22 lutego Sejm znowelizował ustawę o zwrocie akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej. Nowe przepisy uzupełniają listę rodzajów paliwa, od którego można odliczyć akcyzę.

22 lutego w biurze Federacji odbyło się kolejne spotkanie dotyczące konferencji, która odbędzie się 25 kwietnia br. w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  Ustalono, że 11 marca w biurze Federacji odbędzie się kolejne spotkanie doprecyzowujące przygotowania do konferencji

22 lutego w gmachu resortu rolnictwa odbyło się spotkanie Jana Krzysztofa Ardanowskiego z członkami zarządu Federacji: Leszkiem Derezińskim, Mariuszem Olejnikiem oraz Waldemarem Rolewskim. W trakcie dyskusji omawiane były problemy nurtujące przede wszystkim towarowe gospodarstwa rolne. Tematami były: 1) stabilność gospodarowania przez dzierżawców  ziemi dzierżawionej od SP, którzy spełnili warunki  ustawy z 16.09.2011 r. i oddali 30 proc. ziemi. Po zakończeniu okresu dzierżawy KOWR przedłuża dzierżawy niestety tylko o dwa lata; 2) próba wprowadzenia zapisu abolicji dla dzierżawców, którzy nie oddali z różnych względów 30 proc. dzierżawionej ziemi.  Sprawa ta była omawiana w odniesieniu do tysięcy hektarów ziemi zabranych spółkom handlowym przez KOWR i do tej pory nie zagospodarowanych; 3) powołanie przy centrali KOWR rady społecznej, opiniującej  i rozstrzygającej na szczeblu centralnym skomplikowane problemy dzierżawców rolnych. Omawiane były także sprawy środowiskowe, których realizacja spada na barki rolników np. dyrektywa azotanowa, Natura 2000 oraz sprawa przeniesienia gospodarstw rybackich z resortu żeglugi do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Hodowlane stawy rybackie jako inna forma gospodarstw rolnych SP powinny czynić starania, by powróciły do resortu rolnictwa. Omawiana była także kwestia ubezpieczeń płodów rolnych, chowu i hodowli zwierząt, a także ubezpieczeń od klęsk żywiołowych (suszy, powodzi etc.). Tworzenie grup producenckich i spółdzielni rolników, a także strategia w zakresie wołowiny - to kolejne omawiane tematy.

21 lutego tematem posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi była informacja ministra rolnictwa na temat czynności podejmowanych przez resort oraz podległe i nadzorowane instytucje, w tym głównego lekarza weterynarii, w sprawie ujawnionego w mediach, nielegalnego procederu uboju bydła i wprowadzania na rynek "niezdatnego do spożycia mięsa". Informację przedstawił wiceminister Szymon Giżyński oraz Paweł Niemczuk, główny lekarz weterynarii. W posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska.

20 lutego w gmachu Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie odbyło się spotkanie inauguracyjne Porozumienia Rolniczego pod patronatem honorowym prezydenta RP Andrzeja Dudy. Przybyli przedstawiciele blisko 170 organizacji rolniczych w celu poprawienia sytuacji ekonomicznej i społecznej  na polskiej wsi. Praca w Porozumieniu Rolniczym odbywać się będzie w zespołach problemowych. Jako pierwszy przemawiał minister Ardanowski, który dziękował prezydentowi za objęcie patronatem tej inicjatywy i kontynuowanie rozpoczętych przez Lecha Kaczyńskiego działań w tym zakresie. Prezydent w swoim przemówieniu odniósł się do słów Jana Pawła II, że rolnictwo zawsze będzie wymagało wszechstronnej opieki państwa. Andrzej Duda podkreślił ponadto, że Porozumienie Rolnicze to nowa instytucja, nowa forma dialogu wszystkich ze wszystkimi w imię zjednoczonej, dobrosąsiedzkiej wsi. Federację reprezentował prezes Leszek Dereziński.

Z Życia Federacji 20-22 lutego,