20 marca sejmowe komisje: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa rozpatrzyły uchwałę Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw. Senat zaproponował siedem poprawek. Komisja wniosła o ich przyjęcie. W posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska.

15 marca Roman Wiatrowski, prezes Związku Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Bydgoszczy  został wybrany na funkcję wiceprzewodniczącego rady społecznej przy OT KOWR w Bydgoszczy. Do zadań rady należy w szczególności zgłaszanie do dyrektora oddziału wniosków w sprawach dotyczących zagospodarowania nieruchomości rolnych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

14 marca w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Promocji Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie. Porządek obrad obejmował m.in.: strategię promocji żywności MRiRW i funduszy promocji produktów rolno-spożywczych oraz funduszy promocji rolno-spożywczych), w tym podjęcia kompleksowych i spójnych działań promocyjnych polskiej wieprzowiny na rynku krajowym, UE i krajów trzecich, (w tym zmiana stosowanych przepisów o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w kontekście zagrożeń związanych z ASF dla stanu i przyszłości polskiego sektora produkcji i przetwórstwa wieprzowiny. W posiedzeniu uczestniczył prezes Leszek Dereziński.

11 marca przedstawiciele rządu oraz parlamentu wspólnie z sołtysami świętowali Dzień Sołtysa. Uroczystość odbyła się w Przysusze (woj. mazowieckie). Podczas spotkania premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że rozwój polskiej wsi to szansa na rozwój całego kraju. Następnie odniósł się do historii polskiego rolnictwa, które niejednokrotnie traktowane było przez rządzących po macoszemu. - Sam dobrze pamiętam transformację PGR-ów, gdzie trzy miliony ludzi zostało pozostawionych samych sobie - powiedział premier. Były to słowa ważne, bowiem żaden z urzędujących dotychczas premierów nie odniósł się do problemu poszkodowanych przez transformację robotników rolnych. Dalej premier stwierdził, że rozwój kraju musi dotyczyć wszystkich obszarów, również i obszarów wiejskich. Sytuacja polskiej wsi nie może ulec pogorszeniu. Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel przedstawił założenia opracowywanego "Paktu dla obszarów wiejskich". W uroczystości uczestniczył prezes zarządu Leszek Dereziński.

Z ŻYCIA FEDERACJI, 11-20 marca,