11 czerwca w Sejmie obradowała podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Projekt dotyczy uregulowania stanu prawnego wszystkich nieruchomości stanowiących wspólnoty gruntowe, co do których nie została wydana decyzja ustalająca, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową, oraz rozszerzenie możliwości dysponowania nieruchomościami przez członków działających w obrocie prawnym wspólnot przez umożliwienie przekształcenia wspólnoty gruntowej we współwłasność w rozumieniu ustawy - Kodeks cywilny. Z ramienia Federacji uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

10 czerwca sejmowe komisje: Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisja Zdrowia wspólnie rozpatrywały senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (druk nr 3226). Proponowana nowelizacja zmierzała do wprowadzenia możliwości odwołania się przez strony postępowania z zakresu odpowiedzialności zawodowej od orzeczeń sądów korporacyjnych do sądu okręgowego - zamiast przyjętego obecnie trybu odwoławczego w postaci kasacji do Sądu Najwyższego. Sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Kazimierz Plocke poinformował, że przedmiotowe rozwiązanie nie zyskało poparcia Rady Ministrów, która negatywnie oceniła przedłożony projekt ustawy. Komisje przyjęły wniosek o odrzucenie ww. projektu ustawy.

10 czerwca obradowała sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, której porządkiem obrad były:

1) informacja resortu rolnictwa na temat stanu negocjacji rundy Doha WTO

2) informacja rządu na temat skutków dla polskiego rolnictwa planowanej umowy o utworzeniu strefy wolnego handlu i inwestycji pomiędzy USA i UE

3) informacja ministerstwa rolnictwa o udziale w pracach Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w kwietniu i maju 2015. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

10 czerwca porządkiem obrad senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi była informacja ministra rolnictwa na temat aktualnej sytuacji na rynku trzody chlewnej w Polsce. Wiceminister Zofia Szalczyk poinformowała, że w 2014 r. produkcja wieprzowiny ukształtowała się na poziomie 1802 tys. ton, czyli wzrosła o 12 proc. w porównaniu z produkcją w 2013 r.

Polska zajmuje czwarte miejsce pod względem produkcji wieprzowiny w UE-28, z udziałem 8 proc.. W maju 2015 r. cena zakupu żywca wieprzowego wyniosła 4,24 zł/kg i była o 4,4 proc. niższa niż w kwietniu 2015 r. (4,43 zł/kg) oraz o 17,2 proc. niższa niż w maju 2014 r. (5,13 zł/kg). W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

9 czerwca w Sejmie odbyło się posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk 3109).W związku z tym, że nie było stanowiska rządu w sprawie ustawy - odbyła się jedynie dyskusja nad niektórymi problemami. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

Z ŻYCIA FEDERACJI,