18 grudnia w Bydgoszczy odbyło się coroczne zebranie świąteczne zarządu Związku Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. W trakcie spotkania prezes Federacji Leszek Dereziński omówił projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw z 21 listopada 2018 r.  Poruszone zostały także tematy dotyczące aktualnych problemów dzierżawców, planowania zagospodarowania ZWRSP, a także monitoringu sytuacji hydrometeorologicznej w województwie kujawsko-pomorskim.

12 grudnia na posiedzeniu sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi omówione został tematy: zwalczania ASF w Polsce - populacji dzika w Polsce i metod szacowania wielkości populacji,  działań służb weterynaryjnych w powiecie parczewskim oraz stanu epidemiologicznego w tym powiecie, skarg kół łowieckich na zbyt długi czas oczekiwania na wyniki badań laboratoryjnych w kierunku ASF. Informacje przedstawił Paweł Niemczuk, główny lekarz weterynarii. W 2018 r. stwierdzono występowanie 109 ognisk ASF. W sezonie od 1 kwietnia do 30 października br. odstrzelono 145,9 tys. dzików, co stanowi ponad 78% zakładanego odstrzału. Do polowań na dziki mają zachęcać wysokie stawki za odstrzał, które wynoszą 650 zł za każdą lochę oraz 300 zł za dzika. Do dyspozycji myśliwych oddano 530 chłodni oraz zwiększono liczbę laboratoriów badających próbki pod kątem ASF. Przybyli na posiedzenie komisji rolnicy, lekarze weterynarii jak i myśliwi zgłosili bardzo dużo zastrzeżeń co do prawidłowości pojawiających się w walce z wirusem. W posiedzeniu uczestniczył Szymon Giżyński sekretarz stanu w MRiRW. W posiedzeniu uczestniczyli: Zygmunt Jodko, członek Zarządu Federacji, Barbara Jaworska, a także Aleksander Dargiewicz z biura Krajowego Związku Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej.

12 grudnia w Poznaniu w oddziale terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa odbyło się posiedzenie rady społecznej. Głównym celem spotkania było wypracowanie stanowisk w sprawie zagospodarowania działek przeznaczonych do przetargów. W posiedzeniu uczestniczył Hubert Kulesza, prezes Związku Pracodawców Rolnych w Poznaniu.

11 grudnia w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się posiedzenie Komisji ds. Oceny Ofert przy ministrze rolnictwa. Posiedzeniu przewodniczyła Aleksandra Szelągowska pełniąca funkcję przewodniczącego komisji. Przedstawiła 6 ofert zakładów ubezpieczeń: Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Poznaniu, Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Poznaniu wspólnie z Vereinigte Hagelversicherung VVaG z siedzibą w Giessen, PZU SA z siedzibą w Warszawie, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" z siedzibą w Warszawie, Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie i InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurace Group z siedzibą w Warszawie.  Uczestnicy posiedzenia ocenili  przedstawione  przez instytucje ubezpieczające oferty pod względem ich zgodności z ustawą o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Wszystkie rozpatrywane oferty zachowały zgodność z ustawą i zostały zaakceptowane. W posiedzeniu uczestniczył prezes Leszek Dereziński.

z życia Federacji, 11-18 grudnia,