszonych przez zarządców lub dzierżawców obwodów łowieckich. W posiedzeniu uczestniczyli: Mariusz Olejnik, wiceprzewodniczący rady Federacji i Tadeusz Mochalski, członek zarządu Dolnośląskiego Związku Dzierżawców i Właścicieli Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu.

Z ŻYCIA FEDERACJI, 9 MARZEC