14 marca Związek Przedsiębiorców Rolnych w Szczecinie zorganizował w Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zjazd członków związku. W trakcie spotkania omówione zostały problemy nurtujące gospodarstwa rolne, a zwłaszcza dzierżawców. W stanowisku po zjeździe mocno  zaakcentowano między innymi ogromny potencjał wniesiony przez spółki prawa handlowego w rozwój rolnictwa woj. zachodniopomorskiego, niewłaściwą politykę rolną prowadzącą przez rządzących, która prowadzi do demontażu dużych gospodarstw rolnych, w tym spółek prawa handlowego i strategicznych spółek SP, dyskryminację gospodarstw towarowych powyżej 300 ha przy podziale środków UE i krajowych, konieczność przedłużania umów dzierżawnych do 30 lat spółkom prawa handlowego, które wywiązały się z wymogów ustawy z 16.09.2011 r., co pozwoli na utrzymanie stabilności i inwestowanie w gospodarstwa rolne. Zjazd poparł inicjatywy ministra rolnictwa, do których należy: przesunięcie terminu wydania dzierżaw przez dzierżawców spółek prawa handlowego, którzy  nie wyłączyli 30 proc. dzierżaw, a zwłaszcza tam, gdzie odbywa się hodowla zwierząt gospodarskich, oraz prawidłowy zapis w projekcie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, dotyczący utworzenia ośrodków produkcji rolniczej. Spotkaniu przewodniczył Feliks Skotnicki.

14 marca sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła i negatywnie zaopiniowała poselski wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego.

14 marca w centrali Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa odbyło się spotkanie inicjujące powołanie rady społecznej. Rada na wzór funkcjonującej wcześniej rady społecznej przy prezesie ANR stanowić będzie ciało doradcze i opiniotwórcze dla dyrektora generalnego KOWR. Będzie także platformą do dialogu. W spotkaniu uczestniczyli: prezes Federacji Leszek Dereziński, prezes KRIR Wiktor Szmulewicz, Mariusz Gołębiowski (ZZ Rolników "Ojczyzna"), Lech Kuropatwiński (ZZ Rolników "Samoobrona"), Teresa Hałas (NSZZ RI "Solidarność"), Władysław Serafin (Kółka i Organizacje Rolnicze), Marcin Bustowski (ZZ Rolników "Solidarni"), Sławomir Izdebski (OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych), Tomasz Łukomski (Centrum "Młodzi Rolnicy").

13 marca w Sejmie obradowała podkomisja nadzwyczajna do przygotowania projektu inicjatywy ustawodawczej w zakresie spółdzielczości rolniczej nt. założeń wsparcia dla spółdzielni rolniczych w nowej perspektywie finansowej w realizacji WPR 2020-2027. W posiedzeniu podkomisji uczestniczyła Barbara Jaworska.

11 marca w siedzibie Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej odbyło się spotkanie Leszka Derezińskiego, Mariusza Olejnika i Andrzeja Okoniewskiego z przedstawicielami Europejskiego Funduszu, który był reprezentowany przez: Adama Tańskiego, Krzysztofa Podhajskiego, Ewę Balcerowicz, Józefa Pyrgiesa i Janusza Rowińskiego. Celem spotkania było dopracowanie przebiegu konferencji "Obrót ziemią rolniczą w Polsce w odniesieniu do chowu i hodowli zwierząt", która odbędzie się 25 kwietnia.

12 marca w gmachu MRiRW odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Stabilizacji i Wsparcia Rynku Mięsa Wołowego Porozumienia Rolniczego. Z uczestnikami spotkania rozmawiał minister Jan K. Ardanowski. Członkowie zespołu zgłosili szereg spostrzeżeń dotyczących działania rynku produkcji wołowiny w Polsce. W trakcie spotkania zaprezentowano strategię "Polska Wołowina 2022", którą omówił prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego Jerzy Wierzbicki. Przewodniczącym zespołu został Grzegorz Leszczyński, marszałek województwa podlaskiego. Federację reprezentował członek zarządu Waldemar Dobrowolski. Wyznaczono kilka osób z zespołu do rozmów z kierownictwem resortu.
Tego samego dnia z wybranymi członkami zespołu, wśród których był W. Dobrowolski, spotkał się sekretarz stanu w MriRW, Szymon Giżyński. Tematem spotkania było przedstawienie systemu Ajax (system zarządzania i kontroli w całym procesie produkcji zwierzęcej). Dokonano jego analizy i wskazano najsłabsze punkty. Wieczorem odbyło się spotkanie ministra rolnictwa z przedstawicielami zespołu ds. stabilizacji wołowy, by ułożyć harmonogram ścisłej współpracy w tym zakresie. Długo rozmawiano nt. przeciwdziałania nieprawidłowościom w ubojniach i prawidłowej rejestracji zwierząt. Federację reprezentował Waldemar Dobrowolski.

Z ŻYCIA FEDERACJI, 12-14 MARCA,