8 marca w Parzniewie w siedzibie Krajowej Rady Izb Rolniczych miało miejsce wspólne posiedzenie zarządów: Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych i Krajowej Rady Izb Rolniczych. Tematem posiedzenia było uzgodnienie wspólnego stanowiska obu organizacji na temat nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Po długiej dyskusji ustalono, że prezes KRIR, Wiktor Szmulewicz, wszystkie problemy i rozbieżności co do projektu omawianych ustaw przedstawi członkom izb wojewódzkich 21 marca br. podczas Walnego Zjazdu KRIR.

8 marca w spółce Agro Bieganów odbyła się konferencja poświęcona "Programowi rozwoju bydła mięsnego w Polsce w latach 2018-2020", podczas której referaty wygłosili Jerzy Wierzbicki, prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego nt. Programu rozwoju bydła mięsnego w Polsce w latach 2018-2020, i Jacek Zarzecki, prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego nt. "Aktualnych problemów Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego". Po konferencji została przeprowadzona także aukcyjna sprzedaż buhajków rasy limousine. Gospodarzem spotkania był Zygmunt Jodko, prezes Lubuskiego Związku Rolników, a także członek zarządu Federacji.

7 marca w Sierpowie odbyło się posiedzenie Walnego Zjazdu Związku Pracodawców i Producentów Rolnych w Łodzi. Członkowie zjazdu jednomyślnie wybrali na przewodniczącego zjazdu - Waldemara Dobrowolskiego, a na sekretarza - Andrzeja Okoniewskiego. Walny Zjazd był prawomocny do podejmowania uchwał. Marcin Kubasiński został przyjęty w poczet członków zarządu związku. Zbyt mała liczba członków związku była przyczyną nie powołania rady związku. Komisja skrutacyjna przeprowadziła wybory. Zjazd wybrał jednogłośni Waldemara Dobrowolskiego na funkcję prezesa zarządu, a Andrzeja Okoniewskiego na wiceprezesa. Członkami zarządu zostali wybrani: Wojciech Szołowski, Marian Hadrian i Sylwester Gajewski. Kolejnymi uchwałami zjazdu  były: zmiana nazwy związku na - Związek Producentów Rolnych Ziemi Łódzkiej i zmiana siedziby z adresu w Łodzi na - Leśmierz 12, 95-035 Ozorków. Z powodów zdrowotnych z pracy zrezygnował Eugeniusz Kielesiński, dyrektor biura związku.

7 marca w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wniosek przewodniczącego Zespołu ds. Kształtowania Ustroju Rolnego Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie Leszka Derezińskiego odbyło się posiedzenie zespołu.  Proponowany porządek obejmował m.in.: 1) nowelizację ustaw: o kształtowaniu ustroju rolnego i o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa z dnia 19.10.1991 r. po przeprowadzeniu konsultacji społecznych i propozycji złożonych przez organizacje rolnicze, 2) wypracowanie stanowiska na temat zmiany przepisów dotyczących pozwoleń na budowę obiektów inwentarskich, zwłaszcza trzody i bydła i przedłożenie go do ministrów rolnictwa, środowiska oraz inwestycji i rozwoju. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele resortu rolnictwa oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

7 i 13 marca odbyły się dwa posiedzenia senackiej komisji rolnictwa dotyczące rozpatrzenia ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (druk senacki 752). Komisje wniosły poprawki do ustawy. Federację reprezentował członek zarządu - Hubert Kulesza.

6 marca senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrywała: 1) ustawę o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz 2) projekt uchwały w sprawie negocjacji zasad prowadzenia WPR po 2020 r. Co do punktu pierwszego ustawa dała nowe zadania Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych związane z wykonywaniem badań laboratoryjnych próbek artykułów rolno-spożywczych na potrzeby realizacji mechanizmów WPR związanych z organizacją europejskich rynków rolnych, a także na potrzeby realizacji Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Ustawę omówił sekretarz stanu w resorcie rolnictwa Jacek Bogucki. Punkt 2 dotyczył przedstawienia przez Ryszarda Zarudzkiego podsekretarza stanu w MRiRW projektu uchwały w sprawie zasad wprowadzenia WPR w UE po 2020 roku. Senatorowie większością głosów poparli zarówno ustawę jak i uchwałę. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

3-4 marca w Lublinie odbyła się 11. edycja targów Agro-Park. Federacja Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych objęła to wydarzenie patronatem branżowym. Odwiedzający zapoznali się z bogatą ofertą maszyn i urządzeń rolniczych. Tegorocznej odsłonie targów towarzyszyły interesujące prelekcje dotyczące m.in. hodowli bydła w procesie produkcji mleka i mięsa wołowego wysokiej jakości. W targach uczestniczyli członkowie Federacji.

Z ŻYCIA FEDERACJI, 3-8 MARCA,