24 stycznia w Warszawie w siedzibie Krajowej Rady Izb Rolniczych odbyło się spotkanie uzgodnieniowe w sprawie udzielania i rozliczania dofinansowania kosztów związanych z uczestnictwem niektórych organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących imprezy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji UE na 2020 r. W spotkaniu z ramienia Federacji uczestniczył wiceprezes Waldemar Rolewski.

23 stycznia porządkiem obrad senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi były: 1) Informacja ministra rolnictwa na temat aktualnej sytuacji pszczelarstwa i polityki państwa w zakresie ochrony i wsparcia pszczelarstwa; 2) Informacja ministra klimatu na temat aktualnej sytuacji pszczelarstwa w Polsce; i 3) Jakie możliwości odbudowy pszczelarstwa w Polsce może wskazać rząd? W ramach nowej perspektyw WPR na lata 2021-2027 Polska na interwencję branży pszczelarskiej z budżetu UE  uzyska kwotę ponad 5 mln euro/rok i co najmniej taka sama kwota przyznana będzie z budżetu krajowego. Tak więc przewidziany jest roczny budżet interwencji dla ratowania pszczół na poziomie 42 mln zł/rocznie, w ministerstwie rolnictwa powołano grupę roboczą wspierającą odbudowę pszczelarstwa w Polsce, która ma za zadanie  podnoszenia poziomu wiedzy pszczelarskiej, wspierania  modernizacji gospodarstw pasiecznych, walki z warrozą produktami leczniczymi, ułatwienia prowadzenia gospodarki wędrownej, odbudowę liczebności pszczół. Ponadto Fundusz Promocji Roślin Oleistych, którego przewodniczącym jest p.o. prezesa zarządu Federacji Mariusz Olejnik. Prezes w swojej działalności ma zapisany marketing i wspomaganie branży pszczelarskiej m.in. poprzez promocję produktów pszczelich, miodu, pyłku kwiatowego, propolisu i mleczka pszczelego.

22-23 stycznia w Baranowie (woj. wielkopolskie) agencja PR przeprowadziła dla członków Federacji dwudniowe  szkolenie z zakresu komunikacji społecznej. W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele 7 związków regionalnych: Dolnośląskiego Związku Dzierżawców i Właścicieli Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu, Opolskiego Związku Producentów Rolnych, Związku Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Bydgoszczy, Związku Producentów Rolnych Ziemi Łódzkiej, Lubuskiego Związku Rolników, Związku Pracodawców Rolnych w Poznaniu i Krajowego Związku Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej. Podczas warsztatów zdefiniowano cel istnienia Federacji i obszary jej działania. Omówiono szanse i zagrożenia stojące przed organizacją, a także zaproponowano sposoby podniesienia skuteczności i efektywności działań informacyjnych. W drugim dniu warsztatów odbyła się dyskusja podsumowująca warsztaty.

21 stycznia odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którego porządkiem obrad było: 1) pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (druk nr 155) oraz 2) rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 65). Projekty uzasadnił Ryszard Kamiński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem zmiany pierwszego projektu ustawy było dokonanie zmian, które umożliwią wdrożenie w ramach PROW na lata 2014-2020 działania "Dobrostanu zwierząt", o którym jest mowa w art. 33 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 17 grudnia 2013. Dzięki uruchomieniu tego działania rolnicy będą mogli otrzymać wsparcie finansowe za prowadzenie praktyk związanych z polepszeniem dobrostanu zwierząt. Proces przeprowadzenia zmian zapewni możliwość realizowania potrzeb behawioralnych zwierząt, a tym samym lepsze zdrowie i samopoczucie zwierząt. Działanie to nie było dotychczas realizowane w Polsce. Komisja przyjęła m.in. poprawki przewidujące przedłużenie na 2020 r. rozwiązań dotyczących przyznania płatności bezpośrednich zastosowanych w 2018 i 2019 r. Sprawozdawcą został poseł Kazimierz Gwiazdowski (PiS).
Drugi punkt porządku obrad dotyczył projektu ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS). Celem zmiany ustawy jest wprowadzenie zmian polegających na powierzeniu całości zadań w zakresie nadzoru nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych (produkcji, przetwarzania i redystrybucji)  jednemu wyspecjalizowanemu organowi urzędowej kontroli żywności. Komisja przyjęła sprawozdanie. Sprawozdawcą został poseł Leszek Galemba (PiS). W posiedzeniu uczestniczył wiceprezes Waldemar Rolewski.

Z ŻYCIA FEDERACJI 21-24 STYCZNIA,