2 kwietnia zarząd główny Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego zwołał zjazd delegatów. Odbył się on w Warszawskim Domu Technika NOT. W zjeździe uczestniczył minister Jan K. Ardanowski, który w swoim wystąpieniu wskazał na problemy globalne, m.in. dynamiczny rozwój plantacji trzciny na wielu kontynentach i ograniczanie lub rezygnację w wielu krajach z bioetanolu. Minister podkreślił, że zabiega w UE o utrzymanie wsparcia do produkcji buraka cukrowego. Utrzymano także stanowisko w sprawie plantatorskiej prywatyzacji KSP, tj. skutecznej sprzedaży udziałów wyłącznie uprawnionym plantatorom KSC.  Prezesem zarządu został Krzysztof Nykiel. W zjeździe uczestniczył prezes Leszek Dereziński.

2 kwietnia w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu ds. stabilizacji i wsparcia rynku chmielu, tytoniu roślin strączkowych, nasiennictwa, w którym uczestniczył Hubert Kulesza, członek tego zespołu i członek rady Federacji. W trakcie posiedzenia wybrani zostali przewodniczący: chmielu - Rajmund Szulc; tytoniu - Przemysław Noworyta; ziemniaków - Ryszard Szaroleta; ziół - Andrzej Miąsko; roślin strączkowych - Krzysztof Gawęcki, i nasiennictwa - Leszek Chmielnicki.

2 kwietnia ostatnie posiedzenie komisji rolnictwa dotyczyło rozpatrzenia informacji ministra rolnictwa na temat sytuacji ekonomicznej Krajowej Spółki Cukrowej, Elewarru i powstania Narodowego Holdingu Spożywczego. Krzysztof Kowa, prezes KSC poinformował o trudnej sytuacji na polskim i światowym rynku cukru spowodowanej niską ceną tego produktu. Po zniesieniu kwotowania wzrosła konkurencja między producentami w UE i na świecie, wzrosła podaż cukru, spadły ceny. W roku obrotowym 2017/2018 - pierwszym pełnym roku produkcyjnym po zniesieniu kwot - spółka osiągnęła zysk netto w wysokości tylko 19,4 mln zł, a wciągu czterech miesięcy roku obrotowego 2018/2019 zysk wyniósł 12,6 mln zł. Wzrosła ekspansja eksportowa poza UE. W roku 2017/2018 KSC wyeksportowała 300 tys. ton cukru, czterokrotnie więcej niż w poprzednim sezonie. Pomimo tych działań, spółka przewiduje stratę w roku obrotowym 2018/2019 mimo dodatniego wyniku za cztery miesiące. Spółka liczy na utrzymanie wskaźników płynności oraz zamierza realizować inwestycje m.in. kontynuować budowę terminalu przeładunkowo-wysyłkowego w porcie w Gdańsku. W trakcie dyskusji posłowie i przedstawiciele organizacji rolniczych (strona społeczna) pytali o kondycję finansową poszczególnych zakładów spółki. Kolejna informacja ministra rolnictwa dotyczyła sytuacji ekonomicznej spółki Elewarr. Informację przedstawił prezes spółki - Daniel Korona. Elewarr jest jedną z wiodących firm w branży przechowywania zbóż oraz znaczącym podmiotem na rynku skupu i sprzedaży płodów rolnych, mającą 13 dużych elewatorów zbożowych oraz 4 mniejsze obiekty. Niestety za rok 2018 Spółka odnotowała stratę 15 mln zł. Spółka planuje kontynuować działalność usługową, maksymalnie wykorzystując powierzchnię magazynową, ponadto przewiduje osiągać przychody z usług wynajmu powierzchni biurowych, dachowych, placów, warsztatów i gruntów. Komisja rozpatrzyła także informację ministra rolnictwa na temat tworzenia Narodowego Holdingu Spożywczego. Wiceminister Tadeusz Romańczuk poinformował, że prace nad koncepcją utworzenia Narodowego Holdingu Spożywczego zakończą się w kwietniu lub w maju br. Krajowa Grupa Spożywcza ma być podmiotem działającym na zasadach rynkowych i powinna mieć realny wpływ na rynek rolno-spożywczy. Prowadzone są prace mające na celu m.in. wypracowanie zasad wzajemnej kooperacji między producentami rolnymi, zakładami przemysłowymi i spółkami z szeroko rozumianym kapitałem państwowym. W posiedzeniach komisji z ramienia Federacji uczestniczyli: Leszek Dereziński, Mariusz Olejnik, Hubert Kulesza i Barbara Jaworska.

2 kwietnia porządkiem obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi było wprowadzenie i dyskusja do pierwszego czytania rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3298). Uzasadnienie projektu przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Rafał Romanowski. Komisja odrzuciła wniosek posła Kazimierza Plocke (PO) o powołanie podkomisji w celu rozpatrzenia projektu.

2 kwietnia sejmowa komisja rolnictwa rozpatrzyła informację MRiRW nt nowego sposobu gospodarowania przestrzenią wiejską i podmiejską. Informację przedstawił podsekretarz stanu w MRiRW - Ryszard Zarudzki. Resort rolnictwa stara się, aby nowotworzone regulacje z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego uwzględniały specyfikę obszarów wiejskich, wynikającą z konieczności pogodzenia w procesie ich rozwoju interesów producentów rolnych z pozostałymi grupami społecznymi zamieszkującymi te tereny. Ministerstwo widzi potrzebę kompleksowego uregulowania zagadnień związanych z zagospodarowaniem przestrzennym, w tym przede wszystkim z uwzględnieniem powiązań planowania przestrzennego z rozwojem obszarów wiejskich.

2 kwietnia w porządku obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi znalazło się rozpatrzenie informacji ministra rolnictwa o realizacji ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Informację przedstawił podsekretarz stanu w MRiRW Rafał Romanowski, który podkreślił, że zgodnie z przepisami ustawy, nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny. W okresie od 30 kwietnia do 31 grudnia 2018 r. wydane zostały przez KOWR łącznie 37 844 decyzje administracyjne, które dotyczyły nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni około 107 tys. ha. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę nt. "Obrót nieruchomościami rolnymi" za lata 2016, 2017 i I półrocze 2018 r. w celu ustalenia, czy minister rolnictwa oraz KOWR prawidłowo realizowali ustawowe zadania w zakresie obrotu nieruchomościami rolnymi. W wyniku kontroli stwierdzono, że właściwie realizowano zadania w zakresie kształtowania ustroju rolnego, a minister rolnictwa prowadził monitoring rynku nieruchomości rolnych i podejmował właściwe działania na rzecz regulacji zasad obrotu tymi nieruchomościami.

Z ŻYCIA FEDERACJI 2 KWIETNIA,