17 kwietnia w gmachu resortu rolnictwa odbyło się II posiedzenie Zespołu ds. infrastruktury obszarów wiejskich. Posiedzeniu przewodniczył Jerzy Zająkała. Tematami posiedzenia były m.in. problemy dotyczące: uzgodnienia dalszego zakresu przedmiotowego pracy zespołu (posiedzenia dwa razy w miesiącu), dokonania analizy stanu istniejącego oraz przyjęcia rekomendacji w zakresie zaopatrzenia w wodę i gospodarki ściekowej na obszarach wiejskich, w tym w szczególności: dokonania oceny stanu dostępności wody pitnej i na cele gospodarcze na obszarach wiejskich, przedstawienia instrumentów zabezpieczenia na obszarach wiejskich powszechnego dostępu do wody pitnej spełniającej parametry określone przez ministra zdrowia z 2017 r.; dokonanie oceny stopnia zabezpieczenia na obszarach wiejskich dostępności do sieci kanalizacyjnych i innych technologii oczyszczania ścieków (np. przyzagrodowych oczyszczalni ścieków). W posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska.

16 kwietnia Związek Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Kobylnikach zorganizował Forum Rolników Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Uczestników spotkania powitał prezes związku Roman Wiatrowski, a na temat aktualnej sytuacji dzierżawców i właścicieli rolnych mówił prezes Federacji Leszek Dereziński. Wśród prelegentów byli m.in. dyrektorzy oraz prezesi instytucji zajmujących się rozwojem rolnictwa i obszarów wiejskich.

16 kwietnia w Warszawie firma Goodvalley zorganizowała debatę ekspertów dotyczącą przyszłości zrównoważonej produkcji wieprzowiny w Polsce. Na ręce Toma Axelgaarda (prezesa zarządu Goodvalley) i Grzegorza Brodziaka (dyrektora zarządzającego) został przekazany unikalny w skali kraju certyfikat "zerowego śladu węglowego".

Z ŻYCIA FEDERACJI 16-17 KWIETNIA,