7 lutego w resorcie rolnictwa odbyło się spotkanie konsultacyjne poświęcone omówieniu propozycji zgłoszonych do projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie innych ustaw. W posiedzeniu uczestniczył prezes Leszek Dereziński, wiceprezes Mariusz Olejnik, a także Barbara Jaworska.

7 lutego kolejne posiedzenie komisji rolnictwa w Sejmie dotyczyło informacji resortów: rolnictwa oraz inwestycji i rozwoju, a także ministra środowiska na temat zmiany przepisów dotyczących pozwoleń na budowę obiektów inwentarskich, zwłaszcza dla trzody chlewnej i bydła. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Andrzej Szweda-Lewandowski stwierdził, że należy wskazać tereny, które mogą być przeznaczone pod produkcję oraz obszary, gdzie takie inwestycje nie powinny powstawać. Obecni na posiedzeniu rolnicy wskazywali na ciągłe utrudnienia w inwestowaniu i rozwijaniu gospodarstw, nawet w przypadku małych ferm. Przedstawiciele organizacji ekologicznych z kolei krytykowali usytuowanie ferm w pobliżu ich domów. Z ramienia Federacji w posiedzeniu uczestniczyli: wiceprezes Waldemar Rolewski oraz Barbara Jaworska.

7 lutego sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła informację na temat innych możliwości produkcji zwierzęcej w gospodarstwach, które zaprzestały hodowli trzody chlewnej. W ocenie specjalistów z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, najbardziej realną alternatywą dla tych gospodarstw jest przestawienie się na chów bydła czystych ras mięsnych. Rozważana jest także możliwość przestawienia się na hodowlę koni zimnokrwistych, drobiu czy kaczek. Innym kierunkiem jest ogrodnictwo lub sadownictwo. W posiedzeniu uczestniczyli: prezes Leszek Dereziński oraz Barbara Jaworska.

7 lutego w Warszawie w siedzibie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność" odbyło się spotkanie zarządów Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych i zarządu NSZZ RI "Solidarność". Omawianymi tematami były zmiany w ustawach: o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi SP; 2) ustawa o dzierżawie rolniczej; 3) współpraca między organizacjami m.in. w radach społecznych przy oddziałach terenowych KOWR; 4) sytuacja na rynkach rolnych; 5) Prawo łowieckie, w tym fundusz odszkodowawczy, ustawa o bioasekuracji obowiązującej cały kraj. Z ramienia Federacji w spotkaniu uczestniczyli: prezes Leszek Dereziński, wiceprezes Waldemar Rolewski oraz Barbara Jaworska.

Z ŻYCIA fEDERACJI, 7 LUTEGO,