Komisja rozpatrzyła informację MRiRW na temat finansowania WPR w ramach krajowych instrumentów wsparcia i budżetu UE. Wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki poinformował, że krajowe instrumenty wsparcia realizowane przez ARiMR dotyczą m.in. kredytów na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym, na zakup użytków rolnych, na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych. Na kwotę wsparcia w gospodarstwach składają się m.in. jednolita płatność obszarowa, płatność dla młodych rolników, płatności związane z produkcją, płatności do roślin wysokobiałkowych, do buraków cukrowych, owoców miękkich. Do płatności realizowanych przez ARR należą dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny, masła, produktów pszczelich, promocji żywności czy wsparcia konsumpcji. W trakcie dyskusji podnoszono, że wielu rolników nie ma dostępu do kredytów preferencyjnych.

Komisja rozpatrzyła informację na temat realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, którą przedstawił Ryszard Zarudzki, podsekretarz stanu w MRiRW.
PROW na lata 2014-2020 realizuje sześć priorytetów wyznaczonych dla unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich. Należą do nich: 1) ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie oraz na obszarach wiejskich; 2) zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarstw rolnych we wszystkich regionach kraju; 3) wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego; 4) promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach; 5) wspieranie przetwórstwa i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych; 6) ochrona i wzbogacanie ekosystemów rolniczych i leśnych.

Sejmowa komisja na swym ostatnim posiedzeniu tego dnia wysłuchała informacji nt. stanu obecnego oraz przyszłości publicznego doradztwa rolniczego. Informację przedstawił Ryszard Zarudzki, podsekretarz stanu w MRiRW. Przekazał, że w celu usprawnienia realizacji zadań ośrodków doradztwa rolniczego, minister rolnictwa i rozwoju wsi przejął z dniem 20 sierpnia 2016 r. zarządzanie nad wojewódzkimi ośrodkami doradztwa rolniczego. Rozporządzenie wprowadziło jednolity sposób działania ośrodków, co przyczyni się do poprawy efektywności wykorzystania dotacji celowej przekazywanej przez ministra w powiązaniu z rocznymi programami działalności ODR. Podczas dyskusji podkreślano znaczenie ODR dla rolników, zwracano uwagę na zbyt niskie zarobki doradców, co ma wpływ na problemy ze znalezieniem dobrze wykształconych fachowców. Konkurencją staje się również rozwój doradztwa komercyjnego. W posiedzeniach uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

Z ŻYCIA FEDERACJI 9 lutego,