15 maja Związek Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Bydgoszczy zorganizował posiedzenie zarządu, w trakcie którego zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy związkiem, a Agro Klaster Kujawy - Stowarzyszeniem na Rzecz Innowacji i Rozwoju. Celem podpisania porozumienia jest podejmowanie działań i inicjatyw wspomagających rozwój i funkcjonowanie przedsiębiorców działających w sektorze agrobiznesu na terenie woj. kujawsko-pomorskiego. W spotkaniu uczestniczyli: Stanisław Zimnicki, dyrektor bydgoskiego oddziału terenowego KOWR, a także prezes Leszek Dereziński.

15 maja w gmachu resortu rolnictwa odbyło się trzecie posiedzenie zespołu ds. infrastruktury obszarów wiejskich powołanego w ramach Porozumienia Rolniczego. Spotkanie było poświęcone dokonaniu analizy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, gaz ziemny oraz szerokopasmowy internet na obszarach wiejskich i wyznaczenie działań w tym zakresie. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński.

15 maja sejmowa komisja rolnictwa rozpatrzyła informację ministra rolnictwa na temat działań podejmowanych przez rząd w związku z zagrożeniem wystąpienia suszy rolniczej. W dyskusji wskazywano, że nie ma rzeczywistych działań rządu w omawianym problemie. W posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska.

14 maja kolejne posiedzenie dotyczyło pierwszego czytania rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu (druk nr 3263). Projekt ma na celu wprowadzenie nowej kategorii produktów nawozowych, regulowanych ustawą produktów pofermentacyjnych, które będą mogły być wprowadzone od obrotu bez wymogu uzyskiwania pozwolenia w formie decyzji. Komisja zdecydowała, że rozpatrzenie ww. projektu nastąpi na kolejnym posiedzeniu. W posiedzeniach uczestniczyła Barbara Jaworska.

14 maja na kolejnym posiedzeniu komisja przeprowadziła pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów (druk 3262). Biuro Legislacyjne Kancelarii Sejmu miało bardzo dużo wątpliwości już do samej nazwy projektu ustawy, jak i do trzech punktów dalszych omawianych na posiedzeniu. Generalnie projekt ustawy dotyczy opracowania przepisów umożliwiających oznakowania produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO). Komisja będzie na kolejnym posiedzeniu dalej rozpatrywała projekt ustawy. W posiedzeniu uczestniczył Andrzej Romaniuk główny inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

14 maja w Sejmie odbyły się trzy posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W trakcie pierwszego komisja kontynuowała rozpatrywanie i zaopiniowanie dla marszałka Sejmu wniosku KO-PO. Wniosek dotyczył przedstawienia na posiedzeniu Sejmu informacji na temat czynności podejmowanych przez ministra rolnictwa oraz podległych mu urzędników, w tym głównego lekarza weterynarii w sprawie ujawnionego w mediach nielegalnego procederu uboju bydła. Komisja głosami PiS negatywnie zaopiniowała wniosek. Obecni na sali przedstawiciele samorządu lekarsko-weterynaryjnego podkreślali, że ważniejsze od głębokiej, cytowanej kilkakrotnie przez ministra rolnictwa, reformy całego systemu jest szybkie wzmocnienie Inspekcji Weterynaryjnej.

Z ŻYCIA FEDERACJI 14-15 MAJA,