28 lutego Krajowa Federacja Producentów Zbóż zorganizowała w Hotelu Rodan w Kórniku (woj. wielkopolskie) szkolenie "Technologia uprawy zbóż konsumpcyjnych II". Program szkolenia obejmował następujące tematy: 1) Jak kreować efektywność zabiegów fungicydowych w świetle aktualnych i możliwych problemów w uprawie zbóż - referowała dr inż. Zuzanna Sawiński z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu; 2) Wpływ zmian klimatycznych (pogodowych) na zagrożenia ze strony szkodników w uprawie zbóż - dr Grzegorz Pruszyński IOR-PIB w Poznaniu oraz 3) Wpływ jakości preparatu na skuteczność i stabilność mieszaniny w ochronie plantacji zbóż - dr inż. Łukasz Sobiech z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W szkoleniu uczestniczył Hubert Kulesza, członek zarządu Federacji.

28 lutego sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła informację resortu rolnictwa w kilku punktach: 1) o zadaniach zrealizowanych przez KOWR w 2017 r. i planowanych zadaniach na 2018 r.; 2) o zadaniach zrealizowanych przez ARiMR w 2017 r. i planowanych  na 2018 r.; 3) rozpatrzenie informacji o priorytetach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2018-2019 w aspekcie Programu Działań MRiRW na lata 2015-2019 oraz Paktu dla obszarów wiejskich na lata 2017-2020 do 2030 roku. W posiedzeniu uczestniczył wiceprezes Waldemar Rolewski i Barbara Jaworska.

28 lutego sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa rozpatrzyły poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw. W posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska.

27 lutego porządkiem dziennym posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi było pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Projekt upoważnia Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) do wykonywania badań laboratoryjnych próbek artykułów rolno-spożywczych na potrzeby Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). W tym koszt realizacji badań to 2 mln zł. Projekt ustawy przyjęto jednogłośnie. W posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska.

23 lutego w Barzkowicach w siedzibie Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego odbyły się spotkania: 1) członków Związku Pracodawców Rolnych w Szczecinie, w trakcie którego podsumowano działalność związku za 2017 r.; 2) wspólne spotkanie członków Związku Pracodawców Rolnych oraz członków Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych z przybyłymi gośćmi z Warszawy i woj. zachodniopomorskiego. Poruszane były następujące problemy: projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi SP, w tym temat dzierżawców, którzy nie oddali 30 proc. ziemi. Podkreślano, że obowiązujące przepisy nie pozwalają na przedłużanie im dzierżawy. Trzecim i ostatnim punktem posiedzenia było posiedzenie zarządu Federacji z udziałem prezesów związków regionalnych i członków komisji rewizyjnej. W trakcie posiedzenia omówiono sprawy bieżące Federacji, a także projekt ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi SP.

Z ŻYCIA FEDERACJI, 23-28 lutego,