10 grudnia w Filharmonii Narodowej na zaproszenie firmy Bayer Federacja uczestniczyła w uroczystym wieczorze wręczenia nagród dla najwybitniejszych naukowców, połączonym z koncertem bożonarodzeniowym. Nagrody otrzymali dr hab. Marcin Grabowski, kardiolog za nowatorskie rozwiązania w zakresie kardiologii klinicznej i dr hab. inż. Piotr Oleśkowicz-Popiel - profesor nadzwyczajny z Politechniki Poznańskiej za opracowanie przyjaznej dla środowiska nowej technologii wytwarzania biopaliw z odpadów pochodzących z produkcji serów i jogurtów (kwaśnej serwatki). Federację reprezentowali: Hubert Kulesza, członek zarządu i Barbara Jaworska.

7 grudnia senacka komisja rolnictwa rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o paszach (druk nr 1027). Po przedstawieniu informacji przez wiceministra rolnictwa Rafała Romanowskiego senatorowie zaakceptowali i przegłosowali przesunięcie na 1 stycznia 2021 r. terminu wejścia w życie zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych. W posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska.

7 grudnia w siedzibie Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie odbyło się seminarium pt. "Implikacje mechanizmu degresywności płatności bezpośrednich w WPR 2020+ w Polsce". W swoim podsumowaniu dr hab. Adam Wąs, prof. nadzw. IEiGZ-PIB podkreślił, że nowa degresywność dopłat bezpośrednich może mieć umiarkowany wpływ na poziom i dystrybucję dopłat bezpośrednich w skali kraju. Skutki wdrożenia degresywności są w dużym stopniu uzależnione od przyjętej metodyki ustalania kosztów pracy w gospodarstwach rolnych oraz od ostatecznie przyjętych stawek dopłat bezpośrednich. W skali poszczególnych gospodarstw objętych mechanizmem, zwłaszcza tych otrzymujących znacznie więcej niż 100 tys. euro redukcje przyznanych dopłat mogą istotnie wpłynąć na wynik finansowy. Liczba takich gospodarstw nieznacznie przekracza dwa tysiące w skali kraju i jest nierównomiernie rozłożona pomiędzy województwa. W seminarium uczestniczyła Barbara Jaworska.

6 grudnia sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła informację resortu rolnictwa nt. prac Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, które odbyły się w listopadzie 2018 r. Informację przedstawił podsekretarz stanu w MRiRW Rafał Romanowski. Głównymi tematami prac rady były: sytuacja na rynkach rolnych oraz finansowanie przyszłej polityki rolnej. Obecny na posiedzeniu rady minister Jan Krzysztof Ardanowski przedstawił komisarzowi Philowi Hoganowi uzasadnienie i  prośbę pilnego zwiększenia limitów krajowych na pomoc de minimis do 2 proc. produkcji rolnej. Potrzeba ta wynika z konieczności zrealizowania wsparcia dla rolników w niezbędnym zakresie, a Polska wyczerpała swój limit w pierwszej dekadzie listopada br. Wniosek został poparty przez Łotwę. Komisarz poinformował, że KE finalizuje prace nad propozycją pomocy i będzie w najbliższym czasie przedłożona radzie. W posiedzeniu uczestniczył prezes Leszek Dereziński.

6 grudnia w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja prasowa Jana Krzysztofa Ardanowskiego dotycząca 3 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości w obszarze rolnictwa. - Złożoność problemów w rolnictwie wymaga współdziałania całego rządu i cały rząd bierze odpowiedzialność za ten sektor gospodarki - mówił minister. Po raz pierwszy mieszkańcy terenów wiejskich objęci zostali dużym programem społecznym, tj. 500+, obniżeniu uległ wiek emerytalny z 67 lat do 60 dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, podniesione zostały do 1000 zł także najniższe świadczenia emerytalno-rentowe, z czego skorzystało 340 tysięcy osób. Dalej minister informował o wsparciu dla Kół Gospodyń Wiejskich (w przyszłorocznym budżecie odłożono na ten cel 27 mln zł), o handlu detalicznym i sprzedaży bezpośredniej. Podkreślił, że zostały zniesione nadmierne wymagania i zbędne zezwolenia by rolnik łatwiej i szybciej mógł sprzedać wytworzone w gospodarstwie produkty. W konferencji uczestniczyła Barbara Jaworska.

5 grudnia porządkiem dziennym kolejnego posiedzenia komisji było rozpatrzenie informacji na temat realizacji ustawy o ochronie roślin ze szczególnym uwzględnieniem środków ochrony roślin w uprawach wysokobiałkowych. W posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska.

5 grudnia sejmowa Komisja Rolnictwa i Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysłuchała informacji resortu rolnictwa na następujące tematy: strategii rozwoju wołowiny w Polsce, wypłat zaliczek dopłat, a także rekompensat suszowych, w tym niewypłacania środków za suszę strategicznym spółkom KOWR. W posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska z biura Federacji.

5 grudnia Krajowa Izba Biopaliw przy współpracy z World Bioenergy Association oraz Polską Izbą Gospodarczą Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej zorganizowały w Katowicach konferencję World Bioenergy Forum 2018. Głównym tematem spotkania była światowa polityka klimatyczna, klimatyczno-energetyczna Polski, biomasa stała jako fundament polityki energetycznej i klimatycznej, biopaliwa ciekłe jako zrównoważony sposób dekarbonizacji w sektorze transportu i biogaz jako wszechstronne źródło energii do sprostania wyzwaniom energetycznym i środowiskowym. W konferencji uczestniczyli: Mariusz Olejnik, wiceprezes zarządu Federacji i Władysław Butor, członek rady Federacji.

5 grudnia w siedzibie wydawnictwa APRA w Myślęcinku k. Bydgoszczy odbyło się posiedzenie rady programowej miesięcznika "Przedsiębiorca Rolny". W trakcie spotkania omówiono dotychczasową współpracę wydawnictwa z Federacją i przedstawiono plany na przyszłość. Uchwałą zarządu FZPDiWR z 29 listopada 2018 r. Zygmunt Jodko został powołany w skład rady w miejsce zmarłego Ignacego Urbanowskiego.

1 grudnia na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbył się IV Kongres Rolnictwa Polskiego. Gospodarzami tego ważnego wydarzenia byli: minister Jan Krzysztof Ardanowski i Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych. Federację reprezentowali członkowie zarządu: Leszek Dereziński, Mariusz Olejnik, Zygmunt Jodko i Romuald Jankowski.

30 listopada - 2 grudnia w Poznaniu z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości uroczyście otwarto Narodową Wystawę Rolniczą. Celem imprezy było ukazanie tego, jak na przestrzeni lat zmieniała się polska wieś. Wystawę odwiedziło bardzo wielu członków Federacji z całego kraju.

z życia federacji 1-10 grudnia,