5 marca w Warszawie w gmachu Szkoły Głównej Handlowej Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Instytut Statystyki i Demografii SGH, Instytut Debaty Eksperckiej i Analiz QUANT TANK zorganizowały konferencję nt. "Wyzwania stojące przed Polską wsią i rolnictwem w nowej perspektywie budżetowej WPR". Podczas konferencji omówione zostały najważniejsze problemy, z którymi mierzyć się będzie polskie rolnictwo i obszary wiejskie w najbliższych latach, w kontekście zmian zapowiadanych w WPR na lata 2021-2027.
Na Wspólną Politykę Rolną na wspomniany okres dla wszystkich krajów członkowskich Komisja Europejska zaproponowała 365 mld euro, dla Polski przypadałoby 30,6 mld euro. Proponowane środki na politykę spójności dla wszystkich krajów UE to 330 mld euro, dla Polski - 64,4 mld euro. Nowe działania w ramach WPR koncentrować się będą na wspieraniu rozwoju sektora rolno-spożywczego oraz ocenie jego oddziaływania na klimat i środowisko ze szczególnym uwzględnieniem ich ochrony. Dlatego rozwój obszarów wiejskich po 2020 r. wymaga istotnego wsparcia z pozostałych środków europejskich, w tym z polityki spójności. Na konferencji o tych i innych problemach związanych z nową perspektywą finansową po 2021 roku mówili: prof. Walenty Poczta z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, prof. dr hab. Jerzy Wilkin, dr Mirosław Drygas, dr Iwona Nurzyńska, Monika Stanny z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN oraz Grzegorz Brodziak, dyrektor zarządzający Goodvalley Polska i członek zarządu Federacji. Moderatorem dyskusji był dr Stanisław Kluza z SGH. Grzegorz Brodziak odniósł się w trakcie dyskusji do następujących kwestii: polityki rolnej naszego kraju, do "kroczącego wywłaszczania", stosowanej wobec towarowych gospodarstw rolnych, do spadku liczby gospodarstw powyżej 100 ha, co skazuje większe gospodarstwa rolne na bardzo trudną sytuację w obliczu konkurencji z rolnictwem pozostałych krajów Unii Europejskiej, a także do założeń Europejskiego Zielonego Ładu w nowej perspektywie WPR na lata 2021-2027.

5 marca w biurze Federacji odbyło się posiedzenie członków organizacji. Obecni byli przedstawiciele wszystkich związków poza Stowarzyszeniem Dzierżawców i Właścicieli Rolnych woj. zachodniopomorskiego w Budzistowie. Omówiono bieżącą pracę członków zarządu, sytuację finansową Federacji, warsztaty z komunikacji społecznej, które odbyły się w styczniu br. w Baranowie (woj. wielkopolskie). Ważną sprawą były następujące zagadnienia: prowadzenie naboru do rad społecznych przy oddziałach terenowych KOWR, organizacja zjazdu, który zaplanowano na drugą połowę kwietnia br., a także napisanie przez zarząd Federacji tez dotyczących ośrodków produkcji rolnej i przedłożenia ich dyrektorowi generalnemu KOWR.

5 marca w Puławach Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB oraz Instytut Technologiczno-Przyrodniczy zorganizowały pod honorowym patronatem ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego konferencję naukową nt. "Adaptacja gospodarki wodnej w rolnictwie do zmieniającego się klimatu". Występujący na konferencji minister podkreślił, że zaniedbania w gospodarowaniu wodą w Polsce sięgają kilkudziesięciu lat i są ogromne. Podstawowym zagadnieniem powinno być więc zatrzymanie wody w glebie. Związane jest to z budową mniejszych i większych zbiorników retencyjnych.
W konferencji uczestniczyli przedstawiciele instytutów badawczych podległych ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi, Wód Polskich, Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, a także organizacji rolniczych. Wody Polskie zaprezentowały zarys polityki państwa dotyczący zatrzymania i powiększenia zasobów wodnych naszego kraju. PIG odniósł się do potencjału wykorzystania wód podziemnych, zaś CDR omówiło metody publicznego doradztwa rolniczego w zakresie właściwego użytkowania zasobów wodnych. W konferencji uczestniczył Grzegorz Świątek, członek Federacji.

4 marca w biurze Federacji odbyło się posiedzenie zarządu Federacji. Tematem spotkania było przedstawienie informacji ze spotkań przedstawicieli zarządu, omówienie ostatniej korespondencji biura, analiza sytuacji finansowej i zaplanowanie budżetu organizacji do końca 2020 roku. Omówiono nabory przedstawicieli Federacji do rad społecznych przy oddziałach terenowych KOWR oraz potrzebę stworzenia tez dotyczących tworzenia ośrodków produkcji rolnej. Opracowany materiał w najbliższym czasie powinien być przedłożony dyrektorowi generalnemu KOWR.
W trakcie posiedzenia omówiony został także przebieg warsztatów z komunikacji społecznej, które odbyły się w styczniu 2020 r., oraz dokonano wstępnej oceny wniosków z ankiet wypełnionych przez członków Federacji. Ustalono także sprawy organizacyjne związane ze zjazdem Federacji, który ma odbyć się w drugiej połowie kwietnia br. Niewykluczone, że - ze względu na zagrożenie koronawirusem - termin zmieni się. Strategia działania Federacji w roku 2020 była ostatnim punktem spotkania zarządu.

Z ŻYCIA FEDERACJI 4-5 MARCA,