11 kwietnia sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi kontynuowała rozpatrywanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw. Wniesiono poprawkę do art. 24b dotyczącą zmniejszenia 6-krotnej powierzchni rolniczych ośrodków produkcji, zastępując słowa: "od 300 ha" do "od 50 ha". Wiąże się to z prowadzeniem takich ośrodków przez rodzinne gospodarstwa rolne. Sprawozdawcą został poseł Robert Telus (PiS).

10 kwietnia odbyło się trzecie posiedzenie komisji rolnictwa. Tematem posiedzenia była sytuacja na rynku drobiu oraz pozyskania kredytów inwestycyjnych dla hodowców i przetwórców drobiu. Polska od 2014 r. jest największym producentem mięsa drobiowego w UE z silną dynamiką wzrostu produkcji. Kolejnym punktem tego posiedzenia była informacja MRiRW o udziale w pracach Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, które miały miejsce  w styczniu i marcu 2019 r.

10 kwietnia na kolejnym posiedzeniu komisja przystąpiła do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw (druk 3298). Miało ono charakter informacyjny, powiązany z szeroką dyskusją. Projekt przedstawiał wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski.

10 kwietnia odbyły się trzy posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  Porządkiem obrad pierwszego posiedzenia było pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (druk 3286). Uzasadnienie projektu przedstawił podsekretarz stanu w MRiRW - Tadeusz Romańczuk.

9 kwietnia w siedzibie Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych odbyło się posiedzenie zarządu z udziałem prezesów związków regionalnych. Porządkiem obrad było omówienie stanu prac związanych z organizacją konferencji 25 kwietnia. Omówiony został także projekt ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z uwzględnieniem zagrożeń dla dzierżawców.

Z ŻYCIA FEDERACJI 9-11 KWIETNIA,