19 marca w Bydgoszczy odbyło się posiedzenie zarządu Związku Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych z udziałem zaproszonych gości: Wiesława Czarneckiego, dyrektora Departamentu Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawko-Pomorskiego oraz Władysława Fortuny, prezesa zarządu Fortuna SA, który zaprezentował możliwości inwestycji rolniczych na 30 tys. ha, którymi dysponuje w Afryce Zachodniej. Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji, omówił aktualne problemy dzierżawców rolnych oraz tematy, które zostaną przedstawione na posiedzeniu pierwszej rady społecznej przy dyrektorze generalnym KOWR. Zarząd związku podjął decyzję o organizacji Forum Rolników Województwa Kujawsko-Pomorskiego z udziałem zaproszonych gości, wśród których znajdą się przedstawiciele MRiRW, KOWR, ARiMR, naukowców z bydgoskich uczelni, a także przedstawicieli innych organizacji rolniczych. Ustalono, że forum odbędzie się 16 kwietnia 2019 r. w Kobylnikach.

18 marca Stowarzyszenie Dzierżawców i Właścicieli Rolnych woj. Zachodniopomorskiego z siedzibą w Budzistowie zorganizowało w Koszalinie posiedzenie nt. aktualnych problemów rolnictwa. Wśród poruszonych tematów warto wymienić: projekt ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, z uwzględnieniem roli i znaczenia dzierżawy rolniczej SP oraz dzierżawcy; potrzeby prawnego uregulowania dzierżawy rolniczej w Polsce; powszechnego ubezpieczenia upraw rolnych, zwierząt gospodarskich z uwzględnieniem skutków klęsk żywiołowych; miejsca rolnictwa polskiego w nowej perspektywie finansowej WPR po 2020 r., opłacalność i stabilność chowu i hodowli zwierząt gospodarskich, w tym trzody chlewnej i bydła. Rozmawiano także o problemach lokalnych, m.in. o  potrzebie utworzenia województwa środkowopomorskiego. W spotkaniu uczestniczyła Anna Zając-Plezia, dyrektor Departamentu Gospodarowania Zasobem KOWR. Zarząd Federacji reprezentowali: Grzegorz Brodziak i Feliks Skotnicki.

15 marca w gmachu resortu rolnictwa odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Infrastruktury Obszarów Wiejskich, w którym uczestniczył Leszek Dereziński jako członek tego zespołu. Przewodniczącym zespołu został Jerzy Zająkała, wójt gminy Łubianka (woj. kujawsko-pomorskie). Zespół wyłonił cztery najważniejsze tematy, którymi będzie zajmował się w tym półroczu: 1) gospodarką wodną i ściekami; 2) drogami lokalnymi (gminnymi, powiatowymi), a także dojazdowymi; 3) brakiem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (uporządkowaniem ładu przestrzennego na wsi). Bez przestrzennego planowania nie jest możliwe realizowanie inwestycji rolniczych, w tym  biogazowni; 4) dostępem do szerokopasmowego Internetu na obszarach wiejskich i odpowiednim zaopatrzeniem w energię elektryczną.

Z ŻYCIA FEDERACJI,15-19 MARCA,