30 grudnia w Szczecinie pochowany został Jan Sylwestrzak, zasłużony dla województwa zachodniopomorskiego były wicewojewoda. Funkcję tę piastował w latach 2003-2005. Na uroczystości licznie zgromadzili się członkowie szczecińskiego Związku Pracodawców i Producentów Rolnych z prezesem Feliksem Skotnickim na czele.

30 listopada w gmachu Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej odbyło się seminarium nt. "Determinanty cen na polskim rynku mleka i produktów mlecznych", w którym uczestniczyła Barbara Jaworska.

30 listopada na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich Jan Krzysztof Ardanowski otworzył  trzydniową Narodową Wystawę Rolniczą. W wydarzeniu wzięli udział członkowie Federacji z całej Polski.

29 listopada w biurze Federacji odbyło się posiedzenie zarządu, którego tematem było przyjęcie propozycji zgłoszonych uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw do projektu z 21 listopada 2018 r.

26 listopada w Radzyniu k. Leszna  odbyło się spotkanie Rady Krajowego Sekretariatu NSZZ RI "Solidarność" z udziałem Jana Krzysztofa Ardanowskiego. W obradach uczestniczyli posłowie PiS: Jan Dziedziczak i Jan Mosiński oraz Grzegorz Pięta, zastępca dyrektora generalnego KOWR, a także inni zaproszeni goście, w tym prezesi spółek SP. Omawiane były problemy spółek strategicznych, dzierżawców oraz nowelizacje ustaw, w tym ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. W spotkaniu uczestniczył prezes Leszek Dereziński.

28 listopada w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi miała miejsce konferencja z cyklu "Innowacyjne rozwiązania dla polskiego rolnictwa". Prezentowane były projekty, które mogą przyczyniać się do rozwoju nowoczesnego i ekonomicznego rolnictwa. W konferencji uczestniczył prezes Leszek Dereziński.

27 listopada w siedzibie Krajowej Rady Izb Rolniczych odbyło się spotkanie dotyczące udzielenia i rozliczenia dofinansowania kosztów związanych z uczestnictwem niektórych organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji UE. W spotkaniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

23 listopada w Karpaczu odbył się XXXII Walny Zjazd Członków Dolnośląskiego Związku Dzierżawców i Właścicieli Nieruchomości Rolnych. Federację reprezentował wiceprezes zarządu Mariusz Olejnik, a w zastępstwie członka zarządu Zygmunta Jodko -  Grzegorz Świątek (Lubuski Związek Rolników). W zjeździe uczestniczył Wojciech Jaremko, p.o. dyrektora OT KOWR Wrocław i Sebastian Bogus z Wydziału Kształtowania Ustroju Rolnego i Gospodarowania Zasobem.

22 listopada sejmowa komisja rolnictwa rozpatrzyła poprawkę zgłoszoną w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o paszach (druki nr 2997 i 3004). Komisja wniosła o odrzucenie poprawki, polegającej  na skreśleniu przepisu dotyczącego opracowywania przez ministra do spraw rolnictwa planu wykorzystania krajowych źródeł białka oraz zminimalizowania deficytu białka paszowego w żywieniu zwierząt w zakresie pozyskiwania białka paszowego ze źródeł krajowych.

22 listopada w Poznaniu odbyło się III Forum Rolników i Agrobiznesu. Federację reprezentował Mariusz Olejnik oraz Zygmunt Jodko.

20 listopada kolejne posiedzenie komisji to odpowiedź MRiRW na wniosek zgłoszony przez poseł Dorotę Niedzielę (PO) na posiedzeniu komisji 3 października br. Wniosek dotyczył kwestii przeniesienia siedziby śląskiego OT KOWR z Mikołowa do Częstochowy. Po dyskusji poseł Niedziela zapowiedziała skierowanie wniosku o pilną kontrolę w tej sprawie do NIK.

20 listopada na kolejnym posiedzeniu komisja rozpatrzyła informacje ministra rolnictwa na temat: "Programu w sprawie działań w zakresie pozyskiwania alternatywnych źródeł białka dla białka soi GM w żywieniu zwierząt", w tym możliwości zaspokojenia krajowego zapotrzebowania na białko paszowe w oparciu o polskie surowce oraz krajowego bilansu pasz.

20 listopada sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020.

19 listopada w gmachu resortu rolnictwa Rada Sektora Wołowiny zorganizowała spotkanie zespołu roboczego ds. zrównoważonej wołowiny. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel sześciu związków branżowych tworzących  Radę Sektora Wołowiny i Strategię Rozwoju Wołowiny do 2022 roku. W spotkaniu wziął udział Waldemar Dobrowolski, członek zarządu Federacji.

16 listopada w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej odbyło się seminarium pt. "Konkurencyjność polskich gospodarstw trzodowych na tle wybranych krajów UE". Referat wygłosił prof. dr hab. Wojciech Ziętara, w którym m.in. nakreślił kierunki rozwoju produkcji żywca wieprzowego. Do nich zaliczył: profesjonalizację produkcji żywca wieprzowego uwarunkowaną odpowiednio dużą skalą produkcji, specjalizację produkcji w gospodarstwach trzodowych: produkcję prosiąt i tucz, lokalizację tuczarni w rejonach o mniejszej gęstości zaludnienia, łączenie chowu trzody chlewnej z biogazowniami, integrację poziomą między producentami żywca wieprzowego i pionową między producentami żywca, przemysłem paszowym i zakładami mięsnymi, upowszechnianie tuczu kontraktowego,  w którym rolę integratora mogą pełnić firmy paszowe lub zakłady mięsne, ubój gospodarczy i przetwórstwo w gospodarstwach nie przyczyni się do odbudowy pogłowia trzody chlewnej. Rynek ten będzie miał charakter niszowy. Podstawowym warunkiem odbudowy pogłowia trzody chlewnej jest usunięcie istniejących barier. W posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska z biura Federacji.

16 listopada w gmachu resortu rolnictwa odbyło się spotkanie przedstawiające wyniki delimitacji (wyznaczanie granic na mapach) ONW wg nowych zasad. W prace nad nową delimitacją ONW zaangażowane były głównie instytuty naukowe. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

z życia federacji 16-30 listopada,