16 lipca podczas drugiego posiedzenia omówiono wnioski zgłoszone do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk senacki 966). Przedmiotem dyskusji była opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu.

16 lipca senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła dwa posiedzenia. Porządkiem obrad pierwszego były następujące punkty: 1) rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego; 2) rozpatrzenie ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego; 3) rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych; 4) rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Wszystkie ustawy zostały akceptację senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju i większością głosów senatorów zostały przegłosowane.

9 lipca komisja rozpatrywała rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw (druk 3524). 24 lipca na posiedzeniu plenarnym Senatu ustawa została przyjęta.

9 lipca na kolejnym posiedzeniu sejmowa komisja rozpatrzyła sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (druk 3193), który dotyczy uregulowania stanu prawnego nieruchomości stanowiących wspólnoty gruntowe i możliwości przekształcenia wspólnoty gruntowej we współwłasność.

9 lipca sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druki 2968 i 3139) i przedstawionym przez prezydenta projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk 3157).
Projekt z druku 2968 dotyczy umożliwienia przekształcenia na cele nierolnicze i nieleśne, bez zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III, jeżeli ich zwarty obszar projektowany do takiego przeznaczenia nie przekracza 0,5ha.  Projekt z druku nr 3139 dotyczy uchwalania i wykonywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminach wiejskich i podmiejskich uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy na obszarach, na których nie ma miejscowego planu zagospodarowania.  Zaś projekt z druku 3157 dotyczy wprowadzenia w określonych przypadkach zwolnienia z obowiązku każdorazowego uzyskiwania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III.  Komisja przyjęła sprawozdanie.  Posłem sprawozdawcą był poseł Artur Dunin (PO).  W posiedzeniu uczestniczyli: sekretarz stanu w KPRP - Olgierd Dziekoński oraz sekretarz stanu w MRiRW - Kazimierz Plocke. W dniu 24 lipca na posiedzeniu plenarnym Senatu ustawa została przyjęta większością głosów.

Z ŻYCIA FEDERACJI,