11 lipca w Sierpowie k. Ozorkowa (woj. łódzkie) w restauracji Zatoka odbył się zjazd Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, który składał się z dwóch części. Pierwsza dotyczyła spraw organizacyjnych Federacji, a druga poświęcona była omówieniu bieżących problemów rolnictwa. Zjazd otworzył prezes zarządu Leszek Dereziński, stwierdzając jego prawomocność (dobra frekwencja delegatów). Przewodniczącym zjazdu został wybrany Zygmunt Jodko, wiceprzewodniczącym Grzegorz Swiątek, a sekretarzem Waldemar Rolewski. W głosowaniu delegaci udzielili absolutorium za 2017 r. władzom Federacji, czyli zarządowi, radzie i komisji rewizyjnej. Według załączonego porządku obrad, prezesi związków regionalnych przedstawili: zrealizowane działania w swoich regionach w latach 2017/2018, propozycje wysokości składek członkowskich na lata 2018/2019 (zostały na obecnym poziomie), nakreślili kierunki działalności Federacji na kolejny okres, postanowili nie zmieniać nazwy Federacji. Delegaci zjazdu w części ogólnej wysłuchali zaproszonych gości: Aleksandry Szelągowskiej, dyrektora Departamentu Finansów MRiRW i Katarzyny Średniackiej, które omówiły nowe projekty dotyczące pomocy przy wystąpieniu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (w tym roku suszy), Justyny Matys, dyrektora Departamentu Gospodarki Ziemią, która w swojej wypowiedzi dała nadzieję zgromadzonym, że nowy minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski jest zwolennikiem dzierżawy jako jednej z korzystniejszych form gospodarowania ziemią rolną w Polsce i popiera towarowe gospodarstwa rolne. Piotr Jadźwiński z centrali KOWR omówił przedłużanie umów, doprecyzowując zasady składania wniosków dzierżawnych. Dyrektor OT KOWR w Łodzi Janusz Ciesielski odczytał list dyrektora generalnego KOWR Piotra Serafina skierowany do członków Federacji,a także omówił działania KOWR w woj. łódzkim. Dyrektorzy Przedstawicielstwa Unii Europejskiej w Polsce: Sebastian Rysz i Adam Poślednik zaprezentowali nowe wieloletnie ramy finansowe w UE na lata 2021-2027 i zmienione zasady reformy WPR (nie będzie zazieleniania). Wystąpili także sponsorzy Federacji: Artur Markowski, dyrektor z ING Banku Śląskiego, który podziękował Federacji za współpracę, zaś przedstawiciele firm BAYER i ADOB przedstawili ofertę nowych produktów dla rolnictwa. Wystąpili i podziękowali za zaproszenie na zjazd: Franciszek Nowak, prezes Polskiego Towarzystwa Rolniczego, Jacek Staciwa, prezes Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych i  Emmanuelle Mikosz z ELO.

10 lipca senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych. Ustawa zmienia organ upoważniony do wymierzania kar pieniężnych z tytułu nieprzekazania przez podmioty skupujące mleko do dyrektorów oddziałów terenowych KOWR informacji miesięcznych dotyczących ilości skupionego mleka z dyrektorów oddziałów terenowych ARiMR na dyrektorów oddziałów terenowych KOWR. Ustawę przedstawił Rafał Romanowski, podsekretarz stanu w MRiRW.

9 lipca porządkiem posiedzenia senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi była sytuacja kryzysowa w związku z wystąpieniem suszy na terenie kraju i działania rządu w zakresie pomocy dla gospodarstw dotkniętych klęską. Informację na ten temat przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rafał Romanowski. Według danych IUNiG w Puławach, stwierdzono wystąpienie suszy rolniczej na terenie całej Polski. Dotknęła ona upraw zbóż jarych, ozimych, rzepaku, kukurydzy, upraw krzewów owocowych, truskawek, drzew owocowych, a także warzyw gruntowych. Najgorsze skutki suszy odnotowano na terenie województw: wielkopolskiego, podlaskiego, lubelskiego, pomorskiego, mazowieckiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Rolnicy poszkodowani w wyniku wystąpienia suszy mogą ubiegać się o: 1) kredyty preferencyjne na wznowienie produkcji, 2) udzielenie pomocy przez KRUS na wniosek rolnika w opłacaniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne, 3) odroczenie i rozłożenie na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu WRS oraz 4) ulg w opłatach czynszu lub umorzenia raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy. Po zakończeniu prac powołanych przez wojewodów komisji szacujących szkody, zostaną uruchomione wypłaty poszkodowanym rolnikom. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

Z ŻYCIA FEDERACJI, 9-11 LIPCA,