7 lutego Polski Klub ROLNIK - FARMER ROKU w Warszawie zorganizował finałową galę XXVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu ROLNIK - FARMER ROKU.  Patronat medialny nad imprezą sprawowało wydawnictwo APRA. Federację reprezentowali: p.o. prezesa Mariusz Olejnik oraz były prezes Leszek Dereziński.

7 lutego w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie Jana K. Ardanowskiego z przedstawicielami organizacji rolniczych działających w COPA COGECA i GEOPA. Główny celem było omówienie działalności polskich organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec UE. Federację reprezentował wiceprezes Waldemar Rolewski.

7 lutego w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej miało miejsce seminarium naukowe nt. "Globalne uwarunkowania rozwoju rolnictwa w perspektywie roku 2030", w którym uczestniczył dr Konrad Prandecki. Referat dotyczył  trzech grup czynników, które mają podstawowe znaczenie dla dalszego rozwoju rolnictwa: społeczno-gospodarcze, środowiskowe i polityczne. Referent uwzględnił megatrendy ściśle powiązane z rolnictwem. Skupił się nie tylko na czynnikach, które pozwalają prognozować rozwój rolnictwa, ale zwrócił także uwagę na zjawiska mało przewidywalne, lub nieprzewidywalnych, a mające czasami decydujący wpływ na rozwój branży rolniczej. We wnioskach końcowych dr Prandecki postawił następujące tezy: 1) pozycja konkurencyjności polskiego rolnictwa niestety może ulec stopniowemu obniżaniu; 2) polityka UE będzie zmuszać Polskę do zwiększania wysiłków na rzecz dbałości o środowisko w szczególności w zakresie gospodarki nawozowej,  dostępności do wody, działań przeciwko stepowieniu gleb. Niestety zaniedbania naszego kraju w każdym z wymienionych obszarów są ogromne i potrzeba dobrych pomysłów i miliardów złotych, by ten zapóźniony stan zmienić na lepszy. Będą większe okresy suszy oraz okresy intensywnych, nadmiernych opadów i woda stanie się  czynnikiem istotnie ograniczającym produktywność rolnictwa, co w konsekwencji  przyniesie obniżenie się  konkurencyjności na rynkach światowych polskiej branży rolniczej.

7 lutego w Warszawie w centrali Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa odbyło się spotkanie 4 członków zarządu Federacji - Mariusza Olejnika, Waldemara Rolewskiego, Grzegorza Brodziaka, Huberta Kuleszy z dyrektorem generalnym KOWR Grzegorzem Piętą oraz pracownikami instytucji. Obecna była między innymi Anna Zając-Plezia, dyrektor Departamentu Gospodarowania Zasobem KOWR oraz jej zastępca Andrzej Batorski. Poruszono szereg spraw, w tym temat naboru przedstawicieli Federacji na kandydatów do rad społecznych działających przy oddziałach terenowych KOWR na kolejną kadencję, zasad tworzenia ośrodków produkcji rolniczej oraz problemów dzierżawców, którzy nie wyłączyli 30 proc. dzierżawionych gruntów.

5 lutego w Warszawie w sali konferencyjnej Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Fundacja Polskie Forum Bezpieczeństwa Żywności zorganizowała pierwsze spotkanie organizacyjne, które ma doprowadzić do zastąpienia rozwiązanej w 2019 r. Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie. Wkrótce ma powstać Społeczna Radia Dialogu w Rolnictwie. Założeniem organizatorów nowego ciała będzie kontynuowanie działalność zlikwidowanej rady powołanej w 2016 r. przez ówczesnego ministra Krzysztofa Jurgiela. Jednym z głównych celów działania jest wypracowywanie stanowisk dotyczących najważniejszych aktów prawnych. Legislacja ustaw przeprowadzana jest najczęściej w ekspresowym tempie, bez uzgodnień społecznych. Pokłosiem są późniejsze kłopoty branży rolno-spożywczej z realizacją wadliwie uchwalonego prawa. W trakcie posiedzenia dyskutowano m.in. na następ;ujące tematy: rozporządzenia 2017/625 w kontekście braku aktów delegowanych i wykonawczych oraz wynikające z tego faktu konsekwencje dla wszystkich inspekcji i przemysłu rolno-spożywczego. Franciszek Nowak, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, mówił o zagrożonym bycie dużych dzierżawców rolnych. Poruszony został także mechanizm wprowadzenia w Polsce  podatku cukrowego. Z ramienia Federacji w spotkaniu uczestniczyli: p.o. prezesa Mariusz Olejnik i Aleksander Dargiewicz, prezes Krajowego Związku Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej.

2 lutego wiceprezes zarządu Federacji Waldemar Rolewski uczestniczył w Centralnych Targach Rolniczych, które odbywały się w Nadarzynie k. Warszawy. W trakcie targów firmy produkujące sprzęt rolniczy zaprezentowały najnowocześniejsze maszyny, urządzenia, a także zaoferowały różnego rodzaju formy szkoleń.

Z ŻYCIA FEDERACJI 2-7 LUTEGO,